สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03920
สัญญาเลขที่ 58-00-2189
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

2. ชุมชน บ้านซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03920 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2189

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินการบริหารจัดการ  ควบคุมกำกับ  อำนวยการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• คณะทำงานขับเคลื่อนและบริหารโครงการ

• เกิดการบริหารจัดการโครงการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

• ได้สร้างความพร้อมและความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการทำงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงานต่างๆ และทราบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ

• ได้สร้างกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจำนวน40คน และแบ่งหน้าที่การทำงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• ประสานงานแกนนนำกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการของชุมชนจำนวน 40 คน เพื่อรวมกลุ่มแกนนำในชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายต่างในหมู่บ้าน และรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมของโครงการ

• จัดประชุมแกนนำชี้แจง วางแผนการดำเนินงาน แนวทางการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการทำงาน และบทบาทหน้าความรับผิดชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรมโครงการด้วยวิทยากรกระบวนการจำนวน 1 ครั้ง ใช้เวลาครึ่งวัน

•ประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน จำนวน 1 ครั้งใช้เวลาครึ่งวัน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เชิญแกนนำกลุ่มต่างๆเข้าร่วมประชุม
 2. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มมาเป็นคณะทำงานของโครงการ
 3. ดำเนินการคัดเลือกโดยการโหวตและเสนอชื่อ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

2. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 1/10

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินการบริหารจัดการ  ควบคุมกำกับ  อำนวยการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มแกนนำที่เป็นกลไกบริหารสำคัญของโครงการ
 • แกนนำหรือคณะทำงานของสภาฯได้รับรู้แนวทางการดำเนินงาน และเข้าใจในหน้าที่
 • เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมครั้งนี้ใช้ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 เป็นสถานที่ประชุม จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลาประชุม 13.00 น. โดยมีนายสุภาพ สิตะรุโณ เป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานการประชุม เมื่อเวลา 14.00 น.ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งเรื่องที่ประชุมทราบ ดังนี้ ด้วย สสส.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการสานชุมชนรวมพลเครือข่ายสู่เป้าหมายบ้าน ซอย 10 วิถีพอเพียง ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน 211,050 บาทเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนตามกิจกรรมโครงการที่ขอเสนองบประมาณ โดยมีเงื่อนไขและแนวทางในการดำเนินงานและการสนับสนุนตามเอกสารแจกให้ ส่วนกิจกรรมต่างๆที่ต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างสุขภาพในหมู่ที่ 2 บ้านซอยสิบมีดังนี้

 • จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

 • สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10

 • ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน

 • พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้าน ซอย 10

 • ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

 • เก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน
 • คืนข้อมูลและจัดทำแผนชุมชน
 • น้ำดื่มสะอาดบริโภคปลอดภัย
 • ชวนกันลด ละ เลิกบุหรี่
 • จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่
 • กลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย 10 เข้มแข็ง
 • สืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์
 • การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยง
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • ถ่ายภาพกิจกรรมและจัดทำรายงาน โดย สสส.จะสนับสนุนงบประมาณโดยแบ่งเป็นงวดๆ จำนวน 3 งวด ซึ่งงวดแรกจะได้รับเงินสนับสนุนมาเป็นเงิน 84,420 บาท ให้ดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559 และนายสุภาพ สิตะรุโณ แจ้งการเตรียมพร้อมในเรื่องของเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อเงินเข้ามาจะได้ดำเนินการต่อไป

2 ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่ม โดยสมาชิกแกนนำเสนอชื่อตัวแทนจำนวนกลุ่มละ 5 คนมาเป็นคณะทำงานในสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 ซึ่งดำเนินการคัดเลือกได้คณะทำงานดังนี้

 • ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 คน

 • สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 จำนวน2 คน

 • แกนนำกลุ่มสตรี จำนวน 3 คน

 • บัญฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน1 คน

 • สารวัตรกำนัน1 คน

 • แกนนำกลุ่มธนาคารขยะ จำนวน5 คน

 • ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสืบสานเรือพระ จำนวน 5 คน

 • ปราชญ์มโนราห์ จำนวน3 คน

 • อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่ที่ 2 จำนวน 4 คน

 • แกนนำกลุ่มออมทรัพย์จำนวน6คน

 • แกนนำกลุ่มน้ำดื่มสะอาด จำนวน6 คน รวมจำนวน40 คน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 จากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นทีมบริหารโครงการและแกนนำในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของโครงการ
 • เชิญประชุมครั้งแรกเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการและเตรียมงานปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน
 • กำหนดการประชุมของสภาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน มีคณะทำงานเข้าร่วม 40 คน ใช้เวลาครึ่งวันบ่าย จำนวน 10 ครั้ง
 • ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

1.ขั้นตอนเตรียมการ

 • เชิญตัวแทนของกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

2.ขั้นตอนประชุม

3.ขั้นตอนสรุปการประชุม

 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 2/10

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมและรายงานการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มแกนนำที่เป็นกลไกบริหารสำคัญของโครงการ
 • แกนนำหรือคณะทำงานของสภาฯได้รับรู้แนวทางการดำเนินงาน และเข้าใจในหน้าที่
 • เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 เป็นสถานที่ประชุมโดยมีนายสุภาพ สิตะรุโณ เป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานการประชุม เมื่อเวลา 13.30 น.ประธานกล่าวเปิดประชุม

 • เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ

จากการดำเนินกิจกรรมปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสานชุมชนรวมพลเครือข่ายสู่เป้าหมายบ้าน ซอย 10 วิถีพอเพียง ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส. โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ภายในวงเงินจำนวน 39,400 บาทนั้น มีประชาชนทั้งตำบลให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และได้นำเรียนแจ้งให้นายอำเภอควนกาหลงทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

 • เรื่องสืบเนืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว

  ไม่มี

 • เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา นายสุภาพ สิตะรุโณ กล่าวกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อไปในเดือนหน้า ตามปฏิทินการดำเนินงาน คือการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 คณะทำงานเห็นควรดำเนินการในเดือนนี้เลยได้มั้ย นายทอง ตรีรัตน์ กล่าวว่าเนืองด้วยในเดือนนี้มีกิจกรรมอื่นๆของหมู่บ้านหลายอย่างทำให้คณะทำงานหลายคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทำให้คณะทำงานไม่รู้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องจึงเห็นควรเลื่อนออกไปก่อน ไว้เสนอพิจารณาในคราวที่คณะทำงานว่างและพร้อมเข้าร่วมอบรม นายสุภาพ สิตะรุโณ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่ตามข้อเสนอของคุณ ทอง ตรีรัตน์

มติที่ประชุม เห็นด้วยเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาฯไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

 • เรื่องอื่นๆ

  นายสุภาพ สิตะรุโณ กล่าวว่า ข้าพเจ้าในนามผู้รับผิดชอบโครงการและตั้งใจหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านซอย 10 โดยการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆหลายกิจกรรมในโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ของคณะทำงานทุกคนในการขับเคลื่อนต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 จากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นทีมบริหารโครงการและแกนนำในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของโครงการ
 • เชิญประชุมครั้งแรกเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการและเตรียมงานปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน
 • กำหนดการประชุมของสภาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน มีคณะทำงานเข้าร่วม 40 คน ใช้เวลาครึ่งวันบ่าย จำนวน 10 ครั้ง
 • ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • ผลการดำเนินกิจกรรมปัดลานเล่าขานสานชุมชน
 1. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 • ไม่มี
 1. เรื่องเพื่อพิจารณา
 • กิจกรรมที่เริ่มดำเนินการในเดือนต่อไป
 1. เรื่องอื่น ๆ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 3/10

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมและติดตามดำเนินกิจกรรม และปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มแกนนำที่เป็นกลไกบริหารสำคัญของโครงการ
 • แกนนำหรือคณะทำงานของสภาฯได้รับรู้แนวทางการดำเนินงาน และเข้าใจในหน้าที่
 • เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 มกราคม 2559ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2

โดยมีนายสุภาพ สิตะรุโณ เป็นประธานการประชุม เปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ

ในเดือนภุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ตามปฏิทินการดำเนินงาน ต้องดำเนินกิจกรรม สืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ ภายในวงเงิน 37,500 บาท

เรื่องสืบเนืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 • นายสุภาพ สิตะรุโณ กล่าวกิจกรรมสืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์ที่ต้องดำเนินการต่อไปในเดือนหน้า รายละเอียดขอให้ นายรอศักดิ์อาดำ ผู้ประสานงานชี้แจงแนวทางให้คณะทำงานทราบและพิจารณาวางแผนแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 • นายรอศักดิ์ อาดำขอชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ประกอบด้วย1 กิจกรรมหลักมี 2กิจกรรมย่อยดังนี้

 • สืบทอดการทำเรือพระกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านซอยสิบ และเยาวชนบ้านซอยสิบ จำนวน 25คน มาเรียนรู้การทำเรือพระ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอน เรียนทั้งหมด 10ครั้ง

  -สืบทอดการรำมโนราห์กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านซอยสิบ และเยาวชนบ้านซอยสิบ จำนวน 20คน มาเรียนรู้การรำมโนราห์โดยมีครูโรงเรียนบ้านซอยสิบและปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอน เรียนทั้งหมด 15ครั้ง

 • นายสุภาพ สิตะรุโณ เมื่อคณะทำงานรู้แนวทางในการดำเนินงานคร่าวๆ ขอมอบให้คณะกรรมการสืบทอดมโนราห์ และคณะกรรมการสืบทอดเรือพระ เตรียมการและวางแผนการดำเนินงาน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบต่อไปในการประชุมครั้งที่ 4 ขอฝากคณะทำงานทั้งสองทีมเร่งดำเนินการเตรียมการและวางแผนเพื่อทันดำเนินการในเดือนหน้า

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 จากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นทีมบริหารโครงการและแกนนำในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของโครงการ
 • เชิญประชุมครั้งแรกเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการและเตรียมงานปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน
 • กำหนดการประชุมของสภาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน มีคณะทำงานเข้าร่วม 40 คน ใช้เวลาครึ่งวันบ่าย จำนวน 10 ครั้ง
 • ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 • เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์

 • เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

 • เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินกิจกรรมสืบทอดทำเรือพระและสืบทอดมโนราห์ เรื่องอื่น ๆ ...................
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 4/10

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมสืบทอดทำเรือพระและมโนราห์  และปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มแกนนำที่เป็นกลไกบริหารสำคัญของโครงการ
 • แกนนำหรือคณะทำงานของสภาฯได้รับรู้แนวทางการดำเนินงาน และเข้าใจในหน้าที่
 • เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 2 โดยมีนายสุภาพ สิตะรุโณ เป็นประธานการประชุม เปิดประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.

 • เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ

ในเดือนภุมภาพันธ์นี้ เรากำหนดดำเนินกิจกรรม สืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์ ภายในวงเงิน 37,500 บาท โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2559 นี้

 • เรื่องสืบเนืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว

  1. การสืบทอดมโนราห์ มีครูมโนราห์ 3 ท่าน คือนายบุญให้ปราบคง นายวีนัส อนันตพงศ์ และครูถนอมพันธ์ ชัยชนะ เป็นผู้ฝึกสอน เด็ก เยาวชน 20 คน จำนวน 15 ครั้ง

  2. การสืบทอดเรือพระ มีครูทำเรือพระจำนวน5 ท่าน คือนายอาทิตย์ คนหาญนายก้วน คงพรหม นายวินัย จันทร์คง นายสินไชย ไหมรักษ์ และนางสาวทิพาพร พรหมทอง เป็นผู้รับผิดชอบฝึกสอนเด็กนักเรียนและเยาวชน จำนวน 10 ครั้ง

 • เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

 • เรื่องอื่นๆ

  นายสุภาพ สิตะรุโณ ขอฝากให้คณะทำงานชุดสืบทอดทำเรือพระและมโนราห์ ทำหน้าที่ฝึกฝนลูกหลานของเราให้ได้มีความรู้สามารถสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีต่อไปสู่ลูกหลาน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ท่านสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ทุกเวลา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 จากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นทีมบริหารโครงการและแกนนำในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของโครงการ
 • เชิญประชุมครั้งแรกเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการและเตรียมงานปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน
 • กำหนดการประชุมของสภาฯ เดือนละ 1 ครั้ง ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน มีคณะทำงานเข้าร่วม 40 คน ใช้เวลาครึ่งวันบ่าย จำนวน 10 ครั้ง
 • ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กิจกรรมสืบทอดทำเรือพระและมโนราห์

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

3. ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมในโครงการ

 • ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้การดำเนินกิจกรรมต่างในโครงการ ทำให้สามารถเกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากกิจกรรมเปิดตัวในงานประเพณีชักพระประจำตำบลควนกาหลง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงเป็นเจ้าภาพ โดยมีกำหนดการจัดงานทั้งวันทั้งคืนเป็นประจำทุกปี และมีประชาชนทุกหมู่เข้าร่วมกิจกรรม นายสุภาพ สิตะรุโณ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานฯ จึงเลือกวันเดียวกันนี้ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ สานชุมชนรวมพลเครือข่ายสู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส. ด้วยการจัดเรือพระประชาสัมพันธ์ร่วมในงานประเพณีชักพระตำบลควนกาหลง โดยเริ่มตั้งแต่ตกแต่งเรือพระให้สวยงามและติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประดับเรือพระ จากนั้นเริ่มตั้งขบวนพาเหรดลากเรือพระตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันที่ 28 ตุลาคม 2558 แล้วเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 08.30 น.ออกจากหน้าวัดกุมภีลบรรพต โดยมีรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการนำหน้าขบวนพาเหรดลากเรือพระ และมีเยาวชนจำนวน 2 คน ถือป้ายโครงการเดินนำหน้าขบวนพาเหรด เดินทางมายังบริเวณงาน ณ ลานคอนกรีตตลาดนัดบ้านซอย 10 นำเรือพระประชาสัมพันธ์โครงการฯมาจอดให้ประชาชนทั่วไปทำบุญเดือนสิบ โดยในงานนี้มีนายอำเภอควนกาหลงเข้าร่วมงาน ซึ่งท่านได้รับทราบข้อมูลของโครงการในงานนี้พร้อมกับประชาชนอื่นๆที่มาเที่ยวงาน และท่านนายอำเภอให้เกียรติถ่ายภาพกับเรือพระประชาสัมพันธ์โครงการด้วย เมื่อส่งทานนายอำเภอกลับแล้ว แกนนำคณะทำงานใช้โทรโข่งพูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการให้ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านซอย 10 ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมในงานประเพณีชักพระตำบลควนกาหลง จากการเปิดลานเวทีประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการทำให้ หน่วยงานรัฐและเอกชน พ่อค้าแม่ค้า เยาวชนและประชาชนตำบลควนกาหลงได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างของโครงการฯ ทราบที่มาของโครงการ รับรู้ว่า สสส.สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามโครงการนี้ และประชาชนได้รู้วิธีการดำเนินงาน เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดความกระตือรือร้น สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ

 • จัดเวทีประชาสัมพันธ์บูรณาการร่วมกับประเพณี งานชักพระ งานทำบุญเดือน 10

 • เชิญแกนนำกลุ่มเครื่อข่ายต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มสตรีกลุ่มอสม. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มน้ำยางสดกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านตัวแทนหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ สมาชิก อบต. เยาวชน ตัวแทนครัวเรือน
 • ผู้เข้าร่วม 300 คน ใช้เวลา 1 วัน
 • จัดประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในหมู่บ้านทุกตอนเย็นวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป
 • ทำป้ายไวนิลโครงการติดตั้งตามแหล่งชุมชนทั่วหมู่บ้านจำนวน 3 ป้าย
 • ใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดเตรียมตกแต่งเรือพระ

 2. ประชาสัมพันธ์ทางแกนนำคณะทำงาน 40 คนแจ้งกำหนดการของกิจกรรมให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 เข้าร่วมงาน เปิดตัวด้วยการจัดกิจกรรมประกวดเรือพระร่วมในประเพณีตำบลควนกาหลง โดยการตั้งขบวนลากเรือพระ ตามด้วยขบวนพาเรดมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมกับรถแห่โฆษณา เดินทางมายังบริเวณลานคอนกรีตตลาดนัดบ้านซอย 10

 3. กำหนดการกิจกรรมปัดลานเล่าขานสานกลุ่มชุมชนมีดังนี้

เวลา 08.00 น.ประชาชนหมู่ที่ 2 พร้อมกันที่วัดกุมภีลบรรพต

เวลา 08.40 น.เริ่มเคลื่อนขบวนการชักลากเรือพระจากวัดมายังลานจัดงาน โดยให้ทันกับเวลาที่ อบต.กำหนด ไม่เกิน 9.30 น. พร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์

เวลา 10.00 - 12.00 น. เริ่มกิจกรรมปัดลานเล่าขานสานชุมชน

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.30 น. เริ่มกิจกรรมปัดลานเล่าขานสานชุมชน(ต่อ)

เวลา 19.30 - 20.30 น. การแสดงรำมโนราห์เปิดกิจกรรมปัดลานฯของเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านซอย 10

เวลา 20.30 - 21.00 นนายสุภาพ สิตะรุโณ เล่าขานกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการสานชุมชนรวมพลเครือข่ายสู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

ลากเรือพระกลับวัดในวันที่ 29 ตุลาคม 2558

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

300 400

4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10

ไม่มีกิจกรรม

5. ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

6. เก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

7. คืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนร่วมกัน

ไม่มีกิจกรรม

8. น้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย

ไม่มีกิจกรรม

9. ชวนกันลด ละ เลิกบุหรี่

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่

ไม่มีกิจกรรม

11. กลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง

ไม่มีกิจกรรม

12. สืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เรียนรู้การใช้โปรแกรมแนะนำทบทวนโครงการตรวจสอบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินโครงการ และยกตัวอย่างโครงการที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จ รับฟังการบรรยายอธิบายเรื่องการใช้เวบและการคีย์ข้อมูลโดย อ.ภานุมาศ พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียดและง่าย รับฟังและสอบถามเรื่องการดำเนินงานอย่างละเอียด โดย นาง นฤมล ฮะอุรา รับฟังและสอบถามเรื่องการทำบัญชี โดย คุณธิดา คีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและกิจกรรมย่อยลงเวบ รับฟังการบรรยายการทำสื่อโดย คุณถนอม วันที่ 6 ตุลาคม 2558 คีย์ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม ประชุมรายงานผลกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้วให้แก่พี่เลี้ยง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เรียนรู้และทำความเข้าใจการดำเนินงาน
 2. การคีย์ข้อมูลลงเวป
 3. การทำบัญชี - การสรุปงานในแต่ละงวด
กิจกรรมที่ทำจริง

รับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินโครงการ รับฟังการบรรยายอธิบายเรื่องการใช้เวปและการคีย์ข้อมูลโดย อ.ภานุมาศ รับฟังและสอบถามเรื่องการดำเนินงานอย่างละเอียด โดย นาง นฤมล ฮะอุรา รับฟังและสอบถามเรื่องการทำบัญชี โดย คุณธิดา คีย์ข้อมูลแผนดำเนินงานและกิจกรรมย่อยลงเวบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

6 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจ และวิธีการทำบัญชีเงินสดรับจ่าย และตรวจสอบเอกสารการเงิน การทำรายงานข้อมูลในเว็บไซต์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้การทำบัญชี การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  การเตรียมความพร้อมในการทำโครงการ การเขียนรายงานบนเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ
พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ
พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ ปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจไม่ได้จัดตามแผนที่วางไว้

 • photo
 • photo
 • photo

 

4 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของโครงการ การคีย์ระบบติดตามโครงการ และเรียนรู้รายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คน คือผู้ประสานงานโครงการ และเหรัญิกของโครงการ เพื่อมาเรียนรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ปและติดตามการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเช่น
การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ ซักถามแลกเปลี่ยน
สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบเดียวกัน 2.ติดตามการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการ และดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน พร้อมทั้งคีย์ระบบข้อมูลลงในเว็ป 3.การจัดทำรายงานการเงินของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังบรรยายการคีย์ระบบติดตามและการเงิน เป็นขั้นตอนตั้งแต่ติดตามกิจกรรมที่บันทึกไว้ในปฏิทินที่ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบบันทึกการทำรายงานเสร็จสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน ข้อมูลเว็บไซต์ ก่อนส่งงาน สจรส งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้ได้เตรียมความพร้อมก่อนส่งงาน สจรส. งวดที่ 1 การเขียนรายงานบนเว็บไซต์บางกิจกรรมรายละเอียดน้อยไป เอกสารที่เตรียมพร้อมส่งเรียบร้อย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งงาน สจรส. งวดที่ 1 พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งงาน สจรส. งวดที่ 1 พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ ปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจไม่ได้จัดตามแผนที่วางไว้


 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 ปิดงวด ที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจความเรียบร้อยของผลดำเนินงานและเอกสารทางการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ตรวจสอบเอกสารมีความถูกต้อง เอกสารการเงินมีการใช้จ่ายตรงตามเป้าหมายและได้ตัวชี้วัดกิจกรรมเป็นไปตามผลสำเร็จ สามารถส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติงวดต่อไป เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส. ม.อ. ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจเว็บไซด์

กิจกรรมที่ทำจริง

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม เพื่อตรวจความเรียบร้อยของผลดำเนินงานและเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง และสามารถส่งผลดำเนินงานได้ตามตตัวชี้วัด

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชนและสร้างพื้นที่เขตปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่ ทำให้ คณะกรรมการโครงการ  แกนนำ ประชาชนที่เข้ามาร่วมประชุมในศาลาอเนกประสงค์ ไม่สูบบุหรี่  และมีการพูดตักเตือนถึงข้อห้ามนี้ให้เพื่อนทราบและปฏิบัติ ตามด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ จำนวน 6 ป้าย ใช้รณรงค์ในหมู่บ้าน สถานที่ราชการ วัด ศาสนสถาน ฯลฯ และรณรงค์ตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่ จำนวน  6 ป้าย
 2. นำไปติดประชาสัมพันธ์ที่ทำการโครงการ ศาลาอเนกประสงค์บ้านซอย 10 หมู่ที่ 2
 3. นำไปติดประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน  และประชุมประจำเดือนของโครงการฯ
 4. นำไปประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 5. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

500 500

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 69 12                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,050.00 52,850.00                  
คุณภาพกิจกรรม 48 36                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่มี

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย กรี ดิษร หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจการทำเอกสารการเงิน ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ปิดงวด ที่ 1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 5/10 ( 11 มีนาคม 2559 )
 4. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 6/10 ( 11 เมษายน 2559 )
 5. อบรมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 ( 16 เมษายน 2559 )
 6. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 7/10 ( 11 พ.ค. 2559 )
 7. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 8/10 ( 11 มิถุนายน 2559 )
 8. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 9/10 ( 11 กรกฎาคม 2559 )
 9. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง1/6 ( 21 กรกฎาคม 2559 )
 10. ออกแบบการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 11. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 2/6 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 12. สำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 350 ครัวเรือน ( 23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559 )
 13. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 1/10 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 14. ฝึกมโนราห์ 1/15 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 15. ฝึกมโนราห์ 2/15 ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 16. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และสืบทอดการทำเรือพระ 2/10 ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 17. อบรมแกนนำคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนน่าอยู่ ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 18. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 3/6 ( 28 กรกฎาคม 2559 )
 19. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60ครัวเรือนอาสาลดรายจ่าย 1/2 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 20. ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการต้นแบบ 1 แห่ง ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 21. ฝึกมโนราห์ 3/15 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 22. ฝึกมโนราห์ 4/15 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 23. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง6 ครั้ง4/6 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 24. สำรวจปัญหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคปลอดภัย ( 2 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559 )
 25. ตรวจสุขภาพปอดกลุ่มเป้าหมาย ( 3 สิงหาคม 2559 )
 26. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 5/6 ( 3 สิงหาคม 2559 )
 27. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาน้ำดื่ม ( 4 สิงหาคม 2559 )
 28. จัดประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์บ้านซอย10 เข็มแข็ง 6 ครั้ง 6/6 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 29. จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลสู่ชุมชนและทำแผนร่วมกัน ( 6 สิงหาคม 2559 )
 30. ฝึกมโนราห์ 5/15 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 31. ฝึกมโนราห์ 6/15 ( 7 สิงหาคม 2559 )
 32. ฝึกมโนราห์ 7/15 ( 8 สิงหาคม 2559 )
 33. ฝึกมโนราห์ 8/15 ( 9 สิงหาคม 2559 )
 34. ฝึกมโนราห์ 9/15 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 35. สภาผู้นำชุมชนบ้านซอย 10 10/10 ( 11 สิงหาคม 2559 )
 36. จัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลประชาชน ( 11 สิงหาคม 2559 )
 37. ฝึกมโนราห์ 10/15 ( 11 สิงหาคม 2559 )
 38. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 60ครัวเรือนอาสาลดรายจ่าย 2/2 ( 12 สิงหาคม 2559 )
 39. ฝึกมโนราห์ 11/15 ( 12 สิงหาคม 2559 )
 40. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน ( 13 สิงหาคม 2559 )
 41. กิจกรรมลดรายจ่ายและลด ละ เลิกบุหรี่ ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สุภาพ สิตะรุโณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......