สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03920
สัญญาเลขที่ 58-00-2189
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 5/10
2) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 6/10
3) อบรมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10
4) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 7/10
5) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 8/10
6) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 9/10
7) จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง1/6
8) จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 2/6
9) ฝึกมโนราห์ 1/15
10) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 1/10
11) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 3/10
12) ฝึกมโนราห์ 2/15
13) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 2/10
14) อบรมแกนนำคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่
15) จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 3/6
16) ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการต้นแบบ 1 แห่ง
17) ฝึกมโนราห์ 3/15
18) จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง4/6
19) ฝึกมโนราห์ 4/15
20) สำรวจปัญหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย
21) จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 5/6
22) ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาน้ำดื่ม
23) จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 6/6
24) ฝึกมโนราห์ 5/15
25) ฝึกมโนราห์ 6/15
26) ฝึกมโนราห์ 7/15
27) ฝึกมโนราห์ 8/15
28) ฝึกมโนราห์ 9/15
29) ฝึกมโนราห์ 10/15
30) ฝึกมโนราห์ 11/15
31) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน
32) ฝึกมโนราห์ 12/15
33) ฝึกมโนราห์ 13/15
34) ฝึกมโนราห์ 14/15
35) ฝึกมโนราห์ 15/15
36) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 4/10
37) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 5/10
38) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ6/10
39) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ7/10
40) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ8/10
41) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 9/10
42) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ10/10
43) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
44) ถ่ายภาพกิจกรรม
45) สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 10/10
46) งานสร้างสุข
47) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
48) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 31,622.30 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,530.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 52.22 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 43,311.84 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 137,204.52 บาท รวมรายจ่าย (2) = 93,892.68 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 43,311.84 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุภาพ สิตะรุโณ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุภาพ สิตะรุโณ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายฉัตรชัย เลี่ยนเห่า )
15 ตุลาคม 2559