ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

รหัสโครงการ 58-03971
สัญญาเลขที่ 58-00-2180

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน
รหัสโครงการ 58-03971 สัญญาเลขที่ 58-00-2180

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 211,985.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,800.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,995.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 190,795.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 82.11 บาท
งวดที่ 2 = 309.60 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 391.71 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 115,512.77 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 76,173.94 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมทำความเข้าใจกับแกนนำโครงการ 3,675.00 3,675.00
1. ประชุมแกนนำโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการ 22,500.00 22,500.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : อบรมบทบาทสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด 5,550.00 5,550.00
1. อบรมบทบาทสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภา ประจำเดือน 9,220.00 9,220.00
1. ประชุมสภา ประจำเดือน 1/9
2. ประชุมสภา ประจำเดือน 2/9
3. ประชุมสภา ประจำเดือน 3/9
4. ประชุมสภา ประจำเดือน 4/9
5. ประชุมสภา ประจำเดือน 5/9
6. ประชุมสภา ประจำเดือน 6/9
7. ประชุมสภา ประจำเดือน 7/9
8. ประชุมสภา ประจำเดือน 8/9
9. ประชุมสภา ประจำเดือน 9/9
กิจกรรมหลัก : ป้องกันการทำร้าย ทำลายป่าชายเลน 28,525.00 21,675.00
1. ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 1/4
2. ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 2/4
3. ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 3/4
4. ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 4/4
กิจกรรมหลัก : ปัดฝุ่นกติกาอนุรักษ์ป่าชายเลน 11,950.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ลาดตระเวน ตรวจป่า 24,440.00 24,440.00
1. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 1
2. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 2
3. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 3
4. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 4
5. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 5
6. ค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน
7. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : ทำแผนชุมชน ป่าเสม็ดรักษ์ป่าชายเลน 11,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ฟื้นฟู ปลูกใหม่ 19,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ทำศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 20,300.00 0.00
กิจกรรมหลัก : งานเปิดเส้นทางการเรียนรู้ภูมิทัศน์ป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด 22,750.00 0.00
กิจกรรมหลัก : มัคคุเทศก์นำเที่ยวป่าเสม็ด 12,575.00 12,575.00
1. มัคคุเทศก์นำเที่ยวป่าเสม็ด
กิจกรรมหลัก : เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ 6,500.00 6,500.00
1. เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,377.77
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศ โครงการ
2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. อบรมการเขียนรายงาน
3. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1
4. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
5. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ล้าง อัด ภาพถ่ายกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

211,985.00 115,512.77

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559