ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

รหัสโครงการ 58-03908
สัญญาเลขที่ 58-00-2192

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
รหัสโครงการ 58-03908 สัญญาเลขที่ 58-00-2192

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 195,090.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 78,040.00 บาท
งวดที่ 2 = 97,550.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 175,590.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 57.80 บาท
งวดที่ 2 = 13.63 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 71.43 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 191,797.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -15,635.57 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งทีมบริหารจัดการโครงการ 5,900.00 5,900.00
1. ประชุมจัดตั้งสภาซีจันตงฮาตี
2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้นำสภาซีจันตงฮาตี
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการ 20,900.00 20,900.00
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 10,050.00 10,050.00
1. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 1/10
2. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 2/10
3. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 3/10
4. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 4/10
5. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 5/10
6. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 6/10
7. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 7/10
8. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 8/10
9. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 9/10
10. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 10/10
กิจกรรมหลัก : ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล 1,930.00 1,930.00
1. ประชุมคณะทำงาน 5 คน ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
กิจกรรมหลัก : อบรมวิธีการเก็บข้อมูล 4,420.00 4,420.00
1. จัดอบรมคณะทำงานและเยาวชน เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 4,350.00 4,350.00
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1/2
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2/2
กิจกรรมหลัก : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 6,620.00 6,620.00
1. ประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลและร่วมกันทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน 14,070.00 14,070.00
1. คืนข้อมูลและทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน
กิจกรรมหลัก : จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 36,900.00 36,900.00
1. สำรวจพื้นที่และจัดสภาพแวดล้อม 1/4
2. จัดสภาพแวดล้อม 2/4
3. จัดสภาพแวดล้อม 3/4
4. จัดสภาพแวดล้อม 4/4
กิจกรรมหลัก : ทำหลักสูตรการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 4,820.00 4,820.00
1. ศึกษาและเขียนแผนการสอน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน 10,890.00 10,890.00
1. ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมหลัก : ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 6,250.00 6,250.00
1. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2
2. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 2/2
กิจกรรมหลัก : ค้นหาบุคคลตัวอย่างในชุมชน 16,900.00 16,900.00
1. คณะทำงานประชุมเพื่อเลือกบุคคลตัวอย่างในชุมชนและแบ่งกลุ่มลงพื้นที่
2. จัดประชุมสรุปเนื้อหา
3. จัดเวทีให้เยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง
กิจกรรมหลัก : ปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน 21,000.00 21,000.00
1. คณะทำงานสำรวจพื้นที่ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมทำป้ายชื่อเจ้าของตนเอง
2. ปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ 17,090.00 17,090.00
1. จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,702.00
1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด1
4. พบพี่เลี้ยง
5. พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำแนะนำ
6. เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 2
7. งานสร้างสุข
8. คืนเงิน เงินเปิดบัญชี
9. พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวด 2
10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด2
11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ปิดงวด 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,005.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. การจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

195,090.00 191,797.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย มีซัน อารีมาน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559