การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

รหัสโครงการ 58-03841
สัญญาเลขที่ 58-00-1879
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

2. ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่..

3. รหัสโครงการ 58-03841 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1879

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแต่งตั้งและจัดตั้งสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1ชุด 2.มีการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง 3.มีรายงานประชุมคณะทำงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1 ชุด ซึ่งได้กำหนดการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง และทุกๆครั้งจะมีรายงานประชุมคณะทำงานอยู่เสมอเพื่อบันทึกการรายละเอียดต่างๆสู่การพัฒนาความก้าวหน้าโครงการและชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดกรอกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้านที่มีความสำคัญภายในชุมชน
 2. เรียนเชิญพูดคุยด้วยวาจาถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำตามวันเวลาที่กำหนด
 3. จัดประชุมสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
 4. แต่งตั้งคณะทำงานสภาผู้นำตามความเหมาะสม
 5. สรุปรายงานหน้าเวปต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. คัดกรองกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้านที่มีความสำคัญภายในชุมชน
 2. เรียนเชิญพูดคุยด้วยวาจาถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำตามวันเวลาที่กำหนด
 3. จัดประชุมสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
 4. แต่งตั้งคณะทำงานสภาผู้นำตามความเหมาะสม
 5. สรุปรายงานหน้าเวปต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อทบทวนและประเมินกิจกรรมเปิดโครงการฯที่ผ่านมา
 2. เพื่อวางแผนงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1ชุด 2.มีการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง 3.มีรายงานประชุมคณะทำงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับฟังการสะท้องถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมเปิดโครงการที่ผ่านมา ในเรื่องการประสานงาน การรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ นำไปสู่การพัฒนาโครงการให้มีระบบและเข้มแข็งมีประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมต่อๆไป และได้ร่วมกันวางแผนร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายแลน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมแจงเพื่อทราบผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา โดยให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ ช่วยสะท้อนปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมเปิดโครงการที่ผ่านมา 2.ประชุมเสนอเพื่อพิจราณาวางแผนร่วมกันกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายแลน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมแจงเพื่อทราบผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา โดยให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ ช่วยสะท้อนปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมเปิดโครงการที่ผ่านมา 2.ประชุมเสนอเพื่อพิจราณาวางแผนร่วมกันกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายแลน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ต่อไป

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา
 2. เพื่อวางแผนงานในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1ชุด 2.มีการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง 3.มีรายงานประชุมคณะทำงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมได้หารือการส่งตัวแทนคณะทำงานโครงการไปเข้าร่วมประชุมกับ สจรส.ม.อ.ในการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลคลองท่อม และได้ข้อรุปว่า จะให้นายสราวุธ บำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3ว่าที่ร.ต.สุชาติ สงวนสินธุ์ ฝ่ายการเงินโครงการเข้าร่วมประุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดประชุมสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านรายงานผลการดำเนินงาน ให้บอกถึงปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
 2. ร่วมกันวางแผนและมอบหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดประชุมสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านรายงานผลการดำเนินงาน ให้บอกถึงปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม 2.ร่วมกันวางแผนและมอบหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 4

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสรุุปผลการดำเนินงานและวางแผนเตรียมงานในกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1ชุด 2.มีการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง 3.มีรายงานประชุมคณะทำงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประธานสภาผู้นำได้แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่า มีประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมากตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน และให้ฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละด้านได้เสนอแนะ สะท้อนปัญหาและอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม คือ การพบเห็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันพอสมควรในการหาแนวทางดำเนินการแกไขปัญหาในต่อไป
 • หลังจากนั้นประธานในที่ประชุมได้นำเสนอกิจกรรมที่จะมาถึง ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งเราทุกคน ทุกฝ่ายจะต้อง มีวางแผนการเตรรียมงานดำเนินกิจกรรมอย่างมีเกียรติได้แก่กิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่5 ธันวาคม 2558
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมแจงเพื่อทราบ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน
 2. ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานดำเนินกิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมแจงเพื่อทราบ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลน
 2. ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานดำเนินกิจกรรมปลูกทดแทนวันพ่อแห่งชาติต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 5

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำคณะทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านอ่าวท่าเลน 1ชุด 2.มีการประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง 3.มีรายงานประชุมคณะทำงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมได้ทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม มีชาวบ้านและหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำโครงการ รวมทั้งมีทีมสภาผู้นำที่ประชุมทุกเดือนและมีการวางแผนแบ่งบทบาทในช่วงทำกิจกรรม จึงทำให้เกิดความสำเร็จในโครงการ ทางคณะทำงานจึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • เกิดการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการฟื้นฟูโดยคนในชุมชน โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์กับคนในชุมชน
 • ได้สรุปการใช้จ่ายเงินในงวดที่ 1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประธานสภาผู้นำเปิดประชุมโดยการขอขอบคุณคณะทำงานทุกคน ในความร่วมมือจากกิจกรรมที่ผ่านมา 2.ประธานในที่ประชุมนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาและแจงให้คณะทำงานได้ทราบถึงห้วงระยะเวลาการปฏิบัติงานในงวดที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว 3.และให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนถึงความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม สู่ การรายงานและประเมินผลต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประธานสภาผู้นำเปิดประชุมโดยการขอขอบคุณคณะทำงานทุกคน ในความร่วมมือจากกิจกรรมที่ผ่านมา
 2. ประธานในที่ประชุมนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาและแจงให้คณะทำงานได้ทราบถึงห้วงระยะเวลาการปฏิบัติงานในงวดที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว
 3. และให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนถึงความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม สู่ การรายงานและประเมินผลต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. จัดประชุมประชาคมการทำงานโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดประชุมประชาคมการทำงานโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีการจัดเวทีชี้แจงการดำเนินโครงการ -มีผู้เข้าร่วมเวทีชี้แจง80%ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมครบตามเป้าหมาย 80 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น
 • ทุกภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม รับทราบ รับฟัง รับรู้ถึงทีมาหลักการและเหตุผล ร่วมถึงวัถุประสงค์ของโครงการร่วมกัน เสมือนว่าทุกภาคส่วนในชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความสนใจ และร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกานประชุมคณะทำงานที่ผ่าน อาทิเช่น การเตรียมสถานที่ประชุม เตรียมเอกสารต่างๆ เป็นต้น 2.จัดประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน มีกิจกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี้

 • รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม
 • พิธีเปิดโครงการ
 • พิธีกรในโครงการนายสุชาติ สงวนสินธุ์ , กล่าวรายงานโครงการโดย ท่าน ผญ.สราวุธ บำรุ่ง ,กล่าวเปิดโดยนายกอบต.เขาทอง นายสมชาย เหล่าสกุล
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการโดย นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช พี่เลี้ยงโครงการฯ
 • ปิดกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนอ่าวท่าเลน มีกิจกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี่

 • รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม
 • พิธีเปิดโครงการ
 • พิธีกรในโครงการนายสุชาติ สงวนสินธุ์ , กล่าวรายงานโครงการโดย ท่าน ผญ.สราวุธ บำรุ่ง ,กล่าวเปิดโดยนายกอบต.เขาทอง นายสมชาย เหล่าสกุล
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการโดย นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช พี่เลี้ยงโครงการฯ
 • ปิดกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

3. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลนจำนวน2วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลป่าชายเลนจำนวน2วัน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ รักและห่วงใย เห็นความสำคัญขอป่าชายเลนในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีเยาวชนเข้าร่วมการสำรวจข้อมูล 70% 2.มีข้อมูลการสรุปที่สมบูรณ์จำนวน 1ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย คือ 60 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์และยังมีเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
 • ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีเยาวชนร้อย 80 มีความสนใจและเข้าร่วมโครงการ เยาวชนมีความตั้งใจ รู้สึกรักและห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนบ้านตนเองอย่างมาก
 • ในระหว่างการสำรวจพบพันธุ์ไม้ที่สำคัญ คือ ป่าโกงกาง ซึ่งเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำตัวอ่อน เมื่อเติบโตขึ้นก็จะว่ายน้ำลงทะเล และกลายมาเป็นอาหารของมนุษย์ในที่สุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน
 3. จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน ดังนี้
 • จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและการรายงานสรุปผลการสำรวจ
 • มอบหมายงานให้เยาวชนดำเนินการสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน จากสำนักงานอนุรักษ์ป่าชายเลน จ.กระบี่
 3. จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน จำนวน 2 วัน ดังนี้
 • วันที่ 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและการรายงานสรุปผลการสำรวจ
 • วันที่ 2 มอบหมายงานให้เยาวชนดำเนินการสำรวจข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

4. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชน 2วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดประชุุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชน 2 วัน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
 2. เพื่อจัดทำแผนที่ข้อมูลและจัดทำสรุปรายงานข้อมูลชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีชุดข้อมูลและแผนที่ชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน 1ฉบับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และส่งผลให้ชุมชนมีทีมกลุ่มแกนนำอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีแผนงานที่จะพัฒนาและทดแทนกับสิ่งที่สูญเสียไปจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ชัดเจนมากขึ้น
 • ได้ร่วมกันร่างแผนของชุมชนในเรื่อง กฎ กติกา การใช้พื้นที่ป่าชุมชน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมวางแผน
 2. สำรวจพื้นที่ป่าชุมชนทางทะเล
 3. สรุปและรายงานผล
 4. ออกมาตรการ ระเบียบชุมชนร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เปิดประชุมวางแผนเกี่ยวกับการวางมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดย นายสราวุธ บำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเขาทอง
 2. บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร นายอาหลี พึ่งหล้า คณะกรรมการสมาคมประมงและป่าชุมชนท่าพรุอ่าวท่าเลน
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชน โดยใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะในการสำรวจทางทะเล
 4. ร่วมกันสรุปพื้นที่และข้อมูลป่าชุมชน เพื่อออกมาตรการในการอนุรักษ์ต่อไป
 • photo
 • photo

 

60 60

5. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

ไม่มีกิจกรรม

6. จัดกิจกรรมปลูกป่่าทดแทนวันพ่อแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 กิจกรรมปลูกป่่าทดแทนวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเฉลิมพระเกียรตินายหลวงและศึกษาแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 70%

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สิ่งที่ได้จากการปลูกป่าชายเลน คือ เห็นความร่วมมือของชาวบ้านและหน่วยงาน ที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลทรัพยากรในพื้นที่ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในช่วงทำกิจกรรม เห็นผู้ใหญ่และเยาวชนมีความใกล้ชิดและได้พูดคุยร่วมกัน ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน
 • มีผู้เข้าร่วม 100 % จากกลุ่มเป้าหมายที่ไว้
 • มีต้นไม้ในป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจำนวน 200 ต้น และกิดข้อตกลงร่วมกันว่า ใครปลูกต้นไหน ให้ดูแลต้นไม้นั้นจนโต
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 2. ประสานกรมป่าไม้เพื่อรับพันธ์กล้าไม้
 3. ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการปลูกป่าชายเลน
 4. ดำเนินการปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ช่วงเช้า ประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นด้านๆ ดังนี้ ฝ่ายรับลงทะเบียน ฝ่ายพิธีกรพิธีการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทุกฝ่ายทำงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆ มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงหลังจาการนั้นมีการประสานภาคีทุกภาคส่วนในการขอความร่วมมือ อนุเคราะห์สิ่งต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
 2. ประสานกรมป่าไม้เพื่อรับพันธ์กล้าไม้ที่นำไปปลูก เป็นไม้พันธุ์โกงกาง จำนวน 200 ต้น
 3. ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการปลูกป่าชายเลน
 4. ดำเนินการปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณท่าเทียบเรือ อ่าวท่าเล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดประชุมหารือภาคีเครือข่ายร่วมกันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวท่าเลน

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดการกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดขยะ อ่าวท่าเลน

ไม่มีกิจกรรม

11. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อหามาตรการอนุรักษ์ป่าชายเลน อ่าวทุ่งเลน

ไม่มีกิจกรรม

12. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน การจัดการอนุรักษ์ บ้านท่าเลน

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 พบพี่เลี้ยงประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ดำเนินการเพื่อจัดส่งเอกสารสัญญาไปยัง สสส.เพื่อรอการตอบรับ และดำเนินการตามสัญญาต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจเช็คเอกสารสัญญาโครงการร่วมกับพี่เลียง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารสัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ปรึกษวางแผนการทำกิจกรรม
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ปี2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการคีย์ข้อมูลผ่านหน้าเวปโครงการได้ และได้แลกเปลี่ยนรู้เมื่อพบเจอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกปฎิบัติการ ได้ลงปฏิทินโครงการเสร็จ และเข้าใจการรายงานกิจกรรมและการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยาให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงิน การจัดการโครงการเสียง และการใช้เว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยาให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงิน การจัดการโครงการเสียง และการใช้เว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรายงานข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยเจ้ากหน้าที่จาก มอ. ในการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานของระบบรายงานผ่านหน้าเว็บ ต้องเขียนให้ตอบวัตถุประสงค์กิจกรรม มีผลที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณและคุณาพ และการเขียนเอกสารการเงินต้องถูกต้องตามระเบียบ สสส. มีใบเสร็จที่ออกจากร้านค้าถูกต้อง เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ดี ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารการเงินต่างๆ และระหว่างการอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง เรื่องการจ่ายภาษีโครงการ ทางวิทยากรก็ไขข้อปัญหาต่างๆได้อย่างลุล่วง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่จาก มอ.
 3. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานของระบบรายงานผ่านหน้าเวปและการเขียนเอกสาร รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารการเงินต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่จาก มอ.
 3. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานของระบบรายงานผ่านหน้าเวปและการเขียนเอกสาร รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารการเงินต่างๆ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 พบพีเลี้ยงโครงการตรวจเอกสารโครงการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงได้แนะนำให้แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ และให้ปรับแก้เอกสารการเงินโครงการให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เตรียมเอกสารทางการเงินและรายผลการดำเนินงานกิจกรรมหน้า website ให้สมบูรณ์
 2. ปรึกษาแลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรค์ต่างๆในพื้นที่
 3. แก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เตรียมเอกสารทางการเงินและรายผลการดำเนินงานกิจกรรมหน้า website ให้สมบูรณ์
 2. ปรึกษาแลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรค์ต่างๆในพื้นที่
 3. แก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงาน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำ เรื่อง การเขียนรายงานผลกิจกรรม ให้ปรับผลที่เกิดขึ้น ใส่ข้อมูลให้ชัดเจน และส่งให้พี่เลี้ยงดูอีกครั้งก่อนส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมจัดทำรายงานควมก้าวหน้าร่วมกับ สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงในพื้นที่
กิจกรรมที่ทำจริง
  • ประชุมจัดทำรายงานควมก้าวหน้าร่วมกับ สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงในพื้นที่

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.6 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้า ด้านรายงานการเงินได้ถูกต้อง มีรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 500 บาท

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อมีการประชุมชี้แจงและติดป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์ ลดละเลิกบุหรี่ให้กับประชาชนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก รู้ เท่า ทัน กับพิษภัยของโทษจากบุหรี่ ทำให้ประชาชนให้ความสำคัญ เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นกับเรื่องพิษภัยจากบุหรี่นี้เป็นอย่างมาก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในสถานที่สาธารณะต่างๆภายในหมู่บ้าน
 • มีป้ายจำนวน 2 ป้าย คือ ป้ายปลอดบุหรี่ที่มีสัญลักษณ์ของ สสส. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ นำไปติดตั้งไว้ที่ศาลาเอนกประสงค์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมสภาผู้นำในชุมชนร่วมกับภาคเครือข่าย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และร่วมกับวิเคราะห์ ออกแบบลักษณะป้ายให้สอดคล้อมกับบริบทของชุมชน พร้อมกับกำหนดสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์
 2. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน เช่นถ่ายภาพกิจกรรม
 3. ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนและจัดทำรายงานต่อชุมชนและรายงานหน้าเว็บต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมสภาผู้นำในชุมชนร่วมกับภาคเครือข่าย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และร่วมกับวิเคราะห์ ออกแบบลักษณะป้ายให้สอดคล้อมกับบริบทของชุมชน พร้อมกับกำหนดสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์
 2. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน เช่น ถ่ายภาพกิจกรรม
 3. ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนและจัดทำรายงานต่อชุมชนและรายงานหน้าเว็บต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 201,400.00 104,376.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 47                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • รายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ล่าช้า
 • ทางทีมงานขาดความชำนาญในการเขียนรายงานกิจกรรม ทำให้การเขียนรายงานกิจกรรมขาดข้อมูลที่ชัดเจน
 • อินเตอร์เน็ตไม่มีในหมู่บ้าน ต้องใช้เน็ตจากโทรศัพท์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง และช้า ทำให้รายงานกิจกรรมล่าช้าในเวบไซต์
 • ทางทีมโครงการได้หาคนมาช่วย โดยกรนำเด็กเยาวชนในหมู่บ้านที่ว่างในช่วงวันหยุดมาช่วยรายงานกิจกรรม
 • พาโน้ตบุคไปเชื่อมกับสถานที่ที่มีไวไฟที่ อบต. เพื่อรายงานกิจกรรม ทำให้เสร็จทัน และบางครั้งก็ไปใช้ที่ อบต.

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ประวิทย์ ไทรบุรี 126 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย นิคม แสวก 53 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย ม่าโหรบ บำรุง 11 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
กฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอ่าวท่าเลน
 • การปลูกป่าทดแทน เมื่อมีการตัดเอาไปใช้ประโยชน์

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. พบพี่เลี้ยงโครงการ ( 22 มิถุนายน 2559 )
 4. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 6 ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 5. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านอ่าวท่าเลนพื่อหารูปแบบการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าชายเลน ( 13 กรกฎาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 7 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อยอ่าวท่าเลน ( 18 กรกฎาคม 2559 - 22 กรกฎาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 8 ( 8 สิงหาคม 2559 )
 9. จัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อย อ่าวท่าเลน ( 9 สิงหาคม 2559 )
 10. ประชุมสภาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวท่าเลน ครั้งที่ 9 ( 16 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สราวุธ บำรุง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......