ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

รหัสโครงการ 58-03971
สัญญาเลขที่ 58-00-2180
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน

2. ชุมชน บ้านป่าเสม็ด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-03971 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2180

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมทำความเข้าใจกับแกนนำโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมแกนนำโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชน คนรักษ์ป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ทั้งการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ตัวแทนจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ ศาสนา อสม.กลุ่มต่างๆเพื่อเป็น คณะกรรมการสภา รวม 35 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้คณะกรรมการสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด จำนวน 35 คน

 1. นายฉะเฉด ยาพระจันทร์

 2. นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ

 3. นายสมโชค ศรีสังเวช

 4. นายศราวุธ เตาวะโต

 5. นายดลเล๊าะ ยาพระจันทร์

 6. นายรอหนี สังหยาหยา

 7. นายวาเหยบ ยาพระจันทร์

 8. นายยูโสบ ขุนสะเร๊ะ

 9. นายอุเส็น สตันหน็อต

 10. นางกัญญา ชุมประเสร็ฐ

 11. นายประเสร็ฐ ส่งเอียด

 12. นางนที ส่งเอียด

 13. นางสรรเสิญ เตาวะโต

14.นางวันดี หมันทุย

 1. นายแอ๋ว ส่งเอียด

 2. นายมอหัมมาด ยาประจัน

 3. นางสนธยา เตาวะโต

 4. นายนิสัน สตันหน็อต

19.นางตีกาโสม สังหยาหยา

20.นางฮาดีเย๊าะ หมิแลหมัน

21.นายดลเลาะ ยาพระจันทร์

22.นายวิจิตร เจริญสุข

23.นายวาหาบ ยาพระจันทร์

24.นายปรีชา เหมมันต์

25.นายฮาซัน กลิ่นรส

26.นายกาหรีม สุวรรณ

27.นางสาวสุนันทา สตันหน็อต

28.นายสักรียา ยาพระจันทร์

29.นายณัฐพงค์ หล่าด้ำ

30.นายดลฮาซาน สตันหน็อต

31.นายวรวุฒิ หล่าด้ำ

32.นายสมใจ สตันหน็อต

33.นายศิริชัย รักธรรม

34.นายมนัส อุรุกะชาติ

35.นายจิต สตันหน็อต

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยคัดเลือกตัวแทนจาก กลุ่มต่างๆ ในชุมชนดังนี้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำศาสนา อสม. กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ(แพะ ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าคลุมผม)กลุ่มออมทรัพย์(กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต )กลุ่มเยาวชน(นอกโรงเรียน ในโรงเรียน) กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ดกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง รวม 35 คน
 • อบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด โดยเชิญวิทยากจาก อบต.ท่าเรือ
 • การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการสภา ชุมชนรักษ์ป่าเสม็ด
 • จัดประชุมสภาอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง
 • รับเรื่องร้องทุกข์ จากชาวบ้าน สรุปปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข และดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

 • นัดประชุมเพื่อชี้แจงว่าต่อไปให้เป็นแกนนำโครงการ และเป็นสภาป่าเสม็ด ร่วมกันทำโครงการ สสส.และช่วยบริหารโครงการอื่นของหมู่บ้านในโอกาสต่อไป

 • ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าที่มาวัตถุประสงค์และรายละเอียดกิจกรรม
 • ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรม
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบว่าใครจะทำหน้าที่หลักเรื่องอะไร
 • ทำแผนกิจกรรมคร่าวๆว่ากิจกรรมใดควรจัดเมื่อไหร่
 • เลขาทีมรับผิดชอบจัดทำรางานการประชุม รายงานเวปไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง

นายฮะเฉด ยาพระจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเสม็ด ได้มอบหมายให้ นายรอหนี สังหยาหยา ประชาสัมพันธ์ ให้คนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด
ในเวลาดังกล่าวชาวบบ้านมากันครบทุกกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมลงทะเบียนในการประชุมคัดเลือกสภา จากนั้น นายฮะเฉด ยาพระจันทร์ ได้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยให้นายอับดุลเหลาะ บอกถึงที่มาโครงการ ว่าโครงการนี้จัดทำขึันมาโดยใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าจะได้ โดยผมและ นายบ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เสนอปัญหาในแต่ละเรื่อง แต่เรื่องที่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีผลกระทบกับหมู่บ้านเป็นอันดับแรก คือ การบุกรุกป่าชายเลน การตัดไม้ทำลายป่าชายเลน คณะกรรมการหมู่บ้านเลยตัดสินใจ ทำโครงการเกี่ยวกับป่าชายเลน ดังนั้นที่นัดพวกเรามาในครั้งนี้เพื่อบอกให้เข้าใจ และจะคัดเลือกสมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด เพื่อเป็นคณะกรรมการในการดำเนินโครงการตลอดไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ทั้งการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านในหมู่บ้านและบ้านใกล้เคียง มีความรู้สึกรื่นเริง สนุกสนานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และได้ความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับข้อมูลที่วิทยากรได้บรรยาย ให้มีความรู้สึกรักและห่วงแหนป่าชายเลนให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

 • มีความเข้าใจกิจกรรมรายละเอียด ที่มาของโครงการ เกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรมของคนในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาชุมชนป่าเสม็ดออกหนังสือเชิญชาวบ้าน 200 คน มาร่วมฟังการชี้แจงโครงการในงานวันฮารีรายาของหมู่บ้าน
 • จัดงานร่วมกันระหว่าง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 11:00น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารท่าเรือ นายบาเสด ยาพระจันทร์ ได้เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกชุมชนคนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลนและได้รับประทานอาหารร่วมกันกับชาวบ้าน หลังจากรับประทานอาหารแล้วนั้น ได้มีการแสดงอัลนาชีสของนักเรียนตาดีกาของหมู่บ้านเป็นอันดับถัดไป
 • นายอับดุลเหลาะ ขึ้นประชาสัมพันธ์โครงการให้พี่น้องได้รับทราบ ว่าโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 200,000 บาท ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งจะมีการทำป่าชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน มีเยาวชนของเราเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวป่าชายเลน ทั้งยังมีการสำรวจป่าชายเลนเพื่อนอนุรักษ์ปลูกเพิ่มต่อไป
 • นายสืบศักดิ์ หมะเด หัวหน้ากองการศึกษา อบต.ท่าเรือ ช่วยเป็นวิทยากร พูดเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชักชวนให้ทุกคน ร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้ป่าชายเลนคงอยู่ จนถึงรุ่นลูกหลานเพราะ ป่าชายเลนคือแหล่งอาหารของทุกคน
 • นางแรมใจ เอียดแก้ว หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ท่าเรือ ช่วยเป็นวิทยากร พูดเรื่องการฟื้นฟูป่าชายเลน เพราะปัจจุบันนี้ป่าชายเลนในตำบลเรา หรือ ในหมู่บ้านป่าเสม็ด จะมีการบุกรุก การตัดไม้ทำลายป่า เกินกว่า 50% อยากให้ทุกคนช่วยทำโครงการนี้ให้เสร็จตามแผนที่วางไว้ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 210

3. อบรมบทบาทสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมบทบาทสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ทั้งการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะกรรมการได้เข้าใจและรู้จักบทบาทหน้าที่
 • ได้แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในทีมสภา
 • ได้แผนปฏิบัติงานโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานสมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ดได้รู้ถึงหน้าที่การทำงานของแต่ละบุคคล

นายฮะเฉด ยาพระจันทร์ ประธานสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด

นายรอหนี สังหยาหยา รองประธานคนที่ 1

นายศราวุธ เตาวะโต รองประธานคนที่ 2

นายวรวุฒิ หล่าด้ำ การเงิน
นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ ประสานงาน

นายสมใจ สตันหน๊อต หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์

นายยูโสบ ขุนสะเร๊ะ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟู

และคณะกรรมการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ความรู้เรื่อง อบรมบทบาทสภา 35 คน
 • เชิญวิทยากรหน่วยงานสภาองค์กรชุมชน/ พมจ. และพี่เลี้ยงโครงการ มาให้ความรู้ อำนาจและบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
 • สภาฯร่วมกันกำหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ และทำเป็นคำสั่งหมู่บ้าน
 • สภาฯร่วมกันทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 11:00 น. สมาชิกสภาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

 • เวลา 13:00 น. นายอับดุลเหลาะ ได้พูดคุยกับสมาชิกทุกคนถึงเรื่องการอบรมในครั้งนี้และได้เปิดการอบรมบทบาทสภาผู้นำโดยเชิญวิทยากรคุณธิดา เหมือนพะวงค์ ร่วมกับพี่เลี้ยงคุณนฤมล ฮะอุรา มาช่วยให้คำแนะนำในการจัดตั้งสภา การประชุม ระเบียบ กติกา ของสภา มีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในสภาผู้นำชุมชน คนรักษ์ป่าเสม็ด โดยมีประธาน รองประธาน 1 รองประธาน 2 การเงิน หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟู ที่เหลือคือ คณะกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

4. ประชุมสภา ประจำเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมสภา ประจำเดือน 1/9

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำทั้งอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนา ดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีความรู้ มีข้อมูล เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ป่าชายเลน
 • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลัก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • สภามีการจัดทำกิจกรรม และ สรุปผลโครงการที่ทำมา ว่ามีข้อดี ข้อเสีย อะไรตามมา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ดรับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จัดขึ้น ทุกคนที่เชิญมาวันนี้จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน สภาผู้นำชุมชน ในชื่อว่า สภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด จำนวน 35 คน มีบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการโครงการนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ดมีหน้าที่รับผิดชอบ อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ป่าชายเลน
 • ตั้งสภาชุมชน และตั้งกลุมฟื้นฟู สำรวจป่าเสื่อมโทรมและปลูกป่าทดแทน ฟื่นฟูกติกาอนุรักษ์ป่าชายเลน ทำแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน โดยให้เด็กเยาวชนเป็นมัคคุเทศน์ โดยเราจะจัดกิจกรรมต่อไปตามแบบแผนที่ตีั้งไว้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดือนที่ 1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ มีวิทยากรจากป่าชายเลนมาให้ความรู้เรื่อง ภูมินิเวศน์ของป่าชายเลน
 • เดือนที่ 2 แต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมโครงการให้สภารับผิดชอบตามหลักการดูแลป่าชายเลน คือ ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • เดือนที่ 3-10 สภาเตรียมงานกิจกรรมโครงการและสรุปผลกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ ได้ชี้แจงที่มารายละเอียดโครงการว่าได้งบประมาณมาจาก สสส.จำนวน 211,985 บาท โดยกว่าจะได้งบประมาณนี้มาต้องใช้เวลา และมันยากมากสำหรับโครงการนี้ โดยระยะเวลาทำ 12 เดือน ตั้งแต่ ตค.58-กย.59
 • โครงการนี้จะทำเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนของชุมชน
 • แกนนำ 35 คน รับฟังการชี้แจงและให้การตอบรับเป็นอย่างดี แสดงความคิดเห็นซักถามทำอะไรบ้าง
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมสภา ประจำเดือน 2/9

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำทั้งอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนา ดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีความรู้ มีข้อมูล เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ป่าชายเลน
 • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลัก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • สภามีการจัดทำกิจกรรม และ สรุปผลโครงการที่ทำมา ว่ามีข้อดี ข้อเสีย อะไรตามมา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การเตรียมข้อมูลที่พูดคุยเรียนเชิญวิทยากร ดูแลเรื่องอาหาร การจัดสถานที่ การประสานงานให้คนมาร่วมกิจกรรม
 • สมาชิกสภาชุมชนคนรักษ์ป่าเสม็ด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดือนที่1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ มีวิทยากรจากป่าชายเลนมาให้ความรู้เรื่อง ภูมินิเวศน์ของป่าชายเลน
 • เดือนที่ 2 แต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมโครงการให้สภารับผิดชอบตามหลักการดูแลป่าชายเลน คือ ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • เดือนที่ 3-10 สภาเตรียมงานกิจกรรมโครงการและสรุปผลกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายฮะเฉด ยาพระจันทร์ เปิดการประชุม โดยให้นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำชี้แจง กิจกรรมที่จัดในเดือนนี้ คือ การประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งให้พี่น้องชาวบ้านได้รับทราบ โดยจะมีผู้เข้ร่วม จำนวน 200 คน เราจะเชิญเพื่อนบ้านข้างๆมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วย
 • หลังจากนั้น นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ ให้แต่ละคนเสนอความคิดเห็น วันไหนที่เราพร้อมที่จะจัดงาน และมีมติที่ประชุมเสนอให้จัด วันที่ 23 ธันวาคม สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านป่าเสม็ด มีการเลี้ยงอาหารเที่ยง
 • เชิญวิทยากรมาพูดเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • โดยมองหมายให้ นางวันดี หมัดทุย รับผิดชอบเรื่องอาหาร
 • นายวรวุฒิ หล่าด้ำ รับผิดชอบการจัดสถานที่
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายรอหนี สังหยาหยา รับผิดชอบบอกคนในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม
 • และนายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ รับผิดชอบประสานแขกผู้มีเกิยรติมาเข้ากิจกรรมในครั้งนี้
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมสภา ประจำเดือน 3/9

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ทั้งการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีความรู้ มีข้อมูล เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ป่าชายเลน
 • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลัก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • สภามีการจัดทำกิจกรรม และ สรุปผลโครงการที่ทำมา ว่ามีข้อดี ข้อเสีย อะไรตามมา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนมีความรู้สึกตื่นเต้น ที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 • มีกลุ่มอนุรักษ์ 30 คน รับผิดชอบตามหลัก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา

 • ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดือนที่1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ มีวิทยากรจากป่าชายเลนมาให้ความรู้เรื่อง ภูมินิเวศน์ของป่าชายเลน
 • เดือนที่ 2 แต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมโครงการให้สภารับผิดชอบตามหลักการดูแลป่าชายเลน คือ ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • เดือนที่ 3-10 สภาเตรียมงานกิจกรรมโครงการและสรุปผลกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายฮะเฉด ยาพระจันทร์ เปิดการประชุม โดยให้ นายวรวุฒิ หล่าด้ำ ผู้ประสานงานโครงการ สสส.ชี้แจงผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 210 คน ชาวบ้านให้การตอบรับเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 • นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ ให้ที่ประชุมเสนอ ความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยในการจัดงานประชาสัมพันธ์ครั้งนั้น เราได้ กลุ่มอนุรักษ์ 30 คนมาแล้ว เราจะเริ่มสำรวจในวันไหน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 ประชุมสภา ประจำเดือน 4/9

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ ในการจัดการป่าชายเลนและสัตว์น้ำทั้งอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนา ดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีความรู้ มีข้อมูล เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ป่าชายเลน
 • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลัก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • สภามีการจัดทำกิจกรรม และ สรุปผลโครงการที่ทำมา ว่ามีข้อดี ข้อเสีย อะไรตามมา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รายงานผลการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ไป 1/3ของพื้นที่ ให้สภาผู้นำได้รับทราบ
 • สามแยกคลองปากวัง ป่าชายเลนข้างๆมีความอุดมสมบูรณ์ดี
 • คลองหลังน้อย มีป่าชายเลนข้างๆมีความสมบูรณ์น้อย
 • เกาะกลาง มีป่าชายเลนข้างๆมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีพื้นที่เป็นเกาะกลางทะเลมีทางเดินเรือข้างๆ
 • คลองไร่ จะมีป่าสมบูรณ์เลนข้างๆเล็กน้อย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดือนที่1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ มีวิทยากรจากป่าชายเลนมาให้ความรู้เรื่อง ภูมินิเวศน์ของป่าชายเลน
 • เดือนที่ 2 แต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมโครงการให้สภารับผิดชอบตามหลักการดูแลป่าชายเลน คือ ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
 • เดือนที่ 3-10 สภาเตรียมงานกิจกรรมโครงการและสรุปผลกิจกรรมที่ทำผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง

นายวรวุฒิ ชี้แจงผลการสำรวจป่าชายเลนทางการเดินเรือทางทะเลข้างๆ มีการวางแผนกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • photo
 • photo

 

35 35

5. ป้องกันการทำร้าย ทำลายป่าชายเลน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 1/4

วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของป่าชายเลน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีข้อมูลพื้นที่ป่า ที่จะแบ่งแยกตามสภาพของพื้นที่ป่า ให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ห้ามต่อการตัดไม้มีกฎระเบียบ
 • กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลน และ และกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจ มีหน้าที่ในการดูแล ชาวบ้าน เยาวชน รวม 30 คน ได้ข้อมูลในการสำรวจป่า

 • แกนนำมีข้อมูลนำข้อมูลมา สรุป และ แก้ไข้ปัญหา

 • ป่าชายเลนในหมู่บ้านมีป้ายติดตามแนวเขตในพื้นที่ 60 ป้าย
 • ทุกหมู่บ้านในตำบลท่าเรือ และหมู่บ้านในตำบลใกล้เคียงรับรู้เรื่องประกาศแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการสำรวจพบว่าป่าชายเลนบริเวณนี้ในภาพรวมจัดว่าอยู่ในระดับสมบูรณ์ ไม่มีพื้นที่ถูกบุกรุก
 • ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์และเยาวชนได้ร่วมกันออกสำรวจป่าชายเลน ทำให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ หวงแหนป่าชายเลน
 • ได้ข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนโซนสามแยกคลองปากวัง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และอาสาสมัครดูแลป่าชายเลน 30 คน
 • สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในเขตของหมู่บ้าน โดยขอข้อมูลจากป่าชายเลนที่ 41.ดูแผนที่ทางอากาศ และลงสำรวจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่
 • ศึกษาความสมบูรณ์ จำนวนไร่ที่มีป่าสมบูรร์ ป่าเสื่อมโทรม ใช้เวลาสำรวจ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน มีป่าชายเลนลงด้วย 1 วัน
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลป่าที่สำรวจได้ โดยมีวิทยากรป่าชายเลนช่วยคิดช่วยกำหนดแผนที่ป่าชายเลนของหมู่บ้าน ใช้เวลา 1 วันน
 • โดยร่วมกันกำหนดแนวเขตที่จะให้เป็นเขตอนุรักษ์สมบูรณ์ และเขตที่เข้าทำประโยชน์ได้
 • ติดป้ายตามแนวเขตป่าชายเลนในหมู่บ้าน จำนวน 60 ป้าย
 • ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและประกาศทุกหมู่บ้านในตำบลท่าเรือและตำบลใกล้เคียง เรื่องแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • หลังละหมาดวันศุกร์เยาวชน 5 คน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด 20 คน และกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง 10 คน รับประทานอาหารร่วมกันแล้วออกสำรวจป่าชายเลนครั้งที่ 1 บริเวณสามแยกคลองปากวัง
 • ใช้เส้นทางสำรวจทางเรือลงไปทางคลองปากวัง
 • ประเมินและบันทึกข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม และป่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
 • บันทึกพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ที่พบเจอ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 ป้องกันการทำร้าย ทำลาย : สำรวจความสมบูรณ์ป่าชายเลน 2/4

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของป่าชายเลน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีข้อมูลพื้นที่ป่า ที่จะแบ่งแยกตามสภาพของพื้นที่ป่า ให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ห้ามต่อการตัดไม้มีกฎระเบียบ
 • กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลน และ และกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจ มีหน้าที่ในการดูแล ชาวบ้าน เยาวชน รวม 30 คน ได้ข้อมูลในการสำรวจป่า

 • แกนนำมีข้อมูลนำข้อมูลมา สรุป และ แก้ไข้ปัญหา

 • ป่าชายเลนในหมู่บ้านมีป้ายติดตามแนวเขตในพื้นที่ 60 ป้าย
 • ทุกหมู่บ้านในตำบลท่าเรือ และหมู่บ้านในตำบลใกล้เคียงรับรู้เรื่องประกาศแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลน และ และกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง รวม 30 คน
  ออกสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณคลองหลังน้อยโดยทางเรือ
 • ผลการสำรวจพบว่าป่าชายเลนบริเวณนี้ในภาพรวมจัดว่าอยู่ในระดับเสื่อมโทรม
  ต้นไม้แคระแกร็นเจริญเติบโตไม่ดี และตายไปเป็นส่วนใหญ่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลน และ และกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง 
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลน และ และกลุ่มอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝั่ง ออกสำรวจป่าชายเลน
 • ประเมินและบันทึกข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น3ระดับคือ ป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม และป่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
 • บันทึกพันธุ์ไม้ต้นกงกลาง ต้นบูรขาว พันธุ์สัตว์ที่พบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

6. ปัดฝุ่นกติกาอนุรักษ์ป่าชายเลน

ไม่มีกิจกรรม

7. ลาดตระเวน ตรวจป่า

ไม่มีกิจกรรม

8. ทำแผนชุมชน ป่าเสม็ดรักษ์ป่าชายเลน

ไม่มีกิจกรรม

9. ฟื้นฟู ปลูกใหม่

ไม่มีกิจกรรม

10. ทำศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน

ไม่มีกิจกรรม

11. งานเปิดเส้นทางการเรียนรู้ภูมิทัศน์ป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด

ไม่มีกิจกรรม

12. มัคคุเทศก์นำเที่ยวป่าเสม็ด

ไม่มีกิจกรรม

13. เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศ โครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแต่ละโครงการ เรียนรู้ การจัดการวางแผนกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558

 • รับฟังคำบรรยายจาก อ.พงษ์เทพ ในเรื่องการดำเนินโครงการ
 • รับฟังคำบรรยายจาก อ.ภานุมาศ ในเรื่องการใช่เว็ปและการคีย์ข้อมูล
 • สอบถามและรับฟังคำบรรยายจาก คุณนฤมล เรื่องการทำโครงการอย่างชัดเจนและจริงจัง
 • ฟังคำอธิบายและบรรยายเรื่องเรื่อง การทำบัญชี จากคุณธิดา
 • ฟังอธิบายและบรรยายการถ่ายรูป เก็บข้อมูล ของโครงการให้เห็นรูปอย่างเด่นชัด จาก คุณถนอม
 • เริ่มทำการคีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและรายละเอียดกิจกรรมในเว็ป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ฟังคำบรรยายอธิบาย เกี่ยวกับโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ฟังคำบรรยายอธิบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ เรื่องการลงข้อมูลเว็บไซต์ เอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของโครงการ การคีย์ระบบติดตามโครงการ และเรียนรู้รายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

บันทึกข้อมูลเพื่อมารับรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ปและติดตามการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เช่นการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ ซักถามแลกเปลี่ยน
สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบเดียวกัน

2.ติดตามการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการ และดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน พร้อมทั้งคีย์ระบบข้อมูลลงในเว็ป

3.การจัดทำรายงานการเงินของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังบรรยายการคีย์ระบบติดตามและการเงิน เป็นขั้นตอนตั้งแต่ติดตามกิจกรรมที่บันทึกไว้ในปฏิทินที่ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบบันทึกการทำรายงานเสร็จสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดงวดที่1และทำการเบิกเงินงวดที่2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

  - เอกสารงวดที่หนึ่งเรียบร้อย เบิกเงินงวดที่สองได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจรายงานบนเวป ตรวจบัญชีรับจ่าย และเบิกเงินงวดที่สอง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจรายงานบนเวป ตรวจบัญชีรับจ่าย และเบิกเงินงวดที่สอง

 

2 2

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ ลดละเลิกบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำป้ายปลอดบุหรี่ จำนวน 7 แผ่น ปิดประกาศในชุมชน จัดทำพื้นที่เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้ป้ายปลอดบุหรี่ ลดละเลิก จำนวน 7 แผ่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

500 500

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 40 13                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,985.00 49,645.00                  
คุณภาพกิจกรรม 52 49                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ความเข้าใจและการเสียสละของคนในชุมชน

คนในชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม

การทำกิจกรรมให้คนส่วนรวมได้เห็นจริง และชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับร่วมกันจากการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นางสาว สุกัญญา ยาพระจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย ฮาซัน กลิ่นรส หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย วรวุฒิ หล่าด้ำ ึ71 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภา ประจำเดือน 5/9 ( 10 มีนาคม 2559 )
 3. ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 3/4 ( 11 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมสภา ประจำเดือน 6/9 ( 10 เมษายน 2559 )
 5. ป้องกันการทำร้าย สำรวจความสมบูรณ์ ป่าชายเลน 4/4 ( 15 เมษายน 2559 )
 6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลป่าที่สำรวจ ( 6 พ.ค. 2559 )
 7. ประชุมสภา ประจำเดือน 7/9 ( 10 พ.ค. 2559 )
 8. ปัดฝุ่นกติกาอนุรักษ์ป่าชายเลน ( 27 พ.ค. 2559 )
 9. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 1 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 10. ประชุมสภา ประจำเดือน 8/9 ( 10 มิถุนายน 2559 )
 11. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 2 ( 26 มิถุนายน 2559 )
 12. ประชุมสภา ประจำเดือน 9/9 ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 13. ทำแผนชุมชน ป่าเสม็ดรักษ์ป่าชายเลน ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 14. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 3 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 15. ลาดตระเวน ตรวจป่า ครั้งที่ 4 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 16. การทดแทนและปลูกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 12 สิงหาคม ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ฮะเฉด ยาพระจันทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......