บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03914
สัญญาเลขที่ 58-00-2190
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน
2) ทำป้ายต่างๆ ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ
4) ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ
5) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 1/10
6) อบรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้าน
7) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามให้คามร้เรื่องการเขียนรายงานการเงิน
8) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 2/10
9) ปฏิบัติการเก็บข้อมูล
10) สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน
11) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 3/10
12) พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่1
13) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 4/10
14) จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน
15) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 1
16) คืนเงินเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,170.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 81.96 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,499.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 11,751.96 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,751.96 บาท รวมรายจ่าย (2) = 70,501.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 15,250.96 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,460.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่1 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 4/10 (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 5. คืนเงินเปิดบัญชี (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 6. พบพี่เลี้ยงก่อนดำเนินกิจกรรมงวดที่2 (11 มีนาคม 2559)
 7. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 5/10 (12 มีนาคม 2559)
 8. อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน (8 พ.ค. 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 6/10 (9 พ.ค. 2559)
 10. จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง (10 พ.ค. 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 7/10 (5 มิถุนายน 2559)
 12. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย (13 มิถุนายน 2559 - 14 มิถุนายน 2559)
 13. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 8/10 (20 มิถุนายน 2559)
 14. แตกหน่อบ้านพอเพียง(อบรมบัญชีครัวเรือนและเกษตรพอเพียง) (27 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2559)
 15. ถอดบทเรียนโครงการ (29 มิถุนายน 2559)
 16. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน) (14 กรกฎาคม 2559)
 17. ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ (23 กรกฎาคม 2559)
 18. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 9/10 (29 กรกฎาคม 2559)
 19. แตกหน่อพอเพียง(เยี่ยมติดตาม 1/3) (30 กรกฎาคม 2559)
 20. แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 2/3) (6 สิงหาคม 2559)
 21. กินไป ปลูกไป (12 สิงหาคม 2559)
 22. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 10/10 (13 สิงหาคม 2559)
 23. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบัญชีครัวเรือน) (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายอาหลี ล่านุ้ย )
27 กุมภาพันธ์ 2559