บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03914
สัญญาเลขที่ 58-00-2190

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03914 สัญญาเลขที่ 58-00-2190

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,910.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,170.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,460.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,630.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 81.96 บาท
งวดที่ 2 = 76.28 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 158.24 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 205,916.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,627.76 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน 4,000.00 4,000.00
1. ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน
กิจกรรมหลัก : ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ 24,935.00 24,935.00
1. ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 1/10
2. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 2/10
3. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 3/10
4. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 4/10
5. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 5/10
6. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 6/10
7. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 7/10
8. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 8/10
9. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 9/10
10. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 10/10
กิจกรรมหลัก : อบรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้าน 8,250.00 8,250.00
1. อบรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการเก็บข้อมูล 6,200.00 6,200.00
1. ปฏิบัติการเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน 7,250.00 7,250.00
1. สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน 11,500.00 11,500.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง 12,000.00 12,000.00
1. จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : แตกหน่อบ้านพอเพียง 9,350.00 9,600.00
1. แตกหน่อบ้านพอเพียง(อบรมบัญชีครัวเรือนและเกษตรพอเพียง)
2. แตกหน่อพอเพียง(เยี่ยมติดตาม 1/3)
3. แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 2/3)
4. แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 3/3)
กิจกรรมหลัก : กินไป ปลูกไป 15,700.00 15,700.00
1. กินไป ปลูกไป
กิจกรรมหลัก : ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย 22,200.00 22,200.00
1. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย
2. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน)
3. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบัญชีครัวเรือน)
4. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน)
กิจกรรมหลัก : ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ 8,900.00 8,850.00
1. ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน 14,375.00 14,375.00
1. อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน
กิจกรรมหลัก : ไร่ทอน โก ทู เดอะ มาร์เก็ต 10,250.00 7,450.00
1. ไร่ทอน โก ทู เดอะ มาร์เก็ต
กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพจัดการกลุ่มและเติมเต็มรูปแบบการทำงาน 19,300.00 19,000.00
1. เพิ่มศักยภาพจัดการกลุ่มและเติมเต็มรูปแบบการทำงาน
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนโครงการ 15,700.00 15,700.00
1. ถอดบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,156.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ
2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามให้คามร้เรื่องการเขียนรายงานการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่1
4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 1
5. คืนเงินเปิดบัญชี
6. พบพี่เลี้ยงก่อนดำเนินกิจกรรมงวดที่2
7. ถอดบทเรียนโครงการ
8. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่ 2
9. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
10. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,750.00
1. ทำป้ายต่างๆ ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงาน
3. ถ่ายภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

212,910.00 205,916.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559