รหัสโครงการ 58-03838
สัญญาเลขที่ 58-00-1891

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
รหัสโครงการ 58-03838 สัญญาเลขที่ 58-00-1891

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 199,200.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 79,680.00 บาท
งวดที่ 2 = 99,600.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 179,280.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 32.31 บาท
งวดที่ 2 = 60.15 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 92.46 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 197,246.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -17,373.54 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือน 10,000.00 10,000.00
1. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือนครั้งที่ 1
2. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ครั้งที่ 2
3. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3
4. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4
5. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่5
6. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่6
กิจกรรมหลัก : 2.ประชุมประชาคมและชี้แจงปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 16,500.00 16,500.00
1. ประชุมพร้อมเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน
กิจกรรมหลัก : 3.จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน 14,600.00 14,598.00
1. จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : 4.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2วัน 12,100.00 12,098.00
1. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : 5.จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ 7,300.00 7,300.00
1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
กิจกรรมหลัก : 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน 14,500.00 14,500.00
1. 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
กิจกรรมหลัก : 7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 17,300.00 17,300.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
กิจกรรมหลัก : 8.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน 7,500.00 7,500.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน
กิจกรรมหลัก : 9.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า 14,000.00 14,000.00
1. .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า
กิจกรรมหลัก : 10.จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 14,000.00 13,900.00
1. จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก : 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด 6,500.00 6,500.00
1. 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด
กิจกรรมหลัก : 12.กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean 19,000.00 19,000.00
1. กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง 2,300.00 2,300.00
1. 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง
กิจกรรมหลัก : 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน 4,600.00 4,600.00
1. 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน
กิจกรรมหลัก : 15.จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน 10,500.00 10,500.00
1. จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน
กิจกรรมหลัก : 16.ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน 15,500.00 15,400.00
1. ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,750.00
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยง
2. ประชุมปฐมนิเทศ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้
3. พบพี่เลี้ยงรับฟังคำแนะนำการทำรายงานหน้าเว็ปและใบเสร็จรับเงิน
4. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1
5. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
6. เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน
7. ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1
8. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2
9. พบพี่เลี้ยงโครงการ
10. วันที่ 3-5 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
11. พบพี่เลี้ยงโครงการ
12. ตรวจรายงานเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

199,200.00 197,246.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559