บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03914 รหัสสัญญา 58-00-2190 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

กระต่ายขูดมะพร้าว และหัตถกรรมงานไม้

ภาพกิจกรรม

หนุนเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภาผู้นำไร่ทอน

รายงานกิจกรรม

หนุนเสริมให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

บ้านครูภูมิปัญญาหัตถกรรมงานไม้

ภาพกิจกรรม

หนุนเสริมให้ทำการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างตอ่เนื่อง

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

การขยายกลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มเกษตรผสมผสาน

 • สมาชิกใหม่กลุ่มเลี้ยงแพะ 30ครัวเรือน
 • สมาชิกใหม่กลุ่มเกษตรผสมผสาน20 ครัวเรือน
 • สมาชิกใหม่กลุ่มออมทรัพย์ 50 คน

หนุนเสริมให้ดำเนินการติดตามกลุ่มใหม่เพื่อให้กำลังใจ คำแนะนำให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติกาชุมชน 9 ข้อ

รายงานกิจกรรม

ร่วมกันหาวิธีการติดตามการปฏิบัติตามกติกา เพื่อสรุปผลและปรับกติกา

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
 • คนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานในอบต.มาช่วยกิจกรรมโครงการ
 • ดึงคนนอกที่มีความรู้ความชำนาญเรื่อง บัญชีครัวเรือน เกษตรผสมผสานมาช่วยสอนคนในชุมชน

รายงานกิจกรรม

ค้นหาคนที่ทำบัญชีครัวเรือน เกษตรผสมผสานได้ดี มาแลกเปลี่ยนกันเองต่อไป เพื่อได้แลกเปลี่ยนวิธีการ เทคนิคการประสบความสำเร็จ

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

ภูมิปัญญาหัตถกรรมงานไม้จากคนในชุมชน

รายงานกิจกรรม

หนุนเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

บ้านไร่ทอน เป็นชุมชนชนบทประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา นาข้าว และประมง ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของชุมชน คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงน้อมนำปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ 1) จัดตั้งกลไกสภาผู้นำไร่ทอนเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ ดำเนินการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 2) ทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สู่การทำแผนชุมชน 3) เสริมสร้างนิสัยขยัน ประหยัด และออม ในอันที่จะก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 4) รวบรวมคลังปัญญาในหมู่บ้าน อนุรักษ์ และส่งเสริมให้สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ มีการออกแบบกิจกรรมการหลัก ได้แก่ การจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการการเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนชุมชน สร้างกติกาชุมชน ขยายกลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มออมทรัพย์ รณรงค์การปลูกผัก5ชนิดต่อครัวเรือนการทำบัญชีครัวเรือน อบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และอนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน การทำกิจกรรมโครงการต่อเนื่องมา12 เดือน เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์เด่นของโครงการคือ 1) เกิดกลไกสภาผู้นำชุมชนที่มีแกนนำกลุ่มต่างๆมาทำงานร่วมกัน 2) เกิดกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้น ขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นได้แก่ กลุ่มปลูกผักสวนครัว กลุ่มสืบทอดภูมิปัญญา กระต่ายขูดมะพร้าว กลุ่มจดบัญชีครัวเรือน กลุ่มออมทรัพย์ และ3) เกิดกระแสปลูกผักรับประทานเอง ลดค่าใช้จ่ายลงได้และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน


การทำโครงการปีแรกนี้พยว่าแกนนำโครงการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ และเมื่อท้ายโครงการเริ่มค้นพบวิธีการทำงาน การเก็บข้อมูล และสามารถรายงานกิจกรรมได้ครอบคลุมมากขึ้น ในในชุมชนเห็นการก่อร่างของกลุ่มต่างๆที่เพิ่มขึ้นมา จึงควรขอรับการสนับสนุนต่อเพื่อสานต่องานที่ทำไว้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3