การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

รหัสโครงการ 58-03841
สัญญาเลขที่ 58-00-1879
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 16 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงโครงการ
2) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 6
3) จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
4) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 7
5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน
6) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 8
7) จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน
8) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 9
9) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 10
10) จัดประชุมหารือภาคีเครือข่ายร่วมกันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวท่าเลน
11) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 11
12) จัดการกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดขยะ อ่าวท่าเลน
13) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อหามาตรการอนุรักษ์ป่าชายเลน อ่าวทุ่งเลน
14) ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 12
15) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน การจัดการอนุรักษ์ บ้านท่าเลน
16) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559
17) พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
18) จัดทำภาพถ่ายตลอดโครงการ
19) พบพี่เลี้ยงทำรายงานความก้าวหน้า
20) ส่งเอกสารพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -23,257.88 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 100,700.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 64.68 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,662.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 182.80 บาท
รวมรายรับ (1) = 77,506.80 บาท รวมรายจ่าย (2) = 95,986.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,479.20 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,479.20 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สราวุธ บำรุง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สราวุธ บำรุง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายประดิษฐ์ เพริดพร้อม )
15 ตุลาคม 2559