การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

รหัสโครงการ 58-03841
สัญญาเลขที่ 58-00-1879
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
2) ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ปี2558
3) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 1
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) จัดประชุมประชาคมการทำงานโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน
6) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 2
7) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 3
8) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
9) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลนจำนวน2วัน
10) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4
11) กิจกรรมปลูกป่่าทดแทนวันพ่อแห่งชาติ
12) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 5
13) จัดประชุุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชน 2 วัน
14) พบพีเลี้ยงโครงการตรวจเอกสารโครงการ
15) จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
16) ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 80,560.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 58.12 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -29,876.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 6,618.12 บาท
รวมรายรับ (1) = 81,118.12 บาท รวมรายจ่าย (2) = 104,376.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -23,257.88 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 100,700.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สราวุธ บำรุง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. พบพี่เลี้ยงโครงการ (22 มิถุนายน 2559)
  4. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 6 (8 กรกฎาคม 2559)
  5. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน (13 กรกฎาคม 2559)
  6. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 7 (17 กรกฎาคม 2559)
  7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน (18 กรกฎาคม 2559 - 22 กรกฎาคม 2559)
  8. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 8 (8 สิงหาคม 2559)
  9. จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน (9 สิงหาคม 2559)
  10. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 9 (16 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สราวุธ บำรุง )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายประดิษฐ์ เพริดพร้อม )
24 กุมภาพันธ์ 2559