รหัสโครงการ 58-03931
สัญญาเลขที่ 58-00-2185
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยง
2) พบพี่เลี้ยง
3) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1
4) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 5/10-Feb
5) จัดตั้งและประชุมชมรม M.5 Buddy
6) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 3
7) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 3
8) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 4
9) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 4
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 6/10-Mar
11) นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว
12) Meeting and Learning M.5 Buddy 2/10
13) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 5
14) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 5
15) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 6
16) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 7/10-Apr
17) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 6
18) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 7
19) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 8/10-May
20) Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 8
21) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 7
22) ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและอบรมการเก็บข้อมูล
23) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 8
24) M.5 Buddy ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
25) Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 9
26) ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 9/10-Jun
27) ลานคนเก่ง
28) Practice and Play : Teen Chor-sport and Culture 10/10
29) สรุปข้อมูลสถานการณ์ยาเพติด
30) จัดกิจกรรมรวมพรรค
31) จัดกิจกรรมรวมพรรค
32) งานสร้างสุขภาคใต้
33) นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว
34) จัดกิจกรรมรวมพรรค
35) คืนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและทำแผนชุมชน
36) ภาพถ่ายกิจกรรม
37) จัดทำรายงาน
38) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 10,933.47 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,470.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 8.12 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,535.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.59 บาท
รวมรายรับ (1) = 117,411.59 บาท รวมรายจ่าย (2) = 123,946.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,534.41 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6,534.41 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายยะโกบ ตอหิรัญ )
15 ตุลาคม 2559