เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

รหัสโครงการ 58-03929
สัญญาเลขที่ 58-00-2186
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 22 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
3) ประชุมทำความเข้าใจทีมและเตรียมงาน
4) ประชาสัมพันธ์โครงการ
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 1
6) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 1
7) ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 1
8) อบรมเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล
9) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 2
10) การเขียนรายงานและการเงิน
11) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 1
12) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 2
13) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 3
14) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 4
15) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 3
16) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 5
17) ถอนเงินเปิดบัญชี
18) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 6
19) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 7
20) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 4
21) พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่1
22) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 5
23) พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่ 2
24) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ครั้งที่3
25) ปิดงวดโครงการครั้งที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 82,810.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 57.33 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -2,382.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,867.33 บาท
รวมรายรับ (1) = 83,367.33 บาท รวมรายจ่าย (2) = 80,882.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 2,485.33 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 103,520.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย กอเดช แกสมาน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 5 (1 มีนาคม 2559)
 2. พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่ 2 (12 มีนาคม 2559)
 3. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ครั้งที่3 (20 มีนาคม 2559)
 4. ปิดงวดโครงการครั้งที่ 1 (22 มีนาคม 2559)
 5. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 2 (23 มีนาคม 2559)
 6. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 3 (30 มีนาคม 2559)
 7. เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ (31 มีนาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 6 (1 เมษายน 2559)
 9. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 4 (6 เมษายน 2559)
 10. รณรงค์เพิ่มรายได้จากการขายขยะ (9 เมษายน 2559)
 11. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 5 (13 เมษายน 2559)
 12. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 6 (20 เมษายน 2559)
 13. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 7 (27 เมษายน 2559)
 14. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 7 (1 พ.ค. 2559)
 15. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 8 (4 พ.ค. 2559)
 16. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 9 (11 พ.ค. 2559)
 17. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 10 (18 พ.ค. 2559)
 18. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 11 (25 พ.ค. 2559)
 19. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 8 (1 มิถุนายน 2559)
 20. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 12 (3 มิถุนายน 2559)
 21. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 13 (8 มิถุนายน 2559)
 22. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 14 (15 มิถุนายน 2559)
 23. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 15 (22 มิถุนายน 2559)
 24. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 16 (29 มิถุนายน 2559)
 25. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 9 (1 กรกฎาคม 2559)
 26. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 17 (6 กรกฎาคม 2559)
 27. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 18 (13 กรกฎาคม 2559)
 28. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 19 (20 กรกฎาคม 2559)
 29. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 20 (27 กรกฎาคม 2559)
 30. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 2 (29 กรกฎาคม 2559)
 31. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 10 (1 สิงหาคม 2559)
 32. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 1/4 (5 สิงหาคม 2559)
 33. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มเด็ก (6 สิงหาคม 2559)
 34. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 2/4 (7 สิงหาคม 2559)
 35. เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน (9 สิงหาคม 2559)
 36. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 1 (10 สิงหาคม 2559)
 37. แลกเปลี่ยนดลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 3/4 (10 สิงหาคม 2559)
 38. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 3 (12 สิงหาคม 2559)
 39. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 4 (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย กอเดช แกสมาน )
22 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวสุมาลี ปังหลีเส็น )
22 มีนาคม 2559