เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

รหัสโครงการ 58-03929
สัญญาเลขที่ 58-00-2186

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
รหัสโครงการ 58-03929 สัญญาเลขที่ 58-00-2186

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 207,025.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 82,810.00 บาท
งวดที่ 2 = 103,520.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 186,330.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 57.33 บาท
งวดที่ 2 = 45.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 102.33 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 201,367.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,434.67 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมทำความเข้าใจทีมและเตรียมงาน 2,800.00 2,800.00
1. ประชุมทำความเข้าใจทีมและเตรียมงาน
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำ 17,700.00 21,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : บอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ 21,350.00 21,350.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : อบรมเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล 8,550.00 8,550.00
1. อบรมเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ 24,375.00 24,375.00
1. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 1
2. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 2
3. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 3
4. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 4
5. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 5
6. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 6
7. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 7
กิจกรรมหลัก : เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ 5,800.00 5,800.00
1. เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 2,500.00 2,500.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน 7,300.00 6,900.00
1. เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า 25,600.00 25,600.00
1. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 1
2. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 2
3. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 3
4. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 16,300.00 16,300.00
1. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มเด็ก
2. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 1
3. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ตลาดนัดสีเขียว 3,500.00 3,500.00
1. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 1
2. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 2
3. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 3
4. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 4
5. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 5
6. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 6
7. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 7
8. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 8
9. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 9
10. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 10
11. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 11
12. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 12
13. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 13
14. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 14
15. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 15
16. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 16
17. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 17
18. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 18
19. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 19
20. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 20
กิจกรรมหลัก : เพิ่มรายได้จากการขายขยะ 12,250.00 12,250.00
1. รณรงค์เพิ่มรายได้จากการขายขยะ
2. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 1/4
3. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 2/4
4. แลกเปลี่ยนดลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 3/4
5. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 4/4
กิจกรรมหลัก : เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 16,500.00 14,200.00
1. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู ครั้งที่ 1/10
2. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู ครั้งที่ 2/10
3. เยาวชนสืบทอดลิเกฮลู ครั้งที่ 3/10
4. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 4/10
5. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 5/10
6. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 6/10
7. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 7/10
8. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 8/10
9. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 9/10
10. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู 10/10
กิจกรรมหลัก : ฟื้นฟูป่าชุมชน 29,500.00 26,500.00
1. ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 1
2. ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 2
3. ฟื้นฟูป่าชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,242.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. การเขียนรายงานและการเงิน
3. พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่1
4. พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่ 2
5. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ครั้งที่3
6. ปิดงวดโครงการครั้งที่ 1
7. งานสร้างสุข
8. พบพี่เลี้ยงจรวจสอบเอกสาร ครั้งที่4
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
10. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. ถอนเงินเปิดบัญชี
3. ถ่ายภาพกิจกรรม
4. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

207,025.00 201,367.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย กอเดช แกสมาน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559