บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyaowalakyaowalakเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 16:08:04
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:36:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจรายงานเพื่อปิดโครงการ

 • photo พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการ
  พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการ
 • photo พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการ
  พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจเอกสารโครงการเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีม สจรส.เเละพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน และการลงข้อมูลกิจกรรมผ่านเว็บไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเอกสาร หลักฐาน การเงินโครงการ มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย เพื่อความสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ตรวจสอบเอกสารการเงินที่ไม่ถูกต้องได้ถูกเเก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องตามคำแนะนำได้
 3. สามารถปิดรายงาน การเงิน ง 2 ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เพิ่มเติมเอกสารการเงินตามข้อแนะนำทีมตรวจ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 21:42:48
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:37:20 น.

ชื่อกิจกรรม : การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

 • photo รายงานฉบับสมบูรณ์
  รายงานฉบับสมบูรณ์
 • photo รายงานฉบับสมบูรณ์
  รายงานฉบับสมบูรณ์
 • photo ป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
  ป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
 • photo ป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
  ป้านแผนงานกิจกรรมโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 2.คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแยกตามรายกิจกรรม 3.ฝ่ายไอทีตรวจสอบรายงานหน้าเวปคนใต้สร้างสุขทุกกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 4.ช่วยกันคัดเลือกรูปภาพ ในแต่ละกิจกรรมเพื่ออัดล้างนำมาติดบอดร์ที่อาคารอเนกประสงค์มัสยิด 5.จัดทำรายงายฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 446 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 480 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน 100คน วัยทำงาน 450 คน ผู้สูงอายุ130 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศมาตราการจัดการขยะติดตั้งในชุมชนจำนวน 4 จุด /มีป้ายปลอดเขตบุหรี่ที่มัสยิดจำนวน 1 จุด
2.มีรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
3.มีภาพกิจกรรมติดที่อาคารอเนกประสงค์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเก็บไว้สำหรับเป็นเอกสารเล่มโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 18:54:52
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:45:05 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงโครงการ

 • photo ถ่ายภาพร่วมกับเครือข่ายทีมงานโครงการ
  ถ่ายภาพร่วมกับเครือข่ายทีมงานโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามการทำรายงานปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.ฝ่ายไอที

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ตรวจเอกสารใบสำคัญรับเงิน 2.ตรวจสมุดบันทึกการดำเนินงาน 3.ตรวจสมุดบัญชีธนาคาร 4.ตรวจการราบงานหน้าเวป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ฝ่ายไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.พี่เลี้ยงนัดตรวจเอกสารที่ รพ.คลองท่อม จ.กระบี่เพื่อตรวจ/ใบสำคัญรับเงิน/ตรวจเงินสดในมือจากสมุด/ตรวจสมุดบัญชีธนาคาร/และตรวจรายงานหน้าเวป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พี่เลี้ยงตรวจเอกสารพร้อมกับให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมทำความเข้าใจในการตรวจเอกสารใบสำคัญรับเงิน/เงินสดในมือ/สมุดบัญชีธนาคาร/และตรวจการบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเวปมีการบันทึกทุกกิจกรรม 2.พื้นที่โครงการสามารถจัดทำกิจกรรมและได้รายงานตามแผนกิจกรรมตามสสส.กำหนดไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 20:58:26
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:46:08 น.

ชื่อกิจกรรม : วันที่ 3-5 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้

 • photo รูปกลุ่มร่วมกับพี่เลี้ยง
  รูปกลุ่มร่วมกับพี่เลี้ยง
 • photo เวทีเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง
  เวทีเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง
 • photo บรรยากาศการประชุม
  บรรยากาศการประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับ สสส.และ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมงานกิจกรรมที่หอประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมการแสดงทางวัฒนธรรมของการแสดงโขน และได้ฟังปฐถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนา นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซี่ยน มีการกล่าวรายงานโดยผส.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการสุขภาพ(สจ.รส.มอ)และมีเวทีเสวนาด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างสุข ส่วนในวันที่ 4. ต.ค 59 มีพื้นที่บ้านหัวหินปลอดขยะ ขึ้นเวทีย่อยในหัวข้อเรื่องเล่า ร้าวพลังในการการลด/คัด/แยกขยะและวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ พร้อมกับวิธีการนำทีมชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยชุมชนมีความต้องการอยู่ 2 ประเด็นสาเหตุหลัก 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลกระทบมากเท่าใดต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 2 คือต้องการสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นต้องทีมชุมชนที่มีใจจิตอาสาที่รักความสะอาดมาร่วมกิจกรรมมีการนำขยะที่แยกแล้วขยะขายได้ก็ไปฝากขายที่ธนาคาร ส่วนขยะถุงพลาสติกให้อบต.จัดเก็บ แล้วขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพที่ดีมีการขยายผลทำกันหลายครอบครัว เช่นใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สวนยาง สวนปล์าม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสุขภาพ กาย จิต ใจ ทั้งชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมงานกิจกรรมที่หอประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมการแสดงทางวัฒนธรรมของการแสดงโขน และได้ฟังปฐถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนา นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซี่ยน มีการกล่าวรายงานโดยผส.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการสุขภาพ(สจ.รส.มอ)และมีเวทีเสวนาด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมสร้างสุข ส่วนในวันที่ 4. ต.ค 59 มีพื้นที่บ้านหัวหินปลอดขยะ ขึ้นเวทีย่อยในหัวข้อเรื่องเล่า ร้าวพลังในการการลด/คัด/แยกขยะและวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ พร้อมกับวิธีการนำทีมชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยชุมชนมีความต้องการอยู่ 2 ประเด็นสาเหตุหลัก 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีผลกระทบมากเท่าใดต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 2 คือต้องการสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เพื่อเป็นการต่อยอด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อหวังให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นต้องทีมชุมชนที่มีใจจิตอาสาที่รักความสะอาดมาร่วมกิจกรรมมีการนำขยะที่แยกแล้วขยะขายได้ก็ไปฝากขายที่ธนาคาร ส่วนขยะถุงพลาสติกให้อบต.จัดเก็บ แล้วขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพที่ดีมีการขยายผลทำกันหลายครอบครัว เช่นใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สวนยาง สวนปล์าม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสุขภาพ กาย จิต ใจ ทั้งชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เรียนรู้ปัญหาขยะและกลไกการบริหารการจัดการทุกด้าน
 2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนอื่นๆ ได้นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง ทำให้รู้สึกภูมิใจมาก
 3. ได้ฟังปฐถาพิเศษและบทบาทการเป็นผู็นำ การพัฒนานวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการติดต่อประสานงานผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเร้าพลัง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 25 กันยายน 2559 20:58:20
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:47:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

 • photo ผู้ประกอบการให้ข้อมูล
  ผู้ประกอบการให้ข้อมูล
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุม
  ผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ข้อมูล
  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ข้อมูล
 • photo ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ให้ข้อมูล
  ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ให้ข้อมูล
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุม
  ผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุม
  ผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู่เข้าร่วมประชุม
  ผู่เข้าร่วมประชุม
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
  ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
  ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
  ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ
  ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ปฎิบัติการชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน 2. คณะอสม 3.ผู้ประกอบการร้านค้า 4.ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ 5.ผู้ประกอบการรถทัวร์ 6.เด็กและเยาวชน 7. คณะกรรมการมัสยิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประะชุมผู้ประกอบการ และบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์
2.แม่ค้าแผงลอย ร้านค้าชุมชน 3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ AECไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชนและที่สาธารณะ/ส่วนบุคคล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงาน 2. คณะอสม 3.ผู้ประกอบการร้านค้า 4.ผู้ประกอบการแพขนานยนต์ 5.ผู้ประกอบการรถทัวร์ 6.เด็กและเยาวชน 7. คณะกรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมผู้ประกอบการ และบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์
2.แม่ค้าแผงลอย ร้านค้าชุมชน 3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ AECไม่ทิ้งขยะในเขตชุมชนและที่สาธารณะ/ส่วนบุคคล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. มีครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 % ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
 2. มีป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการลดขยะในชุมชนบ้านหัวหินจำนวน มากกว่า 4 ป้าย
 3. มีครัวเรือนเป็นแกนต้นแบบในการจัดการขยะมากกว่า 10 ครัวเรือน
 4. มีโซนสะอาดบ้านน่ามองดีเด่น ได้แก่โซนม่วงใหญ่จำนวน 1 โซน
 5. มีกลุ่มทำปุ๋ยหมักขยะครัวเรือน มากกว่า 70 ครัวเรือน
 6. มีกลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากการแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 1 กลุ่ม
 7. มีกลุ่มเด็กเยาวชนร่วมศึกษาเรียนรู้ จำนวน 1 กลุ่ม

ผลลัพธ์

 1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
 2. เกิดภาพความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยวบ้านหัวหิน
 3. ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่สะอาดแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 25 กันยายน 2559 20:22:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:48:46 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน

 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo อาหาร
  อาหาร
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
 • photo มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ
  มอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
 4. เด็กและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดประชุมคณะการประกวด เพื่อการเตรียมจัดงาน
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบครัวเรือนดีเด่น/โซนดีเด่น/คนดีเด่น
3.มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
 4. เด็กและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมคณะการประกวด เพื่อการเตรียมจัดงาน
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบครัวเรือนดีเด่น/โซนดีเด่น/คนดีเด่น
3.มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการประกวด 165 ครัวเรือน
 2. มีครัวสะอาดบ้านน่ามองจำนวน 1 โซน
 3. มีคนดีเด่นจำนวน 10 คน
 4. มีครัวเรือนที่ชนะในการประกวดจำนวน 10 ครัวเรือน
 5. ชุมชนให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประกวดครัวเรือนต้นแบบโซนบ้านน่ามอง
 6. บ้านหัวหิน มีความสะอาดมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 25 กันยายน 2559 19:48:54
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:49:27 น.

ชื่อกิจกรรม : 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน

 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ที่คัดแยกขยะครัวเรือน
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ปุ๋ยหมักขยะครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน ปุ๋ยหมักขยะครัวเรือน
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน
  เดินประกวดให้คะแนนครัวเรือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.
 4. คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2 วัน
2.แบ่งหน้าที่กันทำงานแต่ละโซน
3.สำรวจรวบรวมข้อมูลแต่ละครัวแต่ละโซน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน
2.แบ่งหน้าที่กันทำงานแต่ละโซน
3.สำรวจรวบรวมข้อมูลแต่ละครัวแต่ละโซน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลิต

 1. มีโซนเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 โซน
 2. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการประกวดจำนวน 165 ครัวเรือน
 3. มีครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะมากกว่า 10 ครัวเรือน

ผลลัพธ์

 1. ชุมชนให้ความร่วมมือในการสมัครเข้าประกวดครัวเรือนต้นแบบมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด
 2. มีการดำเนินงานโดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
14 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 19 กันยายน 2559 21:23:32
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:50:16 น.

ชื่อกิจกรรม : 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง

 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
  คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
  คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
  คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
 • photo พักรับประธานอาหาร
  พักรับประธานอาหาร
 • photo คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด
  คณะทำงานร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. กรรมการมัสยิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวดครัวเรือนโซนสะอาดบ้านน่ามองจำนวน15คน
2.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือน
3.มีการแบ่งโซนและรวบรวมข้อมูลจำนวน 7โซน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. กรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวดครัวเรือนโซนสะอาดบ้านน่ามองจำนวน15คน
2.เชิญภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือน
3.มีการแบ่งโซนและรวบรวมข้อมูลจำนวน 7โซน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเสนอที่ประชุม มี 9 ตัวชี้วัดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 9 ตัวชี้วัด มีผลลัพท์จากเกณฑ์ที่ประชุม ดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมในการประชุม / ทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน10คะแนน
 2. เขตบริเวรรอบบ้าน / ข้างเคียงมีความสะอาด10คะแนน
 3. มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ / ขยะขายได้ / ขยะจำจัด / ขยะทั่วไป15คะแนน
 4. เส้นทางในการหลังการคัดแยกขยะแล้วดำเนินการอะไรต่อ20 คะแนน
 5. แยกทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ / น้ำหมักชีวภาพ 10 คะแนน
 6. แยกไว้ขาย 10 คะแนน
 7. แยกไว้ทำสิ่งประดิษฐ์ 5 คะแนน
 8. แยกไว้อบต. จัดเก็บ10 คะแนน
 9. แยกไว้กำจัดเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารการประเมิน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
10 กันยายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 12 กันยายน 2559 21:03:49
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 13:46:37 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 2

 • photo ครอบครัวปั่นจักรยาน
  ครอบครัวปั่นจักรยาน
 • photo บริเวณสองข้างทาง
  บริเวณสองข้างทาง
 • photo เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง
  เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง
 • photo ร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน
  ร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน
 • photo ทีมภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะ
  ทีมภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะ
 • photo เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง
  เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง
 • photo ร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน
  ร่วมกันเก็บขยะที่ท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน
 • photo รางวัลเพื่อการยกย่อง
  รางวัลเพื่อการยกย่อง
 • photo วิทยากรให้ความรู้ในการใช้กฎจราจรในการขับขี่จักรยาน
  วิทยากรให้ความรู้ในการใช้กฎจราจรในการขับขี่จักรยาน
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ
4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.ประกาศผลและมอบรางวัล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ
4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.ประกาศผลและมอบรางวัล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 % เกิน 50 คน
 2. มีครอบครัวร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 10 ครัวเรือน
 3. มีจักรยานเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 7 คัน
 4. เขตบริเวณสองข้างทางมีความสะอาดตลอดจนบริเวณเขตท่องเที่ยวมีความสะอาด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 15:13:17
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:51:34 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงโครงการ

 • photo พบพี่เลี้ยงโครงการ
  พบพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo พบพี่เลี้ยงโครงการ
  พบพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการเงินและการรายงานหน้าเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ตรวจเอกสารใบสำคํญรับเงิน 2.ตรวจสมุดบันทึกการดำเนินงาน 3.ตรวจหน้าสมุดบัญชี 4.ตรวจการรายงานหน้าเวป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงที่ติดตามโครงการ ณ.รพ.คลองท่อม จ.กระบี่
 2. พี่เลี้ยงตรวจโครงการและทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการ
 3. ตรวจเอกสารใบสำคัญรับเงิน/ตรวจสมุดบันทึกการดำเนินงาน/ตรวจหน้าสมุดบัญชี/ตรวจรายงานหน้าเวปการรายงานกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยงที่ติดตามโครงการตรวจเอกสารงวดที่ 2 และ 3 ครบทุกกิจกรรมตามปฎิทินโครงการเพื่อตรวจทานก่อนทีมพี่เลี้ยงสจรส.มอ.สรุปจากการตรวจพื้นที่โครงการสามารถทำกิจกรรมแล้วเสร็จตามที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. เอกสารการเงินบางรายการไม่ครบถ้วน
 2. รายจ่ายในสมุดคุมเงินไม่ตรงตามกิจกรรม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 6 กันยายน 2559 21:07:02
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 15:19:55 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 1

 • photo ครอบครัวปั่นจักรยานเพื่อเก็บขยะ
  ครอบครัวปั่นจักรยานเพื่อเก็บขยะ
 • photo ขยะที่เก็บได้นำมาแยกประเภท
  ขยะที่เก็บได้นำมาแยกประเภท
 • photo ขยะประเภทขวดพลาสติกใส
  ขยะประเภทขวดพลาสติกใส
 • photo ขยะประเภทขวดอลูมืเนียม
  ขยะประเภทขวดอลูมืเนียม
 • photo ขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนัก
  ขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนัก
 • photo ขยะประเภทขวดแก้ว
  ขยะประเภทขวดแก้ว
 • photo ขยะทั่วไป
  ขยะทั่วไป
 • photo ขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนัก
  ขยะที่แยกแล้วนำมาชั่งเพื่อหาปริมาณน้ำหนัก
 • photo แยกขยะ
  แยกขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ
4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.ประกาศผลและมอบรางวัล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เยาวชนและผู้ปกครอง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
2.ประสานบริษัททัวร์และแกนนำชุมชน
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสื่อวิทยุ เฟซบุ็ค และแผ่นพับ
4.ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะโดยเยาวชนและประชาชนในชุมชน
5.ประกาศผลและมอบรางวัล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวตัวอย่าง 29 ครอบครัว
 2. มีรถจักรยานที่เป็นพาหนะจำนวน 19 คัน
 3. มีขยะที่เก็บได้ในวันที่ 4 กันยายน 59 จำนวนขวดพลาสติก 4 กก. ขวดกระเบื้อง 14 กก. กระป๋องอลูมิเนียม 2 กก. ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก/กล่องนม/เศษกระดาษจำนวน 56 กก.
 4. เขตบริเวณสองทางมีความสะอาดมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
3 กันยายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 4 กันยายน 2559 20:56:24
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:52:40 น.

ชื่อกิจกรรม : 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด

 • photo ขยะที่เก็บจากการร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดมัสยิด
  ขยะที่เก็บจากการร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดมัสยิด
 • photo รณรงค์การใช้ตะกร้าและถุงผ้าเพื่อไปจ่ายตลาด
  รณรงค์การใช้ตะกร้าและถุงผ้าเพื่อไปจ่ายตลาด
 • photo ร่วมตกแต่งสวนสัปปะรดที่ปลูกไว้ในที่ดินสาธารณะมัสยิด
  ร่วมตกแต่งสวนสัปปะรดที่ปลูกไว้ในที่ดินสาธารณะมัสยิด
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม big cleaning มัสยิด ทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะในพื้นที่สาธารณ-รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด-รณรงค์ในการคัดแยกขยะ-ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณเพื่อเป็นสัญลักษ์-ใช้เสื่อทางหอกระจ่ายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์-ในมัสยิดใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์โดยให้โต๊ะอีหม่ามประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม big cleaning มัสยิด ทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะในพื้นที่สาธารณ-รณรงค์การใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาด-รณรงค์ในการคัดแยกขยะ-ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณเพื่อเป็นสัญลักษ์-ใช้เสื่อทางหอกระจ่ายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์-ในมัสยิดใช้เวลาก่อนละหมาดวันศุกร์โดยให้โต๊ะอีหม่ามประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 50 คน

2.มัสยิดและบริเวรมีความสะอาดมมากขึ้น

3.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าและตระกร้าไปจ่ายตลาด

4.ชุมชน 237 ครัวเรือนได้ฟังการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดประเด็นการจัดการขยะ

5.อีหม่ามประกาศมาตราการมัสยิดและชุมชนที่มีความสะอาด100%

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 6 กันยายน 2559 20:53:16
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อ 26 กันยายน 2559 20:42:25 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่6

 • photo ประชุมคณะทำงาน
  ประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงาน
  ประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงาน
  ประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงาน
  ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตนเองด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 2. จัดทำกิจกรรมตามแผนงาน
 3. ร่วมวางแผนออกแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 2. จัดทำกิจกรรมตามแผนงาน
 3. ร่วมวางแผนออกแบบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานดำเนินการจัดการขยะประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมให้ 237 ครัวเรือนได้รับข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน
 2. คณะทำงานสามารถเป็นแกนนำหรือแบบอย่างให้ครัวเรือนใกล้เคียงได้เห็นแบบอย่างมากกว่า 70 ครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 12:49:16
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:53:40 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน

 • photo ป้ายเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ
  ป้ายเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
 • photo อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
  อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
  อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo คณะทำงาน
  คณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการปฏิบัติการในชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
 5. กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีขยะครัวเรือนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ ขยะจะต้องทำลาย
2.จัดตั้งหลักกองทุนและการจัดสวัสดิการกองทุนขยะจากรายได้ขายขยะสวัสดิการให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส/พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมป้ายโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
 5. กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีขยะครัวเรือนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ ขยะจะต้องทำลาย
2.จัดตั้งหลักกองทุนและการจัดสวัสดิการกองทุนขยะจากรายได้ขายขยะสวัสดิการให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส/พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมป้ายโครงการ 3. รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 4. เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์-อาทิตย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชุมชนจำนวนมากกว่า 70 ครัวเรือนมีการทำบัญชีขยะครัวเรือน
 2. มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขยะ 1 กองทุนพร้อมป้ายโครงการ
 3. รับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ฝากและขายขยะที่สมัครแล้วจำนวน 64 ครัวเรือน
 4. ประกาศวันรับซื้อทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และจุดรับซื้อบ้านนายสุชาติ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 12:30:14
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:54:00 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่5

 • photo คณะทำงานร่วมประชุม
  คณะทำงานร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานร่วมประชุม
  คณะทำงานร่วมประชุม
 • photo พาขยะไปขาย
  พาขยะไปขาย
 • photo พาขยะไปขาย
  พาขยะไปขาย
 • photo พาขยะไปขาย
  พาขยะไปขาย
 • photo เยาวชนรับเงินจากการขายขยะ
  เยาวชนรับเงินจากการขายขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการจัดการด้านการจัเการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน 2.ผุ้นำศาสนา 3.อสม. 4.ฝ่ายปกครอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 1.มีการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วมีความสำเร็จความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ชุมชนมีความเข้าใจในการลด/ละ/เลิกการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าจากการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอในที่ประชุมมีครัวเรือนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันจัดการขยะหลายครัวเรือน ดังตัวชี้วัดจากข้อมูลจุดรับซื้อขยะขายได้ ซึ่งทางฝ่ายธนาคารขยะนำขยะออกขายจำนวน 4 ครั้งรวมนำ้หนักทั้ง 4 ครั้งจำนวน 346 ซึ่งเป็นขยะที่กลายเป็นเงิน จำนวน 4581 บาท นี่คือผลผลิตที่ชุมชนร่วมกัน ลด/ละ/เลิก/และเก็บ/คัด/แยก สร้างกระบวนการแนวคิดเพิ่มรายได้เงินไม่ใช่น้อย และวันที่ 27 นี้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมรายละเอียดการทำบัญชีขยะครัวเรือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์อาทิตย์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงาน 2.ผุ้นำศาสนา 3.อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 1.มีการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วมีความสำเร็จความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ชุมชนมีความเข้าใจในการลด/ละ/เลิกการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าจากการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอในที่ประชุมมีครัวเรือนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันจัดการขยะหลายครัวเรือน ดังตัวชี้วัดจากข้อมูลจุดรับซื้อขยะขายได้ ซึ่งทางฝ่ายธนาคารขยะนำขยะออกขายจำนวน 4 ครั้งรวมนำ้หนักทั้ง 4 ครั้งจำนวน 346 ซึ่งเป็นขยะที่กลายเป็นเงิน จำนวน 4581 บาท นี่คือผลผลิตที่ชุมชนร่วมกัน ลด/ละ/เลิก/และเก็บ/คัด/แยก สร้างกระบวนการแนวคิดเพิ่มรายได้เงินไม่ใช่น้อย และวันที่ 27 นี้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมรายละเอียดการทำบัญชีขยะครัวเรือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์อาทิตย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงาน/ผุ้นำศาสนา/อสม./ฝ่ายปกครอง
 2. มีข้อมูลจากกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น ธนาคารขยะ นำขยะออกขาย จำนวน 346 กก. คิดเป็นเงิน 4,581 บาท
 3. ชุมชนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกลด ละ เลิก ในด้านจัดการขยะมากกว่า 80 ครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 21 สิงหาคม 2559 21:29:01
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:54:31 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน

 • photo คุณมยุรี หลานอาร์ ทำการคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงาน
  คุณมยุรี หลานอาร์ ทำการคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงาน
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่อง
  ผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่อง
 • photo ผู้นำทางศาสนากำลังพูดถึงการรักษาความสะอาด
  ผู้นำทางศาสนากำลังพูดถึงการรักษาความสะอาด
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่อง
  ผู้เข้าร่วมประชุมครัวเรือนนำร่อง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. ผู้นำศาสนา
 4. ตัวแนกลุ่มร้านค้า
 5. เด็กและเยาาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดุงานให้กับชุมชนและรับสมัครครัวเรือนนำร่อง-กำหนดจุดปลอดขยะในชุมชน-กำหนดจุดเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชน-กำหนดจุดรับซื้อขยะในหมู่บ้านรายละเอียดกิจกรรม
2.จัดเวทีคืนข้อมุลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน และรับสมัครครัวเรือนนำร่อง-กำหนดจุดปลอดขยะในชุมชน-กำหนดจุดรับซื้อขยะในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. ผู้นำศาสนา
 4. ตัวแนกลุ่มร้านค้า
 5. เด็กและเยาาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดเวทีคืนข้อมูลจากการศึกษาดูงานให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 2. คณะทำงานร่วมเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานที่ จ.สตูล

2.1 นางมยุรี หลานอาร์ ได้พูดถึงข้อมูลจากการศึกษาดูงานมีกระบวนการคัดแยกขยะให้มีค่าและเพิ่มมูลค่า เช่น ขวดพลาสติกกิโลละ 10 บาท จำนวน 34 ขวด ถ้านำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจะมีราคามากกว่าถึง 10 เท่า

2.2 คุณ ศิราณี ทิมทอง ได้พูดถึงข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานที่ควนโดน ได้มีแนวความรู้และแนวคิดการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตรกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เช่น การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร

2.3 คุณ จันทนา เส็นใหญ่ ได้พูดถึงข้อมูลและสื่อให้พี่น้อบ้านหัวหินได้รับทราบจากการไปดูงานประทับใจร้านค้า 0 บาท อยากให้ชุมชนเรามีแนงคิดทำแบบนั้น เพราะมันสื่อถึงขยะมีค่าซื้ออะไรก็ได้

3.สมาชิกชุมชนสมัครเป็นครัวเรือนนำร่อง 50 ครัวเรือน

4.มีจุดเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชนและรับซื้อขยะในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. จากการไปศึกษาดูงานคณะทำงานได้มีข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละฐานให้ชุมชนบ้านหัวหินได้รับทราบ
 2. ชุมชนจำนวน 40 คน มีความตั้งใจและร่วมกันลด คัด แยกขยะ แล้วนำเอาไปใช้ประโยชน์
 3. สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้จำนวน 65.44 บาท/2 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 32.72 บาท
 4. ชุมชนที่ร่วมประชุมจำนวน 50 คนเข้าใจและรวมกลุ่มกันเรียนรู้การคัดแยกขยะครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นต่อไปชุมชนจะมีประสบการณ์ที่เข้าใจและถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุววรณ วงษ์เวช
16 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 17 สิงหาคม 2559 21:20:26
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 14:40:52 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

 • photo เรียนรู้การแยกขยะ
  เรียนรู้การแยกขยะ
 • photo วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
 • photo ฐานการทำแก๊สชีวภาพ
  ฐานการทำแก๊สชีวภาพ
 • photo เรียนรู้การทำแก๊สชีวภาพ
  เรียนรู้การทำแก๊สชีวภาพ
 • photo เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
  เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
 • photo ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
  ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
 • photo วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
  ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
  ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
  ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
  ร่วมกันรับประธานอาหารเที่ยง
 • photo ถ่ายรูปร่วมกัน
  ถ่ายรูปร่วมกัน
 • photo การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่เสร็จสมบูรณ์
  การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่เสร็จสมบูรณ์
 • photo รถสองคันนำคณะดูงานจากบ้านหัวหิน ตำลบเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปดูงานที่เทศบาลควนโดน จังหวัดสตูล
  รถสองคันนำคณะดูงานจากบ้านหัวหิน ตำลบเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปดูงานที่เทศบาลควนโดน จังหวัดสตูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการศึกษาเรียนรู้ในการจัดการคัดแยกขยะเพื่อใชประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. เด็กและเยาวชน
 3. ผู้นำทางศาสนา 4.คณะ อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในชุมชน 2.วางแผนก่อนไปศึกษาดูงานจังหวัดสตุล ประชุมสภาผู้นำชุมชนสภาชุมชน/เด็กเยาวชน ศึกษาข้อมูลการแปรรูปขยะรีไซเคิลทำสิ่งประดิษฐ์/การจัดตั้งกองทุนขยะและข้อระเบียบเพื่อมาปรับใช้
3.สรุปผลหลังการศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. เด็กและเยาวชน
 3. ผู้นำทางศาสนา 4.คณะ อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ออกเดินทางกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ต่างพื้นที่ เทศบาลควนโดน จ.สตูลโดยรถตู้รับจ้างจำนวน 2 คัน
 2. ได้รับการต้อนรับจากทีมวิทยากรชุมชนบ้านควนโดน กล่าวต้อนรับทีมงานชุมชนบ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 3. ได้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทางวิทยากรได้ให้ข้อมูลในการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลควนโดนตามบริบทพื้นที่ในการจัดการคัดแยกขยะ แยกเป็น3 ฐาน เพื่อให้ชุมชนบ้านหัวหินได้เก็บข้อมูลและนำไปขยายต่อตามบริบทและได้เข้าเยี่ยมชมและจดบันทึกข้อมูลตามฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียก วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และทำปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ วิธีขั้นตอนการทำหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ เตรียมเศษผัก 3 กก.เติมกากน้ำตาล 1 ลิตร หมักไว้ 15วัน เกิดหัวเชื้อแล้วเติมน้ำ 10 ลิตร หมักต่ออีก 75 ลิตร ได้หัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ตามต้องการ ประโยชน์ที่ได้ 1.ช่วยปรับสภาพเศษอาหาร จากครัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยหมักที่มีประโยชน์ต่อพืชผักและไม้ผล 2.ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงานโรงแรม หรือแหล่งน้ำเสีย 3.ช่วยดับกลิ่นเหม็นจากเศษอาหาร กองขยะมูลฝอย 4.ช่วยดับกลิ่น ใช้ทำความสะอาดละลายไขมันในห้องน้ำ ฐานที่2 ฐานเรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ วิธีการผลิตก๊าซชีวภาพประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1 .การคัดแยกสิ่งปะปนออกจากจากขยะอินทรีย์และการบดย่อยขยะอินทรีย์ 2.การหมักขยะอินทรีย์ในถังระบบปิด 3.การจัดการกับตะกอนที่เหลือจากการหมักและปรับสภาพการนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ฐานที่3 ฐานเรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ชุมชนแยกจากต้นทาง หรือเข้าฐานกิจกรรมเช่น ร้านค้า 0 บาท และธนาคารขยะ กิจกรรมร้านค้า 0 บาทโดยชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกของในร้านค้าที่เข้าโครงการ /ขยะแลกไข่/ ขยะแลกค่าธรรมเนียม/ร้านตัดผม/ร้านน้ำชามีขยะเอามาแลกค่าบริการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะศึกษาดูงานได้มีรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานจำนวน 1 ชุด ได้แก่1). เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียก 2). เรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และ3). เรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ชุมชนแยกจากต้นทาง หรือเข้าฐานกิจกรรมเช่น ร้านค้า 0 บาท และธนาคารขยะ กิจกรรมร้านค้า 0 บาทโดยชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกของในร้านค้าที่เข้าโครงการ /ขยะแลกไข่/ ขยะแลกค่าธรรมเนียม/ร้านตัดผม/ร้านน้ำชามีขยะเอามาแลกค่าบริการ
 2. คณะที่ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
 3. เกิดแนวคิดในการดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหินต่อไป
 4. มีการคัดเลือกคณะทำงานที่ไปดูงานจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ทีมเยาวชน จำนวน 20 คน อสม. 10 คน กรรมการมัสยิด 5 คน คณะทำงาน 5 คน
 5. ข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานจะนำไปประยุกต์ใช้และคืนข้อมูลให้คับคนในชุมชนบ้านหัวหินจำนวน 237 ครัวเรือนได้รับรู้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 21:08:20
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:55:04 น.

ชื่อกิจกรรม : .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า

 • photo กำลังรับประธานอาหาร
  กำลังรับประธานอาหาร
 • photo ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดขยะในชุมชนและร้านค้า
  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo อาหารมื้อเที่ยง
  อาหารมื้อเที่ยง
 • photo สรุปจากการเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเสนอมาตราการลดขยะในชุมชน 7 ข้อ
  สรุปจากการเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเสนอมาตราการลดขยะในชุมชน 7 ข้อ
 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยง
  พักรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo คณะทำงาน
  คณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการปฏิบัติการลดขยะทุกครัวเรือนอย่างถูกวิธี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมกรมัสยิด
 4. ตัวแทนร้านค้า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อพิจารณาจัดทำมาตราการ กฎกติกาการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
2.ประกาศมาตราการการจัดการขยะสู่ชุมชน
3.จัดทำป้ายประกาศมาตรการและติดตั้งในชุมชน
4.ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมกรมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อพิจารณาจัดทำมาตราการ กฎกติกาการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
2.ประกาศมาตราการการจัดการขยะสู่ชุมชน 7 ข้อ ได้แก่
2.1ให้มีที่กขยะในเขตบริเวรชุมชนจุดนักท่องเที่ยว
2.2 มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิก/ห้ามทิ้งขยะ
2.3 จัดมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน
2.4 ประกาศมัสยิดสีขาว/ปลอดบุหรี่/มีการคัดแยกขยะ/รับบริจาคขยะ
2.5 ประกาศให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
2.6 ประกาศมาตราการโซนสะอาดบ้านน่ามอง
2.7 มาตราการร้านค้าลดขยะที่ต้นทางและให้มีที่แยกขยะ 3.จัดทำป้ายประกาศมาตรการและติดตั้งในชุมชน
4.ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมจัดทำมาตรการจัดการขยะบ้านหัวหิน จำนวน 100คน
 2. เกิดมาตรการและกฎกติกาในการจัดการขยะในชุมชนให้ทุกคนได้ทราบและได้ขอความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชน เพื่อขอให้ลดปริมาณใช้ในการใช้ถุงพลาสติกสรุปจากเวทีประชุมมีการนำเสนอให้จัดตั้งมาตราการไว้ 7 ข้อ ได้แก่ 1.ให้มีที่กขยะในเขตบริเวรชุมชนจุดนักท่องเที่ยว 2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิก/ห้ามทิ้งขยะ
  3.จัดมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน
  4.ประกาศมัสยิดสีขาว/ปลอดบุหรี่/มีการคัดแยกขยะ/รับบริจาคขยะ
 3. ประกาศให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
 4. ประกาศมาตราการโซนสะอาดบ้านน่ามอง
 5. มาตราการร้านค้าลดขยะที่ต้นทางและให้มีที่แยกขยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดทำป้ายประกาศมาตรการชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 22:15:24
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 13:52:22 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4

 • photo ประชุมสภาผู้นำชุมชน
  ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 • photo ประชุมสภาผู้นำชุมชน
  ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 • photo ประชุมสภาผู้นำชุมชน
  ประชุมสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดประชุมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ต่อเนื่องตามสัญญาโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ร่วมกับอสม.กรรมการมัสยิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4 ในวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม 59แกนนำคณะทำงานมีการประชุมเพื่อจะดำเนินการกิจกรรมงวดที่ 2 ต่อ โดยกิจกรรมที่ผ่ามาชุมชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นและกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปคือจะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูลและมีการสรุปในที่ประชุมผู้ที่รับประสานงานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบทางพื้นที่อำเภอควนโดนมีผู้ที่จะไปดูงานคิวเต็มทั้งเดือนมีวันที่ 12นี้ว่างอยุ่แต่ทางพื้นที่เรามีคณะทำงานยังถือบวชอยู่รอการประสานงานหลังออกบวช 6 วัน ประธานโครงการได้เสนอในที่ประชุมให้เตรียมความพร้อมเราจะไปดูงานที่จังหว้ดสตูลและนำข้อมุลจากการไปดูงานมาเติมเต็มให้ชุมชนบ้านหัวหินมีความตระหนักในการครอบครัวจัดการตนเองให้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน ร่วมกับอสม.กรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน

2.ผู้รับผิดชอบการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.วางแผนในการดำเนินงานกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

2.ผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน

3.ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน คณะทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน จัดการรับซื้อขยะทุกวันอาทิตย์ ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือและมีรายได้เพิ่ม ประมาณมากกว่า 30 บาทต่อครัวเรือน/เดือน

4.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะที่ผ่านมา มีผู้ร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเด็กเยาวชน/อสม.จำนวน 40 คน ให้ข้อมูลในด้านปัญหาขยะในชุมชนว่ามีขยะอะไรบ้าง เช่น ประเภทขยะมาจาก ครัวเรือนและขยะมาจากนักท่องเที่ยว

5.มีจิตอาสาในการรณรงค์คัดแยกขยะ ผลสรุปขยะน้อยลง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
29 เมษายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 19:41:58
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 20:03:05 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2

 • photo ตรวจเอกสารการเงิน
  ตรวจเอกสารการเงิน
 • photo ตรวจเอกสารการเงิน
  ตรวจเอกสารการเงิน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ตรวจรายงานเอกสารการเงิน ครั้งที่1 2.การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีสรรพกร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ตรวจรายงานเอกสารการเงิน ครั้งที่1 2.การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีสรรพกร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินเข้าใจในการกรอกรายละเอียดเอกสารใบสำคัญรับเงินและการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีสรรพกร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 20:43:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 08:56:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1

 • photo ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน
  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน
 • photo ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
  ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายไอที

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. พี่เลี้ยงทีม สจรส. ตรวจเอกสารการเงิน
 2. ตรวจสมุดบันทึกคุมเงินสด
 3. ตรวจรายงานหน้าเว็บไซต์
 4. ตรวจรายงาน ง.1 และ ส.1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าร่วมกับพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. ได้ทำการตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน ตรวจรายงานในเวบไซต์ และให้คำแนะนำเรื่องการทำโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ตรวจเอกสารหลักฐานการเงินมีความสมบูรณ์เกือบ 100%
 2. เงินเหลือในบัญชีธนาคารตรงกับสมุดคุมเงินสด
 3. เอกสาร ง1 และ ส1 มีความถูกต้อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559 20:56:30
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 14:15:38 น.

ชื่อกิจกรรม : เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

 • photo พบพี่เลี้ยงฟังคำแนะนำเกี่ยงกับการทำรายงานหน้าเว็บพร้อมทำแบบสรุปรายงานการใช้เงิน
  พบพี่เลี้ยงฟังคำแนะนำเกี่ยงกับการทำรายงานหน้าเว็บพร้อมทำแบบสรุปรายงานการใช้เงิน
 • photo กิจกรรมใดใช้จ่ายงบจาก 1000 บาทเสียภาษี 1% พร้อมรายงานใต้ภาพ
  กิจกรรมใดใช้จ่ายงบจาก 1000 บาทเสียภาษี 1% พร้อมรายงานใต้ภาพ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมพบพี่เลี้ยงโครงการตรวจรายงานหน้าเว็บและรายงานการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ , ไอที และการเงิน ทุกโครงการๆละ 3 คน พี่เลี้่ยงโครงการจังหวัดกระบี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน
 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม
 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด
 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน ทุกโครงการๆละ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน
 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม
 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด
 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายไอทีได้เรียนรู้และมีข้อมูลมากขึ้นจากคำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการเงินพบว่า ยังมีการลงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องในรายการค่าใช้จ่าย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจาก มีความไม่แน่นอนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้หลักฐานการเงินต้องหัก1% ไว้ล่วงหน้าซึ่งพี่เลี้ยงโครงการได้ไปติดต่อกับสรรพากรจังหวัดกระบี่แล้ว ได้รับแจ้งว่าให้หักเป็นยอดรวมจากรายรับรายงวดที่ได้รับมา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีการประชุมชี้แจง โดยหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สรรพากร สสส เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมด

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงตรวจรายงานเอกสารและให้คำแนะนำ ดังนี้ 1. ตรวจเอกสารการเงินใบสำคัญรับเงิน 2. ตรวจรายงานหน้าเว็บตามแผนกิจกรรม 3. ตรวจรายงานบันทึกเงินสด 4. เพิ่มแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
16 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 18 มกราคม 2559 20:22:12
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 14:15:08 น.

ชื่อกิจกรรม : 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน

 • photo จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
  จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 • photo จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
  จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 • photo นายสุวิทย์ หมาดเส็มผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุม
  นายสุวิทย์ หมาดเส็มผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุม
 • photo แผนงาน
  แผนงาน
 • photo วิทยากรบรรยาย
  วิทยากรบรรยาย
 • photo วิทยาการ(ผู้นำศาสนา)ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ
  วิทยาการ(ผู้นำศาสนา)ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
  ผู้เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. รพ.สต.
 4. อบต.
 5. ประชาชน (เด็กและเยาวชน)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน
2.ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม
3.เชิญภาคีเครือข่าย อสม.รพสต.อบต.เข้าร่วมประชุม
4.เชิญนายก อบต.กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ
5.นำเสนอเพิ่มเติมโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ
6.นำเสนอร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. รพ.สต.
 4. อบต.
 5. ประชาชน (เด็กและเยาวชน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหินเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน
 2. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอเพิ่มเติมและสรุปฐานข้อมูลจากการสำรวจ
 4. นำเสนอร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการนำเสนอข้อมูลขยะที่พบในชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้รับทราบปริมาณขยะ ให้ความสนใจพร้อมเรียนรู้ในการจัดการขยะในชุมชน ชุมชนเริ่มมีแนวคิดในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมเสนอแนะคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนพื้นที่บ้านหัวหินมีความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 3 มกราคม 2559 20:49:35
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 14:12:01 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ

 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากวิเคระห์ข้อมูล
  พักรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากวิเคระห์ข้อมูล
 • photo พักรับประทานอาหารว่างหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล
  พักรับประทานอาหารว่างหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล
 • photo ทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
  ทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
 • photo วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทีมงานมีความตั้งใจในการทำงานรวบรวมข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจทีมงานมีความตั้งใจในการทำงานรวบรวมข้อมูล
 • photo วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเด็กเยาวชนมีการกระตื้อรื้อร้นจากข้อมูลขยะในชุมชน
  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเด็กเยาวชนมีการกระตื้อรื้อร้นจากข้อมูลขยะในชุมชน
 • photo ถ่ายภาพร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการและทีมงานเข้าเยี่ยมในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
  ถ่ายภาพร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการและทีมงานเข้าเยี่ยมในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะทำงานทีมเยาวชน
 3. คณะ อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
2.ทีมเยาวชนนัดหมายรวบรวมข้อมูล 233 ครัวเรือน จากแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะทำงานทีมเยงชน
 3. คณะ อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านหัวหิน
 2. คณะทำงานทีมเยาวชนนัดหมายรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 3. เปิดการประชุมเวลา 9.30 น.โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็ม ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวขอบใจเด็กเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องเอกสารมีความตั้งในการทำงานพร้อมเรียนรู้ไปกับพี่เลี้ยง อสม.ที่ให้คำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้านปัญหาขยะ โครงการ ให้พี่เลี้ยง อสม.ตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจที่ผ่านมาทบทวนและจัดทำสรุปข้อมูลแต่ละครัวเรือน แต่ละโซน เช่น ผู้ให้ข้อมูล วุฒิการศึกษา รายได้โดยเฉลี่ย อาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน พร้อมกันนี้ให้สรุปข้อมูลขยะแยกประเภท พร้อมกับจำนวนปริมาณขยะ ครัวเรือนที่ที่มีการแยกขยะกี่ครัวเรือน
 4. ช่วงบ่ายรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลจากการสำรวจ ดังนี้

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

 • เพศชาย 42 คน เพศหญิง 155 คน รวม 197 ครัวเรือน คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์
 • สถานภาพในชุมชน กรรมการหมู่บ้าน 9 คน อสม. 20 คน สมาชิกกลุ่ม 58 คน พนักงาน 5 คนประชาชนทั่วไป 105 คน

2.ระดับการศึกษา

 • ต่ำกว่า ป.4 จำนวน 15 คน ,ป.4 จำนวน 183 คน ,ป.6 จำนวน 170 คน ,ม. 3 จำนวน 246 คน ,ม.6 จำนวน 32 คน และระดับปริญญา 28 คน ,กำลังศึกษา 242 คน ไม่ได้เรียน6 คน เป็นกลุ่มเด็ก 190 คน

3.อาชีพ

 • ทำสวน 95 คน ค้าขาย 15 คน รับราชการ 7 คน ลูกจ้าง 37 คน แม่บ้าน 197 คน ประมง 17 คน(หมายเหตุทำสวนและทำประมง)34 คน

4.รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อปี 2558

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี 30,000 บาท
 • รายจ่ายเฉลี่ยคน/ปี 35,000 บาท

5.สมาชิกในชุมชน 1,112 คน ชาย 571 คน หญิง 471 คน

6.ข้อมูลจากการสำรวจขยะ

 • ขยะที่ต้องกำจัด ถุงพลาสติก 23.3 ก.ก/สัปดาห์ กล่องโฟม 20 ก.ก/สัปดาห์
 • แพมเพริดร์ 40 ก.ก/สัปดาห์
 • ขยะพิษมีแต่ยางยนต์ 10 ก.ก/สัปดาห์
 • ขยะรีไซเคิล กระดาษ/กระดาษลัง 20 ก.ก/สัปดาห์กระป๋องอลูมิเนียม 8 ก.ก/สัปดาห์ ขวดแก้ว 10 ก.ก/สัปดาห์ขอบยางพีวีซี 5 ก.ก/
 • ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร/ผลไม้/ผัก/เศษใบไม้ 1,630 ก.ก/สัปดาห์

7.ด้านการจัดเก็บขยะ

 • เก็บรวม 152 ครัวเรือน= 77.5%
 • คัดแยก 45 ครัวเรือน=22.5%
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

จากการประชุมร่วมกับทีมงานโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะคณะทำงานมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนดได้ด้วยดี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 1 ธันวาคม 2558 20:20:47
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:58:54 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2 วัน

 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร
  ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo ทีมงานออกสำรวจเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
  ทีมงานออกสำรวจเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
 • photo แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
  แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
 • photo แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
  แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
 • photo แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
  แบ่งโซนเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
  ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เด็กเยาวชน
 2. อสม.
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน233ครัวเรือนใช้เวลา 2วัน
2.ทีมเยาวชน/สภาชุมชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนงาน
3.แบ่งโซนเก็บข้อมูลประสานงาน อสม.เป็นพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. เด็กเยาวชน
 2. อสม.
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทของขยะ เพื่อให้ความรู้กับทีมเก็บข้อมูลก่อนลงไปดำเนินการจริง
 • ดำเนินการจัดเก็บขยะ 2 วัน โดยมีทีมจัดเก็บขยะจำนวน 40 คน แบ่งการเก็บขยะออกเป็นโซนตามการดูแลของ อสม.ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วและได้ข้อมูลครบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกับอสม.ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงประจำโซน ในการสำรวจข้อมูลขยะ ข้อมูลขยะแบ่งออกเป็นขยะตามบ้านเรือน จะพบขยะเปียกและขยะที่นำมารีไซเคิลได้ และอีกประเภทขยะในที่สาธารณะจะเป็นขยะที่นำมารีไซเคิลได้
 2. ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จำนวน 1 ชุด
 3. มีการทำงานร่วมกันของเยาวชนและคนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลขยะในชุมชน ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการรู้ ในพื้นที่จริง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 7 ธันวาคม 2558 21:18:45
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:53:17 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3

 • photo ประชุมคณะทำงานชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว
  ประชุมคณะทำงานชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว
 • photo ประชุมระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง
  ประชุมระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง
 • photo ร่วมรับประทานอาหาร
  ร่วมรับประทานอาหาร
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพสามารถ เรียนรู้ ติดดิน กินได้ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรม
  1.1 เปิดตัวโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะมีชุมชนให้ความสนใจต่อโครงการ 1.2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
 2. ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 3. ระดมความคิดในการทำป้ายประชาสัมพันธ์
 4. ระดมความคิดขยายผลจิตอาสา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะกรรมการมัสยิด
 3. คณะ อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และระดมความคิดการจัดหาจิตอาสาจัดการขยะ เพื่อขยายผลการทำโครงการ รวมทั้งประชุมหารือการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน
 • ระดมความคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน คณะทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน จัดการรับซื้อขยะทุกวันอาทิตย์ ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือและมีรายได้เพิ่ม ประมาณมากกว่า 30 บาทต่อครัวเรือน/เดือน
 • กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลขยะที่ผ่านมา มีผู้ร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเด็กเยาวชน/อสม.จำนวน 40 คน ให้ข้อมูลในด้านปัญหาขยะในชุมชนว่ามีขยะอะไรบ้าง เช่น ประเภทขยะมาจาก ครัวเรือนและขยะมาจากนักท่องเที่ยว
 • มีจิตอาสาในการรณรงค์คัดแยกขยะ ผลสรุปขยะน้อยลง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 19:56:13
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:42:20 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

 • photo อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง สจรส.
  อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง สจรส.
 • photo อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง
  อบรมฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. อบรมการเขียนรายงาน
 2. ตรวจสอบเอกสารการเงินและใบสำคัญรับเงินตามสัญญาโครงการ
 3. อบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. อบรมการเขียนรายงานกิจกรรม และให้ความรู้เรื่องการจัดทำหลักฐานที่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบเอกสารการเงินและใบสำคัญรับเงินตามสัญญาโครงการ
 3. อบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินมีความรู้ในการจัดทำเอกสารการเงินเพิ่มขึ้น เข้าใจการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องใหม่
 2. มีการประสานงานคณะทำงานโครงการในการดำเนินกิจกรรม และจะนำสิ่งที่ได้ไปแจ้งกับคณะกรรมการโครงการในเวทีประชุมประจำเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรให้จัดทำแนวทางการดำเนินงานหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำการเขียนรายงานบันทึกเงินสดและใบสำคัญรับเงินและอบรมเรียนรู้แบบเสียภาษี ภ.ง.ด.3

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 14:56:27
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:39:18 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน

 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
  ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
  ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
  ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
  ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
  ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลขยะ
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุม
  ร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุม
 • photo ร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุม
  ร่วมกันรับประทานอาหาร หลังจากการประชุม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตั้งคณะทำงานชุดย่อยในการจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด
 4. เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชนจำนวน 30 คน
 2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจ
 3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนจำนวน 233 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมการมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชนจำนวน 30 คน
 2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจ
 3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชนจำนวน 233 ครัวเรือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงานย่อยประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
 2. คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม ที่ได้จากการค้นหาทางอินเตอร์เนตและปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ทั้งหมด 3 หน้า
 3. มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูลขยะในชุมชนบ้านหัวหิน โดยให้เยาวชนจำนวน 30 คน เป็นทีมเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นเยาวชนที่เรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาพื้นฐานที่เปิดทำการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ และมีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาทีมเยาวชน ใช้เวลาช่วงตอนเย็น วันหยุด และวันเสาร์อาทิตย์ในการเก็บข้อมูลขยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำข้อมูลขยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 14:30:02
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:35:39 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1

 • photo พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานการบันทึกเงินสด
  พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานการบันทึกเงินสด
 • photo ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความถูกต้อง
  ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความถูกต้อง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายและรายการบันทึกเงินสดของกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานสมุดบันทึกเงินสด
 2. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาโครงการให้ตรงกับในเวบไซต์
 3. ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานสมุดบันทึกเงินสด
 2. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาโครงการให้ตรงกับในเวบไซต์
 3. ตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายที่ทำผ่านมา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดความเข้าใจในการทำเอกสารการเงิน และการบริหารจัดการโครงการ ทำให้เอกสารหลักฐานการเงินถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำมีความรู้ในการบันทึกข้อมูลของกิจกรรมโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 25 ตุลาคม 2558 20:47:31
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:32:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพร้อมเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน

 • photo ภาพรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากเปิดตัวโครงการ
  ภาพรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากเปิดตัวโครงการ
 • photo ภาพรับประทานอาหาร
  ภาพรับประทานอาหาร
 • photo ผู้เข้าร่วมเปิดโครงการ
  ผู้เข้าร่วมเปิดโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงและคุณทวีชัยพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินในโครงการ
  พี่เลี้ยงและคุณทวีชัยพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงคุณจารุวรรณพูดถึงระเบียบของ สสส. การส่งรายงานหน้าเว็บ
  พี่เลี้ยงคุณจารุวรรณพูดถึงระเบียบของ สสส. การส่งรายงานหน้าเว็บ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการฐานข้อมูลเรื่องขยะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ชุมชนบ้านหัวหิน
 4. พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.  เตรียมสถานที่
2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมข้องร่วมประชุม
3. แจ้งประชาสัมพันธ์
4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะพร้อมประชาสัมพันธ์โลโก้ สสส. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ชุมชนบ้านหัวหิน
 4. พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมสถานที่
 2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมข้องร่วมประชุม
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์
 4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะพร้อมประชาสัมพันธ์โลโก้ สสส.ชี้แจงโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยงช่วยเพิ่มเติมข้อมูล
 5. แกนนำร่วมเสวนาโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่ เรื่องขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 100 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับฟังข้อมูลและร่วมงานเปิดตัว ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ
 2. ผู้เข้าร่วมเปิดงาน มีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์การทำโครงการ และมีความเข้าใจในปัญหาของชุมชน คือปัญหาเรื่องขยะ พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนมีความพร้อมรับฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 21:24:10
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:26:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo ป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
  ป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำป้ายเปิดโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำป้ายโครงการร่วมสร้างให้ชุมชนน่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะและป้ายเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมคณะกรรมการร่วมวางรูปแบบของป้ายพร้อมภาพและชื่อโครงการ
 2. นำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไปติดที่อาคารศาลาประชาคมของหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีภาพป้ายประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการและป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย เพื่อรณรงค์ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่มีการสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรมและบริเวณที่ติดป้าย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 17 ตุลาคม 2558 20:33:47
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:21:51 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ครั้งที่ 2

 • photo ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะ
  ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะ
  ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านหัวหินปลอดขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการ อสม.
 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีคณะร่วมทำงาน กรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้าน อสม.
 2. ฝ่ายสถานที่ จำนวน 5 คน รับผิดชอบในการจัดสถานที่ประชุม
 3. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนได้รู้เรื่องข้อมูลและข่าวสารการลดขยะในชุมชน
 4. ฝ่ายประสานงาน มีผู้ช่วยประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆที่มีส่วนรับรู้และพร้อมให้ข้อมูลกับชุมชน
 5. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการ อสม.
 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการทำโครงการ สสส.และทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจต่อโครงการ สสส.เข้าใจวัตถุประสงค์และเห็นกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
 • ทุกคนรับรู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบ การประสานงานภาคีและเครือข่าย ในช่วงจัดกิจกรรม และนัดหมายประชุมเตรียมและสรุปกิจกรรมทุกเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณจารุวรรณ วงษ์เวช
5 ตุลาคม 2558 เวลา 14:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 5 ตุลาคม 2558 16:39:46
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:18:58 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงรับฟังคำแนะนำการทำรายงานหน้าเว็ปและใบเสร็จรับเงิน

 • photo ฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูล
  ฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงฝึกปฎิบัติการทำรายงานหน้าเว็บไซต์และจัดทำใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. รับฟังคำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์
 2. ฝึกปฎิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์และดำเนินการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องในกิจกรรมที่ผ่านมา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็ปและสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ได้ฝึกการรายงานกิจกรรมที่ผ่านมา พี่เลี้ยงให้คำแนะนำว่าต้องเพิ่มข้อมูลให้ชัดเจน และได้จัดทำใบเสร็จรับเงินเสร็จทุกกิจกรรมที่ทำผ่านมา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็ปและสมุดบัญขี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 30 กันยายน 2558 10:06:57
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:14:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปฐมนิเทศ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

 • photo อบรมปฐมนิเทศน์
  อบรมปฐมนิเทศน์
 • photo ร่วมกันประชุม
  ร่วมกันประชุม
 • photo พี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
  พี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
 • photo ฝึกปฏิบัติทำรายงานหน้าเว็บ
  ฝึกปฏิบัติทำรายงานหน้าเว็บ
 • photo ภาพทีม สจรส.
  ภาพทีม สจรส.
 • photo ทีม สจรส. จังหวัดกระบี่
  ทีม สจรส. จังหวัดกระบี่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศกยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. พี่เลี้ยงโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
 2. อบรมเรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรม การวางแผนปฏิทินโครงการ การทำรายการบัญชีรายจ่าย และการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนลงปฏิทินกิจกรรม การบันทึกรายการกิจกรรมบนหน้าเวบไซต์ รายงานผลกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด และการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีความเข้าใจในการทำเพื่อปฏิบัติตามปฏิทินโครงการ
 2. มีความเข้าใจในการบันทึกรายการกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์
 3. มีความเข้าใจในการรายงานผลกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
 4. มีความเข้าใจในการการออกใบเสร็จรับเงิน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลหน้าเว็บตามแผนงานกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
21 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 21:55:18
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:10:48 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยง

 • photo ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
  ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและรายงานหน้าเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงปรึกษาการวางแผนการทำโครงการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสารสัญญาโครงการให้ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง
 • ผลการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการมีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับข้อมูลหน้าเว็บ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการเพื่อความถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
15 กันยายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 7 ตุลาคม 2558 20:03:48
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 24 เมษายน 2559 13:07:51 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือนครั้งที่ 1

 • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งฝ่ายต่างๆ
  ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งฝ่ายต่างๆ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. ตั้งคณะทำงานผู้มีจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาด
 2. จัดหาคณะทำงานที่มีความรู้ด้านไอที ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ฝ่ายการเงิน
 3. ฝ่ายจัดเก็บข้อมูล
 4. ฝ่ายจัดทำอาหาร
 5. ฝ่ายประสานงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนจัดทำโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
 2. คัดเลือกทีมงานที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการมัสยิด คณะกรรมการ อสม.
 3. วางแผนในการดำเนินงานออกแบบปฎิทินร่วมกันจัดเก็บขยะทุกวันอาทิตย์ทุกคัวเรือนให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเกือบทุกครัวเรือน
 4. ทำประชามติกลุ่มร้านค้าเพื่อออกแบบมาตราการลดขยะจากต้นน้ำ มีชุมชให้ความร่วมมือในการลด คัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะกรรมการมัสยิด
 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อรับรู้บทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรมโครงการ
 2. จัดตั้งฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์
 3. จัดตั้งฝ่ายบันทึกข้อมูล
 4. จัดตั้งฝ่ายการเงิน
 5. จัดตั้งฝ่ายสถานที่
 6. จัดตั้งฝ่ายวิชาการ
 7. จัดตั้งฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดคณะทำงานในโครงการบ้านหัวหิน จำนวน 10 คน
 • คณะทำงานรับรู้บทบาทหน้าที่ที่ตัวเอง และวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบเพื่อได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นฝ่าย ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายบันทึกข้อมูล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-