สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03920
สัญญาเลขที่ 58-00-2189

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03920 สัญญาเลขที่ 58-00-2189

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 211,050.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,420.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,530.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,950.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 52.30 บาท
งวดที่ 2 = 52.22 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 104.52 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 146,742.68 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 43,311.84 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 5,300.00 5,300.00
1. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 10,000.00 10,000.00
1. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 1/10
2. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 2/10
3. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 3/10
4. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 4/10
5. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 5/10
6. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 6/10
7. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 7/10
8. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 8/10
9. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 9/10
10. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 10/10
กิจกรรมหลัก : ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน 39,400.00 39,400.00
1. ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 16,100.00 16,052.00
1. อบรมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10
2. ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการต้นแบบ 1 แห่ง
กิจกรรมหลัก : ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 10,100.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 25,600.00 0.00
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนร่วมกัน 5,250.00 0.00
กิจกรรมหลัก : น้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย 21,100.00 19,900.00
1. สำรวจปัญหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย
2. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาน้ำดื่ม
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน
กิจกรรมหลัก : ชวนกันลด ละ เลิกบุหรี่ 9,800.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่ 6,400.00 6,364.00
1. อบรมแกนนำคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่
กิจกรรมหลัก : กลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 11,500.00 11,500.00
1. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง1/6
2. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 2/6
3. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 3/6
4. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง4/6
5. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 5/6
6. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 6/6
กิจกรรมหลัก : สืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์ 37,500.00 30,000.00
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 1/10
2. ฝึกมโนราห์ 1/15
3. ฝึกมโนราห์ 2/15
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 3/10
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 2/10
6. ฝึกมโนราห์ 3/15
7. ฝึกมโนราห์ 4/15
8. ฝึกมโนราห์ 5/15
9. ฝึกมโนราห์ 6/15
10. ฝึกมโนราห์ 7/15
11. ฝึกมโนราห์ 8/15
12. ฝึกมโนราห์ 9/15
13. ฝึกมโนราห์ 10/15
14. ฝึกมโนราห์ 11/15
15. ฝึกมโนราห์ 12/15
16. ฝึกมโนราห์ 13/15
17. ฝึกมโนราห์ 14/15
18. ฝึกมโนราห์ 15/15
19. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 4/10
20. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 5/10
21. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ6/10
22. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ7/10
23. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ8/10
24. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 9/10
25. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ10/10
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,226.68
1. ปฐมนิเทศกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน
3. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
4. พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน
5. ปิดงวด ที่ 1
6. งานสร้างสุข
7. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. ถ่ายภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

211,050.00 146,742.68

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สุภาพ สิตะรุโณ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559