การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

รหัสโครงการ 58-03841 รหัสสัญญา 58-00-1879 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

มัคคุเทศน์น้อย เป็นกิจกรรมที่พัฒนาเยาวชนที่อยู่ในชุมชนให้มีความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนและสามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาชีพไกด์ ทำให้มีรายได้กลับสู่เยาวชนในชุมชน

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

3. กระบวนการใหม่

-

-

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

-

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มัคคุเทศน์น้อยบ้านท่าเลน

 

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

เกิดกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่าบ้านท่าเลน

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

-

-

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

ภาพกิจกรรม

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

-

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดกลุ่มมัคคุเทศน์น้อยเพิ่มรายได้ให้เยาวชนในชุมชน

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดมาตรการการจัดการขยะของกลุ่มบริษัททัวร์ในพื้นที่

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ภาพถ่าย บันทึกการประชุม

ขยายผลสู่ชุมขนท่องเที่ยวอื่นต่อไป

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อคัดเลือกปัญหาในหมู่บ้านมาดำเนินการแก้ไข

ภาพถ่าย

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการใช้แนวคิดจากคนในชุมชนมาร่วมดำเนินงานโครงการ

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

--

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อ

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

-

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การดำเนินงานเกิดความมีคุณค่า ที่มีการทำงานเป็นทีม และดึงศักยภาพ บทบาท ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ที่มีจิตอาสาในการทำงานมาร่วมกันขับเคลื่อนเป็นโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำ 1 ทีม มีสมาชิกจำนวน 20 คน ได้ประชุมติดตามประเมินผลการทำโครงการทุกเดือน
  2. มีสมาชิกมัคคุเทศน์น้อยจำนวน 30 คน ผ่านการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาอ่าวท่าเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในต่อไป นำสู่การจัดตั้งกองทุนมัคคุเทศน์น้อยในชุมชนและจัดกิจกรรมปั่้นจักรยานปลูกป่าชายเลน เกิดมาตรการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในอ่าวท่าเลน ทำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เป็นมรดกคู่กับชุมชนอีกต่อไป
  3. เกิดกติกาชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนอกกติชุมชน ในเรื่องการอนุรักษ์และการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนการ่วมกัน
  4. เกิดบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทท่องเที่ยวกับสภาผู้นำชุมชนในการเปิดการทองเที่ยวงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ มีการออกข้อบังคับร่วมกันในการดำเนินงาน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3