บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03914
สัญญาเลขที่ 58-00-2190
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงก่อนดำเนินกิจกรรมงวดที่2
2) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 5/10
3) อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน
4) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 6/10
5) จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง
6) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 7/10
7) ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย
8) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 8/10
9) แตกหน่อบ้านพอเพียง(อบรมบัญชีครัวเรือนและเกษตรพอเพียง)
10) ถอดบทเรียนโครงการ
11) ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน)
12) ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ
13) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 9/10
14) แตกหน่อพอเพียง(เยี่ยมติดตาม 1/3)
15) แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 2/3)
16) กินไป ปลูกไป
17) ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 10/10
18) ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบัญชีครัวเรือน)
19) แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 3/3)
20) ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน)
21) เพิ่มศักยภาพจัดการกลุ่มและเติมเต็มรูปแบบการทำงาน
22) ไร่ทอน โก ทู เดอะ มาร์เก็ต
23) ถอดบทเรียนโครงการ
24) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่ 2
25) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
26) จัดทำรายงาน
27) ถ่ายภาพกิจกรรม
28) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 15,250.96 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,460.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 76.28 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -13,916.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 288.24 บาท
รวมรายรับ (1) = 121,787.24 บาท รวมรายจ่าย (2) = 135,415.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,627.76 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 21,280.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายอาหลี ล่านุ้ย )
15 ตุลาคม 2559