ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

รหัสโครงการ 58-03908
สัญญาเลขที่ 58-00-2192
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดตั้งสภาซีจันตงฮาตี
2) การประชาสัมพันธ์โครงการ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
4) ประชุมปฐมนิเทศโครงการ
5) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้นำสภาซีจันตงฮาตี
6) อบรมการเขียนรายงาน
7) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 1/10
8) ประชุมคณะทำงาน 5 คน ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
9) ศึกษาและเขียนแผนการสอน
10) จัดอบรมคณะทำงานและเยาวชน เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล
11) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 2/10
12) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 3/10
13) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1/2
14) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2/2
15) สำรวจพื้นที่และจัดสภาพแวดล้อม 1/4
16) ประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ
17) คืนข้อมูลและทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 78,040.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 57.80 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -520.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 597.80 บาท
รวมรายรับ (1) = 78,597.80 บาท รวมรายจ่าย (2) = 78,520.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 77.80 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 97,550.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีซัน อารีมาน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ (17 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. คืนข้อมูลและทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด1 (27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 4/10 (4 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 5/10 (25 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 6/10 (22 เมษายน 2559)
 7. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 7/10 (27 พ.ค. 2559)
 8. พบพี่เลี้ยง (7 มิถุนายน 2559)
 9. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 8/10 (24 มิถุนายน 2559)
 10. ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน (2 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 9/10 (22 กรกฎาคม 2559)
 12. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2 (24 กรกฎาคม 2559)
 13. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 2/2 (6 สิงหาคม 2559)
 14. คณะทำงานประชุมเพื่อเลือกบุคคลตัวอย่างในชุมชนและแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ (13 สิงหาคม 2559)
 15. จัดประชุมสรุปเนื้อหา (13 สิงหาคม 2559)
 16. จัดสภาพแวดล้อม 2/4 (14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีซัน อารีมาน )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูน )
27 กุมภาพันธ์ 2559