แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก

รหัสโครงการ 58-03815 รหัสสัญญา 58-00-1896 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการดำเนินงานเป็นทีมในรูปแบบสภาชุมชน ขับเคลื่อนงานในหมู่บ้าน

ภาพถ่าย /รายชื่อคณะทำงาน

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

มีการรวมกันเพื่อเพาะปลูกและจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษในชุมชน

ภาพถ่าย กิจกรรม

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

ภาพถ่าย ป้ายเขตปลอดบุหรี่

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เกิดกลุ่มรักษ์สุขภาพ บริโภคผักปลอดสารพิษ

ภาพถ่าย กิจกรรม

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกากลุ่มในการดำเนินงานจัดการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและจัดจำหน่ายในชุมชน

ภาพถ่าย รายงาน

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการทำงานร่วมกันในองค์กรชุมชน ได้แก่ รพ.สต., อสม.,เครือข่ายท้องถิ่น,อปท.

ภาพถ่าย รายงานประชุม

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานในชุมชนร่วมกัน

ภาพถ่าย รายงานประชุม

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน

ภาพถ่าย รายงานประชุม

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการจัดทำการสำรวจข้อมูลชุมชนในหมู่บ้าน และนำมาวางแผนดำเนินงาน

ภาพถ่าย รายงาน

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนมีความภูมิในในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการทำงานภายใต้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

เนื่องจากชุมชนมีปัญหาในด้านคณะกรรมการโครงการ 2 คนขอถอนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัว จึงทำให้โครงการขอยุติโครงการ

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลผลิต

 1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำบ้านหนองจิก จำนวน 13 คน เกิดเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมในโครงการ มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน
 2. มีครัวเรือนเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 300 ครัวเรือน
 3. เกิดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 ชุด เป็นข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีครัวเรือน พบว่า แต่ละครอบครัวมีรายจ่ายค่อนข้างสูง บางอย่างเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย ทำให้แต่ละครัวเรือนเริ่มตระหนักถงการใช้จ่าย และเห็นแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
 4. เกิดคณะทำงานในโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.จำนวน 3 ครั้ง คือ ประชุมปฐมนิเทศโครงการ ประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน และประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
 5. เกิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สสส. มีการประกาศเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

ผลลัพธ์

 1. ชาวบ้านเกิดแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพ โดยหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษ และจะเลือกซื้อผักและอาหารที่ปลอดภัยมาบรโภครวมทั้งปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
 2. มีการนำเสนอแผนพัฒนากลุ่มผักปลอดสารพิษ โดยนำเสนอผ่านเวทีการทำแผนชุมชนของ อบต.เขาคราม ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน การปลูกผักในหน้าแล้ง และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 3. เกิดกลุ่มรักษ์สุขภาพ บริโภคผักปลอดสารพิษ ทำให้เกิดมาตรการการบริโภคผักปลอดสาพิษจำนวน 1 ชุด โดยรวมกลุ่มกันเพาะลูกและจัดจำแนกผักปลอดสารพิษในชุมชน
 4. เกิดกติกาในการดำเนินงานปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและจัดจำหน่ายในชุมชน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3