รหัสโครงการ 58-03931
สัญญาเลขที่ 58-00-2185

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
รหัสโครงการ 58-03931 สัญญาเลขที่ 58-00-2185

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,940.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,180.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,470.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,650.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 47.47 บาท
งวดที่ 2 = 8.12 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 55.59 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 198,740.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -6,534.41 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนบ้านควน 9,760.00 8,864.00
1. ประสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 1/10
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 2/10-Oct
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 3/10
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 4/10-Jan
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 5/10-Feb
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 6/10-Mar
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 7/10-Apr
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 8/10-May
9. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 9/10-Jun
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการและกระตุ้นกระแสสังคมในชุมชน 23,300.00 23,300.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและกระตุ้นกระแสสังคมในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งชมรม M.5 Buddy 6,250.00 1,250.00
1. จัดตั้งและประชุมชมรม M.5 Buddy
2. Meeting and Learning M.5 Buddy 2/10
กิจกรรมหลัก : ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและอบรมการเก็บข้อมูล 7,600.00 7,600.00
1. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและอบรมการเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : M.5 Buddy ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 12,500.00 12,500.00
1. M.5 Buddy ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : สรุปข้อมูลสถานการณ์ยาเพติด 14,500.00 14,500.00
1. สรุปข้อมูลสถานการณ์ยาเพติด
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและทำแผนชุมชน 11,100.00 11,100.00
1. คืนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและทำแผนชุมชน
กิจกรรมหลัก : ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp I 13,600.00 13,600.00
1. ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp I
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่ม Child Chor-Sport and Culture 23,300.00 19,400.00
1. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture1
2. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 2
3. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 3
4. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 4
5. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 5
6. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 6
7. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 7
8. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 8
กิจกรรมหลัก : ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp II 14,100.00 14,100.00
1. ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp II
กิจกรรมหลัก : รับสมัครเข้ากลุ่ม Teen Chor-Sport and Culture 21,300.00 21,300.00
1. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 1
2. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 2
3. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 3
4. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 4
5. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 5
6. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 6
7. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 7
8. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 8
9. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 9
10. Practice and Play : Teen Chor-sport and Culture 10/10
กิจกรรมหลัก : นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว 10,980.00 10,980.00
1. นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว
2. นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว
3. นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรวมพรรค 17,550.00 17,550.00
1. จัดกิจกรรมรวมพรรค
2. จัดกิจกรรมรวมพรรค
3. จัดกิจกรรมรวมพรรค
กิจกรรมหลัก : ลานคนเก่ง 14,100.00 14,100.00
1. ลานคนเก่ง
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,696.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ
2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน
3. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
4. พบพี่เลี้ยง
5. พบพี่เลี้ยง
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1
7. งานสร้างสุขภาคใต้
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,900.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,940.00 198,740.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559