รหัสโครงการ 58-03931
สัญญาเลขที่ 58-00-2185
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน

2. ชุมชน คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน

3. รหัสโครงการ 58-03931 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2185

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สภาผู้นำชุมชนบ้านควน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 1/10

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อก่อตั้งสภาผู้นำชุมชนและ M.5 Buddy (สภาเยาวชนบ้านควน) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกใหม่(เยาวชน) ในชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาชุมชน 1 สภา
 • มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดสภาผู้นำชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
 • กลุ่มเป้าหมายตัวแทนแกนนำจากฝ่ายปกครอง 4 คน, อสม. 3 คน, ชรบ. 2คน, กลุ่มแม่บ้าน 2 คน, เยาวชน 3 คน, สอบต. 2 คน, ผู้นำศาสนา 1 คน, กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน, กลุ่มร้านค้าชุมชน 1 คน รวม 20 คนครบตามเป้าหมายที่วางไว้
 • สมาชิกสภาผู้นำชุมชนเกิดความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานของสภาฯ ในการสร้างสุข และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยผ่านโครงการคนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
 • สมาชิกสภาผู้นำชุมชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• จัดอบรมบทบาทผู้นำให้แก่ผู้นำชุมชนบ้านควนโดย ปลัดอำเภอเมือง ระยะเวลาหนึ่งวัน • แกนนำโครงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือค้นหาแกนนำชุมชนมาเป็นสภา ฯ
• โดยมีกำนันเป็นผู้นำทีม เปิดโอกาสให้ตัวแทนแกนนำจากฝ่ายปกครอง 4 คน, อสม. 3 คน, ชรบ. 2คน, กลุ่มแม่บ้าน 2 คน, เยาวชน 3 คน, สอบต. 2 คน, ผู้นำศาสนา 1 คน, กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน, กลุ่มร้านค้าชุมชน 1 คน เข้ามาร่วมเป็นสภาฯบริหารหมู่บ้าน
• เมื่อทีมสภาฯมีความเข้มแข็ง ต่อไปจะเป็นเวทีบริหารจัดการ กิจกรรมของหมู่บ้าน • เดือนที่1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ และแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมโครงการ • เดือนต่อไปมีการประชุมสภาทุกวันศุกร์ที่ 1 ของเดือนประเมินผล และเตรียมกิจกรรมของแต่ละเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมพบปะสภาผู้นำชุมชน ทำความรู้จัก พร้อมอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชนโดย นาย สุรศักดิ์ ราษฎร์นุ้ย หัวหน้าพัฒนาชุมชนบ้านควน สภาผู้นำชุมชนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชุมชนทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญของ ชุมชน โดยใช้มติของที่ประชุมสภาผู้นำชุมชน เป็นหลัก มีประธานสภาผู้นำชุมชน เป็นหัวหน้า
อำนาจหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน มีดังนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาชุมชน. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ ชุมชน
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ชุมชน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ ชุมชน (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของประธานสภาผู้นำชุมชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ชุมชน ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
มีใครบ้างในสภาผู้นำชุมชน และมีหน้าที่อย่างไร
(1) สมาชิกสภาสภาผู้นำชุมชน มีหน้าที่ดังนี้
- เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำชุมชน อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาผู้นำชุมชน และลงมติในประเด็นต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน - หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎของสภาผู้นำชุมชนกำหนดเท่านั้น
(2) ประธานสภา 1 คน : เลือกจากสมาชิกผู้นำชุมชน ประธานสภามีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่ทางสภาได้กำหนดไว้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-ดำเนินกิจการของสภา ตามกฎสภาผู้นำชุมชนกำหนด
-เป็นประธานของที่ประชุมสภา
-บังคับบัญชาการงานในสภาผู้นำชุมชน
-รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาผู้นำชุมชน
(3) รองประธานสภา 2 คน : เลือกจากสมาชิกสภาผู้นำชุมชน
รองประธานสภาผู้นำชุมชนมีหน้าที่ช่วยประธานสภาผู้นำชุมชน ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภาผู้นำชุมชนมอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภาผู้นำชุมชนหรือประธานสภาผู้นำชุมชน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาผู้นำชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทน
(4) เลขานุการสภา 1 คน: ซึ่งสภาผู้นำชุมชน เลือกจากสมาชิกสภาผู้นำชุมชน เลขานุการ อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาผู้นำชุมชน มอบหมาย
-แจ้งนัดประชุมสภา อบต. ตามคำสั่งของประธานสภาผู้นำชุมชน -ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของชุมชน ต่อที่ประชุมสภาผู้นำชุมชน -ช่วยเหลือประธานสภาผู้นำชุมชน จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา ผู้นำชุมชน
-จัดทำรายงานการประชุมสภาผู้นำชุมชน -เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาผู้นำชุมชน แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้นำชุมชน การปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน จะเกิดจากการประชุมสภาผู้นำชุมชน และมติของที่ประชุมสภาผู้นำชุมชน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีการประชุมในวันเสาร์แรกของทุกเดือน

ผู้นำควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักอยู่ 4 ด้าน คือ 1. หน้าที่ที่มีต่อองค์การ เป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำในฐานะผู้นำกลุ่ม ซึ่ง หน้าที่ดังกล่าวนี้ได้แก่ การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอ และหากพบข้อบกพร่องต้องรีบหาทางแก้ไข เพื่อเสริมสร้างให้ปริมาณ และคุณภาพของงานได้ผลสูงสุด
2. หน้าที่ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะหัวหน้างาน ผู้นำย่อมมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ ในด้านการบริหารในด้านการปกครองคนและการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาก้าวหน้า บำรุง ขวัญและกำลังใจ ใกล้ชิดกับกลุ่มและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. หน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานอื่นในองค์การเดียวกัน นั่นคือ ผู้นำจะต้องทำ หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
4. หน้าที่ที่มีต่อตนเอง ประกอบด้วย - สอนตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี มีจิตสำนึกของความเป็นผู้นำ - รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมได้ดี - ศึกษาหาความรู้ปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ - ขยันในการทำงาน และอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ - กล้ายอมรับผิด - ตรงต่อเวลา - มีความยุติธรรม - มีความซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 24
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 2/10-Oct

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว-เพื่อปรึกษาหารือในการทำกิจกรรมของเดือนพฤศจิกายน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาชุมชน 1 สภา
 • มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาผู้นำชุมชนมีหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรม
 • สมาชิกสภาผู้นำชุมชนได้รับหนังสือเชิญการมาประชุม
 • กิจกรรม Islamic Way Of Life 1 ได้แบ่งหน้าที่ ดังนี้
  1. นายอาลี ฮะอุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเยาวชนจำนวน 50 คน
  2. นายยะโกบ หาบยูโซ๊ะ เป็นผู้รับผิดชอบด้านสถานที่
  3. นายอัครวัฒน์ ฮะอุรา รับผิดชอบด้านกิจกรรม
  4. นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับวิทยากร
  5. นายรามัน ตอหิรัญ เสนอให้มีหนังสือเชิญสำหรับการมาประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• จัดอบรมบทบาทผู้นำให้แก่ผู้นำชุมชนบ้านควนโดย ปลัดอำเภอเมือง ระยะเวลาหนึ่งวัน • แกนนำโครงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือค้นหาแกนนำชุมชนมาเป็นสภา ฯ
• โดยมีกำนันเป็นผู้นำทีม เปิดโอกาสให้ตัวแทนแกนนำจากฝ่ายปกครอง 4 คน, อสม. 3 คน, ชรบ. 2คน, กลุ่มแม่บ้าน 2 คน, เยาวชน 3 คน, สอบต. 2 คน, ผู้นำศาสนา 1 คน, กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน, กลุ่มร้านค้าชุมชน 1 คน เข้ามาร่วมเป็นสภาฯบริหารหมู่บ้าน
• เมื่อทีมสภาฯมีความเข้มแข็ง ต่อไปจะเป็นเวทีบริหารจัดการ กิจกรรมของหมู่บ้าน • เดือนที่ 1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ และแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมโครงการ • เดือนต่อไปมีการประชุมสภาทุกวันศุกร์ที่ 1 ของเดือนประเมินผล และเตรียมกิจกรรมของแต่ละเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
 • นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา ประธานสภาได้กล่าวต้อนรับและได้แจ้งปัญหาของชุมชนให้ที่ประชุมทราบ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด เนื่องจากทางอำเภอได้เชิญกำนันเข้าไปพุดคุยปัญหาในชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข
 • เริ่มประชุมเรื่องการจัดทำกิจกรรม Islamic Way Of Life 1 ทำการวางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 3/10

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสรุปการดำเนินงานกิจกรรม Islamic Way Of Life 1- เพื่อประชุมการดำเนินงานกิจกรรมของเดือนธันวาคม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาชุมชน 1 สภา
 • มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาผู้นำชุมชนได้รับหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมในเดือนธันวาคม
 1. กิจกรรม Islamic Way Of Life 2 ผู้รับผิดชอบคือ นายรมลี นารอยี โต๊ะคอเต็บประจำมัสยิดมิศบาฮุดดีนบ้านควน
 2. กิจกรรมทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ผู้รับผิดชอบคือ นายอัครวัฒน์ ฮะอุรา
 3. กิจกรรม Practice and Play: Child Chor-Sport and Culture 1 ผู้รับผิดชอบคือ นายยะโกบ ตอหิรัญ
 4. กิจกรรมPractice and Play: Teen Chor-Sport and Culture 1ผู้รับผิดชอบคือ นายสาการียา ตอหิรัญ
 • ได้ผลสรุปกิจกรรม Islamic Way Of Life 1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสรุปกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมต่อไป พร้อมทั้งถกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมและปัญหาของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
 • นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา กล่าวเปิดประชุมและได้กล่าวสรุปกิจกรรม Islamic Way Of Life 1 สมาชิกสภาชุมชนไก้ลงความเห็นว่ากิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • นางนัชร๊ะ บูนำ ได้เสนอว่า ให้เชิญกลุ่มสตรีมาเปิดรบูธขายของเพื่อหารายได้เข้าสู่กลุ่มสตรี
 • ปรึกษาหารือกิจกรรม ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ Practice and Play: Child Chor-Sport and Culture 1 , Practice and Play: Teen Chor-Sport and Culture 1 และกิจกรรม Islamic Way Of Life 2
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 4/10-Jan

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสรุปกิจกรรม ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ , Practice and Play: Child Chor-Sport and Culture 1, Practice and Play: Teen Chor-Sport and Culture 1 และกิจกรรม Islamic Way Of Life 2
 • เพื่อประชุมดำเนินกิจกรรมของเดือนมกราคม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาชุมชน 1 สภา
 • มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาผู้นำชุมชนมีหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมของเดือนมกราคม
 • ได้ผลสรุป กิจกรรม ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ , Practice and Play: Child Chor-Sport and Culture 1, Practice and Play: Teen Chor-Sport and Culture 1 และกิจกรรม Islamic Way Of Life 2
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• จัดอบรมบทบาทผู้นำให้แก่ผู้นำชุมชนบ้านควนโดย ปลัดอำเภอเมือง ระยะเวลาหนึ่งวัน • แกนนำโครงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือค้นหาแกนนำชุมชนมาเป็นสภา ฯ
• โดยมีกำนันเป็นผู้นำทีม เปิดโอกาสให้ตัวแทนแกนนำจากฝ่ายปกครอง 4 คน, อสม. 3 คน, ชรบ. 2คน, กลุ่มแม่บ้าน 2 คน, เยาวชน 3 คน, สอบต. 2 คน, ผู้นำศาสนา 1 คน, กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน, กลุ่มร้านค้าชุมชน 1 คน เข้ามาร่วมเป็นสภาฯบริหารหมู่บ้าน
• เมื่อทีมสภาฯมีความเข้มแข็ง ต่อไปจะเป็นเวทีบริหารจัดการ กิจกรรมของหมู่บ้าน • เดือนที่1 สร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้สภาได้รับทราบ และแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมโครงการ • เดือนต่อไปมีการประชุมสภาทุกวันศุกร์ที่ 1 ของเดือนประเมินผล และเตรียมกิจกรรมของแต่ละเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.
 • นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำนันตำบลบ้านควน ได้กล่าวเปิดประชุม
 • นายอัครวัฒน์ ฮะอุรา ได้กล่าวรายงานการประชุมร่วมกับ สสส. เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน
 • ประธานสภาผู้นำชุมชนกล่าวสรุปโครงการที่ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด สมาชิกสภาผู้นำชุมชนได้ลงความเห็นว่ากิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • ประธานสภาผู้นำชุมชนได้แต่งตั้งหน้าที่ให้สมาชิกสภาผู้นำชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมของเดือนมกราคม ดังนี
  • นายอัครวัฒน์ ฮะอุรา เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
  • นายยะโกบ ตอหิรัญ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม Practice and Play: Child Chor-Sport and Culture 2
  • นายสาการียา ตอหิรัญ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม Practice and Play: Teen Chor-Sport and Culture 2
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและกระตุ้นกระแสสังคมในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกระตุ้นกระแสสังคมในชุมชน

วันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน แก่ประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน รับรู้และตระหนักถึงการมีโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชาวบ้านควนได้รับรู้ถึงการดำเนินโครงการ
 • เยาวชนมีเวทีทางความคิดในระดับชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านควนได้รับทราบการดำเนินการจัดทำโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 229 คน
 • เยาวชนในชุมชน 100คน เกิดการรวมตัวและทำกิจกรรมร่วมกัน
 • ชาวบ้าน 229 คน เกิดการรวมตัวและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมชาวบ้าน 200 คน โดยจัดบูรณาการรวมกับงานฮารีรายออิดิลอัดฮา
 • เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมีความรู้ความชำนาญด้านยาเสพติดและจิตวิทยาเด็กมาปรับทัศนคติของสังคมที่มีต่อเยาวชนที่ใช้ยาเสพติด
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
 • ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบดาวกระจาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงชาวบ้านควน โดย อสม. ชรบ. หมู่ที่ 5 บ้านควน 30 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว แนะนำโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการแก่ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ
 • ด้วยสถานการยาเสพติดในชุมชนอยู่ในขั้นวิกฤต ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดทำโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
 • ภายในงานมีการติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ และ ป้ายปลอดบุหรี่ที่เต็นหลักของงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ
 • ในช่วงเช้ากลุ่มแม่บ้านรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน
 • รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นสองส่วนคือ กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
 • มีการแข่งขันกีฬาทางน้ำได้แก่การแข่งขัน ว่ายน้ำทวนน้ำ พายเรือทวนน้ำ มวยทะเล ดำน้ำหาของ(สลัมปุนโจะ) และแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยว
 • กิจกรรมจะแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก้ รุ่นผู้ใหญ่อายุ 35ปีขึ้นไป รุ่นเยาวชนอายุ 15-25 ปี และรุ่นแด็กอายุ 10-15 ปี ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
 • กิจกรรมภาคเวทีมีการแสดงจากโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดในชุมชนจำนวน 8 ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงอานาชีร ของเยาวชนจำนวน 5 ชุดการแสดง การขับเสภามลายู(ซาเยาะ) จำนวน 2 ชุดการแสดง และการแสดงปันจักสีลัตจำนวน 1 ชุดการแสดง และ ได้ทำการมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา และ ชุดการแสดงต่างๆ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวขอบคุณเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

3. จัดตั้งชมรม M.5 Buddy

ไม่มีกิจกรรม

4. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและอบรมการเก็บข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

5. M.5 Buddy ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

6. สรุปข้อมูลสถานการณ์ยาเพติด

ไม่มีกิจกรรม

7. คืนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและทำแผนชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

8. ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp I

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp I

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีภูมิคุ้มกันต้นเองจากยาเสพติด
 • กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในการไม่ยุ่งเกี่ยงกับยาเสพติด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดมีเครือข่ายเพื่อนและภูมิคุ้มกันตนเองในการปฏิเสธและหลีกห่างจากยาเสพติด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภูมิใจที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดและหันมาสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงมวยไทยและฟุตบอล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดขึ้นที่มัสยิดกลางของบ้านควนและศูนย์เรียนตำบลบ้านควนเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ซึ่งจะจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในวัยเด็ก (กลุ่มเป้าหมายที่ 1 อายุ 7-12) จำนวน 50 คน
 • ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางศาสนา ทางสังคม การสร้างความภาคภูมิใจ สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
 • โดย ผู้นำทางศาสนา นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาเสพติด เป็นวิทยากรมากล่อมเกลากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้
 • จัดการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้ได้มีส่วนร่วม ไม่เบื่อหน่าย
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 21พ.ย.2558

 • เวลา08.00 น.ลงทะเบียนพร้อมกันที่มัสยิดมิสบาฮุสดีน
 • ในภาคเช้าเปิดพิธีโดยนายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำนันตำบลบ้านควนได้ไห้โอวาสแสดงถึงความห่วงใยเยาวชนในชุมชน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดาบตำรวจ ด่าเร็ต พินธ์สุวรรณ์ วิทยากรจากสถานีตำรวจเมืองสตูล ในหัวข้อเรื่อง การสร้างภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
 • น้อง ๆ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ภาคบ่าย กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม โดยทีมสภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา อาทิละลายพฤติกรรมทำความรู้จัก สวัสดี กิจกรรมกลุ่ม 10 กลุ่ม
 • กิจกรรมระดมความคิด พิษยาเสพติด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มจะระดมความคิดถึงพิษภัยโทษของยาเสพติดและออกมานำเสนอ
 • กิจกรรมภาคกลางคืน รับฟังการบรรยายจากอาจารย์สราวุธ นิยมเดชาวิทยากรจากโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดมิสบาฮุสดีนในหัวข้อเรื่องนิทานคุณธรรม

วันที่ 22 พ.ย. 2558

 • ผู้เข้าร่วมโครงการตื่นนอนปฏิบัติภารกิจส่วนตัวรับประทานอาหารเช้า
 • รับประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการโดยนายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำนันตำบลบ้านควน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 54

9. จัดตั้งกลุ่ม Child Chor-Sport and Culture

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture1

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลและมีน้ำใจนักกีฬาต่อเพื่อในทีมและผู้แข่งขัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มChild Chor-Sport and Culture 1 กลุ่ม
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีรายได้เสริมจากการแสดงศิลปะการป้องกันตัวของไทย
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรุ่นอายุ ไม่เกิน 13 ปี ณ สนามหญ้าเทียมควนกาหลง อารีน่า
 • ผลเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายจากจำนวนเข้าแข่งขัน 48 ทีม
 • เยาวชนได้มีทักษะเพิ่มขึ้นและมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยเปิดรับสมัครตามความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมายวัยเด็ก (7-12ปี)จำนวน 30 คน
 • แบ่งเป็น กลุ่ม Chor-Muaythai and Culture จำนวน 15 คน และ Chor-Football จำนวน 15 คน มีการนัดซ้อม 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สำหรับ Chor-Muaythai and Culture หลังจากทำการฝึกซ้อมและชำนาญแล้ว จะมีเวทีสำหรับทำการแสดงของผู้เข้าร่วมกลุ่ม
 • Chor-Football จะจัดหารายการเพื่อส่งทีมทำการแข่งขัน และมีการแข่งขันกระชับมิตรทุก ๆ 2สัปดาห์
 • ทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน จะมีการจัดเวทีสรุปบทเรียนและให้แนวคิดทักษะเรื่องการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สมาชิกและเปลี่ยนความเห็น ความรู้สึก พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรุ่นอายุ ไม่เกิน 13 ปี ณ สนามหญ้าเทียมควนกาหลง อารีน่า
 • ผลเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายจากจำนวนเข้าแข่งขัน 48 ทีม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 2

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลและมีน้ำใจนักกีฬาต่อเพื่อนในทีมและผู้แข่งขัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มChild Chor-Sport and Culture 1 กลุ่ม
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีรายได้เสริมจากการแสดงศิลปะการป้องกันตัวของไทย
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจบการแข่งขันแพ้1ครั้งชนะ1ครั้ง
 • แม้นจะตกรอบแรกก็ทำให้เยาวชนได้รับการเรียนรู้ทักษะที่เพิ่มขึ้นและมีความสุขกับกิจกรรม
 • กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้การมีน้ำใจแม้นพ่ายแพ้แต่พวกเขาบอกว่าจะกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยเปิดรับสมัครตามความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมายวัยเด็ก (7-12ปี)จำนวน 30 คน
 • แบ่งเป็น กลุ่ม Chor-Muaythai and Culture จำนวน 15 คน และ Chor-Football จำนวน 15 คน มีการนัดซ้อม 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สำหรับ Chor-Muaythai and Culture หลังจากทำการฝึกซ้อมและชำนาญแล้ว จะมีเวทีสำหรับทำการแสดงของผู้เข้าร่วมกลุ่ม
 • Chor-Football จะจัดหารายการเพื่อส่งทีมทำการแข่งขัน และมีการแข่งขันกระชับมิตรทุก ๆ 2สัปดาห์
 • ทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน จะมีการจัดเวทีสรุปบทเรียนและให้แนวคิดทักษะเรื่องการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สมาชิกและเปลี่ยนความเห็น ความรู้สึก พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รวมตัวเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านควน
 • เดินทางไปที่สนามหญ้าเทียม Corner Stadium
 • ทำการฝึกซ้อม ยืดหยุ่นร่างกาย ประมาณ 1 ช.ม.
 • เยาวชนรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเพราะเป็นสนามหญ้าเทียมในใหญ่
 • เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงลงสนามแข่งขันโดยเพื่อนๆคอยให้กำลังในข้างๆสนาม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

10. ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp II

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ค่ายศาสนาบำบัด Islam Way of Life Camp II

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแนวทางปฏิเสธยาเสพติดโดยใช้หลักการคำสอนของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชวิต

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติด
 • กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 • มีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดโดยยึดหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีภูมิคุ้มกันตัวเองหลีกห่างจากยาเสพติดได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดขึ้นที่มัสยิดกลางของบ้านควนและศูนย์เรียนตำบลบ้านควนเป็นระยะเวลา 2 วัน1 คืน
 • จัดกิจกรรมสร้างภูมิค้มกันและป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่น (กลุ่มเป้าหมายที่ 2 อายุ 13-20 ปี)
 • ด้วยกระบวนการพัฒนาสติปัญญา อัตลักษณ์ การสร้างจริยธรรม สอดแทรกลักคำสอนของศาสนา และสร้างความเข็มแข็งทางจิตรใจ
 • โดย ผู้นำทางศาสนา นักจิตวิทยา ผู้เชี้ยวชาญทางด้านยาเสพติด และคนที่ประสบความสำเร็จในชุมชนมาร่ามแชร์ประสบการณ์
 • จัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้มีส่วนร่วมและไม่น่าเบื่อหน่าย
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 19 ธ.ค.2558

 • ลงทะเบียนเวลา12.00 น.ณ.ศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้่านควน
 • รับประทานอาหารร่วมกัน
 • ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน 14.00 -17.00น.พิธีเปิดโครงการโดยนายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำนันตำบลบ้านควนกล่าววัตถุประส่งค์โครงการและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เปิดโครงการ Islamic Way of Life II i โดยนายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำนันตำบลบ้านควน
 • รับฟังการบรรยายหัวข้อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและแนวทางการปฏิเสธยาเสพติด โดยคุณนฤมล โต๊ะหลัง วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน
 • เวลา 17.00 น.เดินทางไปพัก ณ มัสยิด
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารและปฏิบัติศาสนกิจ เวลา 20.00-22.00น.
 • กิจกรรมกลุ่มศาสนบำบัดขัดเกลาตักเตือนด้วยหลักการศาสนาอิสลาม

วันที่ 20 ธันวาคม 2558

 • 05.00 น.ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและปฏิบัติศาสนกิจกรรมพบประพูดคุยเรื่องศาสนาตามแนวทางศาสดา
 • 07.00 น.รับประทานอาหารเช้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

11. รับสมัครเข้ากลุ่ม Teen Chor-Sport and Culture

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพิ่มทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่ม Teen Chor-Sport and Culture
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีรายได้เสริมจากการแสดงศิลปะการป้องกันตัวของไทย
 • กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนมีความสนุกและกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น
 • เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกันเรื่องทักษะการแข่งขัน การระงับอารมณ์ การแก้เกม การวางแผน
 • เยาวชนรวมกลุ่มฝึกซ้อมด้วยตนเองด้วยความสนใจทุกวันหลังเลิกเรียนทำให้มีพัฒนาการด้านทักษะการเล่นดีขี้นเรื่อยๆและมีเยาวชนสนใจเพื่มขึ้น- -
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยเปิดรับสมัครตามความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น(13-20ปี) จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่ม Chor-Muaythai and Culture จำนวน 15 คน และ Chor-Football จำนวน 15 คน มีการนัดซ้อม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับ Chor-Muaythai and Culture หลังจากทำการฝึกซ้อมและชำนาญแล้ว จะมีเวทีสำหรับทำการแสดงของผู้เข้าร่วมกลุ่ม Chor-Futball จะจัดหารายการเพื่อส่งทีมทำการแข่งขัน และมีการแข่งขันกระชับมิตรทุก ๆ 2สัปดาห์
 • ทุกอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน จะมีการจัดเวทีสรุปบทเรียนและให้แนวคิดทักษะเรื่องการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สมาชิกและเปลี่ยนความเห็น ความรู้สึก พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน และฝึกการพูดเพื่อเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มวัยเดียวกันต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเวลา15.00 น
 • 16.00-18.00 น.ลงสนามฝึกซ้อมฟุตบอล ณ สนามหญ้าเทียมควนกาหลงอารีน่า
 • ทำการแบ่งทีม เป็น 3 ทีม ทีมละ 10คน
 • ทำการแข่งขับพบกันทุกทีม
 • ทีมที่มีคะแนนสูงสุดสองทีมเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ
 • ฝึกซ้อมด้วยการจำลองการแข็งขันเสมือนจริง
 • เรียนรู้การถูกกดดันขณะแข่งขัน
 • เรียนการแก้เกมการแข่งขัน
 • เรียนรู้การระงับสติการม
 • มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
 • รับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 2

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่มพูนทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่ม Teen Chor-Sport and Culture
 • กลุ่มเป้าหมายวัยเด็กมีรายได้เสริมจากการแสดงศิลปะการป้องกันตัวของไทย
 • กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการแข่งขันเป็นที่ 1 ของสาย o ได้คะแนนรวม 7 แต้ม
 • ผลสรุปแพ้การยิงลูกโทษ 3:2 ประตู ตกรอบ 32ทีมสุดท้าย
 • สิ่งที่เกิดขึ้นมากว่าประสบการณ์คือทักษะและน้ำใจนักกีฬาที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขัน
 • ภาพที่เพื่อนต่างทีมจับมือกอดกันคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแม้นจะมาต่างพื้นที่
 • เมื่อกีฬานำพามิตรภาพต่างถิ่นมาเจอกันเพียงระยะเวลาไม่นานกีฬาได้สร้างความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้นต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยเปิดรับสมัครตามความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น(13-20ปี) จำนวน 30 คน
 • โดยแบ่งเป็น กลุ่ม Chor-Muaythai and Culture จำนวน 15 คน และ Chor-Football จำนวน 15 คน มีการนัดซ้อม 3 ครั้งต่อสัปดาห์

  สำหรับ Chor-Muaythai and Culture หลังจากทำการฝึกซ้อมและชำนาญแล้ว จะมีเวทีสำหรับทำการแสดงของผู้เข้าร่วมกลุ่ม Chor-Futball จะจัดหารายการเพื่อส่งทีมทำการแข่งขัน และมีการแข่งขันกระชับมิตรทุก ๆ 2สัปดาห์

 • ทุกอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน จะมีการจัดเวทีสรุปบทเรียนและให้แนวคิดทักษะเรื่องการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สมาชิกและเปลี่ยนความเห็น ความรู้สึก พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน และฝึกการพูดเพื่อเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มวัยเดียวกันต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รวมตัวเวลา 13.00น.ออกเดินทางไปยังสนามกีฬาฟุตบอลชั่วคราวบ้านเขาจีน
 • เยาวชนอบอุ่นร่างกายยืดหยุ่นกล้ามเนื้อแบบกลุ่มด้วยความสนุกสนาน
 • โดยให้ทุกคนในกลุ่มสลับกันออกมาเป็นผู้นำการออกท่าตัวอย่างแล้วให้เพื่อนๆทำตาม
 • ได้เห็นถึงรอยยิ้มความสุขและสนุกสนานของเด็กๆ
 • ตัวแทนที่ถูกคัดเลือกลงสนามแข่งขันโดยเพื่อนๆคอยให้กำลังใจ
 • ขณะทำการแข่งขันผู้แข่งขันก็มีความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแข่งขัน
 • เพื่อนที่อยู่ข้างๆสนามก็ส่งเสียงเชียร์อย่างสุดกำลัง
 • หลังจบการแข่งขัน ก็รับประทานอาหารร่วมกันและกลับบ้านพร้อมกันด้วยรอยยิ้ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

12. นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเยาวชนได้แสดงความสามารถและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชน
 • เป็นโมเดลแก่เยาวชนและเป็นแม่เหล็กเพื่อดึงผู้สนใจมาเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากกิจกรรมการแสดงชุดตอมวยกำปงฆ๊วน(มวยไทยบ้านควน)ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและหลังจากวันนั้นได้มีผู้สนใจติดต่อให้ไปทำการแสดงในงานอื่นๆหลายงานซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่เยาวชนและเยาวชนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนก็สนใจเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้เด็กกลุ่มมวยไทย ได้แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และได้ใช้เวลาว่างทำการซ้อมไม่ไปมั่วสุม
 • ในงานวันเด็กแห่งชาติของ อบต. โรงเรียน อบจ.รวม 3 ครั้ง
 • เยาวชน 15 คน พี่เลี้ยง 3 คน
 • กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กได้แสดงความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนรุ่นเดียวกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • แสดงโชว์บนเวทีงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลโดยทำการแสดงโชว์ชื่อชุดตอมวยกำปงฆ๊วน(มวยไทยบ้านควน)โดยผู้ทำการแสดงเป็นเยาวชนที่ร่วมฝึกฝนและได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มให้ทำการแสดง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

18 18

13. จัดกิจกรรมรวมพรรค

ไม่มีกิจกรรม

14. ลานคนเก่ง

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจโครงการและวิธีการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 5 ตุลาคม 2558

 • รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินโครงการ และยกตัวอย่างโครงการที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จ
 • รับฟังการบรรยายอธิบายเรื่องการใช้เวบและการคีย์ข้อมูลโดย อ.ภานุมาศ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียดและง่าย
 • รับฟังและสอบถามเรื่องการดำเนินงานอย่างละเอียด โดย นาง นฤมล ฮะอุรา
 • รับฟังและสอบถามเรื่องการทำบัญชี โดย คุณธิดา
 • คีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและกิจกรรมย่อยลงเวบ
 • รับฟังการบรรยายการทำสื่อโดย คุณถนอม

  วันที่ 6 ตุลาคม 2558

  • คีย์ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม
  • ประชุมรายงานผลกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้วให้แก่พี่เลี้ยง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้และและทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงาน

 • การคีย์ข้อมูลลงเว็บ
 • การทำบัญชี
 • การสรุปงานในแต่ละงวด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินโครงการ
 • รับฟังการบรรยายอธิบายเรื่องการใช้เวบและการคีย์ข้อมูลโดย อ.ภานุมาศ
 • รับฟังและสอบถามเรื่องการดำเนินงานอย่างละเอียด โดย นาง นฤมล ฮะอุรา
 • รับฟังและสอบถามเรื่องการทำบัญชี โดย คุณธิดา
 • คีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและกิจกรรมย่อยลงเวบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานและการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • รู้วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้อง
 • รู้วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องต้องเสียภาษีนะที่จ่ายจำนวน 1,000 บาทขึ้นไปใน ค่าวิทยากร ค่าจ้าง ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าเช้ารถ โดยต้องจ่าย 1% และนำไปจ่ายภาษีภายในก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • 9.00 น ลงทะเบียน
 • 10.00 น รับฟังการบรรยายเรื่องการเขียนรายงานและการเงิน
 • 12.00 น รับประทานอาหารเที่ยง
 • 14.00 น รับฟังการบรรยายเรื่องการเขียนรายงานและการเงิน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับเงินเปิดบัญชีคืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชี 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

 

1 1

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตือนสติเรื่องพิษของบุหรี่ไม่สูบบุหรีในสถานที่ที่กำหนด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบ้านในชุมชนพบเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตามในพื้นที่ไมสูบบุหรี่ นำไปสู่การตระหนักในการไม่สูบบุหรี่ได้ และเป็นที่อากาศบริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมสุขภาวะที่ดีกับชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • มัสยิดมิสบาฮุสดีน ต.บ้านควน เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนในหมู่บ้านในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามัสยิดวันละ 5 ครั้ง
 • ที่ทำการกำนันตำบลบ้านควนเนื่องจากชาวบ้านจะจะมาใช้บริการบ่อยครั้ง
 • ศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านควนเนื่องจากมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
 • โรงเรียนตาดีประจำมัสยิดมิสบาฮุสดีน ต.บ้านควน เป็นโรงเรียนในชุมชนมีผู้ปกครองและนักเรียนสามารถพบเห็นป้ายได้ชัดเจน
 • บังสมานโฮมสเตย์ เป็นโฮมสเตย์ชุมชนมีผู้เข้าพักและทำกิจกรรมต่างๆ
 • ป้ายเคลื่อนย้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ในแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

เยาวชนร่วมและผู้นำชุมชนร่วมดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆดังนี้

 • มัสยิดมิสบาฮุสดีน ต.บ้านควน เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนในหมู่บ้านในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามัสยิดวันละ 5 ครั้ง
 • ที่ทำการกำนันตำบลบ้านควนเนื่องจากชาวบ้านจะจะมาใช้บริการบ่อยครั้ง
 • ศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านควนเนื่องจากมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
 • โรงเรียนตาดีประจำมัสยิดมิสบาฮุสดีน ต.บ้านควน เป็นโรงเรียนในชุมชนมีผู้ปกครองและนักเรียนสามารถพบเห็นป้ายได้ชัดเจน
 • บังสมานโฮมสเตย์ เป็นโฮมสเตย์ชุมชนมีผู้เข้าพักและทำกิจกรรมต่างๆ
 • ป้ายเคลื่อนย้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ในแต่ละครั้ง
 • photo
 • photo
 • photo

 

1,000 1,000

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 63 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,940.00 74,794.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 49                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ไม่เข้าใจรูปแบบการเขียนรายงาน
 • ไม่เข้าใจการทำสรุปการเงิน
 • เงินดำเนินโครงการเข้าช้าต้องสำรองจ่ายก่อนเป็นจำนวนมาก

เป็นการทำโครงการครั้งแรกไม่มีความรู้เรื่องการทำสรุปรายงาน

 • เข้าร่วมการอบรม
 • ขอคำปรึกษาพี่เลี้ยงอย่างไกล้ชิด

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
ด.ช. ชำซุดดิน หมาดตรา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
น.ส. ศิริญากรณ์ ฮะอุรา 307 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย รอมซี ตอหิรัญ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
ด.ช. นัทวี หมันตูเต๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
ตอมวยกำปงฆวร(มวยไทยบ้านควน)
 • ออกกำลังกาย
 • รักษาวัฒนธรรมมวยไทยพื้นบ้าน(บ้านควน)ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง
 • ทำการแสดงเพื่ออนุรักษ์
 • สร้างรายได้จากการแสดงนอกพื้นที่ให้แก่เยาวชน

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยง ( 25 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยง ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดที่ 1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 5/10-Feb ( 5 มีนาคม 2559 )
 5. จัดตั้งและประชุมชมรม M.5 Buddy ( 12 มีนาคม 2559 )
 6. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 3 ( 19 มีนาคม 2559 )
 7. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 3 ( 20 มีนาคม 2559 )
 8. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 4 ( 26 มีนาคม 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 6/10-Mar ( 27 มีนาคม 2559 )
 10. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 4 ( 27 มีนาคม 2559 )
 11. นำกลุ่ม Chor-Muaythai ไปร่วมการแสดงศิลปะการป้องกันตัว ( 10 เมษายน 2559 )
 12. Meeting and Learning M.5 Buddy 2/10 ( 16 เมษายน 2559 )
 13. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 5 ( 24 เมษายน 2559 )
 14. Meeting and Learning M.5 Buddy3/10 ( 30 เมษายน 2559 )
 15. Meeting and Learning M.5 Buddy4/10 ( 14 พ.ค. 2559 )
 16. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 5 ( 21 พ.ค. 2559 )
 17. Practice and Play:Teen Chor-Sport and Culture 6 ( 22 พ.ค. 2559 )
 18. Meeting and Learning M.5 Buddy5/10 ( 28 พ.ค. 2559 )
 19. Meeting and Learning M.5 Buddy 8/10 ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 20. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 7/10-Apr ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 21. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 6 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 22. Practice and Play:Child Chor-Sport and Culture 7 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 23. ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านควน 8/10-May ( 11 สิงหาคม 2559 )
 24. Meeting and Learning M.5 Buddy 9/10 ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เจ๊ะหมาด ฮะอุรา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......