ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

รหัสโครงการ 58-03908
สัญญาเลขที่ 58-00-2192
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด1
2) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 4/10
3) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 5/10
4) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 6/10
5) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 7/10
6) พบพี่เลี้ยง
7) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 8/10
8) ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน
9) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 9/10
10) ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2
11) ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 2/2
12) คณะทำงานประชุมเพื่อเลือกบุคคลตัวอย่างในชุมชนและแบ่งกลุ่มลงพื้นที่
13) จัดประชุมสรุปเนื้อหา
14) จัดสภาพแวดล้อม 2/4
15) ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 10/10
16) จัดเวทีให้เยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง
17) พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำแนะนำ
18) เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 2
19) จัดสภาพแวดล้อม 3/4
20) จัดสภาพแวดล้อม 4/4
21) คณะทำงานสำรวจพื้นที่ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมทำป้ายชื่อเจ้าของตนเอง
22) ปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน
23) งานสร้างสุข
24) พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวด 2
25) คืนเงิน เงินเปิดบัญชี
26) จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ
27) การจัดทำรายงาน
28) ถ่ายภาพกิจกรรม
29) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด2
30) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ปิดงวด 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 77.80 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 97,550.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 13.63 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,837.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 201.43 บาท
รวมรายรับ (1) = 97,641.43 บาท รวมรายจ่าย (2) = 113,277.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,635.57 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,635.57 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีซัน อารีมาน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีซัน อารีมาน )
15 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายมูฮัหมาดซุกรี สมาอูน )
15 ตุลาคม 2559