เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

รหัสโครงการ 58-03929
สัญญาเลขที่ 58-00-2186
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 2
2) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 3
3) เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
4) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 6
5) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 4
6) รณรงค์เพิ่มรายได้จากการขายขยะ
7) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 5
8) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 6
9) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 7
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 7
11) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 8
12) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 9
13) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 10
14) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 11
15) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 8
16) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 12
17) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 13
18) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 14
19) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 15
20) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 16
21) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 9
22) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 17
23) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 18
24) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 19
25) ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 20
26) ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 2
27) ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 10
28) แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 1/4
29) เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มเด็ก
30) แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 2/4
31) เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน
32) เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 1
33) แลกเปลี่ยนดลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 3/4
34) ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 3
35) ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 4
36) เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 2
37) แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 4/4
38) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู ครั้งที่ 1/10
39) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู ครั้งที่ 2/10
40) เยาวชนสืบทอดลิเกฮลู ครั้งที่ 3/10
41) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 4/10
42) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 5/10
43) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 6/10
44) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 7/10
45) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 8/10
46) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 9/10
47) เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 10/10
48) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
49) ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 1
50) งานสร้างสุข
51) ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 2
52) ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 3
53) ถ่ายภาพกิจกรรม
54) จัดทำรายงาน
55) พบพี่เลี้ยงจรวจสอบเอกสาร ครั้งที่4
56) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
57) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิดงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 2,485.33 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 103,520.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 45.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,467.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 32.33 บาท
รวมรายรับ (1) = 106,050.33 บาท รวมรายจ่าย (2) = 120,485.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,434.67 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,434.67 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย กอเดช แกสมาน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย กอเดช แกสมาน )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวสุมาลี ปังหลีเส็น )
15 ตุลาคม 2559