รหัสโครงการ 58-03815
สัญญาเลขที่ 58-00-1896
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก

2. ชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

3. รหัสโครงการ 58-03815 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1896

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ 1 ชุด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 1

วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่ออธิบายรายละเอียดโครงการและแต่งตั้งกรรมการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนเข้าใจรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการว่าโครงการนี้เป็นของชุมชนมิได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินโครงการ หาข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงโครงการคัดเลือกคณะกรรมการและอนุกรรมการ แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานรายละเอียดสัญญาโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการขอให้ทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใสและจริงใจต่อกัน
 • photo

 

13 13
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2

วันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 08:30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้เก็บแบบสอบถามบางรายบ่นว่ายากไป แต่บางรายสามารถทำได้ จึงได้มาชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของแบบสอบถามใหม่อีกรอบ จนเข้าใจ ติดตามการดำเนินงานของกรรมการแต่ละบทบาทหน้าที่ว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้างและช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์โครงการและแผนการดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมทำงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมสภาผู้นำ ทางผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดในสัญญาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละคนกำหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินงาน อธิบายแบบสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือนและทดลองเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานครั้งที่ 2
 • photo

 

13 13
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 3

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการประชุมทุกครั้งผู้ประสานงานจะต้องนัดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เข้าร่วมประชุมมักจะมีปัญหาอุปสรรคในส่วนของเวลาประชากรกลุ่มเป้าหมายติดภาระกิจส่วนตัวบางคนจึงมิได้เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดประชุมครั้งต่อไปทางคณะกรรมการจึงขอให้ทำหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจนเพื่อนำส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจในรายละเอียดการประชุมและสามารถส่งตัวแทนในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์โครงการและแผนการดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมาทำงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมสภาผู้นำพูคุยเรื่องการสรุปปัญหาอุปสรรคที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงจากการเก็บข้อมูลหมู่บ้าน
 • photo
 • photo

 

13 13
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4

วันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แผนงานกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้มีการร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการเริ่งเข้าใจบทบาทของตนเอง ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสรุปผลการทำกิจกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน และวางแผนการจัดทำตลาดชุมชน ว่า จะจัดขายผักแต่ต้องมี 50 ครัวเรือนขึ้นไปนำผักมาวางขาย หากขายไม่หมดจะมีวิธีการแปรรูปผักสดเหล่านั้นอย่างไร หารือเรื่องกองทุนในการจัดทำตลาด ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้บรรจุเข้าแผนของ อบต. การทำบัญชีครัวเรือนทางโรงเรียนหนองจิกตอบรับขอให้เข้าไปอบรมแล้วต้องดูวันและเวลาอีกที
 • photo
 • photo

 

13 13
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปปิดงบโครงการงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง


เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวกนกวรรณ ทวยเจริญ และนางนิตยา  นิลจันทร์  ผู้รับผิดชอบการเงิน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ๑ การสรุปงวดการเงินงวดที่ 1พร้อมสรุปกิจกรรม การดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆ ๒แนวทางการทำงานในอนาคต การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาอุปสรรคขอให้ทีมอดทนและเข้าใจซึ่งกันและการเนื่องจากทุกคนมีความคิดต่างการปรับความคิดให้เข้าใจกันต้องใช้เวลา ทั้งนี้ขอให้ทุกคนถือว่าเป็นการเรียนรู้ต่อกันแต่ขอให้ปรับแนวคิดเดียวกันว่าทุกโครงการย่อมมีปัญหา  แต่เมื่อมีปัญหาแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ชุมชนเราพัฒนาซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาชุมชนเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม ระเบียบวาระที่  ๒ ปัญหาอุปสรรคการทำงานที่ผ่านมา  ปัญหาเรื่องการจัดตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษในช่วงเปิดโครงการแรกๆดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่ช่วงหลังผักมีน้อยลงเนื่องจากภัยแล้ง การตลาดไม่ดีขายผักได้น้อยลงและมีสินค้าเหลือไม่คุ้มทุน จึงขอเสนอให้พักกิจกรรมนี้ไว้ก่อน มติที่ประชุมรับทราบและเสนอให้ปันผลกำไรจากการขายผัก จำนวน 993 บาทเพื่อมาปันผลกันโดยให้นส.วิภาวดี  เจียมกายเป็นผู้รับผิดชอบในการปันผลอย่างยุติธรรมที่สุด ระเบียบวาระที่  ๓ กิจกรรมให้เยาวชนมาดำเนินการพบว่ามีเยาวชนส่วนหนึ่งสนใจและตั้งใจขอเข้าร่วมงานในโครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักการใช้จ่ายและการเก็บออม
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ การดำเนินงานในงวดต่อไปขอมติที่ประชุมว่าจะดำเนินงานต่อหรือไม่ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระงานส่วนตัวที่ไม่สามารถทำงานในโครงการได้อย่างเต็มที่ขอเสนอยุติโครงการ ขอความคิดเห็นในที่ประชุม  ซึ่งนางนิตยา  นิลจันทร์ ได้ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการและพี่เลี้ยงจากสจรส.ได้ให้คำแนะนำว่า  โครงการเป็นของชุมชนขอให้กลุ่มไปประชุมขอมติที่ประชุมก่อน ว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ ( 3 : 6) โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ,ผู้รับผิดชอบการเงิน และผู้ใหญ่บ้านขอไม่ออกเสียงเพื่อให้ชุมชนตัดสินใจเอง ในการนี้ขอมติที่ประชุมค่ะ ในที่ประชุมส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าขอดำเนินการต่อ แต่ผู้รับผิดชอบโครงการขอลาออกจากการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแต่ขอเป็นผู้ร่วมโครงการเพื่อให้โครงการของชุมชนดำเนินการไปอย่างราบรื่น ในการที่นางนิตยา นิลจันทร์จะเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับทางสสส.ว่าจะมีแนวทางการทำงานอย่างไรต่อไป
4.2การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการคนใหม่ ขอให้นางนิตยา นิลจันทร์ ดำเนินการโครงการต่อไปก่อน มติที่ประชุม เห็นด้วย


กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การติดตามการดำเนินงานทุก 2 เดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

การสรุปงวดการเงินงวดที่ 1พร้อมสรุปกิจกรรม การดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆ

 • photo
 • photo

 

13 12

2. จัดเวทีประชุมเปิดตัวโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมเปิดเวทีเปิดตัวโครงการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วมเวทีเปิดตัวโครงการมากกว่า70% เป้าหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชน กลุ่มแกนนำองค์กรภาครัฐ รับรู้รายละเอียดของโครงการ
ผลที่ได้
1.เข้าใจในรายละเอียดของโครงการ เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการนี้ และให้ความร่วมมือกับโครงการ เพื่อให้คนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดประชุมเปิดตัวโครงการ ให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการและมีแลกเปลี่ยนเป้าหมายวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงาน 2.พร้อมรับสมัครผู้เข้าร่วมครอบครัวต้นแบบ ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.จัดประชุมเปิดตัวโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และแลกเปลี่ยนเป้าหมายวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 114

3. 3.จัดประชุมคณะทำงานเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 3 ครั้ง ก่อนเก็บ ขณะเก็บ และหลังเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดทำประชุมคณะทำงานเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้านก่อนลงมือเก็บข้อมูล

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชนให้ลดลง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีคณะทำงานดำเนินการเก็บข้อมูล 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการเข้าใจในแบบสอบถาม และทดลองเก็บข้อมูลในบ้านของตนเองเมื่อเกิดข้อสงสัยให้ถามรายละเอียดจนกว่าจะเข้าใจ
 • ได้แบบสอบถามจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบัญชีครัวเรือน และพฤติกรรมการสูบบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน 2.แบ่งบทบาทหน้าที่ วางแผนการดำเนินงาน 3.แบ่งกลุ่มพี่เลี้ยงเยาวชนในการเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมการ ช่วยกันคิดแบบฟอร์มแบบสอบถามการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน วิทยากรอธิบายรายละเอียดแบบสอบถามที่เก็บจริง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เหตุผลที่ต้องเก็บข้อมูล
 • photo

 

17 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมทีมขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีคณะทำงานดำเนินการเก็บข้อมูล 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่าปัญหาอุปสรรคของการลงพื้นที่คือไม่พบเจ้าบ้านส่วนใหญ่ไปทำงานนอกบ้านผู้ที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แนวทางแก้ไขโดยทีมนั่งพูดคุยซักถามตามเอกสารทำให้เกิดความล่าช้าในการเก็บข้อมูล
 • เก็บข้อมูลได้จำนวน 300 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เตรียมความพร้อมและลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำทีมลงพื้นที่จริง แบ่งกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มทั้งหมด เป็น 3 กลุ่มเพื่อช่วยดูแลเด็กและเยาวชน ตลอดจนดูแลความถูกต้องและความเรียบร้อยของเอกสารแบบสอบถาม
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคขณะลงพื้นที่พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างไร โดยแบ่งเป็นโซนทั้งหมด 3 โซน มีพี่เลี้ยงเป็นสมาชิกกลุ่มและกรรมการช่วยเด็กและเยาวชน ทั้งหมดหมด 300 ครัวเรือน เก็บข้อมูลจิงๆทั้งหมด 5 วัน เนื่องจากสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าว และระยะห่างระหว่างบ้านบางจุดอยู่ห่างกัน ส่งผลให้การเก็บข้อมูลล่าช้า
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 58
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมทีมหลังเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชนให้ลดลง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีคณะทำงานดำเนินการเก็บข้อมูล 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุปได้ว่า

 • จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บ 300 ครัวเรือน และเก็บข้อมูลได้จริง 50 ครัวเรือน
 • ความรู้ที่ได้จากการเก็บข้อมูล ได้เรียนรู้เรื่องการสรุปบัญชีครัวเรือน พบว่า ในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อผักจากร้านค้า ไม่ค่อยมีบ้านไหนปลูกผักรับประทานเอง ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขเรื่องการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนคือรายละเอียดรายจ่าในครัวเรือนทั้งหมดประชาชนส่วนใหญ่จำไม่ค่อยได้ จึงเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สรุปการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยเยาวชนในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สรุปผลการดำเนินงานโดยให้เด็กออกมานำเสนอและสรุปทบทวนข้อมูลที่ได้จากการเก็บมา
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

4. 4.ดำเนินการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 4.ดำเนินการเก็บข้อมูล ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่ออธิบายการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีเยาวชนเข้าร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด 2.มีชุดข้อมูลบัญชีครัวเรือนหมุ่บ้าน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลที่เกิดขึ้น

 • การเก็บข้อมูลโดย ให้นักเรียนฝึกทำบัญชีครัวเรือนของตนเอง และเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพทั้งหมด 300 ครัวเรือน
 • เยาวชนได้ฝึกการทำบัญชีครัวเรือนของเยาวชน
 • การรับรู้ของนักเรียนต่างกันส่งผลให้นักเรียนจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมถูกต้องน้อย
 • แกนนำและคณะกรรมการชมรมจำเป็นต้องเป็นพี่เลี้ยงมากพอสมควร
 • แบบเก็บข้อมูลของนักเรียน มีลักษณะ ดังนี้

ผู้สัมภาษณ์................................................................................................................ ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์(ผู้ตอบคำถาม)................................................................................................................ ที่อยู่: บ้านเลขที่..................หมู่ ..............ต.เขาคราม อ.เมืองจ.กระบี่ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกที่อาศัยในบ้านทั้งหมด................................คน 1. มีบุคคลในบ้านสูบบุหรี่หรือไม่ ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ3)  มี โปรดระบุในตาราง รายชื่อสมาชิกในบ้านที่สูบบุหรี่ ระบุความ สัมพันธ์กับเด็ก สถานที่สูบบุหรี่ ความถี่ในการสูบบุหรี่ การตัดสินใจเลิกบุหรี่ ในบ้าน นอกบ้าน ในบ้านและนอกบ้าน ทุกวัน บางวัน ไม่ทราบ เคยพยายาม เลิกสูบ เคยพยายามลดจำนวนมวนที่สูบ กำลังพยายาม ลด ละ เลิกบุหรี่ ยังไม่เคย ลด ละ เลิกบุหรี่ 1) 2) 3) 4) 5) 6)

 1. ในบ้านมีเด็กอายุ< 5 ขวบหรือไม่  ไม่มี  มีระบุจำนวน .........................................คน 2.1 มีทารกอายุน้อยกว่า 6เดือนหรือไม่  ไม่มี  มี ระบุน้ำหนักทารกเมื่อแรกเกิด....................กรัม
  2.2 ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเด็กในบ้านของท่านป่วยหรือต้องไปพบแพทย์ด้วยอาการ เป็นหวัด น้ำมูก เจ็บคอ ไอ บ้างหรือไม่ ไม่มี มีระบุจำนวน..........................ครั้ง เจ็บหู / มีน้ำออกจาหู บ้างหรือไม่ ไม่มี มีระบุจำนวน..........................ครั้ง หอบเหนื่อย / ต้องพ่นยา บ้างหรือไม่ ไม่มี มีระบุจำนวน..........................ครั้ง 3.ในบ้านมีหญิงตั้งครรภ์หรือไม่  ไม่มี  มีระบุจำนวน…………..........คน
 2. ท่านทราบหรือไม่ว่า ควันบุหรี่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก และทารก

ในครรภ์ ไม่ทราบ  ทราบ

พร้อมทั้งให้นักเรียนแจกเอกสารความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ทุกครัวเรือน ฝึกทดลองให้เด็กและเยาวชนลองเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่แจกให้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประสานครูโรงเรียนบ้านหนองจิก
 2. คัดเลือกเยาวชนในการเก็บข้อมูล
 3. ประชุมชี้่้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมุล
 4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 3 วัน
 5. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล
 6. สรุปผลการวิเคราะห์
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานครูโรงเรียนบ้านหนองจิก
 2. คัดเลือกเยาวชนในการเก็บข้อมูล
 3. ประชุมชี้่้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมุล
 4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 3 วัน
 5. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล
 6. สรุปผลการวิเคราะห์
 • photo
 • photo

 

55 51
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ดำเนินการเก็บข้อมูล

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีเยาวชนเข้าร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด 2.มีชุดข้อมูลบัญชีครัวเรือนหมุ่บ้าน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เข้าใจการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน แต่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์มากนัก
 • ได้ฝึกเยาวชนในการเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ปกครอง
 • ได้ข้อมูลบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน โดยให้เด็กนักเรียนเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนของตนเอง และเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยการแบ่งเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน แยกเป็น 2 ฝั่งถนน สัมภาษณ์ทุกครัวเรือน จำนวน 300 ครัวเรือน ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยให้กลุ่มสภาผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ละทีมผลที่เกิดขึ้นได้ข้อมูลทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ในส่วนที่ไม่สมบูรณ์แยกไว้ไปเก็บเพิ่มเติมในวันต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกเยาวชนในการเก็บข้อมูล
 2. ประชุมชี้่้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมุล
 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 3 วัน
 4. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล 5.สรุปผลการวิเคราะห์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนและฝึกปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนของตนเอง ดำเนินการเก็บข้อมูล 3 วัน เก็บข้อมูล 50 ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

55 55
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 สรุปผลการเก็บข้อมูล

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลจากการสำรวจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีเยาวชนเข้าร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด 2.มีชุดข้อมูลบัญชีครัวเรือนหมุ่บ้าน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลปัญหาชุมชนรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายปัญหายาเสพติดเยาวชนท้องก่อนวัยอันควรจากการวิเคราะห์ ให้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถามที่ไปเก็บบางส่วนแต่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • นักเรียนได้เรียนรู้ถึงปัญหาชุมชนแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนความฝันที่จะทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในโรงเรียน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประสานครูโรงเรียนบ้านหนองจิก
 2. คัดเลือกเยาวชนในการเก็บข้อมูล
 3. ประชุมชี้่้แจงทำความเข้าใจการเก็บข้อมุล
 4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 3 วัน
 5. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล
 6. สรุปผลการวิเคราะห์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สรุปข้อมูลและคืนข้อมูลสู่ชุมชนพร้อมทั้งให้ชุมชนดูว่าข้อมูลจากการสำรวจนั้นสมบูรณ์และสามารถเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

55 39

5. 5.จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30-16.30.น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในทางการเกษตรในชุมชนให้ลดลง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนมากกว่า 70% กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด มีแผนงานการดำเนินงานหมู่บ้านสีเขียว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลจากการจัดเวที พบว่า

 • บางครอบครัวยังลงข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ แต่หลังจากได้ลงบัญชีครัวเรือนของตนเอง พบว่า รายจ่ายฟุ่มเฟือยของครอบครัวค่อนข้างสูงแต่ละครัวเรือนเริ่มตระหนักถึงการประหยัดการส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเองปลอดสารเคมี
 • ในส่วนประเด็นของพฤติกรรมการบริโภคเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแต่ยังไม่ชัดเจนเริ่มระมัดระวังการบริโภคมากขึ้น เช่น การเลือกซื้อผักบริโภคการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารเคมี
 • คนที่มาร่วมเวที ได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น โรคมะเร็ง ต่างๆ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะเศรษกิจตกต่ำ รายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนมีมาก มีการเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านสถานการณ์โรคจากข้อมูลของรพสต.บ้านทุ่ง และมีความคิดเห็นข้อเสนอต่อชุมชน คือประชาชนในเวทีได้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้วิถิชีวิตแบบพอเพียง เริ่มกลับไปคิดและเห็นด้วยกับโครงการนี้เมื่อได้รู้ข้อมูล เช่น ข้อเสนอในการพัฒนากลุ่มครั้งต่อไปเรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน การปลูกผักในสภาวะแห้งแล้ง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น และได้เสนอเข้าแผนงาน อบต.ในปีถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประสานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน อสม.อบต. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 2. จัดการแสดงคืนข้อมูลให้ชุมชน
 3. จัดเวทีเสวนาเพื่อวางแผนการดำเนินงานหมู่บ้านสีเขียว
 4. จัดทำแผนงานดำเนินการหมู่บ้านสีเขียว
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ชี้แจงผลการการทำบัญชีครัวเรือนในแต่ละครัวเรือน ปัญหาอุปสรรคในการสรุปบัญชีครัวเรือนที่สำคัญโดยคืนข้อมูลร่วมกับเวทีทำแผนชุมชน ม.2 บ้านหนองจิกโดยร่วมกับ อบต.รพสต.บ้านทุ่ง การคืนข้อมูลโดยการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120

6. 6.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ และการดำเนินงานตลาดนัดสีเขียว Green Market

ไม่มีกิจกรรม

7. 1.จัดเวทีเปิดตัวตลาดนัดสีเขียว Green market

ไม่มีกิจกรรม

8. 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์และสรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

9. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ปี 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรม เข้าใจระบบการบริหารจัดการโครงการ ต้องมีทีมประสานกิจกรรมในพื้นที่ และคนทำรายงานในเวบไซต์และคนทำการเงิน ได้ลงปฏิทินแผนกิจกรรมในโครงการจนเสร็จ และได้ฝึกบันทึกกิจกรรมในเวบไซต์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการผ่านเวปไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ และการบริหารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการผ่านเวปไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ และการบริหารการเงินโครงการ
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 -16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เข้าใจวิธีการทำรายงานการเงินให้เป็นปัจจุบันแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินที่ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงทำการตรวจสอบเอกสาร การรายงานหน้าเว็บไซต์ รายละเอียดการเงินบัญชี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงชี้แจงรายงานการทำรายงานการเงินเอกสารการเงิน ตลอดจนแบบรายงานการเงิน
 • photo
 • photo

 

2 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.3 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30-16.30 นใ น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เข้าใจระบบรายงานการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำต่อการจัดทำเอกสารรายงานการเงิน ต้องเขียนข้อมูลในใบสำคัญรับเงินโดยชี้แจงการเบิกจ่ายให้ชัดเจน และได้รับคำแนะนำการเขียนรายงานในเวบไซต์ ต้องเพิ่มเติมข้อมูลให้เห็นว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินที่ร้านอาหารทีโอ ในวันที่ 17 พ.ย.58 จัดโดยทีม สจรส.ม.อ. มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมโครงการ การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ การจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย และทีม สจรส.ม.อ.ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการและรายงานในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินที่ร้านอาหารทีโอ ในวันที่ 17 พ.ย.58 จัดโดยทีม สจรส.ม.อ. มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมโครงการ การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ การจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย และทีม สจรส.ม.อ.ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการและรายงานในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.4 การประชุมร่วมกับ โครงการเครือข่าย สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงินครั้งที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีความเข้าใจการลงรายละเอียดการเงินมากขึ้น สามารถเขียนหลักฐานใบสำคัญรับเงินได้ถูกต้อง เข้าใจการลงราการค่าใช้จ่ายในเวบไซต์ สามารถแยกหมวดค่าใช้จ่ายได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเครือข่ายผู้รับทุนโครงการจังหวัดกระบี่ โดยทางพี่เลี้ยงทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน ที่ได้รับคำแนะนำจากทีม สจรส.ม.อ.ในเวทีอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเครือข่ายผู้รับทุนโครงการจังหวัดกระบี่ โดยทางพี่เลี้ยงทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน ที่ได้รับคำแนะนำจากทีม สจรส.ม.อ.ในเวทีอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.5 การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงินและชี้แจงเรื่องการจ่ายภาษีของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารการเงินครบถ้วน ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนการบันทึกรายงานกิจกรรมยังมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น การลงบันทึกเรื่องการเปิดตัวโครงการให้ลงรายละเอียดให้มากกว่านี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงินที่ได้แนะนำให้แก้ไขในครั้งที่แล้ว และชี้แจงรายละเอียดการจ่ายภาษี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงินให้สอดคล้องกับระเบียบการจ่ายเงิน ในแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และตรวจการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำเงินภาษีส่งให้สรรพากร
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.6 การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตามในเรื่องก่ารจ่ายภาษีโครงการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและเพื่อเข้าใจรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยง(คุณจารุวรรณวงษ์เวช) นิตยานิลจันทร์และคุณสมชายซึ่งเป็นตัวแทนโครงการจังหวัดกระบี่ ประสานงานกับสรรพพากรเพื่อศึกษารายละเอียดการเสียภาษีของโครงการ สสส. จากการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้แนะนำว่าให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนรอความชัดเจนอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยง(คุณจารุวรรณวงษ์เวช) นิตยานิลจันทร์และคุณสมชายซึ่งเป็นตัวแทนโครงการจังหวัดกระบี่ ประสานงานกับสรรพพากรเพื่อศึกษารายละเอียดการเสียภาษีของโครงการสสส.
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. พี่เลี้ยงประสานงานนัดสรรพากรเพื่ออธิบายรายละเอียดการเสียภาษี

 2. ประสานงานตัวแทนเครือข่ายแต่ละโครงการให้มาร่วมรับฟังคำชี้แจง

 3. นัดประชุมทีม ณ สรรพากรจังหวัดกระบี่

 • photo
 • photo

 

3 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.7 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • จ่ายภาษีเงินได้แก่สรรพากร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จ่ายภาษีจำนวน 1% ของยอดเงินที่โอนงวดแรก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จ่ายภาษี ณ สรรพากรจังหวัดกระบี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจ่ายภาษี ณ สรรพากรจังหวัดเวลา 09.00 น.
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.8 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการรายงานผลการดำเนินงาน และปิดกิจกรรมรายงานงวด 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงให้ปรับข้อมูลในรายงานเพิ่มเติม และเพิ่มเติมรูปกิจกรรมบางภาพไม่ชัดเจน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เพื่อจัดทำรายงานงวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลียงทำการตรวจเอกสารการการเงิน ตรวจรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ และให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานงวดที่ 1
 • photo
 • photo

 

3 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.9 ปิดงวดรายงานครั้งที่1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.30 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตรวจเอกสารการเงินพบว่ายังคงมีรายการลงค่าใช้จ่ายผิดประเภททาง สจรส.และพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำรายงานงวดที่ 1 ตรวจเอกสารการเงิน สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำรายงานงวดที่ 1 นำเอกสารการเงินที่ทำในงวดที่ 1 ให้ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ สรุปปัญหาอุปสรรคในการทำงาน การตรวจเอกสารการเงินทั้งหมดอย่างละเอียด
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.10 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เงินในบัญชีมีความสมดุล สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรม และเข้าใจระบบการทำบัญชี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คืนเงินเปิดบัญชี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาทคืน

 

2 2

10. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.และทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดพื้นที่ จำนวน 1 ใช้ในช่วงที่มีการดำเนินกิจกรรม เกิดการรับรู้ของคนในชุมชนว่ามีการจัดโครงการ สสส.อยู่ในพื้นที่ และชาวบ้านให้ความร่วมมืองดสูบบุหรี่ งดแอลกอฮอล ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 33 24                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 198,660.00 127,060.00                  
คุณภาพกิจกรรม 96 75                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการ ดำเนินโครงการได้ไม่เต็มที่

ภาระงานประจำ มีจำนวนมากจึงอยากขอหยุดพักโครงการต่อเนื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการโครงการบางส่วน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง กมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ รร.บ้านหนองจิก เศรษฐกิจพอเพียง
ดญ สุกัญญา วันศุกร์ 107/6 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
ดญ. จุฑามณี จิตต์จำนงค์ 144/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
ดญ. ลัยลา ขาวดี 122 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
ดช. นราทิพย์ ผ่องสอาด 165 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ( 22 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. คืนเงินเปิดบัญชี ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ปิดงวดรายงานครั้งที่1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 5 ( 25 กุมภาพันธ์ 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 ( 4 เมษายน 2559 )
 6. ดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ และการดำเนินงานตลาดนัดสีเขียว Green Market ( 5 เมษายน 2559 )
 7. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ( 29 เมษายน 2559 )
 8. จัดเวทีเปิดตัวตลาดนัดสีเขียว Green market ( 17 มิถุนายน 2559 )

(................................)
น.ส. กนกวรรณ ทวยเจริญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......