ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

รหัสโครงการ 58-03971
สัญญาเลขที่ 58-00-2180
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภา ประจำเดือน 5/9
2) ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 3/4
3) ประชุมสภา ประจำเดือน 6/9
4) ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 4/4
5) ประชุมสภา ประจำเดือน 7/9
6) ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 1
7) ประชุมสภา ประจำเดือน 8/9
8) ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 2
9) ประชุมสภา ประจำเดือน 9/9
10) ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 3
11) ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 4
12) ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 5
13) มัคคุเทศก์นำเที่ยวป่าเสม็ด
14) ค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน
15) ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 6
16) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
17) เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ
18) ล้าง อัด ภาพถ่ายกิจกรรม
19) จัดทำรายงาน
20) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 35,737.11 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,995.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 309.60 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 76,173.94 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 142,041.71 บาท รวมรายจ่าย (2) = 65,867.77 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 76,173.94 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางกัญญา ชุมประเสิรฐ )
15 ตุลาคม 2559