สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03920
สัญญาเลขที่ 58-00-2189
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
4) ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน
5) พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน
6) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 1/10
7) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
8) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 2/10
9) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 3/10
10) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 4/10
11) พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน
12) ปิดงวด ที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,420.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 52.30 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,600.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 27,022.30 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,472.30 บาท รวมรายจ่าย (2) = 52,850.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 31,622.30 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,530.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุภาพ สิตะรุโณ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ปิดงวด ที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 5/10 (11 มีนาคม 2559)
 4. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 6/10 (11 เมษายน 2559)
 5. อบรมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 (16 เมษายน 2559)
 6. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 7/10 (11 พ.ค. 2559)
 7. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 8/10 (11 มิถุนายน 2559)
 8. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 9/10 (11 กรกฎาคม 2559)
 9. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง1/6 (21 กรกฎาคม 2559)
 10. ออกแบบการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน (22 กรกฎาคม 2559)
 11. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 2/6 (22 กรกฎาคม 2559)
 12. สำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 350 ครัวเรือน (23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559)
 13. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 1/10 (23 กรกฎาคม 2559)
 14. ฝึกมโนราห์ 1/15 (23 กรกฎาคม 2559)
 15. ฝึกมโนราห์ 2/15 (24 กรกฎาคม 2559)
 16. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 2/10 (24 กรกฎาคม 2559)
 17. อบรมแกนนำคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่ (25 กรกฎาคม 2559)
 18. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 3/6 (28 กรกฎาคม 2559)
 19. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60ครัวเรือนอาสาลดรายจ่าย 1/2 (29 กรกฎาคม 2559)
 20. ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการต้นแบบ 1 แห่ง (29 กรกฎาคม 2559)
 21. ฝึกมโนราห์ 3/15 (30 กรกฎาคม 2559)
 22. ฝึกมโนราห์ 4/15 (31 กรกฎาคม 2559)
 23. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง4/6 (31 กรกฎาคม 2559)
 24. สำรวจปัญหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย (2 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
 25. ตรวจสุขภาพปอดกลุ่มเป้าหมาย (3 สิงหาคม 2559)
 26. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 5/6 (3 สิงหาคม 2559)
 27. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาน้ำดื่ม (4 สิงหาคม 2559)
 28. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 6/6 (5 สิงหาคม 2559)
 29. จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนร่วมกัน (6 สิงหาคม 2559)
 30. ฝึกมโนราห์ 5/15 (6 สิงหาคม 2559)
 31. ฝึกมโนราห์ 6/15 (7 สิงหาคม 2559)
 32. ฝึกมโนราห์ 7/15 (8 สิงหาคม 2559)
 33. ฝึกมโนราห์ 8/15 (9 สิงหาคม 2559)
 34. ฝึกมโนราห์ 9/15 (10 สิงหาคม 2559)
 35. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 10/10 (11 สิงหาคม 2559)
 36. จัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลประชาชน (11 สิงหาคม 2559)
 37. ฝึกมโนราห์ 10/15 (11 สิงหาคม 2559)
 38. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60ครัวเรือนอาสาลดรายจ่าย 2/2 (12 สิงหาคม 2559)
 39. ฝึกมโนราห์ 11/15 (12 สิงหาคม 2559)
 40. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน (13 สิงหาคม 2559)
 41. กิจกรรมลดรายจ่ายและลด ละ เลิกบุหรี่ (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุภาพ สิตะรุโณ )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายฉัตรชัย เลี่ยนเห่า )
27 กุมภาพันธ์ 2559