ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

รหัสโครงการ 58-03971
สัญญาเลขที่ 58-00-2180
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศ โครงการ
2) ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมแกนนำโครงการ
4) ประชาสัมพันธ์โครงการ
5) อบรมบทบาทสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด
6) ประชุมสภา ประจำเดือน 1/9
7) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. อบรมการเขียนรายงาน
8) ประชุมสภา ประจำเดือน 2/9
9) ประชุมสภา ประจำเดือน 3/9
10) ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 1/4
11) ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 2/4
12) ประชุมสภา ประจำเดือน 4/9
13) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,800.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 82.11 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -10,745.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 46,482.11 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,382.11 บาท รวมรายจ่าย (2) = 49,645.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 35,737.11 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,995.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสภา ประจำเดือน 5/9 (10 มีนาคม 2559)
 3. ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 3/4 (11 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภา ประจำเดือน 6/9 (10 เมษายน 2559)
 5. ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 4/4 (15 เมษายน 2559)
 6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลป่าที่สำรวจ (6 พ.ค. 2559)
 7. ประชุมสภา ประจำเดือน 7/9 (10 พ.ค. 2559)
 8. ปัดฝุ่นกติกาอนุรักษ์ป่าชายเลน (27 พ.ค. 2559)
 9. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 1 (5 มิถุนายน 2559)
 10. ประชุมสภา ประจำเดือน 8/9 (10 มิถุนายน 2559)
 11. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 2 (26 มิถุนายน 2559)
 12. ประชุมสภา ประจำเดือน 9/9 (10 กรกฎาคม 2559)
 13. ทำแผนชุมชน ป่าเสม็ดรักษ์ป่าชายเลน (15 กรกฎาคม 2559)
 14. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 3 (17 กรกฎาคม 2559)
 15. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 4 (31 กรกฎาคม 2559)
 16. การทดแทนและปลูกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 12 สิงหาคม (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์ )
28 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางกัญญา ชุมประเสิรฐ )
28 กุมภาพันธ์ 2559