บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03914
สัญญาเลขที่ 58-00-2190
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ชุมชน บ้านไร่ทอน หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03914 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2190

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน

วันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แต่งตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชนในชื่อ สภาผู้นำชุมชนไร่ทอน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้เวทีประชาคมคณะทำงานบริหารโครงการ
 • ได้มีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านเกิดการบริหารจัดการโครงการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • สภาหมู่บ้านได้เข้าใจในขั้นตอนการทำงานรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงานต่างๆ
 • ได้รูปแบบการทำงานของหมู่บ้านที่ใช้ในการทำงานในรูปแบบเดียวกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการwได้พูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. ได้ทีมผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน เป็นสภาผู้นำชุมชนไร่ทอน
 3. ได้ร่วมกันวางแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
 4. วางแผนการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
 5. มีการนัดหมายประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานกลไกของชุมชน 30 คน ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านเดิม 10 คนและเพิ่มแกนนำกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำศาสนาอสม. ปราชญ์ชุมชน กลุ่มแพะ กลุ่มน้ำยาง กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี เยาวชน รวม 30 คน
 • จัดกระบวนการสร้างความเข้าใจบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ด้วยวิทยากรกระบวนการจำนวน 1 ครั้ง ใช้เวลาครึ่งวัน
 • คณะทำงาน ต่อไป แต่งตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชนในชื่อ สภาผู้นำชุมชนไร่ทอน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดโครงการ กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลายๆกิจกรรมในหมู่บ้านไร่ทอนโดยผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงมีส่วนร่วมตามความต้องการเรียนรู้ ความถนัดและสามารถของแต่ละคน แต่ละกลุ่มเครือข่าย ในชุมชนกลุ่มเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการทำงาน และบทบาทหน้าความรับผิดชอบ
 • เมื่อทำความเข้าใจโครงการแล้ว ประชุมวางแผนเตรียมกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. คัดเลือกทีมงาน จากทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
 5. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
 6. มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สร้างความเข้าใจกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการให้ชุมชนรับทราบว่ามีโครงการสสส.เกิดขึ้นและดำเนินการปี งบประมาณ 2558 นี้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจมีความร่วมมือในการทำงานและนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้านของบ้านไร่ทอน คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. การเตรียมการ: มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยผู้รับผิดดชอบโครงการ) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือนและมอบหมายการชี้แจง ดังนี้โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (หัวหน้าโครงการ)ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง/วิทยากร)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ อาคารเนกประสงค์เริ่มเวลา 09.00 น.ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการสภาชุมชน(กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กเยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ เริ่มพูดคุย เวลา 09.30 น. เริ่มเวทีประชาคม โดยนายประเสริฐ ดำท่าคลอง หัวหน้าโครงการ พูดกล่าวทักทาย และเปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสสโดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงานแนะนำพี่เลี่ยง/วิทยากร ในพื้นที่เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวดและ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไปพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชนและทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน และ พูดคุย เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับทราบและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
 3. การประเมินผล: ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ด้านคนมีครบองค์ประกอบที่วางไว้มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัยและมีภาคีเครือข่ายร่วมด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนดมีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน จนทำใหห้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายไปด้วยดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต รพ,สต ปศุสัตว์ เกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยยกตัวอย่าง หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงที่ประสบความสำเร็วสามารถเป็นหมู่บ้านจัดการตนเองได้
 3. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 4. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 5. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 6. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต รพ,สต ปศุสัตว์ เกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. จัดเปิดตัวโครงการ โดยยกตัวอย่าง หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงที่ประสบความสำเร็วสามารถเป็นหมู่บ้านจัดการตนเองได้
 3. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 4. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 5. วิทยากรจากพัฒนาชุมชน อบต.ท่าเรือ คุณกนกวรรณ กอลาบันหลง มาพูดคุยเรื่อง การบริหารจัดการโครงการสสส.และนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเองนายสืบศักดิ์ มะเด ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ท่าเรือ มาพูดคุยเรื่องปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่รับทุนจากสสส. ท่านมีประสบการณ์รับทุนจากสำนัก3 นายนิติภูมิ หลงเก ปราชญ์ชาวบ้านและผู้รับผิดชอบโครงการสสส.พื้นที่บ้านดาหลำปี 2556 มาพูดคุยเรื่องการทำกลุ่มให้เข้มแข็ง การจัดการบริหารกลุ่ม ต่อยอดไปยังการขยายเครือข่ายในหมู่บ้าน ให้กลุ่มใหญ่ขึ้นจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
 6. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีชาวบ้านสอบถามเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน เรื่องความมั่นคงของสสส. และสสส.สนับสนุนทุกหมู่บ้านในตำบลท่าเรือหรือไม่ทีมวิทยากรได้ช่วยตอบคำถามของชาวบ้านจนเป็นที่เข้าใจ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 203

3. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 1/10

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สร้างความเข้าใจในกิจกรรมโครงการต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • รายงานการประชุม 10 ครั้ง
 • ผลการประเมินติดตามที่กำหนดในกิจกรรมโครงการ
 • ผลตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมสภาครั้งที่1/10สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • ได้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการแต่ละด้าน
 • ได้วางแผนการทำงาน
 • ได้ปลูกจิตสำนึกรักหมู่บ้านของแกนนำต่างๆ 30 คนในการมาจัดการปัญหาส่วนรวมของหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้สมาชิกสภาทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ ซักถามเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
 • แบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมโครงการ
 • วางแผนการทำงานรายกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายประเสริฐดำท่าคลองเล่าบรรยายกิจกรรมโครงการทีละกิจกรรม ได้แก่ การจัดการข้อมูลหมู่บ้าน การคืนข้อมูล การอนุรักษ์คลังปัญญา การทำบัญชีครัวเรือน การขยายเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงแพะ การปลูกผัก(ปลูกไปกินไป)
 • การจัดการข้อมูลหมู่บ้าน รับผิดชอบโดย นายกอเส็ม พิชัยยุทธ
 • การคืนข้อมูล รับผิดชอบโดย นายประเสริฐ ดำท่าคลอง
 • การอนุรักษ์คลังปัญญา รับผิดชอบโดย นายหมาดเหยน ยาประจันทร์
 • การทำบัญชีครัวเรือน รับผิดชอบโดย นางสาวออหลา เตาวาโต
 • การขยายเครือข่ายกลุ่มแพะ รับผิดชอบโดย นายสะอาด เตาวะโต
 • การปลูกผัก รับผิดชอบโดย นายดีแน่น ตีกาสม
 • จากนั้นนายประเสริฐ ให้แต่ละท่านที่รับผิดชอบแถลงวิสัยทัศน์การดำเนินงาน และให้นายนิมิตร สรุปรวบรวมทำเป็นแผนการดำเนินงานแต่ละด้าน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 2/10

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแจ้งกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วและเเบ่งหน้าที่รับผิดชอบเเต่ละกิจกรรมให้กับให้สมาชิกในสภาผู้นำเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่อไป เพื่อสร้างนักจัดการข้อมูลชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อจะได้นำข้อมุลที่ได้จากการสำรวจนำไปสู่เวทีการสังเคราะห์และแก้ไขให้ตรงกับปัญหาต่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • รายงานการประชุม 10 ครั้ง
 • ผลการประเมินติดตามที่กำหนดในกิจกรรมโครงการ
 • ผลตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมสภาครั้งที่2/10สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • สมาชิกรับทราบกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว

 • กิจกรรมที่จะดำเนินในครั้งต่อไปคือ กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาผู้นำไร่ทอนที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 คนประชุมเดือนละ 1 ครั้งที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง
ประชุมร่วมกันทุกเดือน จำนวน 10 ครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ติดตามกิจกรรม ติดตามตัวชี้วัดสรุปผลกิจกรรม และเตรียมงานในเดือนถัดไปครั้งที่ 10 เป็นเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 14.00น.

 • นายประเสริฐ รายงานผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีพี่น้องมาร่วมสองร้อยคน เป็นบรรยากาศที่สนุก คึกคักที่มีงานภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่มารับaฟังรายละเอียดโครงการ และมีความประทับใจในวิทยากรคุณนิติภูมิ ที่เชิญมาพูดเรื่องการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
 • สำหรับครั้งนี้มีการวางแผนเรื่องกิจกรรม การสร้างนักจัดการข้อมูลชุมชน
 • ที่ประชุมปรึกษาว่าข้อมูลชุมชนที่ต้องการควรเป็นอย่างไร มีข้อเสนอว่า ควรเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจริง น่าเชื่อถือ นำไปใช้ประโยชน์ได้
 • นายกอเส็มเสนอว่า ที่อบต.เคยสำรวจข้อมูลครัวเรือนตามแบบสสส.สำนัก3 เป็นข้อมูลที่ระเอียด รอบด้าน น่าจะใช้ประโยชน์ได้ และก่อนนั้นเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมครัวเรือนส่วนใหญ่
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะใช้แบบฟอร์มของสำนัก3ในการสำรวจข้อมูลชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 3/10

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผลการดำเนินงานหลังจากสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • รายงานการประชุม 10 ครั้ง
 • ผลการประเมินติดตามที่กำหนดในกิจกรรมโครงการ
 • ผลตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การประชุมสภาครั้งที่3/10สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมเอกสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปิดงวดที่ 1 ณ สจรส

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำไร่ทอนที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 คนประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
 • เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง
 • ประชุมร่วมกันทุกเดือน จำนวน 10 ครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ติดตามกิจกรรม ติดตามตัวชี้วัดสรุปผลกิจกรรม และเตรียมงานในเดือนถัดไปครั้งที่ 10 เป็นเวทีสรุปบทเรียนโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

สรุปผลการดำเนินงานหลังจากสังเคราะห์ข้อมูล

เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
วางแผนเตรียมเอกสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปิดงวดที่ 1 ณ สจรส

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 4/10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมถัดไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • รายงานการประชุม 10 ครั้ง
 • ผลการประเมินติดตามที่กำหนดในกิจกรรมโครงการ
 • ผลตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดบ้านไร่ทอน ประชาคมสภาผู้นำบ้านไร่ทอนเพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง และเตรียมงานแบ่งหน้าที่ในกิจกรรมจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำไร่ทอนที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 คนประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
 • เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง
 • ประชุมร่วมกันทุกเดือน จำนวน 10 ครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ติดตามกิจกรรม ติดตามตัวชี้วัดสรุปผลกิจกรรม และเตรียมงานในเดือนถัดไปครั้งที่ 10 เป็นเวทีสรุปบทเรียนโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

สภาผู้นำไร่ทอนที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 คนประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

เพื่อวางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง
ประชุมร่วมกันทุกเดือน จำนวน 10 ครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ติดตามกิจกรรม ติดตามตัวชี้วัดสรุปผลกิจกรรม และเตรียมงานในเดือนถัดไปครั้งที่ 10 เป็นเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. อบรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างนักจัดการข้อมูลชุมชน เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้นักจัดการข้อมูลชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถในการเก็บข้อมูล
 • เยาวชนเกิดจิตอาสาในการทำงานและรับรู้รับทราบข้อมูลต่างของชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนประชาชนเข้าร่วมอบรมกิจกรรมนักจัดการข้อมูลหมู่บ้านโดยประเสริฐ ดำท่าคลอง หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวเปิดกิจกรรมและมีความเข้าใจในข้อมูลและแบบสอบถามที่จะออกไปจัดเก็บข้อมูล
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านต่อไป
เยาวชนประชาชนมีความพร้อมที่จะออกไปจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน กรรมการโครงการ 10 คน
 • ใช้เวลาอบรม 1 วัน ช่วงเช้าทำความเข้าใจวิธีเก็บข้อมมูล ช่วงบ่ายฝึกการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล และแบ่งบ้านลงเก็บข้อมูลจำนวน 200 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน
ด้านต่างๆ7ด้านเช่น - ข้้อมูลประชากร
- ข้อมูลเศรษฐกิจ - ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ - ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน - ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมครัวเรือน - ข้อมูลด้านการสื่อสาร - ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

2.ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

5. ปฏิบัติการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ปฏิบัติการเก็บข้อมูล

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้านมาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ระดับบุคคลและครัวเรือน ด้านต่างๆ7ด้านเช่น- ข้อมูลประชากร - ข้อมูลเศรษฐกิจ- ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ- ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน- ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมครัวเรือน- ข้อมูลด้านการสื่อสาร- ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลด้านต่างๆในชุมชนเพื่อนำไปสังเคราะห์และแก้ไขให้ตรงกับปัญหาต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม ทำให้ชุมชนมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน การออม หนี้สินครัวเรือน หนี้สินชุมชน

 2. เกิดแผนที่ทำมือด้วยตนเองของกลุ่มเยาวชนเพื่อบ่งชี้ถึงสถานที่สำคัญ ทรัพยากรในหมู่บ้านและวิเคราะห์โอกาสพัฒนาด้านต่างๆในอนาคตได้

 3. ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้า่นเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากรต่างๆ

 4. เกิดอาสาสมัครในชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดเก็บข้อมูล

 5. มีความรู้ความเข้าใจโครงการสสส.และกระบวนการทำงานในรูปแบบเดียวกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นักจัดการข้อมูล 50 คน สภาฯ 10 คน(พี่เลี้ยง)ลงปฏิบัติงานในชุมชนจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้านต่างๆตามแบบฟอร์ม สสส.
 • เก็บข้อมูล 200 ครัวเรือน ดังนั้นเก็บข้อมูลคนละ 4 ครัวเรือน
 • ใช้เวลา 2 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูลมีทั้งหมด 2 วัน

 • ขั้นตอนที่ 1 เริ่มด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทำงาน ที่จะออกจัดเก็บข้อมูล
 • ขั้นตอนที่ 2 สร้างและออกแบบเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาขั้นตอนที่ 3การวางแผน จัดทำแผนที่แบ่งกลุ่มแบ่งโซน ในการเดินเก็บข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 31

6. สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมเติมเต็ม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลชุมชนที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้ว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การทำกิจกรรมครั้งนี้คือการรวบรวมข้อมูลการสำรวจจัดเก็บแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ และเก็บเป็นข้อมูลหมู่บ้านเพื่อดำเนินแก้ไขต่อไป ข้อมูลทั้งหมดมี 5 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณะชุมชนและเศรษฐกิจ
 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
 • ส่วนที่ 5 ข้อมูลทางด้านการเมืองจากการวิเคราะห์

 • ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน พบว่า56.04 % ของครัวเรือนที่สำรวจประชาชนมีอาชีพทางด้านการเกษตรรองลงมาคือประมงและค้าขายส่วนในเรื่องของรายได้ของคนในชุมชน63.73%พบว่ามีรายได้อยู่ที่ประมาณ5,001 – 10,000 บาท

 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณะชุมชนและเศรษฐกิจ สำรวจจากครัวเรือน 200 ครัวเรือนพบว่าการรับประทานอาหารส่วนใหญ่ได้ซื้ออาหารผักมาจากตลาดมีการปลูกผักกินเองน้อยมากแค่27.47%จากครัวเรือนทั้งหมด 200ครัวเรือนในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนคนในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความสนใจครัวเรือนแต่ละครัวมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย คิดได้63.73 % จากครัวเรือนที่ได้สำรวจการกู้เงิน/เป็นหนี้ส่วนใหญ่จะกู้ยืมจากญาติและเพื่อนบ้าน21.79%จาก 91ครัวเรือนสาเหตุการเป็นหนี้มาจากมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพียงพอค่าเล่าเรียนของบุตรและค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพจากข้อมูลการสำรวจการรับประทานอาหารของคนในชุมชนชอบกินอาหารสำเร็จรูป96.70% ชอบกินอาหารที่มีรสจัดเมื่อมีการเจ็บป่วยจะใช้ยาสามัญประจำบ้าน87.91%และจะซื้อยาชุดมากินเอง49.45%จากข้อมูลแบบสอบถามสมาชิกในครัวเรือนมีภาวะน้ำหนักเกิน63.73%และมีโรคประจำตัว 64.83%และพบว่าในแต่ละครอบครัวมีการสูบบุหรี่ 46.15%

 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการประชาชน68.13 % มีความสนใจโครงการและอยากให้มีโครงการต่อไป

 • ประธานได้ชี้แจงผลการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนเพื่อคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนหมู่ที่3 บ้านไร่ทอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่าคนในชุมชนมีอาชีพส่วนใหญ่ทำสวนและการเกษตรมีรายได้น้อยซึ่งอยู่ในช่วง5,001-10,000บาทปัญหาอีกอย่างของชุมชนคือความไม่สามัคคีความคิดเห็นไม่ตรงกันก่อให้เกิดความแตกแยกและคนในชุมชนส่วนใหญ่อยากให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปสู่กิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีโดยเชิญกลุ่มเป้าหมายและแกนนำเพื่อมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการวบรวมข้อมูลการสำรวจจัดเก็บแบบสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมเติมเต็ม และเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลชุมชน
ลงมือปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ข้อมูล ครึ่งวัน

กิจกรรมที่ทำจริง

แกนนำคณะทำงานมาร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมเอกสารจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนจำนวน 200 ครัวเรือนมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเติมเต็ม เพื่อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลชุมชน เข้าสู่เวทีการทำแผนชุมชนต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

7. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆจากข้อมูลที่ได้สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาในในชุมชนให้ตรงกับความต้องการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.การมีส่วนร่วมในการเติมเต็มข้อมูล 2.ร่างแผนชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ตัวแทนคณะทำงานของเราประกาศให้ทีมสภาผู้นำเข้าร่วมจัดทำแผนหลังจากที่ได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และคืนข้อมูลมาแล้ว นำมาจัดทำแผนทีละข้อดังนี้

 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-อนุรักษ์คลังปัญญาชุมชน

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้งสองข้างทาง
- โครงการตลาดน้ำคลองท่าเรือผ่านหมู่ที่5บ้านควนพัฒนาเชื่อมหมู่ที่4บ้านแป-ระไต้ทำถนนทั้ง2ฝั่งให้รถสัญจรสะดวก
2. ด้านการเกษตร
- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง
- โครงการทัศนศึกษาด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน
- โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนประจำหมู่บ้าน (กองทุนสัจจะ)
3. ด้านเศรษฐกิจ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
- โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี เช่นนวดแผนไทย เสริมสวย ทำขนมพื้นเมือง
- โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน
- โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
- โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำแชมพูสมุนไพร เช่น ทำสบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
- โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งหมู่บ้าน
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน
- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
- โครงการซ่อมแซมถนนท่าเทียบเรือหมู่3บ้านไร่ทอน
- โครงการปรับปรุงระบบประปาบ่อดินพร้อมขุดสระเก็บน้ำหมู3บ้านไร่ทอน - โครงการต่อเติมศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดบ้านไร่ทอน โครงการต่อเติมมัสยิดบ้านกลางหมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีโดยเชิญกลุ่มเป้าหมายแกนนำชุมชน ผู้แทนภาคีเครือข่ายการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน

เพื่อรับรู้สถานการณ์วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทีมวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเติมเต็ม และเสนอแนะในการจัดทำแผนชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 09.00น. กลุ่มเป้าหมายในชุมชน แกนนำชุมชน ประชาชนผู้แทนเครือข่ายพัฒนาร่วมทะยอยลงทะเบียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีทีมงานร่วมเติมเต็มและเสนอแนะสู่การทำแผนชุมชน เวลา 13.00น. เริ่มกระบวนการทำแผนชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอความต้องการต่างๆของหมู่บ้านในเวทีนี้ในเวทีนี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

8. จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

9. แตกหน่อบ้านพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

10. กินไป ปลูกไป

ไม่มีกิจกรรม

11. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย

ไม่มีกิจกรรม

12. ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ

ไม่มีกิจกรรม

13. อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน

ไม่มีกิจกรรม

14. ไร่ทอน โก ทู เดอะ มาร์เก็ต

ไม่มีกิจกรรม

15. เพิ่มศักยภาพจัดการกลุ่มและเติมเต็มรูปแบบการทำงาน

ไม่มีกิจกรรม

16. ถอดบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจโครงการและวิธีการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 5 ตุลาคม 2558

รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินโครงการ และยกตัวอย่างโครงการที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จ

รับฟังการบรรยายอธิบายเรื่องการใช้เวบและการคีย์ข้อมูลโดย อ.ภานุมาศ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียดและง่าย

รับฟังและสอบถามเรื่องการดำเนินงานอย่างละเอียด โดย นาง นฤมล ฮะอุรา

รับฟังและสอบถามเรื่องการทำบัญชี โดย คุณธิดา

คีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและกิจกรรมย่อยลงเวบ

รับฟังการบรรยายการทำสื่อโดย คุณถนอม

วันที่ 6 ตุลาคม 2558

คีย์ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมรายงานผลกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้วให้แก่พี่เลี้ยง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้และทำความเข้าใจการดำเนินงาน

 • การคีย์ข้อมูลลงเวป
 • การทำบัญชี
 • การสรุปงานในแต่ละงวด
กิจกรรมที่ทำจริง

รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินโครงการ

รับฟังการบรรยายอธิบายเรื่องการใช้เวปและการคีย์ข้อมูลโดย อ.ภานุมาศ

รับฟังและสอบถามเรื่องการดำเนินงานอย่างละเอียด โดย นาง นฤมล ฮะอุรา

รับฟังและสอบถามเรื่องการทำบัญชี โดย คุณธิดา

คีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและกิจกรรมย่อยลงเวบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามให้คามร้เรื่องการเขียนรายงานการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของโครงการ การคีย์ระบบติดตามโครงการ และเรียนรู้รายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ จำนวน 3 คน ทั้งประธานโครงการ คณะทำงานและบันทึกข้อมูลเพื่อมารับรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ปและติดตามการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเช่น
การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่

ซักถามแลกเปลี่ยน
สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบเดียวกัน

2.ติดตามการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการ และดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน พร้อมทั้งคีย์ระบบข้อมูลลงในเว็ป

3.การจัดทำรายงานการเงินของโครงการ

4.เรียนรู้วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังบรรยายการคีย์ระบบติดตามและการเงิน เป็นขั้นตอนตั้งแต่ติดตามกิจกรรมที่บันทึกไว้ในปฏิทินที่ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบบันทึกการทำรายงานเสร็จสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน ข้อมูลเว็บไซต์ ก่อนส่งงาน สจรส งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้ได้เตรียมความพร้อมก่อนส่งงาน สจรส. งวดที่ 1 การเขียนรายงานบนเว็บไซต์บางกิจกรรมรายละเอียดน้อยไป เอกสารที่เตรียมพร้อมส่งเรียบร้อย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งงาน สจรส. งวดที่ 1 พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งงาน สจรส. งวดที่ 1 พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ ปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจไม่ได้จัดตามแผนที่วางไว้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

4 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าร่วมประชุมปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้ารับการตรวจเอกสารการเงิน ปิดงวดโครงการ ในระยะที่ 1 ณ  สจรส.มอ

กิจกรรมที่ทำจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับทุน  เจ้าหน้าที่การเงิน  และผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้ารับการตรวจเอกสารการเงิน ปิดงวดโครงการ ในระยะที่ 1 ณสจรส.มอ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโครงการ คืนเงินเปิดบัญชี 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชี 

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชี 

 

2 1

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายต่างๆ ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ลด ละ เลิกบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ได้ป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่จำนวน 5 แผ่น และเตรียมจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

ดำเนินการจัดทำป้ายและเตรียมข้อมูลเพื่อทำสื่อ
18/9/2558 สั่งทำป้ายตามรายละเอียดที่ สสส. กำหนดมาให้
22/9/2558 รับป้ายจากร้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

300 300

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 44 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,910.00 70,501.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 49                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง 116 หมู่ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง
นาย กอเส็ม พิชัยยุทธ 21 หมู่ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย อาหลี ล่านุ้ย 189 หมุ่ที่3 สร้างเสริมอาชีพ
นาย ดุลยศักดิ์ มาลียัน หมุ่ที่3 สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาย นิมิตร อาหมัน 64 หมุ่ที่3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นายหมาดเหยน ยาประจัน ุ69 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวดที่1 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 4/10 ( 25 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวดที่ 1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 5. คืนเงินเปิดบัญชี ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 6. พบพี่เลี้ยงก่อนดำเนินกิจกรรมงวดที่2 ( 11 มีนาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 5/10 ( 12 มีนาคม 2559 )
 8. อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน ( 8 พ.ค. 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 6/10 ( 9 พ.ค. 2559 )
 10. จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง ( 10 พ.ค. 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 7/10 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 12. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย ( 13 มิถุนายน 2559 - 14 มิถุนายน 2559 )
 13. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 8/10 ( 20 มิถุนายน 2559 )
 14. แตกหน่อบ้านพอเพียง(อบรมบัญชีครัวเรือนและเกษตรพอเพียง) ( 27 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2559 )
 15. ถอดบทเรียนโครงการ ( 29 มิถุนายน 2559 )
 16. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบันชีครัวเรือน) ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 17. ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 18. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 9/10 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 19. แตกหน่อพอเพียง(เยี่ยมติดตาม 1/3) ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 20. แตกหน่อบ้านพอเพียง(ติดตาม 2/3) ( 6 สิงหาคม 2559 )
 21. กินไป ปลูกไป ( 12 สิงหาคม 2559 )
 22. ประชุมสภาผู้นำไร่ทอน 10/10 ( 13 สิงหาคม 2559 )
 23. ครัวเรือนนักจดนักจัดการรายจ่าย(ลงติดตามบัญชีครัวเรือน) ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ประเสริฐ ดำท่าคลอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......