แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน

รหัสโครงการ 58-03931 รหัสสัญญา 58-00-2185 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มเยาวชยมวยไทย และฟุตบอล

ภาพกิจกรรมโครงการ

empowerment ให้ทำกิจกรรมกับกลุ่มนี้ต่อเนื่องต่อไป

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

กลุ่มเยาวชน 7-20ปี 60คน รวมตัวกันออกกำลังกายด้วยมวยไทยและฟุตบอล เป็นประจำอาทิตย์ละ 1 - 3 วัน

ภาพกิจกรรม

empowerment ให้ทำกิจกรรมกับกลุ่มนี้ต่อเนื่องต่อไป

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
  • เยาวชนกลุ่มเสี่ยงอายุประมาณ 7-12 ปี เป็นจำนวน 20 คน หลังจาเสร็จสิ้นโครงการแล้วเยาวชนกลุ่มนี้ยังไม่ใช้ยาเสพติด
  • เยาวชนกลุ่มใช้ยาเสพติดแล้วอายุระหว่าง13-20ปี จำนวน 20 คน สามารถลดการเสพได้ 3 คน และสามารถเลิกได้จำนวน 1 คน

สอบถามแกนนำโครงการและเยาวชน

empowerment ให้ทำกิจกรรมกับกลุ่มนี้ต่อเนื่องต่อไป

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนด้านยาเสพติดแล้วนำมาคืนให้ชุมชนรับทราบสู่การทำแผนชุมชน

  • ภาพกิจกรรม
  • กิจกรรมหลักของแผนในรายงานกิจกรรม

ให้นำกระบวนการทำงานบนฐานข้อมูลแบบนี้ไปใช้กับการทำงานแก้ปัญหาอื่นๆต่อ

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

การพูดคุยสัมภาษณ์เยาวชนและผู้ปกครองในเวทีสรุปโครงการ

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

บ้านควนเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 4,500 ไร่มีครัวเรือนทั้งหมด 425 ครัวเรือน มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 82 นับถือพุทธศาสนาร้อยละ 18 ชาวบ้านควนมีอาชีพหลักคือ กรีดยาง รองลงมาคือรับจ้างทั้วไปและทำการเษตร มีรายได้เฉลี่ยของประชาชน ในหมู่บ้าน 28,689 บาท /คน / ปี ปัญหาหลักของหมู่บ้านคือ เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี จำนวน 408 คน และได้เลือก กลุ่มเป้าหมายไว้ 60 คน โดยแบ่งเป็น ช่วงวัยเด็ก 7-12 ปี จำนวน 30 คน และ วัยรุ่น 13-20 ปี จำนวน 30 คน การทำโครงการออกแบบให้กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชน และผู้ใหญ่กลุ่มที่จะมาเป็นสภาผู้นำชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ก่อตั้งสภาผู้นำชุมชน 2) สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในเยาวชน 3) ลดโอกาสการทดลองใช้ยาเสพติด และลดการใช้สารเสพติดของกลุ่มเป้าหมายหลัก 4) สร้างการมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 5) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ มีการออกแบบกิจกรรมให้เยาวชนรวมกลุ่มการฝึกมวยไทย เพื่อออกกำลังกายและออกแสดง จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้ใหญ่สอนให้เยาวชนรู้จักการเก็บข้อมูลสถานการณ์และการรวบรวมข้อมูล เข้าร่วมกระบวนการคืนข้อมูลและทำแผน ผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ 1) หมู่บ้านเกิดกลไกการทำงานร่วมกันคือ สภาผู้นำชุมชน ได้กลุ่มการทำงาน เพิ่มขึ้นจากกรรมการหมู่บ้าน แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือทั่วทุกคนที่ได้รับการคัดเลือก 2) เกิดกลไกเยาวชนกลุ่มฟุตบอล 30 คน กลุ่มมวยไทยทั้งชายหญิง 30 คน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทย 3) เกิดกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่กลุ่ม ชรบ. กิจกรรมที่ทำได้แก่ การออกพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานที่สาธรณะของหมู่บ้าน เยาวชนกับผู้ใหญ่เกิดความสัมพันธ์อันดี ลดช่องว่างระหว่างวัย สามารถตักเตือนสั่งสอนได้ไม่ว่าลูกหลานใคร


แกนนำโครงการเป็นเยาวชนที่จบปริญญาตรีแล้วกลับมาทำงานในชุมชน การทำงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการและการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน ผลการทำงานพบว่าสามารถเข้ากับเยาวชนได้ดี สามารถดึงการมีส่วนร่วม และเป็นที่เคารพนับถือของเยาวชน มีทักษะการบริหารจัดการ การรายงาน และการจัดการระบบการเงินเพิ่มมากขึ้นจากแรกเริ่มงวดที่หนึ่ง ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะทำกิจกรรมไม่ครบถ้วน ถือเป็นโอกาสพัฒนาในการออกแบบกิจกรรมในการทำงานครั้งต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3