การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

รหัสโครงการ 58-03841
สัญญาเลขที่ 58-00-1879

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
รหัสโครงการ 58-03841 สัญญาเลขที่ 58-00-1879

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 201,400.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 80,560.00 บาท
งวดที่ 2 = 100,700.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 181,260.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 58.12 บาท
งวดที่ 2 = 64.68 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 122.80 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 200,362.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,479.20 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน 9,600.00 9,600.00
1. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 10
11. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 11
12. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมประชาคมการทำงานโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน 38,900.00 38,720.00
1. จัดประชุมประชาคมการทำงานโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน
กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลนจำนวน2วัน 19,900.00 19,900.00
1. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลนจำนวน2วัน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชน 2วัน 21,700.00 21,700.00
1. จัดประชุุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน 10,400.00 10,400.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมปลูกป่่าทดแทนวันพ่อแห่งชาติ 15,800.00 15,300.00
1. กิจกรรมปลูกป่่าทดแทนวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน 25,800.00 25,800.00
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมหารือภาคีเครือข่ายร่วมกันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวท่าเลน 5,100.00 5,100.00
1. จัดประชุมหารือภาคีเครือข่ายร่วมกันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวท่าเลน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน 3,900.00 3,900.00
1. จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน
กิจกรรมหลัก : จัดการกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดขยะ อ่าวท่าเลน 20,200.00 19,700.00
1. จัดการกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดขยะ อ่าวท่าเลน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อหามาตรการอนุรักษ์ป่าชายเลน อ่าวทุ่งเลน 7,300.00 7,870.00
1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อหามาตรการอนุรักษ์ป่าชายเลน อ่าวทุ่งเลน
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน การจัดการอนุรักษ์ บ้านท่าเลน 9,800.00 9,800.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน การจัดการอนุรักษ์ บ้านท่าเลน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,072.00
1. พบพี่เลี้ยงประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
2. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ปี2558
3. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
4. พบพีเลี้ยงโครงการตรวจเอกสารโครงการ
5. จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
6. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
7. พบพี่เลี้ยงโครงการ
8. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559
9. พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
10. พบพี่เลี้ยงทำรายงานความก้าวหน้า
11. ส่งเอกสารพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำภาพถ่ายตลอดโครงการ

รวมงบทั้งหมด

201,400.00 200,362.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สราวุธ บำรุง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559