รหัสโครงการ 58-03931
สัญญาเลขที่ 58-00-2185
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2) ประชาสัมพันธ์โครงการและกระตุ้นกระแสสังคมในชุมชน
3) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ
4) ประสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 1/10
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 2/10-Oct
6) ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp I
7) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 3/10
8) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน
9) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture1
10) ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp II
11) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 1
12) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 4/10-Jan
13) นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว
14) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 2
15) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 2
16) ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,180.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 47.47 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,206.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,727.47 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,727.47 บาท รวมรายจ่าย (2) = 74,794.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 10,933.47 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,470.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พบพี่เลี้ยง (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. พบพี่เลี้ยง (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 5/10-Feb (5 มีนาคม 2559)
 5. จัดตั้งและประชุมชมรม M.5 Buddy (12 มีนาคม 2559)
 6. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 3 (19 มีนาคม 2559)
 7. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 3 (20 มีนาคม 2559)
 8. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 4 (26 มีนาคม 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 6/10-Mar (27 มีนาคม 2559)
 10. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 4 (27 มีนาคม 2559)
 11. นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว (10 เมษายน 2559)
 12. Meeting and Learning M.5 Buddy 2/10 (16 เมษายน 2559)
 13. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 5 (24 เมษายน 2559)
 14. Meeting and Learning M.5 Buddy3/10 (30 เมษายน 2559)
 15. Meeting and Learning M.5 Buddy4/10 (14 พ.ค. 2559)
 16. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 5 (21 พ.ค. 2559)
 17. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 6 (22 พ.ค. 2559)
 18. Meeting and Learning M.5 Buddy5/10 (28 พ.ค. 2559)
 19. Meeting and Learning M.5 Buddy 8/10 (9 กรกฎาคม 2559)
 20. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 7/10-Apr (10 กรกฎาคม 2559)
 21. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 6 (16 กรกฎาคม 2559)
 22. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 7 (23 กรกฎาคม 2559)
 23. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 8/10-May (11 สิงหาคม 2559)
 24. Meeting and Learning M.5 Buddy 9/10 (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )