บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16.00น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 11:41:20
Project trainer
แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 12:18:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการร่วมกับ สจรส.มอง

 • photo ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินร่วมกับสจรส.
   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินร่วมกับสจรส.
  • photo ตรวจสอบเอกสารร่วมกับสจรส.มอ.
    ตรวจสอบเอกสารร่วมกับสจรส.มอ.

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและจัดทำรายงานปิดงวด

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
   2. ไอที
   3. การเงิน

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมภาพถ่าย
   2.คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแยกตามรายกิจกรรม
   3.ฝ่ายไอทีตรวจสอบรายงานหน้าเวปคนใต้สร้างสุขทุกกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

   4.ช่วยกันคัดเลือกรูปภาพ ในแต่ละกิจกรรมเพื่ออัดล้างนำมาติดบอดร์ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
   5.จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
   2. ไอที
   3. การเงิน

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมภาพถ่าย
   2.คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแยกตามรายกิจกรรม
   3.ฝ่ายไอทีตรวจสอบรายงานหน้าเวปคนใต้สร้างสุขทุกกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

   4.ช่วยกันคัดเลือกรูปภาพ ในแต่ละกิจกรรมเพื่ออัดล้างนำมาติดบอดร์ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
   5.จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
   1. มีการดำเนินงานเอกสารหลักฐานการเงินส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
   2. มีการบันทึกการใข้เงินในสมุดเงินสดได้ค่อนข้างถูกต้อง
   3. มีผลการดำเนินงานกิจกรรมตามที่กำหนดไว้
   4. ทีมงานมีความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงาน ง2 และรายงานปิดโครงการได้
   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   เอกสารบางรายการไม่ถูกตอ้ง ได้แนะนำให้เปลี่ยนตามรายการที่ถูกต้อง

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   ไม่มี

   ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

   ปรับปรุงหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติมตามคำแนะนำทีมสจรส.มอ.

   3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพี่เลี้ยง
   โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 11:38:17
   Project trainer
   แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 12 ตุลาคม 2559 11:39:42 น.

   ชื่อกิจกรรม : นำโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการคนใต้สร้างสุข

   • photo บรรยากาศการประชุม
     บรรยากาศการประชุม
    • photo ถ่ายภาพร่วมกับนพ.สสจ.กระบี่และทีมงานเครือข่ายสร้างสุข
      ถ่ายภาพร่วมกับนพ.สสจ.กระบี่และทีมงานเครือข่ายสร้างสุข
     • photo ร่วมเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง ลานสร้างสุข
       ร่วมเสวนาเรื่องเล่าเร้าพลัง ลานสร้างสุข

      กิจกรรมหลัก :

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายคนใต้สร้างสุข

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายไอที

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      1. ร่วมเวทีเสวนาลานสร้างสุข 2.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการคนใต้สร้างสุข
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.ไอที

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      1. ร่วมเวทีเสวนาลานสร้างสุข 2.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการคนใต้สร้างสุข
      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
      1. มีทีมงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3 คน
      2. ทีมงานได้มีประสพการณ์ในการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      ไม่มี

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      ไม่มี

      ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

      ไม่มี

      22 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
      รายงานจากพี่เลี้ยง
      โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 16:04:05
      Project trainer
      แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 16:04:10 น.

      ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานงวด1 และวางแผนการทำงาน งวด 2

      • photo บรรยากาศการประชุม
        บรรยากาศการประชุม
       • photo พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
         พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานโครงการ งวด 2

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        2. ผู้รับผิดชอบไอที
        3. พี่เลี้ยงโครงการ

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        1.พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการงวด 1 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและการไขแก้ปัญหา 3. หาแนวทางการทำงานในงวด 2

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        1.ผู้รับผิดชอบโครงการ
        2. ผู้รับผิดชอบไอที่
        3. พี่เลี้ยงโครงการ

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        1. พี่เลี้ยงกล่าวพูดคุยและชื่นชมการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา
        2. ให้แต่ละโครงการได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
        3. ให้แต่ละโครงการพูดคุยปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่่ผ่านมา
        4. ให้แต่ละโครงการนำเสนอแผนการดำเนินงานในงวด 2
        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        1. มีผู้รับผิดชอบโครงการและไอที เข้าร่วมประชุม 20 คน
        2. พี่เลี้ยงโครงการได้รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงานตลอดจนการแก้ปัญหาของแต่ละโครงการ
        3. พี่เลี้ยงโครงการได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
        4. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันเสนอแนะการดำเนินงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กันและกัน
        5. เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในจังหวัดกระบี่
        6. เป็นการกระตุ้นการทำงานและเสริมพลังให้คนทำงานในการดำเนินงานต่อไป
        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        ไม่มี

        24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 16:15:14
        Project trainer
        แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 16:15:44 น.

        ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน

        • photo ทีมงานให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการเงิน
          ทีมงานให้คำแนะนำการจัดทำรายงานการเงิน
         • photo ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน
           ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน
          • photo ปรับปรุงรายงานตามคำแนะนำ
            ปรับปรุงรายงานตามคำแนะนำ

           กิจกรรมหลัก :

           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
           วัตถุประสงค์

           เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและปิดงวดงานที่ 1

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           1. ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน
           2. ผู้รับผิดชอบงานไอที  จำนวน 20 คน
           3. เจ้าหน้าที่จากสจรส.มอ. จำนวน 5 คน

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           1. ตรวจรายงานการเงินและเอกสารหลักฐานการเงินแต่ละโครงการ
           2. ให้คำแนะนำในการทำรายงานการเงิน
           3. ปิดรายงานงวด1
           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
           2. ผู้รับผิดชอบไอที
           3. พี่เลี้ยงโครงการ
           4. เจ้าหน้าที่สจรส.มอ.

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           1. ตรวจสอบรายงานการเงินและเอกสารการเงินตามกิจกรรมโครงการ
           2. ปรับปรุงและแก้ไขรายงานตามคำแนะนำ
           3. พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานการเงิน
           4. สรุปปิดรายงานการเงิน งวด 1
           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
           1. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
           2. ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการเงินและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินที่ถูกต้อง
           3. ผู้ติดตามจากสจรส.มอ. ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และให้คำชี้แนะในการแก้ไขปัญหา
           4. พี่เลี้ยงโครงการได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานปิดงวดงานที่ 1
           ปัญหา/แนวทางแก้ไข
           1. ผู้รับผิดขอบโครงการและการเงินไม่เข้าใจในเอกสารหลักฐานการเงินโครงการ จึงต้องให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารและหลักฐานก่อนการดำเนินกิจกรรม
           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

           ไม่มี

           ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

           ไม่มี

           3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
           รายงานจากพี่เลี้ยง
           โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559 14:23:43
           Project trainer
           แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559 14:30:02 น.

           ชื่อกิจกรรม : เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

           • photo บรรยากาศการประชุม
             บรรยากาศการประชุม

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            ผู้รับผิดชอบโครงการ , ไอมี และการเงิน ทุกโครงการๆละ 3 คน พี่เลี้่ยงโครงการจังหวัดกระบี่

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            ติดตามการทำงาน การเขียนรายงานและตรวจสอบรายงานการเงิน

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            ผู้รับผิดชอบโครงการ , ไอที และการเงิน ทุกโครงการๆละ 3 คน พี่เลี้่ยงโครงการจังหวัดกระบี่

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            1. ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน การเขียนรายงานและข้อบกพร่องของการเขียนรายงานที่ตรวจพบ
            2. ให้คำแนะนำการเขียนรายงานให้มีคุณภาพ
            3. ตรวจสอบรายงานการเงินและเอกสารหลักฐานการเงินโครงการ
            4. ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
            1. มีทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม 50% (จำนวน 4 โครงการจากโครงการทั้งหมด 8 โครงการ เนื่องจากมีภาระกิจติดประชุมและการทำงานประจำ )
            2. ผู้เข้า่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและรับทราบข้อบกพร่องในการเขียนรายงาน สามารถตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้่อง ตลอดจนจัดทำเอกสารรายงานการเงินให้ถูกต้องตามค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานมีภาระงานประจำทำให้การทำเอกสารและการรายงานไม่เป็นปัจจุบัน ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการแบ่งงานในทีมงานโครง การให้ชึัดเจน

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            ไม่มี

            ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

            ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการแบ่งงานในทีมงานโครง การให้ชึัดเจน

            31 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพี่เลี้ยง
            โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 29 มกราคม 2559 10:17:39
            Project trainer
            แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 29 มกราคม 2559 10:19:36 น.

            ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงาน

            • photo ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานชุมชน
              ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานชุมชน

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             ทีมงานโครงการและเยาวชนในพื้นที่

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             ติดตามประเมินโครงการ

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ทีมงานร่วมกันคัดแยกข้อมูลและนำผลสรุปแต่ละประเด็นมาสรุปและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             เห็นภาพความร่วมมือของทีมงานในชุมชนที่นำข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ ก่อนนำมาวางแผนการดำเนินงานต่อไป และได้ลงติดตามร้านค้าและบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             ไม่มี

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             ไม่มี

             ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

             ควรมีการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เช่น ร้านค้าที่ท่าเทียบแพขนานยนต์หัวหิน

             17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
             รายงานจากพี่เลี้ยง
             โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 2 ธันวาคม 2558 16:03:17
             Project trainer
             แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 2 ธันวาคม 2558 16:04:25 น.

             ชื่อกิจกรรม : เพื่อชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินทุกโครงการๆละ 2 คน รวมทั้งจังหวัดกระบี่และภูเก็ต

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             รับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการๆละ 2 คน ร่วมกับทีมจังหวัดภูเก็ต

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             บฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ทีมงานทุกโครงการได้รับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานและการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ตลอดจนตรวจสอบรายงานการเงินและการบันทึกสมุดเงินสด

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             เนื่องจากการจัดทำหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับทุนแล้ว โครงการมีความกังวลในการบริหารจัดการเพื่อนำส่งภาษีให้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดคือ 1-7 ของทุกเดือน

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             ควรมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อนโอนเงินให้โครงการ

             ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

             ให้ทำรายละเอียดเพื่อเตรียมหักค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าในส่วนที่เกิน10,000 บาท

             22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
             รายงานจากพี่เลี้ยง
             โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 28 ตุลาคม 2558 13:43:30
             Project trainer
             แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 28 ตุลาคม 2558 14:29:22 น.

             ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมและเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน

             • photo ถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน
               ถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน
              • photo เครือข่ายพื้นที่คนใต้สร้างสุข
                เครือข่ายพื้นที่คนใต้สร้างสุข
               • photo ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
                 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
                • photo คุณทวีชัย กล่าวกติกาการขอโครงการ
                  คุณทวีชัย กล่าวกติกาการขอโครงการ
                 • photo เครือข่ายพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                   เครือข่ายพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                  • photo โต๊ะอิหม่ามกล่าวดูอาว์ก่อนเปิดโครงการ
                    โต๊ะอิหม่ามกล่าวดูอาว์ก่อนเปิดโครงการ

                   กิจกรรมหลัก :

                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการ

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                   2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                   3. ชุมชนบ้านหัวหิน 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   ร่วมประชุมประชาคมและเปิดตัวโครงการ

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   1.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                   3. ชุมชนบ้านหัวหิน

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   เริ่มการเปิดตัวโครงการโดยการกล่าวต้อนรับของผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ มีการแนะนำทีมงานโครงการฝ่ายต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดโครงการโดยรองนายกอบต.เกาะกลางที่ชื่นชมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการจัดการขยะ ต่อมาพี่เลี้ยงโครงการกล่าวชื่นชมการทำงานของทีมงานโครงการและเปิดวิดิทัศน์ คนใต้สร้างสุขให้ผู้เข้า่วมงานชม ต่อด้วย"ชุมชนบ้านไม้เรียง"และชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลอดจนขั้นตอนการขอโครงการสำหรับพื้นที่อื่นที่สนใจ เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งแนะนำพื้นที่เครือข่ายที่มาร่วมงาน มอบของที่ระลึก ก่อนรับประทานอาหารร่วมกันและกล่าวปิดงาน

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   มีผู้เข้าร่วมงานเกินจำนวนตั้งไว้ นอกจากน้ียังมีเครือข่ายพื้นที่อื่นที่มาร่วมเปิดโครงการด้วย มีพื้นที่ข้างเคียงสนใจการดำเนินงานโครงการ ซึ่งพี่เลี้ยงโครงการได้ชี้แจงและอธิบายการขอโครงการในปีต่อไป

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   ไม่มี

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   ไม่มี

                   ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                   ไม่มี

                   29 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00น. น.
                   รายงานจากพี่เลี้ยง
                   โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 19:54:55
                   Project trainer
                   แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 19:57:53 น.

                   ชื่อกิจกรรม : เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคนใต้สร้างสุขและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเวปไซต์

                   กิจกรรมหลัก :

                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคนใต้สร้างสุขและฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลหน้าเวปไซต์

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ๆละ2 คนรวม22 คน พี่เลี้ยงโครงการ ทีมงานสจรส.มอ.

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   1. รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ
                   2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปักหมุดพื้นที่ดำเนินการ
                   3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯบันทึกปฏิทินโครงการตามแผนงานสัญญาโครงการ
                   4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯบันทึกกิจกรรมและการใส่ภาพถ่ายกิจกรรม
                   5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกสมุดบัญชีการเงิน
                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   ผู้รับผิดชอบโครงการทุกพื้นที่ๆละ2 คนรวม22 คน พี่เลี้ยงโครงการ ทีมงานสจรส.มอ.

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ชี้แจงการดำเนินงานโครงการคนใต้สร้างสุข ให้คำแนะนำและนิเทศน์ติดตามการบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเวป ให้คะแนะนำและติดตามผลการบันทึกรายงนการเงินและบัญชี ให้คำแนะนำและปักหมุดตำแหน่งพื้นที่โครงการ

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและได้ปฏิบัติจริงในการบันทึกรายละเอียดต่างๆของโครงการตามแผนงานในเอกสารสัญญา

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                   1. เนื่องจากเป็นโครงการปีแรก ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ชำนาญในการบันทึกหน้าเวป
                   2. ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตลอดจนสัญญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร ทำให้มีความล่าช้าในการบันทึก
                   3. สถานที่ในการจัดประชุมวันที่สองคับแคบ ทำให้ไม่สะดวกในการลงบันทึกกิจกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่ ยังไม่มีความชำนาญในการลงข้อมูลทางเวปไซต์
                    ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   ควรจัดประชุมที่มีขนาดพื้นที่กว้างเพียงพอกับผู้เข้าอบรมและควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสถียรและแรงเพียงพอ

                   ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                   ควรจัดเตรียมหาสัญญาณอินเตอร์เนตและเครืองคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ การลงบันทึกยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ต้องบันทึกให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแผนงานกิจกรรม

                   21 กันยายน 2558 เวลา 10:00 น.
                   รายงานจากพี่เลี้ยง
                   โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 19:51:48
                   Project trainer
                   แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 19:53:04 น.

                   ชื่อกิจกรรม : เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการและข้อมูลหน้าเวป

                   กิจกรรมหลัก :

                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการและข้อมูลหน้าเวป

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   ตรวจสอบเอกสารสัญญากับรายละเอียดหน้าเวปไซต์คนใต้สร้างสุขพบว่ามีความถูกต้อง ข้อมูลตรงกัน

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารสัญญาโครงการและข้อมูลหน้าเวป

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   ผลการตรวจสอบเอกสารสัญญาพบว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับข้อมูลหน้าเวป

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   ไม่มี

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   ไม่มี

                   ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                   ให้ดำเนินการนำส่งเอกสารสัญญา และใบปะหน้าสมุดธนาคาร ไปสสส.เพื่อดำเนินการต่อไป