ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

รหัสโครงการ 58-03908 รหัสสัญญา 58-00-2192 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

หลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ฏเยาวชนที่ดำเนินงานโดยศูนย์ตาดีกาชุมชน

เอกสารหลักสูตร

เป็นแนวทางให้หมู่บ้านไทยมุสลิมที่มีบริบทคล้ายคลึงกันนำไปใช้

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มเยาวชนโคกทราย

รายงานกิจกรรมที่เยาวชนเป็นแกนหลักในการร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมโดยเยาวชนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

การส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมในชุมชน เช่น การเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการดำรงตนเป็นลูกที่ดี เป็ฯคนดีของสังคม

รายงานกิจกรรม

ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องแม้สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การแก้ปัญหาเยาวชนโดยการเพิ่มความมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกล่อมเกลาด้านต่างๆ ทั้งศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ การศึกษาชีวิตคนดี มีการประเมินผลโดยพ่อแม่ประเมินความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของลูก

รายงานกิจกรรม

สรุปผลการเรียนรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนสู่ชุมชนอื่น

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
  • เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มตนเองที่ลงทำกิจกรรมในชุชน
  • กลุ่มผู้สูงอายุที่เยาวชนลงศึกษาประวัติเกิดความภาคภูมิใจ มีความสุข

วีดีทัศน์ที่โครงการผลิตขึ้น

สนับสนุนให้ทำกิจกรรมลงเยี่ยมผู้มีคุณค่าต่อชุมชนต่อแม้สิ้นสุดโครงการ

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

บ้านโคกทราย เป็นชุมชนชนบทประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา นาข้าว และรับจ้าง ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของชุมชนและที่การประชามติลง คือปัญหาเด็ก/เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดและมีพฤติกรรมเกเรา ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงคิดจะเพิ่มการมีคุณธรรม จริยธรรมในตัวเยาวชน เป็นการกล่อมเกลาจิตใจ นำด้วยการซึมซับความดีที่มีอยู่ภายในและภายนอกหมู่บ้าน เป็นการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมเชิงบวก เริ่มด้วยการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนเพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ โดยการรวมเอาแกนนำจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชนมาร่วมกันเป็นสภาผู้นำ และยังคงมีตัวแทนจากกรรมการหมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาด้วย

กำหนดวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ทำแผนและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการมีบทบาทช่วยกันแก้ปัญหาเยาวชน ดำเนินการขับเคลื่อนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนในอันที่จะนำไปสู่เยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และจัดตั้งกลไกเพื่อสร้างคณะทำงาน มาดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม

กิจกรรมการหลัก ได้แก่ การเก็บข้อมูลเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนหลัง โดยให้พ่อแม่ประเมินระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของลูก ตลอดจนนำข้อมูลไปทำแผนชุมชนด้านเด็กและเยาวชน การทำหลักสูตรโดยโรงเรียนตาดีกาในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชน การจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมทำกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปฏิบัติศาสนกิจ การปลูกป่า การบำเพ็ญประโยชน์ และให้เยาวชนได้ซึมซับความดีของตนสำคัญในชุมชน และคนนอกชุมชนด้วยการเรียนรู้จากสื่อโทรทัศน์ที่รวบรวมคนดีในสังคมที่น่ายกย่องและเอามาเป็นเยี่ยงอย่าง

ผลผลิต/ผลลัพธ์เด่นของโครงการคือ 1) แกนนำโครงการ2 คนการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพการบริหารจัดการโครงการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 2) เกิดหลักสูตรการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนตาดีกา3) เกิดกลไกเยาวชนขึ้น 1 กลุ่ม 30 คน 4) เกิดการมีส่วนร่วมจากคนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมาช่วยกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 2 ท่าน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3