รหัสโครงการ 58-03838
สัญญาเลขที่ 58-00-1891
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ

2. ชุมชน ม.8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

3. รหัสโครงการ 58-03838 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1891

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. 1จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือนครั้งที่ 1

วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. ตั้งคณะทำงานผู้มีจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาด
 2. จัดหาคณะทำงานที่มีความรู้ด้านไอที ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดคณะทำงานในโครงการบ้านหัวหิน จำนวน 10 คน
 • คณะทำงานรับรู้บทบาทหน้าที่ที่ตัวเอง และวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบเพื่อได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นฝ่าย ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายบันทึกข้อมูล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนจัดทำโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
 2. คัดเลือกทีมงานที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการมัสยิด คณะกรรมการ อสม.
 3. วางแผนในการดำเนินงานออกแบบปฎิทินร่วมกันจัดเก็บขยะทุกวันอาทิตย์ทุกคัวเรือนให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเกือบทุกครัวเรือน
 4. ทำประชามติกลุ่มร้านค้าเพื่อออกแบบมาตราการลดขยะจากต้นน้ำ มีชุมชให้ความร่วมมือในการลด คัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อรับรู้บทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรมโครงการ
 2. จัดตั้งฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์
 3. จัดตั้งฝ่ายบันทึกข้อมูล
 4. จัดตั้งฝ่ายการเงิน
 5. จัดตั้งฝ่ายสถานที่
 6. จัดตั้งฝ่ายวิชาการ
 7. จัดตั้งฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • photo

 

10 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจต่อโครงการ สสส.เข้าใจวัตถุประสงค์และเห็นกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
 • ทุกคนรับรู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบ การประสานงานภาคีและเครือข่าย ในช่วงจัดกิจกรรม และนัดหมายประชุมเตรียมและสรุปกิจกรรมทุกเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีคณะร่วมทำงาน กรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้าน อสม.
 2. ฝ่ายสถานที่ จำนวน 5 คน รับผิดชอบในการจัดสถานที่ประชุม
 3. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนได้รู้เรื่องข้อมูลและข่าวสารการลดขยะในชุมชน
 4. ฝ่ายประสานงาน มีผู้ช่วยประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆที่มีส่วนรับรู้และพร้อมให้ข้อมูลกับชุมชน
 5. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการทำโครงการ สสส.และทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
 • photo
 • photo

 

10 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพสามารถ เรียนรู้ ติดดิน กินได้ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน
 • ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน คณะทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน จัดการรับซื้อขยะทุกวันอาทิตย์ ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือและมีรายได้เพิ่ม ประมาณมากกว่า 30 บาทต่อครัวเรือน/เดือน
 • กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะที่ผ่านมา มีผู้ร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเด็กเยาวชน/อสม.จำนวน 40 คน ให้ข้อมูลในด้านปัญหาขยะในชุมชนว่ามีขยะอะไรบ้าง เช่น ประเภทขยะมาจาก ครัวเรือนและขยะมาจากนักท่องเที่ยว
 • มีจิตอาสาในการรณรงค์คัดแยกขยะ ผลสรุปขยะน้อยลง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรม
  1.1 เปิดตัวโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะมีชุมชนให้ความสนใจต่อโครงการ 1.2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
 2. ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 3. ระดมความคิดในการทำป้ายประชาสัมพันธ์
 4. ระดมความคิดขยายผลจิตอาสา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และระดมความคิดการจัดหาจิตอาสาจัดการขยะ เพื่อขยายผลการทำโครงการ รวมทั้งประชุมหารือการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 15

2. 2.ประชุมประชาคมและชี้แจงปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมพร้อมเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 100 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับฟังข้อมูลและร่วมงานเปิดตัว ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ
 2. ผู้เข้าร่วมเปิดงาน มีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์การทำโครงการ และมีความเข้าใจในปัญหาของชุมชน คือปัญหาเรื่องขยะ พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.  เตรียมสถานที่
2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมข้องร่วมประชุม
3. แจ้งประชาสัมพันธ์
4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะพร้อมประชาสัมพันธ์โลโก้ สสส. 

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เตรียมสถานที่
 2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมข้องร่วมประชุม
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์
 4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะพร้อมประชาสัมพันธ์โลโก้ สสส.ชี้แจงโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยงช่วยเพิ่มเติมข้อมูล
 5. แกนนำร่วมเสวนาโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่ เรื่องขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

3. 3.จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตั้งคณะทำงานชุดย่อยในการจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชนสภาชุมชนที่เข้มแข็งและเด็กเยาวชน จำนวน 1ชุด
2.มีแบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 1ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีคณะทำงานย่อยประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
 2. คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม ที่ได้จากการค้นหาทางอินเตอร์เนตและปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ทั้งหมด 3 หน้า
 3. มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูลขยะในชุมชนบ้านหัวหิน โดยให้เยาวชนจำนวน 30 คน เป็นทีมเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นเยาวชนที่เรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาพื้นฐานที่เปิดทำการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ และมีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาทีมเยาวชน ใช้เวลาช่วงตอนเย็น วันหยุด และวันเสาร์อาทิตย์ในการเก็บข้อมูลขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชนจำนวน 30 คน
 2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจ
 3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนจำนวน 233 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชนจำนวน 30 คน
 2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจ
 3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนจำนวน 233 ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

4. 4.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2 วัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชน -มีข้อมูลจากการสำรวจ-มีข้อมูลการสรุปที่สมบูรณ์จำนวน 1ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกับอสม.ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงประจำโซน ในการสำรวจข้อมูลขยะ ข้อมูลขยะแบ่งออกเป็นขยะตามบ้านเรือน จะพบขยะเปียกและขยะที่นำมารีไซเคิลได้ และอีกประเภทขยะในที่สาธารณะจะเป็นขยะที่นำมารีไซเคิลได้
 2. ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จำนวน 1 ชุด
 3. มีการทำงานร่วมกันของเยาวชนและคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน233ครัวเรือนใช้เวลา 2วัน
2.ทีมเยาวชน/สภาชุมชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนงาน
3.แบ่งโซนเก็บข้อมูลประสานงาน อสม.เป็นพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทของขยะ เพื่อให้ความรู้กับทีมเก็บข้อมูลก่อนลงไปดำเนินการจริง
 • ดำเนินการจัดเก็บขยะ 2 วัน โดยมีทีมจัดเก็บขยะจำนวน 40 คน แบ่งการเก็บขยะออกเป็นโซนตามการดูแลของ อสม.ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วและได้ข้อมูลครบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

5. 5.จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ข้อมูลจากการสำรวจ ดังนี้

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

 • เพศชาย 42 คน เพศหญิง 155 คน รวม 197 ครัวเรือน คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์
 • สถานภาพในชุมชน กรรมการหมู่บ้าน 9 คน อสม. 20 คน สมาชิกกลุ่ม 58 คน พนักงาน 5 คนประชาชนทั่วไป 105 คน

2.ระดับการศึกษา

 • ต่ำกว่า ป.4 จำนวน 15 คน ,ป.4 จำนวน 183 คน ,ป.6 จำนวน 170 คน ,ม. 3 จำนวน 246 คน ,ม.6 จำนวน 32 คน และระดับปริญญา 28 คน ,กำลังศึกษา 242 คน ไม่ได้เรียน6 คน เป็นกลุ่มเด็ก 190 คน

3.อาชีพ

 • ทำสวน 95 คน ค้าขาย 15 คน รับราชการ 7 คน ลูกจ้าง 37 คน แม่บ้าน 197 คน ประมง 17 คน(หมายเหตุทำสวนและทำประมง)34 คน

4.รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อปี 2558

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี 30,000 บาท
 • รายจ่ายเฉลี่ยคน/ปี 35,000 บาท

5.สมาชิกในชุมชน 1,112 คน ชาย 571 คน หญิง 471 คน

6.ข้อมูลจากการสำรวจขยะ

 • ขยะที่ต้องกำจัด ถุงพลาสติก 23.3 ก.ก/สัปดาห์ กล่องโฟม 20 ก.ก/สัปดาห์
 • แพมเพริดร์ 40 ก.ก/สัปดาห์
 • ขยะพิษมีแต่ยางยนต์ 10 ก.ก/สัปดาห์
 • ขยะรีไซเคิล กระดาษ/กระดาษลัง 20 ก.ก/สัปดาห์กระป๋องอลูมิเนียม 8 ก.ก/สัปดาห์ ขวดแก้ว 10 ก.ก/สัปดาห์ขอบยางพีวีซี 5 ก.ก/
 • ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร/ผลไม้/ผัก/เศษใบไม้ 1,630 ก.ก/สัปดาห์

7.ด้านการจัดเก็บขยะ

 • เก็บรวม 152 ครัวเรือน= 77.5%
 • คัดแยก 45 ครัวเรือน=22.5%
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
2.ทีมเยาวชนนัดหมายรวบรวมข้อมูล 233 ครัวเรือน จากแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านหัวหิน
 2. คณะทำงานทีมเยาวชนนัดหมายรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 3. เปิดการประชุมเวลา 9.30 น.โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็ม ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวขอบใจเด็กเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องเอกสารมีความตั้งในการทำงานพร้อมเรียนรู้ไปกับพี่เลี้ยง อสม.ที่ให้คำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้านปัญหาขยะ โครงการ ให้พี่เลี้ยง อสม.ตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจที่ผ่านมาทบทวนและจัดทำสรุปข้อมูลแต่ละครัวเรือน แต่ละโซน เช่น ผู้ให้ข้อมูล วุฒิการศึกษา รายได้โดยเฉลี่ย อาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน พร้อมกันนี้ให้สรุปข้อมูลขยะแยกประเภท พร้อมกับจำนวนปริมาณขยะ ครัวเรือนที่ที่มีการแยกขยะกี่ครัวเรือน
 4. ช่วงบ่ายรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

6. 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีแผนงานการดำเนินการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการนำเสนอข้อมูลขยะที่พบในชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้รับทราบปริมาณขยะ ให้ความสนใจพร้อมเรียนรู้ในการจัดการขยะในชุมชน ชุมชนเริ่มมีแนวคิดในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมเสนอแนะคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน
2.ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม
3.เชิญภาคีเครือข่าย อสม.รพสต.อบต.เข้าร่วมประชุม
4.เชิญนายก อบต.กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ
5.นำเสนอเพิ่มเติมโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ
6.นำเสนอร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน
 2. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอเพิ่มเติมและสรุปฐานข้อมูลจากการสำรวจ
 4. นำเสนอร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

7. 7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

8. 8.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. 9.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า

ไม่มีกิจกรรม

10. 10.จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

11. 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด

ไม่มีกิจกรรม

12. 12.กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean

ไม่มีกิจกรรม

13. 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง

ไม่มีกิจกรรม

14. 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน

ไม่มีกิจกรรม

15. 15.จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน

ไม่มีกิจกรรม

16. 16.ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยง

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง
 • ผลการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการมีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับข้อมูลหน้าเว็บ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและรายงานหน้าเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงปรึกษาการวางแผนการทำโครงการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสารสัญญาโครงการให้ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 ประชุมปฐมนิเทศ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศกยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีความเข้าใจในการทำเพื่อปฏิบัติตามปฏิทินโครงการ
 2. มีความเข้าใจในการบันทึกรายการกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์
 3. มีความเข้าใจในการรายงานผลกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
 4. มีความเข้าใจในการการออกใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
 2. อบรมเรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรม การวางแผนปฏิทินโครงการ การทำรายการบัญชีรายจ่าย และการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนลงปฏิทินกิจกรรม การบันทึกรายการกิจกรรมบนหน้าเวบไซต์ รายงานผลกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด และการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 พบพี่เลี้ยงรับฟังคำแนะนำการทำรายงานหน้าเว็ปและใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 14:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็ปและสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ได้ฝึกการรายงานกิจกรรมที่ผ่านมา พี่เลี้ยงให้คำแนะนำว่าต้องเพิ่มข้อมูลให้ชัดเจน และได้จัดทำใบเสร็จรับเงินเสร็จทุกกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงฝึกปฎิบัติการทำรายงานหน้าเว็บไซต์และจัดทำใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. รับฟังคำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์
 2. ฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์และดำเนินการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องในกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายและรายการบันทึกเงินสดของกิจกรรมที่ทำผ่านมา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจในการทำเอกสารการเงิน และการบริหารจัดการโครงการ ทำให้เอกสารหลักฐานการเงินถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานสมุดบันทึกเงินสด
 2. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาโครงการให้ตรงกับในเวบไซต์
 3. ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานสมุดบันทึกเงินสด
 2. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาโครงการให้ตรงกับในเวบไซต์
 3. ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายที่ทำผ่านมา
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินมีความรู้ในการจัดทำเอกสารการเงินเพิ่มขึ้น เข้าใจการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องใหม่
 2. มีการประสานงานคณะทำงานโครงการในการดำเนินกิจกรรม และจะนำสิ่งที่ได้ไปแจ้งกับคณะกรรมการโครงการในเวทีประชุมประจำเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. อบรมการเขียนรายงาน
 2. ตรวจสอบเอกสารการเงินและใบสำคัญรับเงินตามสัญญาโครงการ
 3. อบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. อบรมการเขียนรายงานกิจกรรม และให้ความรู้เรื่องการจัดทำหลักฐานที่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบเอกสารการเงินและใบสำคัญรับเงินตามสัญญาโครงการ
 3. อบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.6 เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมพบพี่เลี้ยงโครงการตรวจรายงานหน้าเว็บและรายงานการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายไอทีได้เรียนรู้และมีข้อมูลมากขึ้นจากคำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการเงินพบว่า ยังมีการลงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องในรายการค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน
 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม
 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด
 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน
 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม
 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด
 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

3 2

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำป้ายเปิดโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีภาพป้ายประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการและป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย เพื่อรณรงค์ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่มีการสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรมและบริเวณที่ติดป้าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะและป้ายเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมคณะกรรมการร่วมวางรูปแบบของป้ายพร้อมภาพและชื่อโครงการ
 2. นำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไปติดที่อาคารศาลาประชาคมของหมู่บ้าน
 • photo

 

250 250

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 15                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 199,200.00 75,276.00                  
คุณภาพกิจกรรม 60 45                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. ชุมชนบ้านหัวหิน233ครัวเรือนยังไม่ให้ความร่วมมือครบทุกครัวเรือน
 2. ชุมชนขาดความตระหนักในการรักษาความสะอาด
 3. กิจกรรมเพิ่งเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจ
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลยังมีรถเก็บขยะวิ่งเก็บสัปดาห์ละครั้งอยู่ทำให้ชุมชนขาดความตระหนักในการร่วมลดขยะในภาพรวมที่ก่อมลพิษส่งผลกระทบชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบ่อเก็บขยะเช่นบ้านหัวหิน บ้านร่าหมาด บ้านร่าปู
 2. ชุมชนมีความมักง่ายเพราะมีรถเก็บขยะอยู่
 1. สร้างความเข้าใจ อธิบายในการลด/คัด/แยกขยะ
 2. การนำขยะที่คัดแยกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร มีผลประโยชน์ต่อครอบครัวอะไรบ้างเช่นการแยกขยะครัวเรือนประเภทขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก ให้ความรู้ในการนำขยะรีไซเคิลขายได้และเพิ่มมูลค่าโดยการทำสิ่งประดิษฐ์

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สุชาติ ธรรมจิตต์ 172 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การจัดการขยะ,การจัดการขยะ,สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข,การจัดการขยะ
นาย ก้าเหรี้ย ทิมทอง 16/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
น.ส ศิราณี ทิมทอง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม 131 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุรเชษญ์ ธรรมจิตตื 172 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย ร่อหมาด ธรรมจิตต์ 9/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
น.ส เจนจิรา ยืนยิง 103 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมอาชีพ
นางสาว นัฐรินี รักษากิจ 235 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การจัดการขยะ
นาย ร่อหยาด สูน่าหู 11 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อารดา ปุสสะ 100 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

1.คัดแยกขยะจอกพลาสติกมาล้างให้สะอาดแล้วประกบด้านข้างประมาณ100ชิ้นประกอบสิ่งประดิษฐ์กล่องโฟมไฟได้อย่างสวยงาม

ปุ๋ยขยะอินทรีย์

จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือนทำปุ๋ยหมักหลังบ้านโดยย่อยสลายด้วยนำ้/กากน้ำตาล/พด.ไปใช้ประโยชน์ภาคเกษตรอินทรีย์มีครัวเรือนที่สนใจขยายเพิ่มขึ้น

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2 ( 29 เมษายน 2559 )
 3. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4 ( 7 กรกฎาคม 2559 )
 4. .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า ( 17 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......