ตรวจรายงานเพื่อปิดโครงการ

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
yaowalakyaowalak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
 • photo พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการพบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการ
 • photo พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการพบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการ
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจเอกสารโครงการเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเอกสาร หลักฐาน การเงินโครงการ มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย เพื่อความสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ตรวจสอบเอกสารการเงินที่ไม่ถูกต้องได้ถูกเเก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องตามคำแนะนำได้
 3. สามารถปิดรายงาน การเงิน ง 2 ได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เพิ่มเติมเอกสารการเงินตามข้อแนะนำทีมตรวจ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

ตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการร่วมกับ สจรส.มอง

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16.00น. น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินร่วมกับสจรส.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินร่วมกับสจรส.
 • photo ตรวจสอบเอกสารร่วมกับสจรส.มอ.ตรวจสอบเอกสารร่วมกับสจรส.มอ.
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและจัดทำรายงานปิดงวด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ไอที
3. การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ไอที
 3. การเงิน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมภาพถ่าย
2.คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแยกตามรายกิจกรรม
3.ฝ่ายไอทีตรวจสอบรายงานหน้าเวปคนใต้สร้างสุขทุกกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

4.ช่วยกันคัดเลือกรูปภาพ ในแต่ละกิจกรรมเพื่ออัดล้างนำมาติดบอดร์ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
5.จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีการดำเนินงานเอกสารหลักฐานการเงินส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. มีการบันทึกการใข้เงินในสมุดเงินสดได้ค่อนข้างถูกต้อง
 3. มีผลการดำเนินงานกิจกรรมตามที่กำหนดไว้
 4. ทีมงานมีความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงาน ง2 และรายงานปิดโครงการได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ไอที
 3. การเงิน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารบางรายการไม่ถูกตอ้ง ได้แนะนำให้เปลี่ยนตามรายการที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ปรับปรุงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติมตามคำแนะนำทีมสจรส.มอ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

พบพี่เลี้ยงโครงการ

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ถ่ายภาพร่วมกับเครือข่ายทีมงานโครงการถ่ายภาพร่วมกับเครือข่ายทีมงานโครงการ
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามการทำรายงานปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์โครงการ 3. กิจกรรม/การดำเนินงาน 4. กลุ่มเป้าหมาย 5. ผลลัพธ์ที่ได้(จากการดำเนินโครงการ) 6. การประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ฝ่ายไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.พี่เลี้ยงนัดตรวจเอกสารที่ รพ.คลองท่อม จ.กระบี่เพื่อตรวจ/ใบสำคัญรับเงิน/ตรวจเงินสดในมือจากสมุด/ตรวจสมุดบัญชีธนาคาร/และตรวจรายงานหน้าเวป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พี่เลี้ยงตรวจเอกสารพร้อมกับให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมทำความเข้าใจในการตรวจเอกสารใบสำคัญรับเงิน/เงินสดในมือ/สมุดบัญชีธนาคาร/และตรวจการบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเวปมีการบันทึกทุกกิจกรรม 2.พื้นที่โครงการสามารถจัดทำกิจกรรมและได้รายงานตามแผนกิจกรรมตามสสส.กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ฝ่ายไอที

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์
 • photo รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์
 • photo ป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
 • photo ป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2,000 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 446 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 480 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน 100คน วัยทำงาน 450 คน ผู้สูงอายุ130 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศมาตราการจัดการขยะติดตั้งในชุมชนจำนวน 4 จุด /มีป้ายปลอดเขตบุหรี่ที่มัสยิดจำนวน 1 จุด
2.มีรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
3.มีภาพกิจกรรมติดที่อาคารอเนกประสงค์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 446 คน จากที่ตั้งไว้ 2,000 คน
ประกอบด้วย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 480 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน 100คน วัยทำงาน 450 คน ผู้สูงอายุ130 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเก็บไว้สำหรับเป็นเอกสารเล่มโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

นำโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการคนใต้สร้างสุข

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
 • photo ถ่ายภาพร่วมกับนพ.สสจ.กระบี่และทีมงานเครือข่ายสร้างสุขถ่ายภาพร่วมกับนพ.สสจ.กระบี่และทีมงานเครือข่ายสร้างสุข
 • photo ร่วมเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง ลานสร้างสุขร่วมเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง ลานสร้างสุข
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายไอที

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.ไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ร่วมเวทีเสวนาลานสร้างสุข 2.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการคนใต้สร้างสุข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีทีมงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3 คน
 2. ทีมงานได้มีประสพการณ์ในการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

วันที่ 3-5 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo รูปกลุ่มร่วมกับพี่เลี้ยงรูปกลุ่มร่วมกับพี่เลี้ยง
 • photo เวทีเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลังเวทีเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง
 • photo บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับ สสส.และ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมงานกิจกรรมที่หอประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมการแสดงทางวัฒนธรรมของการแสดงโขน และได้ฟังปฐถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนา นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซี่ยน มีการกล่าวรายงานโดยผส.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการสุขภาพ(สจ.รส.มอ)และมีเวทีเสวนาด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างสุข ส่วนในวันที่ 4. ต.ค 59 มีพื้นที่บ้านหัวหินปลอดขยะ ขึ้นเวทีย่อยในหัวข้อเรื่องเล่า ร้าวพลังในการการลด/คัด/แยกขยะและวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ พร้อมกับวิธีการนำทีมชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยชุมชนมีความต้องการอยู่ 2 ประเด็นสาเหตุหลัก 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลกระทบมากเท่าใดต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 2 คือต้องการสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นต้องทีมชุมชนที่มีใจจิตอาสาที่รักความสะอาดมาร่วมกิจกรรมมีการนำขยะที่แยกแล้วขยะขายได้ก็ไปฝากขายที่ธนาคาร ส่วนขยะถุงพลาสติกให้อบต.จัดเก็บ แล้วขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพที่ดีมีการขยายผลทำกันหลายครอบครัว เช่นใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สวนยาง สวนปล์าม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสุขภาพ กาย จิต ใจ ทั้งชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมงานกิจกรรมที่หอประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมการแสดงทางวัฒนธรรมของการแสดงโขน และได้ฟังปฐถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนา นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซี่ยน มีการกล่าวรายงานโดยผส.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการสุขภาพ(สจ.รส.มอ)และมีเวทีเสวนาด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างสุข ส่วนในวันที่ 4. ต.ค 59 มีพื้นที่บ้านหัวหินปลอดขยะ ขึ้นเวทีย่อยในหัวข้อเรื่องเล่า ร้าวพลังในการการลด/คัด/แยกขยะและวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ พร้อมกับวิธีการนำทีมชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยชุมชนมีความต้องการอยู่ 2 ประเด็นสาเหตุหลัก 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลกระทบมากเท่าใดต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 2 คือต้องการสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นต้องทีมชุมชนที่มีใจจิตอาสาที่รักความสะอาดมาร่วมกิจกรรมมีการนำขยะที่แยกแล้วขยะขายได้ก็ไปฝากขายที่ธนาคาร ส่วนขยะถุงพลาสติกให้อบต.จัดเก็บ แล้วขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพที่ดีมีการขยายผลทำกันหลายครอบครัว เช่นใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สวนยาง สวนปล์าม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสุขภาพ กาย จิต ใจ ทั้งชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เรียนรู้ปัญหาขยะและกลไกการบริหารการจัดการทุกด้าน
 2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนอื่นๆ ได้นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง ทำให้รู้สึกภูมิใจมาก
 3. ได้ฟังปฐถาพิเศษและบทบาทการเป็นผู็นำ การพัฒนานวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.คณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการติดต่อประสานงานผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเร้าพลัง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00

ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ผู้ประกอบการให้ข้อมูลผู้ประกอบการให้ข้อมูล
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุมผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ข้อมูล
 • photo ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ให้ข้อมูลผู้ประกอบการแพขนานยนต์ให้ข้อมูล
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุมผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุมผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุมผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ปฎิบัติการชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประะชุมผู้ประกอบการ และบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ 2.แม่ค้าแผงลอย ร้านค้าชุมชน3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ AECไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชนและที่สาธารณะ/ส่วนบุคคล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงาน 2. คณะอสม 3.ผู้ประกอบการร้านค้า 4.ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ 5.ผู้ประกอบการรถทัวร์ 6.เด็กและเยาวชน 7. คณะกรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมผู้ประกอบการ และบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์
2.แม่ค้าแผงลอย ร้านค้าชุมชน 3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ AECไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชนและที่สาธารณะ/ส่วนบุคคล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า70% กลุ่มเป้าหมาย 2.มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. มีครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 % ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
 2. มีป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการลดขยะในชุมชนบ้านหัวหินจำนวน มากกว่า 4 ป้าย
 3. มีครัวเรือนเป็นแกนต้นแบบในการจัดการขยะมากกว่า 10 ครัวเรือน
 4. มีโซนสะอาดบ้านน่ามองดีเด่น ได้แก่โซนม่วงใหญ่จำนวน 1 โซน
 5. มีกลุ่มทำปุ๋ยหมักขยะครัวเรือน มากกว่า 70 ครัวเรือน
 6. มีกลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากการแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 1 กลุ่ม
 7. มีกลุ่มเด็กเยาวชนร่วมศึกษาเรียนรู้ จำนวน 1 กลุ่ม

ผลลัพธ์

 1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
 2. เกิดภาพความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยวบ้านหัวหิน
 3. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่สะอาดแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.คณะทำงาน 2. คณะอสม 3.ผู้ประกอบการร้านค้า 4.ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ 5.ผู้ประกอบการรถทัวร์ 6.เด็กและเยาวชน 7. คณะกรรมการมัสยิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 2,000.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00

จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน

18 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo อาหารอาหาร
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. คณะทำงาน
2. คณะ อสม.
3. คณะกรรมการมัสยิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดประชุมคณะการประกวด เพื่อการเตรียมจัดงาน
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบครัวเรือนดีเด่น/โซนดีเด่น/คนดีเด่น
3.มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
 4. เด็กและเยาวชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมคณะการประกวด เพื่อการเตรียมจัดงาน
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบครัวเรือนดีเด่น/โซนดีเด่น/คนดีเด่น
3.มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 30 หลังคาเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการประกวด 165 ครัวเรือน
 2. มีครัวสะอาดบ้านน่ามองจำนวน 1 โซน
 3. มีคนดีเด่นจำนวน 10 คน
 4. มีครัวเรือนที่ชนะในการประกวดจำนวน 10 ครัวเรือน
 5. ชุมชนให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประกวดครัวเรือนต้นแบบโซนบ้านน่ามอง
 6. บ้านหัวหิน มีความสะอาดมากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
 4. เด็กและเยาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 7,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,500.00

14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน

15 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ปุ๋ยหมักขยะครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ปุ๋ยหมักขยะครัวเรือน
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือนเดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน 2.แบ่งหน้าที่กันทำงานแต่ละโซน 3.สำรวจรวบรวมข้อมูลแต่ละครัวแต่ละโซน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน
2.แบ่งหน้าที่กันทำงานแต่ละโซน
3.สำรวจรวบรวมข้อมูลแต่ละครัวแต่ละโซน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีโซนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโซนบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามองมากกว่า70%ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลิต

 1. มีโซนเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 โซน
 2. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการประกวดจำนวน 165 ครัวเรือน
 3. มีครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะมากกว่า 10 ครัวเรือน

ผลลัพธ์

 1. ชุมชนให้ความร่วมมือในการสมัครเข้าประกวดครัวเรือนต้นแบบมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด
 2. มีการดำเนินงานโดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00

13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง

14 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดคณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดคณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดคณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
 • photo พักรับประธานอาหารพักรับประธานอาหาร
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดคณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวดครัวเรือนโซนสะอาดบ้านน่ามองจำนวน15คน 2.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือน 3.มีการแบ่งโซนและรวบรวมข้อมูลจำนวน 7โซน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. กรรมการมัสยิด
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวดครัวเรือนโซนสะอาดบ้านน่ามองจำนวน15คน
2.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือน
3.มีการแบ่งโซนและรวบรวมข้อมูลจำนวน 7โซน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีู้เกณฑ์และกติกาคะแนนประกวดครัวเรือนและจำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเสนอที่ประชุม มี 9 ตัวชี้วัดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 9 ตัวชี้วัด มีผลลัพท์จากเกณฑ์ที่ประชุม ดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมในการประชุม / ทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน10คะแนน
 2. เขตบริเวรรอบบ้าน / ข้างเคียงมีความสะอาด10คะแนน
 3. มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ / ขยะขายได้ / ขยะจำจัด / ขยะทั่วไป15คะแนน
 4. เส้นทางในการหลังการคัดแยกขยะแล้วดำเนินการอะไรต่อ20 คะแนน
 5. แยกทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ / น้ำหมักชีวภาพ 10 คะแนน
 6. แยกไว้ขาย 10 คะแนน
 7. แยกไว้ทำสิ่งประดิษฐ์ 5 คะแนน
 8. แยกไว้อบต. จัดเก็บ10 คะแนน
 9. แยกไว้กำจัดเอง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. กรรมการมัสยิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารการประเมิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00

กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 2

10 กันยายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ครอบครัวปั่นจักรยานครอบครัวปั่นจักรยาน
 • photo บริเวณสองข้างทางบริเวณสองข้างทาง
 • photo เก็บขยะบริเวณสองข้างทางเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง
 • photo ร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหินร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน
 • photo ทีมภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะทีมภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะ
 • photo เก็บขยะบริเวณสองข้างทางเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง
 • photo ร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหินร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน
 • photo รางวัลเพื่อการยกย่องรางวัลเพื่อการยกย่อง
 • photo วิทยากรให้ความรู้ในการใช้กฎจราจรในการขับขี่จักรยานวิทยากรให้ความรู้ในการใช้กฎจราจรในการขับขี่จักรยาน
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. คณะทำงาน
2. คณะ อสม.
3. เยาวชนและผู้ปกครอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ
4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.ประกาศผลและมอบรางวัล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีทีมเยาวชนคณะทีมงานภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะมากขึ้น ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทั้งสภาชุมชน/เด็กเยาวชน/ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน/ประชาชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 % เกิน 50 คน
 2. มีครอบครัวร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 10 ครัวเรือน
 3. มีจักรยานเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 7 คัน
 4. เขตบริเวณสองข้างทางมีความสะอาดตลอดจนบริเวณเขตท่องเที่ยวมีความสะอาด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 0.00 6,000.00 3,100.00 0.00 0.00 10,500.00

พบพี่เลี้ยงโครงการ

9 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo พบพี่เลี้ยงโครงการพบพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo พบพี่เลี้ยงโครงการพบพี่เลี้ยงโครงการ
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการเงินและการรายงานหน้าเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงที่ติดตามโครงการ ณ.รพ.คลองท่อม จ.กระบี่
 2. พี่เลี้ยงตรวจโครงการและทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการ
 3. ตรวจเอกสารใบสำคัญรับเงิน/ตรวจสมุดบันทึกการดำเนินงาน/ตรวจหน้าสมุดบัญชี/ตรวจรายงานหน้าเวปการรายงานกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยงที่ติดตามโครงการตรวจเอกสารงวดที่ 2 และ 3 ครบทุกกิจกรรมตามปฎิทินโครงการเพื่อตรวจทานก่อนทีมพี่เลี้ยงสจรส.มอ.สรุปจากการตรวจพื้นที่โครงการสามารถทำกิจกรรมแล้วเสร็จตามที่กำหนด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. เอกสารการเงินบางรายการไม่ครบถ้วน
 2. รายจ่ายในสมุดคุมเงินไม่ตรงตามกิจกรรม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 1

4 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ครอบครัวปั่นจักรยานเพื่อเก็บขยะครอบครัวปั่นจักรยานเพื่อเก็บขยะ
 • photo ขยะที่เก็บได้นำมาแยกประเภทขยะที่เก็บได้นำมาแยกประเภท
 • photo ขยะประเภทขวดพลาสติกใสขยะประเภทขวดพลาสติกใส
 • photo ขยะประเภทขวดอลูมืเนียมขยะประเภทขวดอลูมืเนียม
 • photo ขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนักขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนัก
 • photo ขยะประเภทขวดแก้วขยะประเภทขวดแก้ว
 • photo ขยะทั่วไปขยะทั่วไป
 • photo ขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนักขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนัก
 • photo แยกขยะแยกขยะ
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน 3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ 4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน 5.ประกาศผลและมอบรางวัล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ
4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.ประกาศผลและมอบรางวัล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีทีมเยาวชนคณะทีมงานภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะมากขึ้น ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทั้งสภาชุมชน/เด็กเยาวชน/ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน/ประชาชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวตัวอย่าง 29 ครอบครัว
 2. มีรถจักรยานที่เป็นพาหนะจำนวน 19 คัน
 3. มีขยะที่เก็บได้ในวันที่ 4 กันยายน 59 จำนวนขวดพลาสติก 4 กก. ขวดกระเบื้อง 14 กก. กระป๋องอลูมิเนียม 2 กก. ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก/กล่องนม/เศษกระดาษจำนวน 56 กก.
 4. เขตบริเวณสองทางมีความสะอาดมากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 6,600.00 400.00 0.00 0.00 8,500.00

11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด

3 กันยายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ขยะที่เก็บจากการร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดมัสยิดขยะที่เก็บจากการร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดมัสยิด
 • photo รณรงค์การใช้ตะกร้าและถุงผ้าเพื่อไปจ่ายตลาดรณรงค์การใช้ตะกร้าและถุงผ้าเพื่อไปจ่ายตลาด
 • photo ร่วมตกแต่งสวนสัปปะรดที่ปลูกไว้ในที่ดินสาธารณะมัสยิดร่วมตกแต่งสวนสัปปะรดที่ปลูกไว้ในที่ดินสาธารณะมัสยิด
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม big cleaning มัสยิด ทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะในพื้นที่สาธารณ-รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด-รณรงค์ในการคัดแยกขยะ-ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณเพื่อเป็นสัญลักษ์-ใช้เสื่อทางหอกระจ่ายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์-ในมัสยิดใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์โดยให้โต๊ะอีหม่ามประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม big cleaning มัสยิด ทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะในพื้นที่สาธารณ-รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด-รณรงค์ในการคัดแยกขยะ-ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณเพื่อเป็นสัญลักษ์-ใช้เสื่อทางหอกระจ่ายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์-ในมัสยิดใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์โดยให้โต๊ะอีหม่ามประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 50 คน

2.มัสยิดและบริเวรมีความสะอาดมมากขึ้น

3.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าและตระกร้าไปจ่ายตลาด

4.ชุมชน 237 ครัวเรือนได้ฟังการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดประเด็นการจัดการขยะ

5.อีหม่ามประกาศมาตราการมัสยิดและชุมชนที่มีความสะอาด100%

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่6

2 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
2. จัดทำกิจกรรมตามแผนงาน
3. ร่วมวางแผนออกแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 2. จัดทำกิจกรรมตามแผนงาน
 3. ร่วมวางแผนออกแบบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานดำเนินการจัดการขยะประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมให้ 237 ครัวเรือนได้รับข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน
 2. คณะทำงานสามารถเป็นแกนนำหรือแบบอย่างให้ครัวเรือนใกล้เคียงได้เห็นแบบอย่างมากกว่า 70 ครัวเรือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน

27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ป้ายเปิดตัวโครงการธนาคารขยะป้ายเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
 • photo อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมอาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมอาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการปฏิบัติการในชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีขยะครัวเรือนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ ขยะจะต้องทำลาย 2.จัดตั้งหลักกองทุนและการจัดสวัสดิการกองทุนขยะจากรายได้ขายขยะสวัสดิการให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส/พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมป้ายโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
 5. กรรมการหมู่บ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีขยะครัวเรือนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ ขยะจะต้องทำลาย
2.จัดตั้งหลักกองทุนและการจัดสวัสดิการกองทุนขยะจากรายได้ขายขยะสวัสดิการให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส/พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมป้ายโครงการ 3. รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 4. เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์-อาทิตย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สมาชิกกองทุนธนาคารขยะชุมชนเกิดขึ้นในชุมชนร้อยละ80%ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชุมชนจำนวนมากกว่า 70 ครัวเรือนมีการทำบัญชีขยะครัวเรือน
 2. มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขยะ 1 กองทุนพร้อมป้ายโครงการ
 3. รับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ฝากและขายขยะที่สมัครแล้วจำนวน 64 ครัวเรือน
 4. ประกาศวันรับซื้อทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และจุดรับซื้อบ้านนายสุชาติ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
 5. กรรมการหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 500.00 12,100.00 800.00 0.00 0.00 13,900.00

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่5

26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
 • photo พาขยะไปขายพาขยะไปขาย
 • photo พาขยะไปขายพาขยะไปขาย
 • photo พาขยะไปขายพาขยะไปขาย
 • photo เยาวชนรับเงินจากการขายขยะเยาวชนรับเงินจากการขายขยะ
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการจัดการด้านการจัเการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน
2.ผุ้นำศาสนา
3.อสม.
4.ฝ่ายปกครอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน
1.มีการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วมีความสำเร็จความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ชุมชนมีความเข้าใจในการลด/ละ/เลิกการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าจากการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอในที่ประชุมมีครัวเรือนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันจัดการขยะหลายครัวเรือน ดังตัวชี้วัดจากข้อมูลจุดรับซื้อขยะขายได้ ซึ่งทางฝ่ายธนาคารขยะนำขยะออกขายจำนวน 4 ครั้งรวมนำ้หนักทั้ง 4 ครั้งจำนวน 346 ซึ่งเป็นขยะที่กลายเป็นเงิน จำนวน 4581 บาท นี่คือผลผลิตที่ชุมชนร่วมกัน ลด/ละ/เลิก/และเก็บ/คัด/แยก สร้างกระบวนการแนวคิดเพิ่มรายได้เงินไม่ใช่น้อย และวันที่ 27 นี้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมรายละเอียดการทำบัญชีขยะครัวเรือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์อาทิตย์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงาน 2.ผุ้นำศาสนา 3.อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 1.มีการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วมีความสำเร็จความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ชุมชนมีความเข้าใจในการลด/ละ/เลิกการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าจากการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอในที่ประชุมมีครัวเรือนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันจัดการขยะหลายครัวเรือน ดังตัวชี้วัดจากข้อมูลจุดรับซื้อขยะขายได้ ซึ่งทางฝ่ายธนาคารขยะนำขยะออกขายจำนวน 4 ครั้งรวมนำ้หนักทั้ง 4 ครั้งจำนวน 346 ซึ่งเป็นขยะที่กลายเป็นเงิน จำนวน 4581 บาท นี่คือผลผลิตที่ชุมชนร่วมกัน ลด/ละ/เลิก/และเก็บ/คัด/แยก สร้างกระบวนการแนวคิดเพิ่มรายได้เงินไม่ใช่น้อย และวันที่ 27 นี้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมรายละเอียดการทำบัญชีขยะครัวเรือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์อาทิตย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงาน/ผุ้นำศาสนา/อสม./ฝ่ายปกครอง
 2. มีข้อมูลจากกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น ธนาคารขยะ นำขยะออกขาย จำนวน 346 กก. คิดเป็นเงิน 4,581 บาท
 3. ชุมชนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกลด ละ เลิก ในด้านจัดการขยะมากกว่า 80 ครัวเรือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.คณะทำงาน 2.ผุ้นำศาสนา 3.อสม.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo คุณมยุรี หลานอาร์ ทำการคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานคุณมยุรี หลานอาร์ ทำการคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงาน
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่องผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่อง
 • photo ผู้นำทางศาสนากำลังพูดถึงการรักษาความสะอาดผู้นำทางศาสนากำลังพูดถึงการรักษาความสะอาด
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่องผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่อง
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดุงานให้กับชุมชนและรับสมัครครัวเรือนนำร่อง-กำหนดจุดปลอดขยะในชุมชน-กำหนดจุดเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชน-กำหนดจุดรับซื้อขยะในหมู่บ้านรายละเอียดกิจกรรม 2.จัดเวทีคืนข้อมุลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน และรับสมัครครัวเรือนนำร่อง-กำหนดจุดปลอดขยะในชุมชน-กำหนดจุดรับซื้อขยะในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. ผู้นำศาสนา
 4. ตัวแนกลุ่มร้านค้า
 5. เด็กและเยาาวชน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดเวทีคืนข้อมูลจากการศึกษาดูงานให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 2. คณะทำงานร่วมเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานที่ จ.สตูล

2.1 นางมยุรี หลานอาร์ ได้พูดถึงข้อมูลจากการศึกษาดูงานมีกระบวนการคัดแยกขยะให้มีค่าและเพิ่มมูลค่า เช่น ขวดพลาสติกกิโลละ 10 บาท จำนวน 34 ขวด ถ้านำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจะมีราคามากกว่าถึง 10 เท่า

2.2 คุณ ศิราณี ทิมทอง ได้พูดถึงข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานที่ควนโดน ได้มีแนวความรู้และแนวคิดการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตรกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เช่น การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร

2.3 คุณ จันทนา เส็นใหญ่ ได้พูดถึงข้อมูลและสื่อให้พี่น้อบ้านหัวหินได้รับทราบจากการไปดูงานประทับใจร้านค้า 0 บาท อยากให้ชุมชนเรามีแนงคิดทำแบบนั้น เพราะมันสื่อถึงขยะมีค่าซื้ออะไรก็ได้

3.สมาชิกชุมชนสมัครเป็นครัวเรือนนำร่อง 50 ครัวเรือน

4.มีจุดเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชนและรับซื้อขยะในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า70ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. จากการไปศึกษาดูงานคณะทำงานได้มีข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละฐานให้ชุมชนบ้านหัวหินได้รับทราบ
 2. ชุมชนจำนวน 40 คน มีความตั้งใจและร่วมกันลด คัด แยกขยะ แล้วนำเอาไปใช้ประโยชน์
 3. สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้จำนวน 65.44 บาท/2 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 32.72 บาท
 4. ชุมชนที่ร่วมประชุมจำนวน 50 คนเข้าใจและรวมกลุ่มกันเรียนรู้การคัดแยกขยะครัวเรือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. ผู้นำศาสนา
 4. ตัวแนกลุ่มร้านค้า
 5. เด็กและเยาาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุววรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นต่อไปชุมชนจะมีประสบการณ์ที่เข้าใจและถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เรียนรู้การแยกขยะเรียนรู้การแยกขยะ
 • photo วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
 • photo ฐานการทำแก๊สชีวภาพฐานการทำแก๊สชีวภาพ
 • photo เรียนรู้การทำแก๊สชีวภาพเรียนรู้การทำแก๊สชีวภาพ
 • photo เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
 • photo ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
 • photo วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกัน
 • photo การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่เสร็จสมบูรณ์การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่เสร็จสมบูรณ์
 • photo รถสองคันนำคณะดูงานจากบ้านหัวหิน ตำลบเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปดูงานที่เทศบาลควนโดน จังหวัดสตูลรถสองคันนำคณะดูงานจากบ้านหัวหิน ตำลบเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปดูงานที่เทศบาลควนโดน จังหวัดสตูล
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการศึกษาเรียนรู้ในการจัดการคัดแยกขยะเพื่อใชประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในชุมชน
2.วางแผนก่อนไปศึกษาดูงานจังหวัดสตุล ประชุมสภาผู้นำชุมชนสภาชุมชน/เด็กเยาวชน ศึกษาข้อมูลการแปรรูปขยะรีไซเคิลทำสิ่งประดิษฐ์/การจัดตั้งกองทุนขยะและข้อระเบียบเพื่อมาปรับใช้ 3.สรุปผลหลังการศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. เด็กและเยาวชน
 3. ผู้นำทางศาสนา 4.คณะ อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ออกเดินทางกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ต่างพื้นที่ เทศบาลควนโดน จ.สตูลโดยรถตู้รับจ้างจำนวน 2 คัน
 2. ได้รับการต้อนรับจากทีมวิทยากรชุมชนบ้านควนโดน กล่าวต้อนรับทีมงานชุมชนบ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 3. ได้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทางวิทยากรได้ให้ข้อมูลในการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลควนโดนตามบริบทพื้นที่ในการจัดการคัดแยกขยะ แยกเป็น3 ฐาน เพื่อให้ชุมชนบ้านหัวหินได้เก็บข้อมูลและนำไปขยายต่อตามบริบทและได้เข้าเยี่ยมชมและจดบันทึกข้อมูลตามฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียก วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และทำปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ วิธีขั้นตอนการทำหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ เตรียมเศษผัก 3 กก.เติมกากน้ำตาล 1 ลิตร หมักไว้ 15วัน เกิดหัวเชื้อแล้วเติมน้ำ 10 ลิตร หมักต่ออีก 75 ลิตร ได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ตามต้องการ ประโยชน์ที่ได้ 1.ช่วยปรับสภาพเศษอาหาร จากครัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยหมักที่มีประโยชน์ต่อพืชผักและไม้ผล 2.ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงานโรงแรม หรือแหล่งน้ำเสีย 3.ช่วยดับกลิ่นเหม็นจากเศษอาหาร กองขยะมูลฝอย 4.ช่วยดับกลิ่น ใช้ทำความสะอาดละลายไขมันในห้องน้ำ ฐานที่2 ฐานเรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ วิธีการผลิตก๊าซชีวภาพประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1 .การคัดแยกสิ่งปะปนออกจากจากขยะอินทรีย์และการบดย่อยขยะอินทรีย์ 2.การหมักขยะอินทรีย์ในถังระบบปิด 3.การจัดการกับตะกอนที่เหลือจากการหมักและปรับสภาพการนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ฐานที่3 ฐานเรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ชุมชนแยกจากต้นทาง หรือเข้าฐานกิจกรรมเช่น ร้านค้า 0 บาท และธนาคารขยะ กิจกรรมร้านค้า 0 บาทโดยชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกของในร้านค้าที่เข้าโครงการ /ขยะแลกไข่/ ขยะแลกค่าธรรมเนียม/ร้านตัดผม/ร้านน้ำชามีขยะเอามาแลกค่าบริการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรายงานสรุปผลจากการศึกษาดูงานจำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะศึกษาดูงานได้มีรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานจำนวน 1 ชุด ได้แก่1). เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียก 2). เรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และ3). เรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ชุมชนแยกจากต้นทาง หรือเข้าฐานกิจกรรมเช่น ร้านค้า 0 บาท และธนาคารขยะ กิจกรรมร้านค้า 0 บาทโดยชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกของในร้านค้าที่เข้าโครงการ /ขยะแลกไข่/ ขยะแลกค่าธรรมเนียม/ร้านตัดผม/ร้านน้ำชามีขยะเอามาแลกค่าบริการ
 2. คณะที่ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
 3. เกิดแนวคิดในการดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหินต่อไป
 4. มีการคัดเลือกคณะทำงานที่ไปดูงานจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ทีมเยาวชน จำนวน 20 คน อสม. 10 คน กรรมการมัสยิด 5 คน คณะทำงาน 5 คน
 5. ข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานจะนำไปประยุกต์ใช้และคืนข้อมูลให้คับคนในชุมชนบ้านหัวหินจำนวน 237 ครัวเรือนได้รับรู้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. เด็กและเยาวชน
 3. ผู้นำทางศาสนา 4.คณะ อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 0.00 14,800.00 1,100.00 0.00 0.00 17,300.00

.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า

17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo กำลังรับประธานอาหารกำลังรับประธานอาหาร
 • photo ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดขยะในชุมชนและร้านค้าประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo อาหารมื้อเที่ยงอาหารมื้อเที่ยง
 • photo สรุปจากการเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเสนอมาตราการลดขยะในชุมชน 7 ข้อสรุปจากการเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเสนอมาตราการลดขยะในชุมชน 7 ข้อ
 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยงพักรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการปฏิบัติการลดขยะทุกครัวเรือนอย่างถูกวิธี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อพิจารณาจัดทำมาตราการ กฎกติกาการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 2.ประกาศมาตราการการจัดการขยะสู่ชุมชน 3.จัดทำป้ายประกาศมาตรการและติดตั้งในชุมชน 4.ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมกรมัสยิด
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อพิจารณาจัดทำมาตราการ กฎกติกาการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
2.ประกาศมาตราการการจัดการขยะสู่ชุมชน 7 ข้อ ได้แก่
2.1ให้มีที่กขยะในเขตบริเวรชุมชนจุดนักท่องเที่ยว
2.2 มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิก/ห้ามทิ้งขยะ
2.3 จัดมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน
2.4 ประกาศมัสยิดสีขาว/ปลอดบุหรี่/มีการคัดแยกขยะ/รับบริจาคขยะ
2.5 ประกาศให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
2.6 ประกาศมาตราการโซนสะอาดบ้านน่ามอง
2.7 มาตราการร้านค้าลดขยะที่ต้นทางและให้มีที่แยกขยะ 3.จัดทำป้ายประกาศมาตรการและติดตั้งในชุมชน
4.ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดมาตราการการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมจัดทำมาตรการจัดการขยะบ้านหัวหิน จำนวน 100คน
 2. เกิดมาตรการและกฎกติกาในการจัดการขยะในชุมชนให้ทุกคนได้ทราบและได้ขอความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชน เพื่อขอให้ลดปริมาณใช้ในการใช้ถุงพลาสติกสรุปจากเวทีประชุมมีการนำเสนอให้จัดตั้งมาตราการไว้ 7 ข้อ ได้แก่ 1.ให้มีที่กขยะในเขตบริเวรชุมชนจุดนักท่องเที่ยว 2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิก/ห้ามทิ้งขยะ
  3.จัดมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน
  4.ประกาศมัสยิดสีขาว/ปลอดบุหรี่/มีการคัดแยกขยะ/รับบริจาคขยะ
 3. ประกาศให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
 4. ประกาศมาตราการโซนสะอาดบ้านน่ามอง
 5. มาตราการร้านค้าลดขยะที่ต้นทางและให้มีที่แยกขยะ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมกรมัสยิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดทำป้ายประกาศมาตรการชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 500.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 14,000.00

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4

7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมสภาผู้นำชุมชนประชุมสภาผู้นำชุมชน
 • photo ประชุมสภาผู้นำชุมชนประชุมสภาผู้นำชุมชน
 • photo ประชุมสภาผู้นำชุมชนประชุมสภาผู้นำชุมชน
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดประชุมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ต่อเนื่องตามสัญญาโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ร่วมกับอสม.กรรมการมัสยิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4 ในวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม 59แกนนำคณะทำงานมีการประชุมเพื่อจะดำเนินการกิจกรรมงวดที่ 2 ต่อ โดยกิจกรรมที่ผ่ามาชุมชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นและกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปคือจะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูลและมีการสรุปในที่ประชุมผู้ที่รับประสานงานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบทางพื้นที่อำเภอควนโดนมีผู้ที่จะไปดูงานคิวเต็มทั้งเดือนมีวันที่ 12นี้ว่างอยุ่แต่ทางพื้นที่เรามีคณะทำงานยังถือบวชอยู่รอการประสานงานหลังออกบวช 6 วัน ประธานโครงการได้เสนอในที่ประชุมให้เตรียมความพร้อมเราจะไปดูงานที่จังหว้ดสตูลและนำข้อมุลจากการไปดูงานมาเติมเต็มให้ชุมชนบ้านหัวหินมีความตระหนักในการครอบครัวจัดการตนเองให้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน ร่วมกับอสม.กรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน

2.ผู้รับผิดชอบการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.วางแผนในการดำเนินงานกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

2.ผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน

3.ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน คณะทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน จัดการรับซื้อขยะทุกวันอาทิตย์ ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือและมีรายได้เพิ่ม ประมาณมากกว่า 30 บาทต่อครัวเรือน/เดือน

4.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะที่ผ่านมา มีผู้ร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเด็กเยาวชน/อสม.จำนวน 40 คน ให้ข้อมูลในด้านปัญหาขยะในชุมชนว่ามีขยะอะไรบ้าง เช่น ประเภทขยะมาจาก ครัวเรือนและขยะมาจากนักท่องเที่ยว

5.มีจิตอาสาในการรณรงค์คัดแยกขยะ ผลสรุปขยะน้อยลง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ร่วมกับอสม.กรรมการมัสยิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานงวด1 และวางแผนการทำงาน งวด 2

22 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
 • photo พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานโครงการ งวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบไอที
3. พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการงวด 1
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและการไขแก้ปัญหา
3. หาแนวทางการทำงานในงวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบไอที่
3. พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. พี่เลี้ยงกล่าวพูดคุยและชื่นชมการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา
 2. ให้แต่ละโครงการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 3. ให้แต่ละโครงการพูดคุยปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่่ผ่านมา
 4. ให้แต่ละโครงการนำเสนอแผนการดำเนินงานในงวด 2
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้รับผิดชอบโครงการและไอที เข้าร่วมประชุม 20 คน
 2. พี่เลี้ยงโครงการได้รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงานตลอดจนการแก้ปัญหาของแต่ละโครงการ
 3. พี่เลี้ยงโครงการได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันเสนอแนะการดำเนินงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กันและกัน
 5. เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในจังหวัดกระบี่
 6. เป็นการกระตุ้นการทำงานและเสริมพลังให้คนทำงานในการดำเนินงานต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2

29 เมษายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตรวจเอกสารการเงินตรวจเอกสารการเงิน
 • photo ตรวจเอกสารการเงินตรวจเอกสารการเงิน
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงินตามแผนกิจกรรมโครงการ
2.ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ตรวจรายงานเอกสารการเงิน ครั้งที่1
2.การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีสรรพกร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ตรวจรายงานเอกสารการเงิน ครั้งที่1 2.การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีสรรพกร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินเข้าใจในการกรอกรายละเอียดเอกสารใบสำคัญรับเงินและการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีสรรพกร

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00

ตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo ทีมงานให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการเงินทีมงานให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการเงิน
 • photo ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน
 • photo ปรับปรุงรายงานตามคำแนะนำปรับปรุงรายงานตามคำแนะนำ
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและปิดงวดงานที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน
2. ผู้รับผิดชอบงานไอที จำนวน 20 คน
3. เจ้าหน้าที่จากสจรส.มอ. จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ตรวจรายงานการเงินและเอกสารหลักฐานการเงินแต่ละโครงการ
2. ให้คำแนะนำในการทำรายงานการเงิน
3. ปิดรายงานงวด1

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบไอที
 3. พี่เลี้ยงโครงการ
 4. เจ้าหน้าที่สจรส.มอ.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ตรวจสอบรายงานการเงินและเอกสารการเงินตามกิจกรรมโครงการ
 2. ปรับปรุงและแก้ไขรายงานตามคำแนะนำ
 3. พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานการเงิน
 4. สรุปปิดรายงานการเงิน งวด 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการเงินและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินที่ถูกต้อง
 3. ผู้ติดตามจากสจรส.มอ. ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และให้คำชี้แนะในการแก้ไขปัญหา
 4. พี่เลี้ยงโครงการได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานปิดงวดงานที่ 1
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ผู้รับผิดขอบโครงการและการเงินไม่เข้าใจในเอกสารหลักฐานการเงินโครงการ จึงต้องให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารและหลักฐานก่อนการดำเนินกิจกรรม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน
 • photo ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ฝ่ายไอที

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. พี่เลี้ยงทีม สจ.รส ตรวจเอกสารการเงิน
2. สมุดบันทึกคุมเงินสด
3.ตรวจรายงานหน้าเว็ป
4.ตรวจรายงาน ง.1 และ ส.1

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายไอที
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าร่วมกับพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. ได้ทำการตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน ตรวจรายงานในเวบไซต์ และให้คำแนะนำเรื่องการทำโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ตรวจเอกสารหลักฐานการเงินมีความสมบูรณ์เกือบ 100%
 2. เงินเหลือในบัญชีธนาคารตรงกับสมุดคุมเงินสด
 3. เอกสาร ง1 และ ส1 มีความถูกต้อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายไอที
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.30 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo พบพี่เลี้ยงฟังคำแนะนำเกี่ยงกับการทำรายงานหน้าเว็บพร้อมทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินพบพี่เลี้ยงฟังคำแนะนำเกี่ยงกับการทำรายงานหน้าเว็บพร้อมทำแบบสรุปรายงานการใช้เงิน
 • photo กิจกรรมใดใช้จ่ายงบจาก 1000 บาทเสียภาษี 1% พร้อมรายงานใต้ภาพกิจกรรมใดใช้จ่ายงบจาก 1000 บาทเสียภาษี 1% พร้อมรายงานใต้ภาพ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมพบพี่เลี้ยงโครงการตรวจรายงานหน้าเว็บและรายงานการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ , ไอที และการเงิน ทุกโครงการๆละ 3 คน
พี่เลี้่ยงโครงการจังหวัดกระบี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน ทุกโครงการๆละ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน
 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม
 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด
 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายไอทีได้เรียนรู้และมีข้อมูลมากขึ้นจากคำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการเงินพบว่า ยังมีการลงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องในรายการค่าใช้จ่าย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน ทุกโครงการๆละ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจาก มีความไม่แน่นอนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้หลักฐานการเงินต้องหัก1% ไว้ล่วงหน้าซึ่งพี่เลี้ยงโครงการได้ไปติดต่อกับสรรพากรจังหวัดกระบี่แล้ว ได้รับแจ้งว่าให้หักเป็นยอดรวมจากรายรับรายงวดที่ได้รับมา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีการประชุมชี้แจง โดยหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สรรพากร สสส เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมด

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงตรวจรายงานเอกสารและให้คำแนะนำ ดังนี้ 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ , ไอที และการเงิน ทุกโครงการๆละ 3 คน
พี่เลี้่ยงโครงการจังหวัดกระบี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ , ไอที และการเงิน ทุกโครงการๆละ 3 คน พี่เลี้่ยงโครงการจังหวัดกระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน การเขียนรายงานและข้อบกพร่องของการเขียนรายงานที่ตรวจพบ
 2. ให้คำแนะนำการเขียนรายงานให้มีคุณภาพ
 3. ตรวจสอบรายงานการเงินและเอกสารหลักฐานการเงินโครงการ
 4. ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม 50% (จำนวน 4 โครงการจากโครงการทั้งหมด 8 โครงการ เนื่องจากมีภาระกิจติดประชุมและการทำงานประจำ )
 2. ผู้เข้า่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและรับทราบข้อบกพร่องในการเขียนรายงาน สามารถตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้่อง ตลอดจนจัดทำเอกสารรายงานการเงินให้ถูกต้องตามค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานมีภาระงานประจำทำให้การทำเอกสารและการรายงานไม่เป็นปัจจุบัน ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการแบ่งงานในทีมงานโครง การให้ชึัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการแบ่งงานในทีมงานโครง การให้ชึัดเจน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน

16 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.30 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 • photo จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 • photo นายสุวิทย์ หมาดเส็มผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุมนายสุวิทย์ หมาดเส็มผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุม
 • photo แผนงานแผนงาน
 • photo วิทยากรบรรยายวิทยากรบรรยาย
 • photo วิทยาการ(ผู้นำศาสนา)ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะวิทยาการ(ผู้นำศาสนา)ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน 2.ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม 3.เชิญภาคีเครือข่าย อสม.รพสต.อบต.เข้าร่วมประชุม 4.เชิญนายก อบต.กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ 5.นำเสนอเพิ่มเติมโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ 6.นำเสนอร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. รพ.สต.
 4. อบต.
 5. ประชาชน (เด็กและเยาวชน)
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน
 2. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอเพิ่มเติมและสรุปฐานข้อมูลจากการสำรวจ
 4. นำเสนอร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีแผนงานการดำเนินการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการนำเสนอข้อมูลขยะที่พบในชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้รับทราบปริมาณขยะ ให้ความสนใจพร้อมเรียนรู้ในการจัดการขยะในชุมชน ชุมชนเริ่มมีแนวคิดในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมเสนอแนะคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. รพ.สต.
 4. อบต.
 5. ประชาชน (เด็กและเยาวชน)
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนพื้นที่บ้านหัวหินมีความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00

ติดตามผลการดำเนินงาน

31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานชุมชนถ่ายภาพร่วมกับทีมงานชุมชน
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงานโครงการและเยาวชนในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามประเมินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานร่วมกันคัดแยกข้อมูลและนำผลสรุปแต่ละประเด็นมาสรุปและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เห็นภาพความร่วมมือของทีมงานในชุมชนที่นำข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ ก่อนนำมาวางแผนการดำเนินงานต่อไป และได้ลงติดตามร้านค้าและบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรมีการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เช่น ร้านค้าที่ท่าเทียบแพขนานยนต์หัวหิน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ

31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากวิเคระห์ข้อมูลพักรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากวิเคระห์ข้อมูล
 • photo พักรับประทานอาหารว่างหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลพักรับประทานอาหารว่างหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล
 • photo ทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
 • photo วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทีมงานมีความตั้งใจในการทำงานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทีมงานมีความตั้งใจในการทำงานรวบรวมข้อมูล
 • photo วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเด็กเยาวชนมีการกระตื้อรื้อร้นจากข้อมูลขยะในชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเด็กเยาวชนมีการกระตื้อรื้อร้นจากข้อมูลขยะในชุมชน
 • photo ถ่ายภาพร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการและทีมงานเข้าเยี่ยมในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลถ่ายภาพร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการและทีมงานเข้าเยี่ยมในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ 2.ทีมเยาวชนนัดหมายรวบรวมข้อมูล233ครัวเรือนแบบสอบถามเพื่อตรวจความสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะทำงานทีมเยงชน
 3. คณะ อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านหัวหิน
 2. คณะทำงานทีมเยาวชนนัดหมายรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 3. เปิดการประชุมเวลา 9.30 น.โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็ม ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวขอบใจเด็กเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องเอกสารมีความตั้งในการทำงานพร้อมเรียนรู้ไปกับพี่เลี้ยง อสม.ที่ให้คำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้านปัญหาขยะ โครงการ ให้พี่เลี้ยง อสม.ตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจที่ผ่านมาทบทวนและจัดทำสรุปข้อมูลแต่ละครัวเรือน แต่ละโซน เช่น ผู้ให้ข้อมูล วุฒิการศึกษา รายได้โดยเฉลี่ย อาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน พร้อมกันนี้ให้สรุปข้อมูลขยะแยกประเภท พร้อมกับจำนวนปริมาณขยะ ครัวเรือนที่ที่มีการแยกขยะกี่ครัวเรือน
 4. ช่วงบ่ายรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลจากการสำรวจ ดังนี้

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

 • เพศชาย 42 คน เพศหญิง 155 คน รวม 197 ครัวเรือน คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์
 • สถานภาพในชุมชน กรรมการหมู่บ้าน 9 คน อสม. 20 คน สมาชิกกลุ่ม 58 คน พนักงาน 5 คนประชาชนทั่วไป 105 คน

2.ระดับการศึกษา

 • ต่ำกว่า ป.4 จำนวน 15 คน ,ป.4 จำนวน 183 คน ,ป.6 จำนวน 170 คน ,ม. 3 จำนวน 246 คน ,ม.6 จำนวน 32 คน และระดับปริญญา 28 คน ,กำลังศึกษา 242 คน ไม่ได้เรียน6 คน เป็นกลุ่มเด็ก 190 คน

3.อาชีพ

 • ทำสวน 95 คน ค้าขาย 15 คน รับราชการ 7 คน ลูกจ้าง 37 คน แม่บ้าน 197 คน ประมง 17 คน(หมายเหตุทำสวนและทำประมง)34 คน

4.รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อปี 2558

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี 30,000 บาท
 • รายจ่ายเฉลี่ยคน/ปี 35,000 บาท

5.สมาชิกในชุมชน 1,112 คน ชาย 571 คน หญิง 471 คน

6.ข้อมูลจากการสำรวจขยะ

 • ขยะที่ต้องกำจัด ถุงพลาสติก 23.3 ก.ก/สัปดาห์ กล่องโฟม 20 ก.ก/สัปดาห์
 • แพมเพริดร์ 40 ก.ก/สัปดาห์
 • ขยะพิษมีแต่ยางยนต์ 10 ก.ก/สัปดาห์
 • ขยะรีไซเคิล กระดาษ/กระดาษลัง 20 ก.ก/สัปดาห์กระป๋องอลูมิเนียม 8 ก.ก/สัปดาห์ ขวดแก้ว 10 ก.ก/สัปดาห์ขอบยางพีวีซี 5 ก.ก/
 • ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร/ผลไม้/ผัก/เศษใบไม้ 1,630 ก.ก/สัปดาห์

7.ด้านการจัดเก็บขยะ

 • เก็บรวม 152 ครัวเรือน= 77.5%
 • คัดแยก 45 ครัวเรือน=22.5%
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะทำงานทีมเยงชน
 3. คณะ อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

จากการประชุมร่วมกับทีมงานโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะคณะทำงานมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนดได้ด้วยดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2 วัน

29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ทีมงานออกสำรวจเก็บข้อมูลขยะในชุมชนทีมงานออกสำรวจเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
 • photo แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะแบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
 • photo แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะแบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
 • photo แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะแบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. เด็กเยาวชน
2. อสม.
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน233ครัวเรือนใช้เวลา 2วัน 2.ทีมเยาวชน/สภาชุมชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนงาน 3.แบ่งโซนเก็บข้อมูลประสานงาน อสม.เป็นพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. เด็กเยาวชน
 2. อสม.
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทของขยะ เพื่อให้ความรู้กับทีมเก็บข้อมูลก่อนลงไปดำเนินการจริง
 • ดำเนินการจัดเก็บขยะ 2 วัน โดยมีทีมจัดเก็บขยะจำนวน 40 คน แบ่งการเก็บขยะออกเป็นโซนตามการดูแลของ อสม.ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วและได้ข้อมูลครบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชน -มีข้อมูลจากการสำรวจ-มีข้อมูลการสรุปที่สมบูรณ์จำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกับอสม.ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงประจำโซน ในการสำรวจข้อมูลขยะ ข้อมูลขยะแบ่งออกเป็นขยะตามบ้านเรือน จะพบขยะเปียกและขยะที่นำมารีไซเคิลได้ และอีกประเภทขยะในที่สาธารณะจะเป็นขยะที่นำมารีไซเคิลได้
 2. ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จำนวน 1 ชุด
 3. มีการทำงานร่วมกันของเยาวชนและคนในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 1. เด็กเยาวชน
 2. อสม.
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลขยะในชุมชน ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการรู้ ในพื้นที่จริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 10,998.00 600.00 0.00 0.00 12,098.00

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้วประชุมคณะทำงานชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว
 • photo ประชุมระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะสองข้างทางประชุมระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง
 • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมรับประทานอาหาร
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพสามารถ เรียนรู้ ติดดิน กินได้ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และระดมความคิดการจัดหาจิตอาสาจัดการขยะ เพื่อขยายผลการทำโครงการ รวมทั้งประชุมหารือการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน
 • ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน คณะทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน จัดการรับซื้อขยะทุกวันอาทิตย์ ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือและมีรายได้เพิ่ม ประมาณมากกว่า 30 บาทต่อครัวเรือน/เดือน
 • กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะที่ผ่านมา มีผู้ร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเด็กเยาวชน/อสม.จำนวน 40 คน ให้ข้อมูลในด้านปัญหาขยะในชุมชนว่ามีขยะอะไรบ้าง เช่น ประเภทขยะมาจาก ครัวเรือนและขยะมาจากนักท่องเที่ยว
 • มีจิตอาสาในการรณรงค์คัดแยกขยะ ผลสรุปขยะน้อยลง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

เพื่อชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินทุกโครงการๆละ 2 คน รวมทั้งจังหวัดกระบี่และภูเก็ต

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการๆละ 2 คน ร่วมกับทีมจังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

บฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานทุกโครงการได้รับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ตลอดจนตรวจสอบรายงานการเงินและการบันทึกสมุดเงินสด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการๆละ 2 คน ร่วมกับทีมจังหวัดภูเก็ต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากการจัดทำหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับทุนแล้ว โครงการมีความกังวลในการบริหารจัดการเพื่อนำส่งภาษีให้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดคือ 1-7 ของทุกเดือน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อนโอนเงินให้โครงการ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้ทำรายละเอียดเพื่อเตรียมหักค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าในส่วนที่เกิน10,000 บาท

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง สจรส.อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง สจรส.
 • photo อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงอบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. อบรมการเขียนรายงาน
2. ตรวจสอบเอกสารการเงินและใบสำคัญรับเงินตามสัญญาโครงการ
3. อบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. อบรมการเขียนรายงานกิจกรรม และให้ความรู้เรื่องการจัดทำหลักฐานที่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบเอกสารการเงินและใบสำคัญรับเงินตามสัญญาโครงการ
 3. อบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินมีความรู้ในการจัดทำเอกสารการเงินเพิ่มขึ้น เข้าใจการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องใหม่
 2. มีการประสานงานคณะทำงานโครงการในการดำเนินกิจกรรม และจะนำสิ่งที่ได้ไปแจ้งกับคณะกรรมการโครงการในเวทีประชุมประจำเดือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรให้จัดทำแนวทางการดำเนินงานหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำการเขียนรายงานบันทึกเงินสดและใบสำคัญรับเงินและอบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน

7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุมร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุม
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุมร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุม
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตั้งคณะทำงานชุดย่อยในการจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. คณะ อสม.
3. คณะกรรมการมัสยิด
4. เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชนจำนวน 30 คน
2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจ
3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนจำนวน 233 ครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชนจำนวน 30 คน
 2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจ
 3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนจำนวน 233 ครัวเรือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชนสภาชุมชนที่เข้มแข็งและเด็กเยาวชน จำนวน 1ชุด
2.มีแบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงานย่อยประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
 2. คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม ที่ได้จากการค้นหาทางอินเตอร์เนตและปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ทั้งหมด 3 หน้า
 3. มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูลขยะในชุมชนบ้านหัวหิน โดยให้เยาวชนจำนวน 30 คน เป็นทีมเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นเยาวชนที่เรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาพื้นฐานที่เปิดทำการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ และมีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาทีมเยาวชน ใช้เวลาช่วงตอนเย็น วันหยุด และวันเสาร์อาทิตย์ในการเก็บข้อมูลขยะ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำข้อมูลขยะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 12,998.00 600.00 0.00 0.00 14,598.00

พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1

5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานการบันทึกเงินสดพบพี่เลี้ยงตรวจรายงานการบันทึกเงินสด
 • photo ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความถูกต้องตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความถูกต้อง
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายและรายการบันทึกเงินสดของกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานสมุดบันทึกเงินสด
2. สัญญาโครงการ
3. ตรวจเอกสารค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานสมุดบันทึกเงินสด
 2. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาโครงการให้ตรงกับในเวบไซต์
 3. ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายที่ทำผ่านมา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดความเข้าใจในการทำเอกสารการเงิน และการบริหารจัดการโครงการ ทำให้เอกสารหลักฐานการเงินถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำมีความรู้ในการบันทึกข้อมูลของกิจกรรมโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

ร่วมประชุมและเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน

22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน
 • photo เครือข่ายพื้นที่คนใต้สร้างสุขเครือข่ายพื้นที่คนใต้สร้างสุข
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
 • photo คุณทวีชัย กล่าวกติกาการขอโครงการคุณทวีชัย กล่าวกติกาการขอโครงการ
 • photo เครือข่ายพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • photo โต๊ะอิหม่ามกล่าวดูอาว์ก่อนเปิดโครงการโต๊ะอิหม่ามกล่าวดูอาว์ก่อนเปิดโครงการ
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ชุมชนบ้านหัวหิน
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมประชาคมและเปิดตัวโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ชุมชนบ้านหัวหิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มการเปิดตัวโครงการโดยการกล่าวต้อนรับของผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ มีการแนะนำทีมงานโครงการฝ่ายต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดโครงการโดยรองนายกอบต.เกาะกลางที่ชื่นชมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการจัดการขยะ ต่อมาพี่เลี้ยงโครงการกล่าวชื่นชมการทำงานของทีมงานโครงการและเปิดวิดิทัศน์ คนใต้สร้างสุขให้ผู้เข้า่วมงานชม ต่อด้วย"ชุมชนบ้านไม้เรียง"และชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลอดจนขั้นตอนการขอโครงการสำหรับพื้นที่อื่นที่สนใจ เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งแนะนำพื้นที่เครือข่ายที่มาร่วมงาน มอบของที่ระลึก ก่อนรับประทานอาหารร่วมกันและกล่าวปิดงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมงานเกินจำนวนตั้งไว้ นอกจากน้ียังมีเครือข่ายพื้นที่อื่นที่มาร่วมเปิดโครงการด้วย มีพื้นที่ข้างเคียงสนใจการดำเนินงานโครงการ ซึ่งพี่เลี้ยงโครงการได้ชี้แจงและอธิบายการขอโครงการในปีต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ชุมชนบ้านหัวหิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมพร้อมเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน

22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ภาพรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากเปิดตัวโครงการภาพรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากเปิดตัวโครงการ
 • photo ภาพรับประทานอาหารภาพรับประทานอาหาร
 • photo ผู้เข้าร่วมเปิดโครงการผู้เข้าร่วมเปิดโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงและคุณทวีชัยพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินในโครงการพี่เลี้ยงและคุณทวีชัยพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงคุณจารุวรรณพูดถึงระเบียบของ สสส. การส่งรายงานหน้าเว็บพี่เลี้ยงคุณจารุวรรณพูดถึงระเบียบของ สสส. การส่งรายงานหน้าเว็บ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. ชุมชนบ้านหัวหิน
4. พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. เตรียมสถานที่ 2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมข้องร่วมประชุม 3. แจ้งประชาสัมพันธื

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ชุมชนบ้านหัวหิน
 4. พี่เลี้ยงโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เตรียมสถานที่
 2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมข้องร่วมประชุม
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์
 4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะพร้อมประชาสัมพันธ์โลโก้ สสส.ชี้แจงโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยงช่วยเพิ่มเติมข้อมูล
 5. แกนนำร่วมเสวนาโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่ เรื่องขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 100 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับฟังข้อมูลและร่วมงานเปิดตัว ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ
 2. ผู้เข้าร่วมเปิดงาน มีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์การทำโครงการ และมีความเข้าใจในปัญหาของชุมชน คือปัญหาเรื่องขยะ พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ชุมชนบ้านหัวหิน
 4. พี่เลี้ยงโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนมีความพร้อมรับฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 4,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำป้ายเปิดโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. เจ้าของร้านดีไซร์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำป้ายโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะและป้ายเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะกรรมการร่วมวางรูปแบบของป้ายพร้อมภาพและชื่อโครงการ
 2. นำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไปติดที่อาคารศาลาประชาคมของหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีภาพป้ายประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการและป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย เพื่อรณรงค์ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่มีการสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรมและบริเวณที่ติดป้าย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ครั้งที่ 2

17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. คณะกรรมการมัสยิด
2. คณะ อสม.
3. กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการ อสม.
 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการทำโครงการ สสส.และทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจต่อโครงการ สสส.เข้าใจวัตถุประสงค์และเห็นกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
 • ทุกคนรับรู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบ การประสานงานภาคีและเครือข่าย ในช่วงจัดกิจกรรม และนัดหมายประชุมเตรียมและสรุปกิจกรรมทุกเดือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการ อสม.
 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00

พบพี่เลี้ยงรับฟังคำแนะนำการทำรายงานหน้าเว็ปและใบเสร็จรับเงิน

5 ตุลาคม 2558 เวลา 14:30 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูลฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูล
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบ IT

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกปฎิบัติการทำรายงานหน้าเว็ปและทำใบเสร็จรับเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบฝ่ายบันทึกข้อมูล
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. รับฟังคำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์
 2. ฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์และดำเนินการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องในกิจกรรมที่ผ่านมา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็ปและสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ได้ฝึกการรายงานกิจกรรมที่ผ่านมา พี่เลี้ยงให้คำแนะนำว่าต้องเพิ่มข้อมูลให้ชัดเจน และได้จัดทำใบเสร็จรับเงินเสร็จทุกกิจกรรมที่ทำผ่านมา
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบฝ่ายบันทึกข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็ปและสมุดบัญขี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคนใต้สร้างสุขและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเวปไซต์

29 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00น. น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคนใต้สร้างสุขและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเวปไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ๆละ2 คนรวม22 คน
พี่เลี้ยงโครงการ
ทีมงานสจรส.มอ.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปักหมุดพื้นที่ดำเนินการ
3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯบันทึกปฏิทินโครงการตามแผนงานสัญญาโครงการ
4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯบันทึกกิจกรรมและการใส่ภาพถ่ายกิจกรรม
5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกสมุดบัญชีการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ๆละ2 คนรวม22 คน พี่เลี้ยงโครงการ ทีมงานสจรส.มอ.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการคนใต้สร้างสุข ให้คำแนะนำและนิเทศน์ติดตามการบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเวป ให้คะแนะนำและติดตามผลการบันทึกรายงนการเงินและบัญชี ให้คำแนะนำและปักหมุดตำแหน่งพื้นที่โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและได้ปฏิบัติจริงในการบันทึกรายละเอียดต่างๆของโครงการตามแผนงานในเอกสารสัญญา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ๆละ2 คนรวม22 คน พี่เลี้ยงโครงการ ทีมงานสจรส.มอ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. เนื่องจากเป็นโครงการปีแรก ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ชำนาญในการบันทึกหน้าเวป
 2. ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตลอดจนสัญญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร ทำให้มีความล่าช้าในการบันทึก
 3. สถานที่ในการจัดประชุมวันที่สองคับแคบ ทำให้ไม่สะดวกในการลงบันทึกกิจกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่ ยังไม่มีความชำนาญในการลงข้อมูลทางเวปไซต์
  ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรจัดประชุมที่มีขนาดพื้นที่กว้างเพียงพอกับผู้เข้าอบรมและควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสถียรและแรงเพียงพอ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรจัดเตรียมหาสัญญาณอินเตอร์เนตและเครืองคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ การลงบันทึกยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ต้องบันทึกให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแผนงานกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมปฐมนิเทศ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo อบรมปฐมนิเทศน์อบรมปฐมนิเทศน์
 • photo ร่วมกันประชุมร่วมกันประชุม
 • photo พี่เลี้ยงให้คำแนะนำพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
 • photo ฝึกปฏิบัติทำรายงานหน้าเว็บฝึกปฏิบัติทำรายงานหน้าเว็บ
 • photo ภาพทีม สจรส.ภาพทีม สจรส.
 • photo ทีม สจรส. จังหวัดกระบี่ทีม สจรส. จังหวัดกระบี่
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศกยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. พี่เลี้ยงโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.ทีมงานวิทยากร
4. ทีมงานสจรส.มอ.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมปฐมนิเทศ์ อบรมเรียนรู้การทำรายการบัญชีรายจ่ายในแผนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการในการใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าบัญชีตามแผนกิจกรรมพร้อมรายงานหน้าเวป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนลงปฏิทินกิจกรรม การบันทึกรายการกิจกรรมบนหน้าเวบไซต์ รายงานผลกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด และการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีความเข้าใจในการทำเพื่อปฏิบัติตามปฏิทินโครงการ
 2. มีความเข้าใจในการบันทึกรายการกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์
 3. มีความเข้าใจในการรายงานผลกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
 4. มีความเข้าใจในการการออกใบเสร็จรับเงิน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บตามแผนงานกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00

ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยง

21 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและรายงานหน้าเวปไซต์คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบไอที
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงปรึกษาการวางแผนการทำโครงการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสารสัญญาโครงการให้ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง
 • ผลการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการมีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับข้อมูลหน้าเว็บ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบไอที
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการเพื่อความถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการและข้อมูลหน้าเวป

21 กันยายน 2558 เวลา 10:00 น.
จารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการและข้อมูลหน้าเวป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสารสัญญากับรายละเอียดหน้าเวปไซต์คนใต้สร้างสุขพบว่ามีความถูกต้อง ข้อมูลตรงกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการและข้อมูลหน้าเวป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการตรวจสอบเอกสารสัญญาพบว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับข้อมูลหน้าเวป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้ดำเนินการนำส่งเอกสารสัญญา และใบปะหน้าสมุดธนาคาร ไปสสส.เพื่อดำเนินการต่อไป

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือนครั้งที่ 1

15 กันยายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
นายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็ม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งฝ่ายต่างๆประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งฝ่ายต่างๆ
วัตถุประสงค์
 1. ตั้งคณะทำงานผู้มีจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาด
 2. จัดหาคณะทำงานที่มีความรู้ด้านไอที ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. มีผู้รับผิดชอบโครงการ 2. ฝ่ายการเงิน 3. ฝ่ายจัดเก็บข้อมูล 4. ฝ่ายจัดทำอาหาร 5.ฝ่ายประสานงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนจัดทำโครงการบ้านหัวหิน2. คัดเลือกทีมงานที่มีความสามารถหลากหลาย3. วางแผนในการดำเนินงานออกแบบปฎิทินร่วมกันจัดเก็บขยะทุกวันอาทิตย์4. ทำประชามติกลุ่มร้านค้าเพื่อออกแบบมาตราการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. อสม.
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อรับรู้บทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรมโครงการ
 2. จัดตั้งฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์
 3. จัดตั้งฝ่ายบันทึกข้อมูล
 4. จัดตั้งฝ่ายการเงิน
 5. จัดตั้งฝ่ายสถานที่
 6. จัดตั้งฝ่ายวิชาการ
 7. จัดตั้งฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดคณะทำงานในโครงการบ้านหัวหิน จำนวน 10 คน
 • คณะทำงานรับรู้บทบาทหน้าที่ที่ตัวเอง และวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบเพื่อได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นฝ่าย ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายบันทึกข้อมูล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. อสม.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00