รหัสโครงการ 58-03815
สัญญาเลขที่ 58-00-1896
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 1
2) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2
3) ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ปี 2558
4) จัดทำประชุมคณะทำงานเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้านก่อนลงมือเก็บข้อมูล
5) ประชุมทีมขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน
6) ประชุมทีมหลังเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน
7) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
8) ประชุมเปิดเวทีเปิดตัวโครงการ
9) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 3
11) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
12) การประชุมร่วมกับ โครงการเครือข่าย สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
13) การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตาม
14) 4.ดำเนินการเก็บข้อมูล ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล
15) ดำเนินการเก็บข้อมูล
16) การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตามในเรื่องก่ารจ่ายภาษีโครงการ
17) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
18) สรุปผลการเก็บข้อมูล
19) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4
20) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
21) จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
22) ปิดงวดรายงานครั้งที่1
23) คืนเงินเปิดบัญชี
24) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 5

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,464.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 15.78 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -47,560.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 479.78 บาท
รวมรายรับ (1) = 79,979.78 บาท รวมรายจ่าย (2) = 127,060.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -47,080.22 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 47,080.22 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( น.ส. กนกวรรณ ทวยเจริญ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน (22 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. คืนเงินเปิดบัญชี (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. ปิดงวดรายงานครั้งที่1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 5 (25 กุมภาพันธ์ 2559)
  5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 (4 เมษายน 2559)
  6. ดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ และการดำเนินงานตลาดนัดสีเขียว Green Market (5 เมษายน 2559)
  7. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน (29 เมษายน 2559)
  8. จัดเวทีเปิดตัวตลาดนัดสีเขียว Green market (17 มิถุนายน 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( น.ส. กนกวรรณ ทวยเจริญ )
25 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนิตยา นิลจันทร์ )
25 กุมภาพันธ์ 2559