สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03920 รหัสสัญญา 58-00-2189 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มเยาวชนเรียนรู้/สืบทอดการทำเรือพระและมโนราห์

  • เยาวชนสืบทอดการทำเรือพระ 40คน
  • เยาวชนสืบทอดการแสดงมโนราห์ 20 คน
  • ภาพถ่าย/รายงานกิจกรรม

หนุนเสริมให้ซ้อมมโนราห์ ฝึกทำเรือพระอย่างต่อเนื่อง

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

หมู่ที่ 2 บ้านซอย 10 มีครัวเรือนทั้งสิ้น531 ครัวเรือน ประชากรรวม1,062 คนมีกลุ่มอายุ 0-5 ปี มี80 คน อายุ 6-12 ปี มี 280 คน อายุ 13 -18 ปี มี 265 คน อายุ 19-60 ปี มี 307 คน มีอายุ 60 ขึ้นไป มีจำนวน 130 คน มากที่สุด ในหมู่บ้านมีกลุ่มอายุวัยทำงานจำนวนมากที่สุด ประชากรประกอบอาชีพทำสวนยาง ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ข้าว ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้าง ข้าราชการ ฯลฯ จากการประชุมแกนนำหมู่บ้าน วิเคราะห์รวมกัน พบว่า เห็นตรงกันที่จะใช้โอกาสจาก สสส. มาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดกับครัวเรือนส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะ ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบกับปัจจุบันค่าครองชีพสูงเพิ่มสูงขึ้น ข้าวของ อาหารสินค้ามีราคาแพงทำให้รายจ่ายของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้ของครอบครัวลดลงบางครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรายได้ไม่เพียงพอจึงหาทางออกโดยการกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย หรือดำเนินกิจการจากแหล่งเงินกู้ในระบบและนอกระบบพบว่ามีจำนวนครัวเรือนร้อยละ 90-95ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชนและเป็นหนี้นอกระบบประชาชนมีเงินออมน้อย เมื่อประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ครอบครัวประสบปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายเป็นอันดับแรก ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา ฯลฯ สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนก็เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน จึงทำให้ชุมชนไม่น่าอยู่ จากการช่วยกันวิเคาระห์ปัญหาในหมู่บ้านทำให้ทราบปัญหาและร่วมกันคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นจากการร่วมกันคิดและหาข้อตกลงร่วมกันในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ไขปัญหาและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชน โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงร้อยเรียงส่วนต่างๆในชุมชนเข้าด้วยกัน ทำให้คนในชุมชนเข้าใจและดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการพบว่า บ้านซอย10ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามสัญญาโครงการ และมีการคืนเงินในกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ สสส. อย่างไรก็ตามในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการพบว่ามีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้ 1) เกิดกลไลการทำงานของหมู่บ้านทีมใหญ่ขึ้น และเข้มแข็งขึ้น ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมย่อยของโครงการ 2) เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเพิ่มการออม มีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 75 คนยอดเงินออมสมาชิกใหม่ได้ 10,000 บาท 3) เงินออมรวมเพิ่มขึ้นจากปี2558 เป็นเงิน 42,000 บาท 4) ผลจากการสำรวจเรื่องน้ำดื่มไม่เพียงพอจึงจัดอบรมเรื่องน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัยให้กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มในชุมชน ทำให้ครัวเรือนที่ขาดน้ำดื่มสะอาด 150ครัวเรือน ได้มีน้ำดื่ม 5) เกิดกลุ่มเยาวชนที่ได้สืบทอดหัตถกรรมการประดิษฐ์เรือพระ 40 คน และการแสดงมโนราห์ 20 คน บ้านซอย10 ควรใช้กลไกการทำงานของสถาเดินงานในชุมชนต่อ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกัน สมัครสมานสามััคีจนสามารถช่วยทำกิจกรรมในความรับผิดชอบซึ่งกันและกันได้

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3