ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

รหัสโครงการ 58-03908
สัญญาเลขที่ 58-00-2192
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

2. ชุมชน บ้านโคกทราย ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03908 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2192

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดตั้งทีมบริหารจัดการโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมจัดตั้งสภาซีจันตงฮาตี

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สมาชิกสภาซีจันตุงฮาตีมีความรู้ในบทบาทของตนเอง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ทีมบริหารจัดการโครงการ ชื่อสภาซีจันตงฮาตี มีสมาชิก 30 คน มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการ
 • ได้คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ มีสมาชิก 5 คน มีหนังสือคำสั่งแต่งการดำเนินการ
 • ทีมสภาฯได้รับความรู้เรื่องบทบาทสมาชิกสภาฯ วิธีการทำงาน รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากประชุมได้สภาซีจันตุงฮาตี จำนวน 30 คน จากทุกภาคส่วนในชุมชน
 • สมาชิกสภาฯแต่ละคนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าทีของแต่ละคน
 • สมากชิกสภาฯได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของ สสส รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการโครงการ ใช้เวลา 1 วัน โดยแต่งตั้งแกนนำกลุ่มเครือข่ายต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน มาร่วมบริหารโครงการรวม 30 คน เรียกว่าสภาซีจันตุงฮาตี
 • จัดทำหนังสือเชิญและประสานความร่วมมือรายบุคคลก่อนการประชุม พร้อมจัดตั้งคณะทำงาน 5 คนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำหนังสือเชิญและประสานความร่วมมือรายบุคคลก่อนการประชุม พร้อมจัดตั้งคณะทำงาน 5 คนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ
 • ประธานในที่ประชุมโดยคุณมะหะหมาดซุกรี หวังผล ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับทุกคน
 • คุณมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้คุณมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูนและคุณอาลิสา สะอะ ได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • แต่งตั้งสภาจากแกนนำ กลุ่มเครือข่ายต่างๆทุกภาคส่วนในชุมชน จำนวน 30 คน เรียกสภานี้ว่า สภาซีจันตุงฮาตี
 • มอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่ายแก่สมาชิกสภาซีจันตุงฮาตี
 • ปรึกษาหารือกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปคือ การประชาสัมพันธ์โครงการ ที่จะจัดบูรณาการร่วมในกิจกรรมวันฮารีรายออิดิลอัฎฮาของตาดีกาบ้านโคกทราย พร้อมพูดคุยวางแผนกิจกรรมอีกด้วย
 • คุณมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้นำสภาซีจันตงฮาตี

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สมาชิกสภาซีจันตุงฮาตีมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ทีมบริหารจัดการโครงการ ชื่อสภาซีจันตงฮาตี มีสมาชิก 30 คน มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการ
 • ได้คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ มีสมาชิก 5 คน มีหนังสือคำสั่งแต่งการดำเนินการ
 • ทีมสภาฯได้รับความรู้เรื่องบทบาทสมาชิกสภาฯ วิธีการทำงาน รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความตื่นตัวและสนใจในความรู้ใหม่ๆที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้
 • ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสภา ข้อบังคับสภา และแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปขยายผลและต่อยอดในส่วนของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนของสภาฯและหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบในชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดอบรมเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนให้กับสภาฯ จากวิทยากรภายนอก

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้นำสภาซีจันตงฮาตี
 • เริ่มการอบรมด้วยการกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมอบรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้และได้แนะนำคุณนฤมล ฮะอุรา พี่เลี้ยงโครงการ/ตัวแทนจาก สจรส.แก่ผู้มาร่วมอบรม โดยนายมูฮัหมาดซุกรี สมาอูน
 • คุณนฤมล ฮะอุรา พี่เลี้ยงโครงการ/ตัวแทนจาก สจรส. ได้พูดคุย ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ งบประมาณที่ได้รับจาก สสส. และได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของสภาในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • คุณกิตติโชติ ชนะหลวง พัฒนากรจังหวัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้พุดคุยในหัวข้อเรื่อง ข้อบังคับของสภา บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ และแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
 • เสร็จสิ้นจากการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 31

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนบ้านโคกทรายรับรู้รับทราบข่าวการทำโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการและขอความร่วมทุกครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ครบ 120 คน
 • กลุ่มเป้าหมายให้ความสนในซักถาม เสนอแนะ และตกลงให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ มาร่วมกันอย่างล้นหลามและพร้อมให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาเยาวชนบ้านโคกทรายอย่างสุดความสามารถ
 • ประชาชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการอย่างทั่วถึง
 • ประชาชนได้รู้จักคณะทำงาน 5 คนสมาชิกสภาซีจันตุงฮาตี 30 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อแจ้งข่าวการทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรมและขอความร่วมมือทุกครัวเรือน
 • โดยการจัดเวทีชุมชน เรียกประชุมแกนนำชุมชน ประชาชน ปราชญ์ชุมชน คณะครูตาดีกาบ้านโคกทราย คณะครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทราย และตัวแทนครัวเรือน มารับรู้รายละเอียดโครงการ และแสดงความจำนงมีส่วนร่วมตามความสามารถของแต่ละคน แต่ละกลุ่มเครือข่าย โดยบูรณาการจัดร่วมกับงานวันฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา ที่ศูนย์ตาดีกาจัดเป็นประจำทุกปี มีเข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน
 • ชี้แจงขอความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนร่วมกัน ทุกฝ่ายทั้งพ่อค้า ประชาชน ผู้นำ พ่อแม่ ครู จิตอาสาต่างๆ เครือข่ายต่างๆ เพราะต่างก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องอาศัยกันและกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานช่วยติดป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรีพร้อมได้ช่วยจัดเวทีกิจกรรมของตาดีกาอีกด้วย
 • เสร็จจากละหมาดมักริบเริ่มเปิดกิจกรรมด้วยการอันเชิญอ่านคัมภีร์อัลกรุอานโดย เด็กชายฮัซซัน หลังปูเต๊ะ
 • นายบาหย่น ม่าหมูด อีหม่ามมัสยิดบ้านโคกทรายกล่าวเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
 • นายมะหะหมาดซุกรี หวังผล ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 ติดภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้นางสาวอาลิสา สะอะ คณะทำงานฝ่ายข้อมูลวิชาการเป็นตัวแทนกล่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวการทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรมและขอความร่วมมือทุกครัวเรือน พร้อมกันนั้นได้แนะนำคณะทำงาน 5 คน และสมาชิกสภาซีจันตุงฮาตี 30 คน
 • หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมของตาดีกาบ้านโคกทราย เช่น การขับร้องอัลนาชีด การทดสอบการอ่านอัลกรุอาน การแข่งขันอาซาน การแสดงโชว์จากตาดีกาที่อื่นๆที่ได้รับเชิญจำนวน 3 แห่ง พร้อมมีการหยิบหางบัตรชิงของรางวัลจำนวนมาก
 • นายมัสรัญ บูนำ ครูใหญ่ศูนย์ฯตาดีกาบ้านโคกทรายกล่าวปิดกิจกรรมด้วยการขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

3. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 1/10

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมเพื่อพูดคุยติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีรายงานการประชุม/รายงานกิจกรรมโครงการขึ้นเวปไซด์ 10 ครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดทางการเงินที่ได้ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์
 • โดยนัดประชุมทีมทุกวันศุกร์ที่ 4 หลังละหมาดวันศุกร์ มีการรับประทานอาหารร่วมกันจำนวน 20 คน เดือนละ1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง
 • วาระการประชุมมีดังนี้
  1. เรื่องแจ้งจากประธาน
  2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  3. เรื่องติดตาม : ผลการจัดกิจกรรมในเดือนก่อน, ชี้แจงรายรับ-รายจ่ายโครงการโดยการเงิน
  4. เรื่องเพื่อพิจารณา : กิจกรรมเดือนต่อไปมีอะไรบ้าง เตรียมการอย่างไร ใครทำหน้าที่อะไร จัดวันไหน สถานที่ใด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ในการประชุมครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน หลังจากประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการประชุมสภาซีจันตุงฮาตี โดยประธานในที่ประชุมคือ นายมะหะหมาดซุกรี หวังผล เป็นผู้ใหญ่บ้านโคกทราย
 • ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงสรุปกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นไปแล้วได้แก่
 • กิจกรรมการประชุมจัดตั้งสภา
 • กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จอย่างมากในการชี้แจงรายละเอียดและเรื่องราวต่างๆของโครงการ
 • กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศโครงการ ซึ่งทางโครงการได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูนและนางสาวอาลิสา สะอะ เป็นตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • กิจกรรมทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อผู้นำสภา ทางโครงการได้รับเกียรติจากพัฒนาการจังหวัดมาอบรมให้ความรู้ต่างๆแก่สมาชิกสภาซีจันตุงฮาตี
 • กิจกรรมศึกษาและเขียนแผนการสอน หลังจากทำกิจกรรมดังกล่างเสร็จสิ้น ทางโครงการได้หลักสูตรมา 1 หลักสูตรเพื่อที่จะได้ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนในศูนย์ตาดีกาต่อไป
 • กิจกรรมออกแบบและแจกแบบประเมินความพึงพอใจ
 • บัญชีรายจ่ายและการเงินที่ใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาข้อสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
 • นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไปได้แก่
 • กิจกรรมอบรมการเขียนรายงาน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูนและนางสาวอาลิสา สะอะ เป็นตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • กิจกรรมประชุมคณะทำงาน 5 คนทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์
 • กิจกรรมจัดอบรมคณะทำงานและเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล พร้อมมอบหมายหน้าที่ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
 • นายมะหะหมาดซุกรี หวังผล ประธานในที่ประชุมได้สรุปการประชุมอีกครั้งพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่่า "พวกเราเปรียบเสมือนเสาของหมู่บ้าน ดังนั้นเมื่อพวกเราทำงานอย่างจริงจัง เข็มแข็ง เสาของบ้านก็จะแข็งแรง ตัวบ้านที่เปรียบเสมือนชาวบ้านบ้านโคกทรายก็จะแข็งแรงและน่าอยู่ไปด้วย"
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 2/10

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมเพื่อพูดคุยติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีรายงานการประชุม/รายงานกิจกรรมโครงการขึ้นเวปไซด์ 10 ครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดทางการเงินที่ได้ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา คืออบรมการเขียนรายงาน, ประชุมคณะทำงาน 5 คน ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึ่งประสงค์และการรับสมัครเยาวชน, จัดอบรมคณะทำงานและเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินกานในเดือนถัดไป คือ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 1/2 ,การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 2/2, การประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ, การทำเอกสารสรุปผลการสำรวจข้อมูล
 • ได้ชี้แจงเรื่องการเงินที่ใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาข้อสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์
 • โดยนัดประชุมทีมทุกวันศุกร์ที่ 4 หลังละหมาดวันศุกร์ มีการรับประทานอาหารร่วมกันจำนวน 20 คน เดือนละ1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง
 • วาระการประชุมมีดังนี้
  1. เรื่องแจ้งจากประธาน
  2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  3. เรื่องติดตาม : ผลการจัดกิจกรรมในเดือนก่อน, ชี้แจงรายรับ-รายจ่ายโครงการโดยการเงิน
  4. เรื่องเพื่อพิจารณา : กิจกรรมเดือนต่อไปมีอะไรบ้าง เตรียมการอย่างไร ใครทำหน้าที่อะไร จัดวันไหน สถานที่ใด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ในการประชุมครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน หลังจากประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการประชุมสภาซีจันตุงฮาตี โดยประธานในที่ประชุมคือ นายมะหะหมาดซุกรี หวังผล เป็นผู้ใหญ่บ้านโคกทราย
 • ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 3/10

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมเพื่อพูดคุยติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีรายงานการประชุม/รายงานกิจกรรมโครงการขึ้นเวปไซด์ 10 ครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดทางการเงินที่ได้ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา คือ อบรมการเขียนรายงาน, ประชุมคณะทำงาน 5 คน ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึ่งประสงค์และการรับสมัครเยาวชน, จัดอบรมคณะทำงานและเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป คือ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 1/2 ,การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 2/2, การประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ, การทำเอกสารสรุปผลการสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์
 • โดยนัดประชุมทีมทุกวันศุกร์ที่ 4 หลังละหมาดวันศุกร์ มีการรับประทานอาหารร่วมกันจำนวน 20 คน เดือนละ1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง
 • วาระการประชุมมีดังนี้
  1. เรื่องแจ้งจากประธาน
  2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  3. เรื่องติดตาม : ผลการจัดกิจกรรมในเดือนก่อน, ชี้แจงรายรับ-รายจ่ายโครงการโดยการเงิน
  4. เรื่องเพื่อพิจารณา : กิจกรรมเดือนต่อไปมีอะไรบ้าง เตรียมการอย่างไร ใครทำหน้าที่อะไร จัดวันไหน สถานที่ใด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ในการประชุมครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน หลังจากประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการประชุมสภาซีจันตุงฮาตี โดยประธานในที่ประชุมคือ นายมะหะหมาดซุกรี หวังผล เป็นผู้ใหญ่บ้านโคกทราย
 • ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา
 • พูดคุยกิจกรรมที่จะจัดในเดือนถัดไป
 • ได้ชี้แจงเรื่องการเงินที่ใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาข้อสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
 • photo

 

30 30

4. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมคณะทำงาน 5 คน ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานได้มาร่วมทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของเยาวชน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • ได้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 100 ชุด
 • ได้เยาวชน เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่่ เช่นการพูดจา การวางตัวในสังคม การวางตัวเมื่ออยู่กับบรรดาเยาวชน การเป็นผู้นำ และการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและสังคม
 • ได้รับความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเรื่องสาเหตุหรือปัจจัยการขาดคุณธรรม จริยธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน วิธีการแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมในตัวเด็กและเยาวชน และวิธีการส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พ่อแม่และสังคม
 • ได้รับฟอร์มแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ 100 ใบ
 • ได้เยาวชนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 20 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมคณะทำงาน 5 คน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ โดยช่วงเช้ามีวิทยากรจากสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดสตูลมาร่วมให้แนวทาง
 • ช่วงบ่ายคณะทำงานออกแบบ แบบสอบถามเก็บข้อมูล โดยฝ่ายข้อมูลวิชาการรับผิดชอบไปศึกษาและร่างแบบสอบถามมาก่อน จากนั้นมาเสนอในที่ประชุม เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม ตัดลงแบบสอบถาม
 • คณะทำงานดำเนินการรับสมัครเยาวชน20 -25 ปี จำนวน 20 คนเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน
 • คณะทำงานประชุมหลังจัดกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากนางสาวรอฮีม๊ะ บูนำ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดสตูล
 • นางสาวรอฮีม๊ะ บูนำ ได้พูดคุยในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่่ เช่นการพูดจา การวางตัวในสังคม การวางตัวเมื่ออยู่กับบรรดาเยาวชน การเป็นผู้นำ และการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและสังคม
 • ในส่วนคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้พูดคุยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยการขาดคุณธรรม จริยธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน วิธีการแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมในตัวเด็กและเยาวชน และวิธีการส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พ่อแม่และสังคม
 • คณะทำงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเต็มที่
 • นางสาวอาลิสา สะอะ ฝ่ายวิชาการ ได้นำเสนอแบบสอบถามที่ได้จัดทำขึ้นแก่ที่ประชุม คณะทำงานเห็นตรงกันให้ยึดใช้แบบสอบถามชุดดังกล่าวในการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่
 • เปิดรับสมัครเยาวชน มีเยาวชนให้ความสนใจ ได้มาสอบถามรายละเอียด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วในการละหมาดวันศุกร์
 • นางสาวอาลิสา สะอะ ได้พูดคุยทำความเข้าใจแก่เยาวชนที่สนในกิจกรรมครั้งนี้
 • นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวชี้แจงลักษณะกิจกรรมดังกล่าว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5

5. อบรมวิธีการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดอบรมคณะทำงานและเยาวชน เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คณะทำงานและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมเยาวชน 20 คนและ คณะทำงาน 5 คน ที่จะออกเก็บข้อมูลมีความรู้ทักษะในการใช้แบบสำรวจ
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รู้ถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูล แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูล
 • ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนที่มีต่อชุมชน
 • ได้กลุ่มเยาวชนมา 1 กลุ่ม เป็นเยาวชนในระหว่างอายุ 12-18 ปี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เยาวชน 20 คนและ คณะทำงาน 5 คนเข้าอบรมวิธีการเก็บข้อมูลจากวิทยากร
 • วิทยากรอธิบายแบบฟอร์มเก็บข้อมูล สอนทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูล ให้ฝึกการเก็บข้อมูลกันเองภายในกลุ่ม 20 คน
 • ใช้เวลา 1 วันทั้งเช้าและบ่าย
 • คณะทำงานประชุมหลังจากกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้รับเกียรติจากนายฮัซมาน นุ้ยเด็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มาพูดคุย แนะนำแก่คณะทำงานและเยาวชนถึงวิธีการเก็บข้อมูล แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูล
 • ต่อมาได้รับเกียรติจากนายชาฟีอี กาสา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มาพูดคุยในเรื่องบทบาทของเยาวชนที่มีต่อชุมชน พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งเยาวชนเองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • วิทยากรทั้งสองท่านได้ขอบคุณคณะทำงานที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆให้แก่เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกและร่วมกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะได้ประโยชน์กับตัวเยาวชนและชุมชนบ้านโคกทรายทั้งสิ้น
 • นายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูน ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรทั้งสองที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้และขอบคุณน้องๆเยาวชนที่ได้เสียสละเวลามาทำงานเพื่อชุมชนบ้านโคกทรายของเราในครั้งนี้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1/2

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลตามแบบสำรวจ 100 ชุด
 • เยาวชนเรียนรู้ เกิดทักษะการทำข้อมูลชุมชน
 • เยาวชนได้สร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านอื่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในช่วงวัยเด็กและเยาวชน
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลตามแบบสำรวจ 50 ครัวเรือน
 • เยาวชนได้เรียนรู้ เกิดทักษะการทำข้อมูลชุมชน
 • เยาวชนได้สร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านอื่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในช่วงวัยเด็กและเยาวชน
 • 2 กลุ่มแรกได้รับผิดชอบในโซนตะวันออกกับโซนเหนือ และอีก 2 กลุ่มรับผิดชอนโซนใต้กับโซนตก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวบ้าน มีการพูดคุยสอบถาม เป็นกันเอง
 • ในบางครัวเรือนที่ผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะขีดเขียนเองก็มอบหมายให้เยาวชนที่ลงพื้นที่ช่วยอ่านให้ฟังและตอบคำถามตามผู้ปกครอง
 • จากลงพื้นที่ครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในวันแรกคือ 50 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เยาวชนอาสา 20 คน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
 • คณะทำงาน 5 คน เป็นพี่เลี้ยงช่วยพาลงพื้นที่
 • แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูล 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รับผิดชอบกลุ่มละ 25 ครัวเรือน ใช้เวลา 2 วัน
 • ออกเก็บข้อมูลครัวเรือนที่มีบุตรอายุระหว่าง 6 - 25 ปี รวมจำนวน 100 ครัวเรือน
 • คณะทำงานประชุมหลังกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อแก้ไขในกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 และวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • หลังจากที่แบ่งกลุ่มได้จำนวนกลุ่มที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รับผิดชอบกลุ่มละ 25 ครัวเรือนแล้วนั้น ก็ได้ให้ 4 กลุ่มจำนวน 20 คน รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแรก โดยคณะทำงานได้แบ่งพื้นที่ในหมู่บ้านเป็น 4 โซนเพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล
 • ตัวเยาวชนเองมีความรู้สึกตื่นเต้นในช่วงแรกๆ และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
 • หลังจากลงพื้นที่ครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในวันแรกคือ 50 ครัวเรือน ก็กลับมารวมตัวกันที่ศูนย์ตาดีกาบ้านโคกทรายรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 2/2

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลตามแบบสำรวจ 100 ชุด
 • เยาวชนเรียนรู้ เกิดทักษะการทำข้อมูลชุมชน
 • เยาวชนได้สร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านอื่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในช่วงวัยเด็กและเยาวชน
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลตามแบบสำรวจ 50 ครัวเรือน
 • เยาวชนได้เรียนรู้ เกิดทักษะการทำข้อมูลชุมชน
 • เยาวชนได้สร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านอื่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในช่วงวัยเด็กและเยาวชน
 • ตัวเยาวชนเองมีความคุ้นเคยกับผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มมากขึ้น มีการสนทนา สนิทสนมมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
 • จากลงพื้นที่ครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในวันที่สองคือ 50 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เยาวชนอาสา 20 คน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
 • คณะทำงาน 5 คน เป็นพี่เลี้ยงช่วยพาลงพื้นที่
 • แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูล 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รับผิดชอบกลุ่มละ 25 ครัวเรือน
 • ออกเก็บข้อมูลครัวเรือนที่มีบุตรอายุระหว่าง 6 - 25 ปี จำนวนรวม 100 ครัวเรือน(ต่อ)
 • คณะทำงานประชุมหลังกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • หลังจากที่แบ่งกลุ่มได้จำนวนกลุ่มที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รับผิดชอบกลุ่มละ 25 ครัวเรือนแล้วนั้น ก็ได้ให้ 4 กลุ่มจำนวน 20 คน รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่สอง โดยเก็บข้อมูลต่อจากวันแรกในโซนรับผิดชอบของตัวเอง
 • ในบางครัวเรือนที่ผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะขีดเขียนเองก็มอบหมายให้เยาวชนที่ลงพื้นที่ช่วยอ่านให้ฟังและตอบคำถามตามผู้ปกครอง
 • หลังจากลงพื้นที่ครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในวันที่สองคือ 50 ครัวเรือน ก็กลับมารวมตัวกันที่ศูนย์ตาดีกาบ้านโคกทรายรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขพฤติกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ข้อมูลที่ได้ 100 ชุด ได้รับการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ผลที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม -คณะทำงาน และเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เกิดทักษะการทำข้อมูลชุมชน
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ข้อมูลที่ได้ 100 ชุด ได้รับการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ผลที่ได้ออกเป็นช่วงอายุ (6-12ปี) (13-19ปี) และ(20-25 ปี)
 • คณะทำงาน และเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เกิดทักษะการทำข้อมูลชุมชน และเกิดความสามัคคีในหมู่เยาวชน
 • ได้เยาวชนที่มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆในขุมชนเพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมรวบรวมข้อมูลของทีมเก็บข้อมูล 20 คน และพี่เลี้ยง 5 คน
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็น 3 หมวดหมู่ เด็ก(6-12ปี) วัยรุ่น(12-19ปี) และเยาวชน(19-25ปี) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขพฤติกรรม
 • โดยมีวิทยากรช่วยชี้แนะในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล
 • ทำเป็นเอกสารสรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรมเยาวชน
 • คณะทำงานประชุมหลังกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ในกิจกรรมครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้เชิญคุณอัซมาน นุ้ยเด็น นักวิเคราะห์แผนและนโยบายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ
 • โดยคุณอัซมาน นุ้ยเด็น ได้แบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ
 • ขั้นตอนที่ 1 แยกข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหมวดหมู่ เช่น แยกเป็นชายหญิง สถานะ อายุและการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
 • ขั้นตอนที่ 2 แยกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน ออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ (6-12ปี) (13-19ปี) และ(20-25 ปี)
 • ขั้นตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 • ให้เยาวชนแบ่งเป็นกลุ่มและให้แบบสอบถามคนละ 4-5 ชุด
 • หลังจากนั้นวิทยากรได้สั่งให้แต่ละกลุ่มไปกรอกข้อมูลในกระดาษบลูฟที่ติดไว้ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนเสร็จสิ้น
 • เมื่อแต่ละกลุ่มกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น วิทยากรและเยาวชนแต่ละกลุ่มช่วยกันคำนวน หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
 • วิทยากรได้กล่าวสรุปข้อมูลทั้งหมดรวมถึงให้เหตุผลที่ให้เยาวชนช่วยแยกข้อมูล หาค่าต่างๆ ก็เพื่อเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่
 • นางสาวอาลิสา สะอะ คณะทำงาน/ตัวแทนพี่เลี้ยงได้กล่าวสรุปอีกครั้งและกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

26 29

8. คืนข้อมูลและร่วมกันทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 คืนข้อมูลและทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำแผนและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการมีบทบาทช่วยกันแก้ปัญหาเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • จะได้กลุ่มตามบริบทต่างๆ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
 • จะได้แผนแม่บทในการนำเสนอแก่ อบต. บ้านควน
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จะได้แผนชุมชนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในการนำเสนอแก่ อบต. บ้านควน
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนชุมชนร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และมีกลไกขับเคลื่อนหลายๆ ฝ่าย เช่น อบต.บ้านควน คณะทำงานชุมชน เยาวชน ผู้นำศาสนาตัวแทนร้านค้าชุมชนอสม.ครูตาดีกา ศูนย์ฯเด็ก กรรมการหมู่บ้าน
 • เยาวชนได้ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล ทำให้เยาวชนมีศักยภาพด้านการทำงานชุมชน ในอนาคตจะเป็นเยาวชนที่ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานจัดเวทีคืนข้อมูลและทำแผนให้แก่คนในชุมชน 100 คน ภาคเช้าคืนข้อมูล ภาคบ่ายทำแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าสถานการณ์เยาวชนที่เก็บข้อมูลมาได้
 • วิทยากรจากฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนของ อบต.บ้านควนมาช่วยนำกระบวนการทำแผนชุมชนด้านเด็กและเยาวชน โดยคณะทำงานร่วมกันคิดวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับเยาวชน และร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ
 • ฝ่ายข้อมูลวิชาการรับผิดชอบไปรวบรวมแผนและนำเสนอแก่อบต.บ้านควนต่อไป
 • คณะทำงานประชุมหลังกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายมีซัน อารีมาน ได้มอบหมายให้นางสาวอาลิสา สะอะ ฝ่ายข้อมูลวิชาการ เป็นผู้เล่าสถานการณ์เยาวชนที่เก็บข้อมูลมาได้ โดยนางสาวอาลิสา สะอะได้พูดคุยเล่าสถานการณ์ตั้งแต่การเปิดรับสมัครเยาวชนในชุมชนบ้านโคกทรายที่สนใจ การเข้ารับการอบรมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและการฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลจากนายฮัซมาน นุ้ยเด็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน การประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ โดยได้รับเกียรติจากนายฮัซมาน นุ้ยเด็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มาเป็นวิทยากรในการสอนถึงวิธีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ท่านวิทยากรได้ให้เยาวชนลงมือทำเองเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนั้นและการทำเอกสารสรุปผลการสำรวจข้อมูล
 • หลังจากนั้นวิทยากรได้มอบหมายให้นางสาวอาลิสา สะอะ ฝ่ายข้อมูลวิชาการ อีกครั้งในการพูดคุยการทำแผนชุมชนด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งก่อนหน้านั้นนางสาวอาลิสา สะอะ ได้พูดคุยกับวิทยากรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผนชุมชนด้านเด็กและเยาวชนมาก่อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าให้นำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ได้มาให้ไปใส่รวมกับแผนชุมชนที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เป็นชิ้นงานอันเดียวกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
 • นางสาวอาลิสา สะอะ ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งได้มีการแนะนำว่าให้เยาวชนที่จะเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปให้อยู่ในช่วงอายุ 13-19 ปี เพราะถ้าอายุน้อยกว่านี้เด็กจะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือการมีความสามารถในการทำกิจกรรมนั้นๆน้อยลง ส่วนอายุมากกว่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นวัยนักศึกษา เรียนมหาวิทยาลัย หรือวัยทำงาน ล้วนจะไม่อยู่ในชุมชน ซึ่งยากต่อการร่วมกิจกรรม
 • นางสาวอาลิสา สะอะ รับปากที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมแผนและนำเสนอแก่ อบต. ต่อไป
 • นางสาวอาลิสา สะอะ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

101 101

9. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 สำรวจพื้นที่และจัดสภาพแวดล้อม 1/4

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนซึมซับคุณค่าของสถานที่นั้น ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่ทำงานในสถานที่นั้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในชุมชน 4 แห่ง
 • เยาวชนได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเรียนรู้คุณค่าของสถานที่ คุณธรรมจริยธรรมของคนที่ทำงานในสถานที่นั้น
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในชุมชน 4 แห่ง แห่งแรกคือ มัสยิด
 • เด็กและเยาวชนได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่มัสยิด
 • เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงประวัติมัสยิด ความสำคัญของมัสยิด ผลบุญของการมาละหมาดที่มัสยิดและผลบุญของผู้ที่ดูแลรักษามัสยิด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สิ่งแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น เป็นปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นทีมบริหารโครงการจึงร่วมกันจัดหาสถานที่เหมาะสมที่จะนำเยาวชนเข้าศึกษา หรือจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยมีมากกว่า 1 แห่งในชุมชน
 • คณะทำงานสำรวจสถานที่ในชุมชนที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เช่น มัสยิด โรงเรียนตาดีกา สถานที่ของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ป่าชุมชน กุโบร์ รพ.สต. อบต.
 • กำหนดเนื้อหาที่จะใช้ศึกษาของสถานที่เหล่านั้นในเวทีการประชุมคณะทำงาน
 • คัดเลือกสถานที่มา 4 แห่ง นำเยาวชนลงพัฒนาสถานที่ เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ จากนั้นมีการบรรยาเนื้อหาที่เตรียมไว้ เพื่อให้เยาวชนซึมซับคุณค่าของสถานที่นั้น ความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่ทำงานในสถานที่นั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น คณะทำงาน 5 คน เด็กและเยาวชน 90 คน รวม 95 คน ลงพื้นที่มัสยิดบ้านโคกทราย ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ใน 1 วันจะมีการเข้ามาใช้มัสยิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 5 ครั้งด้วยกัน โดยในกิจกรรมจะเป็นการทำความสะอาดภายในมัสยิด เก็บขยะบริเวณรอบๆของมัสยิด ดังนั้นกิจกรรมนี้ใช้เวลาครึ่งวัน
 • คณะทำงานประชุมหลังกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานได้สำรวจและเลือกมัสยิดบ้านโคกทรายเป็นสถานที่แรกในการที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมัสยิดเป็นศาสนสถานที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องมาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดวันละ 5 เวลาเป็นประจำอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่การเรียนการสอนวิชาทางศาสนาในเวลากลางคืนอีกด้วย รวมถึงบางเทศกาลจะมีการรวมตัวกันทุกคนในชุมชนมาปฏิบัติศาสนกิจและร่วมกันจัดงานต่างๆ อาทิเช่น ตรุษอิดิลฟิตรี - อัฎฮา งานเมาลิด ละศิลอด และอาซูรอ เป็นต้น ซึ่งเหมาะที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในทุกด้าน
 • วันจัดสภาพแวดล้อมตรงกับวันที่เด็กและเยาวชนเรียนที่ตาดีกาบ้านโคกทราย จึงใช้เวลาครึ่งวันเช้าในการจัดสภาพแวดล้อมที่มัสยิด
 • โดยได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยๆเช่น กลุ่มเก็บขยะ เผาขยะ จัดทิวทัศน์บริเวณมัสยิด ล้างห้องน้ำ เป็นต้น
 • เด็กและเยาวชนมีความสนุกสนาน ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการดูแลและทำความสะอาดมัสยิด ซึ่งบางคนได้เตรียมชุดลำลองมาจากบ้านเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ
 • หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับเด็กและเยาวชนถึงประวัติมัสยิด ความสำคัญของมัสยิด ผลบุญของการมาละหมาดที่มัสยิดและผลบุญของผู้ที่ดูแลรักษามัสยิด เป็นต้นโดยนายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูน คณะทำงานและครูสอนตาดีกาบ้านโคกทราย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของการได้ดูแลและมามัสยิด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

95 95

10. ทำหลักสูตรการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ศึกษาและเขียนแผนการสอน

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนการสอนที่นำไปบูรณาการกับการสอนในศูนย์ฯตาดีกาบ้านโคกทรายและออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้หลักสูตรการสอนคุณธรรม จริยธรรม
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแผนการสอน เช่น การเขียนแผนการสอนที่จะไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆหรือกิจกรรมภายนอก
 • ได้หลักสูตรการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม "หลักสูตร ซีจันตุงฮาตี" 1 ชุด 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงาน ศึกษาวิธีการ การเขียนแผนการสอนเพื่อนำไปบูรณาการกับการสอนในศูนย์ฯตาดีกาบ้านโคกทราย
 • ใช้ผู้ทำ 10 คน มีวิทยากรทางการศึกษามาชี้แนะและให้ความรู้
 • คณะทำงานประชุมหลังจัดกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้รับเกียรติจาก นางฟารีดา เละสัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูศูนย์อนรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทราย ฝ่ายงานวิชาการถือว่าเป็นคนในท้องถิ่น เข้าใจดีเกี่ยวกับบริบทในชุมชนบ้านโคกทราย
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งฝ่ายวิทยากรและคณะผู้ศึกษา
 • นางฟารีดา เละสัน ได้อธิบายหลักสูตรและแผนการสอนของตาดีกาบ้านโคกทรายที่มีเดิมอยู่แล้ว อย่างเป็นกันเอง
 • คณะผู้ศึกษาได้พูดคุย เสนอ ข้อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในเรื่องที่จะเพิ่มเติมในหลักสูตรและแผนการสอน เพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับนักเรียนตาดีกาบ้านโคกทราย
 • นำกิจกรรมบางส่วนในโครงการไปเพิ่มในวิชาหลักสูตรซีจันตุงฮาตี
 • ทำหลักสูตรของชุมชน
 • รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ
 • คณะทำงานออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 3 กลุ่มวัย คือ เด็ก 6-12 ปี, วัยรุ่น 13-19 ปี, เยาวชน 20-25 ปี
 • คณะกรรมการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้ปกครองประเมินก่อนและหลังจัดกิจกรรมจำนวน 90 คน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 10

11. ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

12. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ

ไม่มีกิจกรรม

13. ค้นหาบุคคลตัวอย่างในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

14. ปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

15. จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารทางการเงินของโครงการ เช่น การเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบลงทะเบียน การเซนต์เอกสาร ความสำคัญของเอกสารต่างๆ
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตองต่างๆ ในการทำโครงการ เช่น การเขียนรายละเอียดโครงการ
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลในเว็ปไซต์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพในกิจกรรม การวางมุมกล้อง เทคนิคการถ่ายภาพ เช่นการถ่ายภาพให้มีชีวิต เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงกับสสส
 • วิทยากรได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมของโครงการ
 • วิทยากรได้อธิบายการใช้พร้อมลงรายละเอียดข้อมูลของโครงการในเว็ปไซต์
 • ทำปฏิทินกิจกรรมลงบนเว็ปไซต์
 • วิทยากรได้แนะนำการจัดทำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
 • ได้เรียนรู้การบันทึกรายจ่ายของโครงการ
 • ทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรมปฐมนิเทศ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน เช่น การเตรียมการเขียนรายงาน การเขียนรายงานในระบบเว็ปไซต์ ใบเสร็จรับเงิน และวิธีการบันทึกข้อมูลหลังกิจกรรม
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เช่น การหักภาษี การออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และการออกรายงานยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับการเขียนรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การเงิน จาก คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
 • คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน วิธีการบันทึกข้อมูลหลังกิจกรรม การเตรียมการเขียนรายงาน และการเขียนรายงานในระบบเว็ปไซต์
 • คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ได้อธิบายเรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ทีมงาน สจรส. และพี่เลี้ยงร่วมกันตรวจ สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของแต่ละโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

17. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโครงการ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิกบุหรี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 3 ผืนและเตรียมจัดทำรายงาน
 • นอกจากจะใช้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในกิจกรรมต่างๆของโครงการแล้ว ทางโครงการติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ของมัสยิดเพราะมัสยิดเป็นศาสนสถานที่มีผู้คนและชาวบ้านจำนวนมากมาร่วมปฏิบัติศาสนกิจ
 • พื้นที่หนึ่งที่ติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทรายเพราะศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 428 คน ซึ่งเหมาะกับการประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกบุหรีเป็นอย่างมาก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 2. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
 3. จัดทำรายงานการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำแบบให้ที่ร้านสั่งทำจำนวน 3 ผืน วันที่ 19 กันยายน 2558
 • รับป้ายที่ร้านจำนวน 3 ผืน วันที่ 23 กันยายน 2558
 • photo

 

300 300

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 47 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 195,090.00 78,520.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 53                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย มูฮัมหมาดซุกรี สมาอูน 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นางสาว อาลิสา สะอะ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
หลักสูตรการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม "หลักสูตรซีจันตุงฮาตี"

ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนสามารถนำนวัตกรรมไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชน

แผนชุมชนด้านเด็กและเยาวชนบ้านโคกทราย

สถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ในชุมชนสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาชุมชนต่อไป

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ ( 17 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. คืนข้อมูลและทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวด1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 4/10 ( 4 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 5/10 ( 25 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 6/10 ( 22 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 7/10 ( 27 พ.ค. 2559 )
 8. พบพี่เลี้ยง ( 7 มิถุนายน 2559 )
 9. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 8/10 ( 24 มิถุนายน 2559 )
 10. ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 9/10 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 12. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2 ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 13. ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 2/2 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 14. คณะทำงานประชุมเพื่อเลือกบุคคลตัวอย่างในชุมชนและแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ ( 13 สิงหาคม 2559 )
 15. จัดประชุมสรุปเนื้อหา ( 13 สิงหาคม 2559 )
 16. จัดสภาพแวดล้อม 2/4 ( 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย มีซัน อารีมาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......