เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

รหัสโครงการ 58-03929
สัญญาเลขที่ 58-00-2186
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

2. ชุมชน บ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03929 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2186

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมทำความเข้าใจทีมและเตรียมงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมทำความเข้าใจทีมและเตรียมงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งสภาในการจัดการบริหารโครงการและเตรียมงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้คณะทำงาน จำนวน 15 คน ซึ่งมีความเข้าใจในการดำเนินงานและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 • ได้แผนปฏิบัติการ การทำงานโครงการพร้อมผู้รับผิดชอบ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มสภาผู้นำสามารถนำรายละเอียดในการประชุมไปแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อจัดตั้งทีมงานของหมู่บ้านในการจัดการบริหารโครงการและแก้ปัญหาองหมู่บ้าน
 • คณะทำงานได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ แกนนำเครือข่ายในหมู่บ้าน เยาวชนในพื้นที่ อายุ15-25 ปี และผู้นำศาสนา รวม 15 คน
 • ผู้ใหญ่บ้านผอ.รพ.สต. ทำความเข้าใจโครงการให้คณะทำงานเข้าใจ ที่มา วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ
 • ร่ามกันจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำองค์กรต่างๆในชุมชน ตัวแทนองค์กรต่างๆเช่น อสม กลุ่มออมทรัพย์
  กลุ่มปุ๋ย กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มอาชีพ จำนวน25 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมแกนนำโครงการซึ่งเป็นอสม.ด้วย คุณมาเรี๊ยะ รับลงทะเบียนและต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุม พร้อมแจกอาหารว่าง
 • นายกอเดช แกสมาน ผู้ใหญ่บ้านและผู็รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดการประชุม ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมกันเป็นจิตอาสามาบริหารโครงการสสส. หมู่บ้านของเราได้รับโครงการต่างๆมามากมาย แต่โครงการนี้ใหญ่มาก คือมีงบประมาณมาก และระยะเวลาทำนานถึง 1 ปี อย่างไรก็ตามเรามีหมอนา หรือนางนรีรัตน์ เบญสลาหมัน ผอ.รพ.สต.ห้วยน้ำดำช่วยประกบทีมโครงการในการทำงาน จากนั้นนายกอเดชประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
 • พักเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ช่วยกันเสนอชื่อแกนนำกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนในองค์กรต่างๆ
 • ได้สภาพาผู้นำเพื่อลงมือปฏิบัติจริง 40 คนทั้งผู้ที่มาประชุมวันนี้และไม่ได้มาร่วม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

2. สภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่สภาผู้นำชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 • แกนนำได้รับรู้แนวทางและมีความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภา40คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กิจกรรมของโครงการว่าจะทำอะไร เมื่อไหร่ งบประมาณเท่าไหร่ เรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน และการมีส่วนร่วม5ร่วม ได้แก่ ร่วมให้ความคิดเห็นและวางแผน มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของรับผลดีผลเสีย
 • สมาชิกสภา 40 คน ได้มาทำความรู้จักกัน
 • สมาชิกสภา 40 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มเครือข่ายของตนเองและผู้อื่น
 • สภาผู้นำนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในหมู่บ้านของเรา โดยมีอย่างน้อยเครือข่ายละ 2คน ดังนั้นเมื่อมีการประชุมควรมีตัวแทนเครือข่ายละ1 คน การประชุมควรกำหนดวันที่แน่นอนเพื่อให้สมาชิกได้วางแผนล่วงหน้า มีการทำวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อได้เตรียมตัวมาเสนอความคิดเห็น มีการจดรายงานการประชุมเพื่อใช้ยืนยันมติของที่ประชุม ผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เสนอแนะความคิดเห็นได้ เพียงแค่ไม่มีสิทธิในการลงมติเมื่อมีการขอให้มีการลงมติ จากนั้นวิทยากรให้ที่ประชุมเสนอกรรมการบริหารสภา ที่ประชุมมีมติเลือกนายกอเดชเป็นประธาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อจัดตั้งทีมบริหารโครงการและริเร่มให้ทุกกลุ่มเครือข่ายในชุมชนมามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

 • ครั้งแรกรวบรวมแกนนำจากเครือข่าย เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของ สสส.ที่เสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนมา และเตรียมงานบอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ -จัดอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง

 • จัดการประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือน เดือนละ 40 คน รวม 10 ครั้ง
 • จัดทำบอร์ดแสดงผลงานโครงการที่ อบต.ควนกาหลง และรพ.สต.ห้วยน้ำดำ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน กระตุ้นกระแสเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครั้งสุดท้ายเป็นการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมา 1 ปี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายกอเดช ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางนรีรัตน์ ผอ.รพ.สต.ห้วยน้ำดำดำเนินการประชุมต่อ
 • หมอนาได้ขอบคุณที่สมาชิกสภามากันพร้อมหน้าทุกคน และได้ชี้แจงเอกสารที่แจกได้แก่ สรุปกิจกรรมสสส.ที่จะทำในปีหนึ่งข้างหน้าต่อไป เอกสารเรื่องบทบาทสภาผู้นำ เอกสารเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จากนั้นได้แนะนำและมอบเวทีให้วิทยากรวิทยากร
 • วิทยากรคุณธิดา เหมือนพะวงศ์ร่วมกับพี่เลี้ยงคุณนฤมล ฮะอุรา เดินทางมาถึง และให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน ดังนี้
 • สภาผู้นำชุมชนนี้ ไม่มีอำนาจทางกฎหมายใดๆ แต่จัดตั้งเพื่อช่วยกันบริหารจัดการโครงการสสส.ในครั้งนี้ และหากหมู่บ้านมีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่ต้องมาช่วยกันทำงาน ก็อาจนำเข้าสู่สภานี้ได้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 • แกนนำได้รับรู้แนวทางและมีความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำ 40 คน ได้พบปะร่วมรับรู้ความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ
 • สภาผู้นำ 40 คน ได้ร่วมวางแผนการลงสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชุมชน-
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อจัดตั้งทีมบริหารโครงการและริเร่มให้ทุกกลุ่มเครือข่ายในชุมชนมามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

 • ครั้งแรกรวบรวมแกนนำจากเครือข่าย เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของ สสส.ที่เสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนมา และเตรียมงานบอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ -จัดอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง

 • จัดการประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือน เดือนละ 40 คน รวม 10 ครั้ง
 • จัดทำบอร์ดแสดงผลงานโครงการที่ อบต.ควนกาหลง และรพ.สต.ห้วยน้ำดำ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน กระตุ้นกระแสเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครั้งสุดท้ายเป็นการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมา 1 ปี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นางนรีรัตน์ ผอ.รพ.สต.ห้วยน้ำดำกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางมาเรี๊ยะ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
 • กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว จัดครั้งที่1 ไปเมื่อวันที่ 11พย.2559โดยเริ่มต้นให้ผู้สูงอายุนำผักที่ปลูกที่บ้านมาขายที่ประชุมอสม.และการนัดรับเบี้ยยังชีพ ผลปรากฎว่าผักขายหมดตั้งแต่ยังไม่วางแผง ผู้สูงอายุมีความสุข ยิ้มแย้ม
 • กิจกรรมลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่1 เป็นการเริ่มรับสมัครสมาชิกครัวเรือนอาสาจำนวน60 ครัวเรือน แล้วทำการเก็บบิลค่าไฟฟ้ามาจดเพื่อเปรียบเทียบ และมีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลดค่าไฟ ว่าทำได้อย่างไรบ้าง ใครเคยใช้วิธีการไหนได้ผล
 • กิจกรรมอบรมเยาวชนเก็บข้อมูล มีเยาวชนเข้าร่วม 30คน สภาผู้นำห้วยน้ำดำ 10คน วิทยากรได้สอนให้เยาวชนถามคำถามตามแบบสอบถาม แล้วแบ่งกันไปเก็บข้อมูลคนละประมาณ15ครัวเรือน ลงเก็บข้อมูลทุกวันอาทิตย์7ครั้ง เริ่ม5 ธค 58ขอให้สภาร่วมเป็นพี่เลี้ยงพาเยาวชนลงสำรวจข้อมูลตามโซนบ้านของท่าน
 • จากนั้นนางมาเรี๊ยะแจ้งว่า กิจกรรมต่อไปคือการลงสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน ขอให้ทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือกับเยาวชนด้วย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 3

วันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 • แกนนำได้รับรู้แนวทางและมีความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภา 40 คน ได้ร่วมรับรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม สสส.
 • สมาชิกสภา 40 คน ได้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมการรับซื้อขยะ
 • สมาชิก 40 คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อจัดตั้งทีมบริหารโครงการและริเร่มให้ทุกกลุ่มเครือข่ายในชุมชนมามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆของชุมชน
 • ครั้งแรกรวบรวมแกนนำจากเครือข่าย เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของ สสส.ที่เสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนมา และเตรียมงานบอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ -จัดอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 • จัดการประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือน เดือนละ 40 คน รวม 10 ครั้ง
 • จัดทำบอร์ดแสดงผลงานโครงการที่ อบต.ควนกาหลง และรพ.สต.ห้วยน้ำดำ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน กระตุ้นกระแสเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครั้งสุดท้ายเป็นการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมา 1 ปี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านกอเดช เปิดการประชุมขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมประชุมในวันนี้ โครงการสสส.ทำมา 3 เดือน ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะกิจกรรมการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ และให้หมอนารายงานผลให้ที่ประชุมทราบ
 • หมอนารายงานผลการสำรวจว่า ขณะลงลงสำรวจได้ 4 ครั้ง ได้ข้อมูลมา300ครัวเรือน ยังเหลืออีก 140ครัวเรือน และยังมีการลงสำรวจอีก2 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ ขอให้ช่วยกันบอกต่อๆ ขอความร่วมมือให้ข้อมูลด้วย
 • นางมาเรี๊ยะ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวรายงานว่า ช่วงนี้ผักไม่ค่อยมี จึงยังไม่ได้ทำกิจกรรมครั้งต่อไปก่อน เมื่อผักเริ่มออกจะจัดกิจกรรมอีกครั้ง
 • หมอนาชี้แจงเรื่องกิจกรรมถัดไปคือ กิจกรรมรับซื้อขยะ ให้ทุกคนเก็บคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงหรือแมลง เก็บแยกเป็นชนิดคือกระดาษ ขวดใส ขวดขุ่น พลาสติกรวมและจะเปิดรับซื้อทุกวันที่10ของเดือน ครั้งแรกวันที่10กพ.59
 • สมาชิกสอบถามว่าการรับซื้อจะให้ราคาแตกต่างกับรถซาเล้งอย่างไร หมอนาตอบว่าจะไปถามร้านที่รีบซื้อก่อน แล้วจะให้ราคาใกล้เคียงกับร้าน แต่การที่เอามาขายในโครงการจะเป็นการเก็บข้อมูลว่าสมาชิก มีรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะเท่าไหร่ รวมกันแล้วมากแค่ไหน จะได้สร้างพลังชองชุมชนให้ช่วยกัน
 • ช่วยกันคิดว่าขยะจะเก็บไว้ที่ไหน อย่างไร ก่อนรถจะมารับซื้อ ให้นางมาเรี๊ยะจัดทีมมารับซื้อ และมีผู้ช่วยมาช่วยชั่งขยะ การรับซื้อให้สมาชิกจดรายการและค่อยให้เงินเมื่อผ่านไปสักสองสามเดือน
 • หมอนา แจ้งเรื่องไข้เลือดออก ให้ช่วยกันกวดขันเรื่องลูกน้ำยุงลาย เพราะปีนี้จะระบาดหนักหว่าทุกปี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 • แกนนำได้รับรู้แนวทางและมีความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาห้วยน้ำดำ 40 คน ได้ร่วมรับรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • สภาห้วยน้ำดำ 40 คน ได้ร่วมกันวาวแผนกิจกรรมที่ต้องทำต่อไป แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกัน
 • สภาห้วยน้ำดำ 40 คน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อจัดตั้งทีมบริหารโครงการและริเร่มให้ทุกกลุ่มเครือข่ายในชุมชนมามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

 • ครั้งแรกรวบรวมแกนนำจากเครือข่าย เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของ สสส.ที่เสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนมา และเตรียมงานบอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ -จัดอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง

 • จัดการประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือน เดือนละ 40 คน รวม 10 ครั้ง
 • จัดทำบอร์ดแสดงผลงานโครงการที่ อบต.ควนกาหลง และรพ.สต.ห้วยน้ำดำ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน กระตุ้นกระแสเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครั้งสุดท้ายเป็นการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมา 1 ปี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • หมอนาสรุปกิจกรรมสสส.ที่ผ่านมาได้แก่ การสำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้แบบสอบถามจำนวน 440 ชุด ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์ ต่อไปจะให้นักวิชาการประมวลผลแล้วจะเชิญสภามาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ร่วมกัน
 • เมื่อได้ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว จะต้องนำข้อมูลนี้แจ้งให้ชุมชนรับทราบทั่วกัน และให้ชุมชนร่วมคิดหาทางออกปัญหาที่พบทำเป็นแผนว่าชุมชนจะทำอะไรบ้าง ใครจะมาช่วยเรื่องอะไร
 • กิจกรรมในงวด่อไปที่ต้องดำเนินการได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายค่าไฟ เพิ่มรายได้จากการขายขยะ ลิเกฮูลู ตลาดนัดสีเขียว เรียนรู้เกษตรพอเพียง และฟื้นฟูป่าชุมชน จึงได้ทำการแบ่งหน้าที่ดังนี้
 • นายธวัชชัย พงหลง รับดูแลเรื่องลิเกฮูลู
 • นายเภา ศรีทองคำ รับดูแลเรื่องเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
 • นางมาเรี๊ยะ เศษระนำ รับดูแลเรื่องการเพิ่มรายได้จากการขายขยะ
 • นางจรรจิรา แกสมาน รับดูแลเรื่องการลดค่าไฟฟ้า
 • นายกอเดช แกสมาน รับดูแลเรื่องการฟื้นฟูป่าชุมชน
 • หมอนา แจ้งว่าจะประสานไปยังผู้รับผิดชอบก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมต่างๆข้างต้น
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 5

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้กลุ่มกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 • แกนนำได้รับรู้แนวทางและมีความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาห้วยน้ำดำ 40 คน ได้ร่วมรับรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • สภาห้วยน้ำดำ 40 คน ได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่ต้องทำต่อไป
 • สภาห้วยน้ำดำ 40 คน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
 • กิจกรรมฝึกซ้อมลิเกฮูลู ทำช่วงปิดเทอมนี้เหมาะที่สุด เพราะเด็กปิดเทอมมีเวลาว่างมาก เด็กๆจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คิดว่าจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ 30 คน คงได้ตามที่กำหนด หรืออาจเกินบ้างเพราะเด็กๆชอบกิจกรรมนี้เนื่องจากสนุกสนาน
 • กิจกรรมมีงบประมาณให้ฝึกซ้อม10ครั้ง คิดว่าจะแต่งเพลงที่เกี่ยวกับโครงการสัก3เพลง3จังหวะ
 • สมาชิกเห็นด้วยที่ต้องดำเนินการตอนปิดเทอม ดังนั้นเรื่องงบประมาณให้สำรองจ่ายไปก่อนหรือเบิกเงินที่ยังเหลือมาใช้ในกิจกรรมนี้ก่อน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อจัดตั้งทีมบริหารโครงการและริเร่มให้ทุกกลุ่มเครือข่ายในชุมชนมามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

 • ครั้งแรกรวบรวมแกนนำจากเครือข่าย เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของ สสส.ที่เสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนมา และเตรียมงานบอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ -จัดอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง

 • จัดการประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือน เดือนละ 40 คน รวม 10 ครั้ง
 • จัดทำบอร์ดแสดงผลงานโครงการที่ อบต.ควนกาหลง และรพ.สต.ห้วยน้ำดำ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน กระตุ้นกระแสเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครั้งสุดท้ายเป็นการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมา 1 ปี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • หมอนาแจ้งเรื่องเดือนนี้ ต้องสรุปปิดงวดที่1ของโครงการ โดยจะต้องนำเอกสารการจัดกิจกรรมทั้งหมดไปให้ สจรส.มอ.ตรวจ จากนั้นถึงจะมีเงินงวดที่สองเข้ามา เพื่อให้ทำงานกิจกรรมที่เหลือ และนายธวัชชัย พงหลง ผู้รับดูแลเรื่องลิเกฮูลู ได้วางแผนกิจกรรมต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

3. บอกแจ้งแถลงข่าวโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ทั้งชุมชนได้รับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชาวบ้านได้รับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงในชุมชน
 • คนในชุมชนให้ความสนใจ ซักถาม เสนอแนะ และรับปากให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • คนในชุมชนรับรู้เรื่องการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านได้รับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงในชุมชน คนในชุมชนให้ความสนใจ ซักถาม เสนอแนะ และรับปากให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโครงการ คนในชุมชนรับรู้เรื่องการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ
 • ชาวบ้านบูรณาการร่วมกับงานประเพณีหมู่บ้าน อาจเป็นทำบุญเดือน 10 หรือ วันฮารีรายาฮัจยี และชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • เชิญแกนนำกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อสม แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ข้าราชการเกษียญ หน่วยงานราชการ เยาวชน ตัวแทนครัวเรือน
 • ผู้เข้าร่วม 200 คน ใช้เวลา 1 วัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ได้จัดทำป้ายไวนิลโครงการ
 • ทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ทั้งชุมชนได้รับทราบโดยผ่านกลุ่ม อสม. กลุ่มแม้บ้าน
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในพื้นที่ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • มีการแสดงของเยาวชนในพื้นที่
 • มีการเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกัน
 • ชี้แจง กิจกรรมต่างๆของโครงการพพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่าง
 • ชาวบ้านบูรณาการร่วมกับงานประเพณีหมู่บ้าน อาจเป็นทำบุญเดือน 10 หรือ วันฮารีรายาฮัจยี และชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • เชิญแกนนำกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อสม แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ข้าราชการเกษียญ หน่วยงานราชการ เยาวชน ตัวแทนครัวเรือน
 • ผู้เข้าร่วม 200 คน ใช้เวลา 1 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้จัดทำป้ายไวนิลโครงการ
 • ทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ทั้งชุมชนได้รับทราบโดยผ่านกลุ่ม อสม. กลุ่มแม้บ้าน
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในพื้นที่ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • มีการแสดงของเยาวชนในพื้นที่
 • มีการเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกัน
 • ชี้แจง กิจกรรมต่างๆของโครงการพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่าง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม

ไม่มีกิจกรรม

5. อบรมเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 อบรมเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนอาสาที่จะออกเก็บข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในการถามคำถาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชน 30 คน และ สภา 10 คน ได้รับความรู้และมีทักษะการเก็บข้อมูล -ได้แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 500 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 30 คน และ สภา 10 คน ได้รับความรู้และมีทักษะการเก็บข้อมูล
 • ได้แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 500 ชุด
 • แบ่งครัวเรือนให้เด็กรับผิดชอบ โดยให้จับคู่กันและรับผิดชอบคู่ละ 30 ครัวเรือน
 • ทำการนัดหมายออกเก็บข้อมูลทุกวันอาทิตย์ เริ่มอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม รวม 7 ครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาฯประสานงานหาตัวแทนเยาวชนอาสาเก็บข้อมูล 30 คนมาอบรม
 • สภาฯเข้าร่วมอบรมด้วย 10 คน
 • ใช้เวลา 1 วัน เช้าฟังการบรรยาย บ่ายฝึกปฏิบัติ
 • เชิญวิทยากรมาสอนเทคนิควิธีการสอบถามตามแบบสำรวจ
 • ทำความเข้าใจความหมายความต้องการของคำถามแต่ละข้อ
 • ให้เยาวชนฝึกสอบถาม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชน30คน เป็นนักเรียนมัธยมปลายเป็นส่วนใหญ่ร่วมกับสมาชิกสภาห้วยน้ำดำ10คนซึ่งเป็น อสม.และแม่บ้าน มาพร้อมกันที่อาคารอเนกประสงค์
 • วิทยากรนายกอเฉ็ม บุญดาหา นักวิชาการสาธารณสุข สอนให้เยาวชนรู้จักการแนะนำตัวกับเจ้าของบ้าน จากนั้นชี้แจงวัตถุประสงค์ว่าการเก็บข้อมูครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปดูในภาพรวม ไม่เจาะจงว่าบ้านไหนเป็นแบบใด จะนำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
 • นายกอเฉ็ม เริ่มอ่านคำถามในแบบสอบถามทีละข้อ แล้วชี้แนะว่าแต่ละข้อควรถามอย่างไร เช่น ป้าเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน/ธนาคารอะไรบ้าง ได้ยอดเงินเท่าไหร่ แทนการถามว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ เป็นต้น
 • จากนั้นให้เยาวชนฝึกถามคำถามกับสภาผู้นำ โดยให้ฝึกทุกคน คนละ 3-5คำถาม ตอนแรกเยาวชนมีอายบ้าง ไม่กล้าตั้งคำถามบ้าง หมอนาจึงให้มีการทดสอบทุกคน โดยหมอนาและหมอกอเฉ็มจะเดินดูทุกคนถามคำถาม ทำให้เยาวชนฝึกอย่างจริงจัง และทำได้ในที่สุด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

6. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลจากการสำรวจ 50 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน มีความรู้ ทักษะเรื่องการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนจากแบบสอบถาม
 • เยาวชน 30 คน ได้พบปะรู้จักกับผู้ใหญ่แต่ละบ้าน เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในชุมชน
 • สินสุดวันแรกปรากฎว่าเก็บข้อมูลได้รวม 50 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย 15 ครัวเรือน จึงวางแผน นำแบบสอบถาม15 ชุดที่เหลือไปให้เยาวชนไปสำรวจที่บ้าน แล้วนำมาส่งครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันที่ 1 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 75ครัวเรือน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล
 • หมอนาทำการซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง นัดหมายกัลมารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ รพ.สต.ห้วยน้ำดำ
 • วันนี้เป็นการสำรวจโซนที่1 หมอนามอบหมายให้เยาวชนลงสำรวจคู่ละ 5 ครัวเรือน โดยพูดคุยแนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล จากนั้นจึงถามคำถามตามแบบสอบถาม
 • เยาวชนเก็บข้อมูลช่วงเช้าได้ประมาณกลุ่มละ 1-2 หลังเนื่องจากเริ่มสาย และยังถามไม่คล่อง จากนั้นกลับมารับประทานอาหารร่วมกันที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ ช่วงบ่ายจึงกระจายการออกสำรวจต่อ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 75 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน
 • เยาวชน 30คน และผู้ใหญ่ 5 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • สินสุดวันที่สองเก็บข้อมูลได้รวม 75 ครัวเรือนตามเป้าหมาย นำแบบสอบถามให้หมอนาเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่2 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 75ครัวเรือน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล
 • หมอนาทำการซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง ให้พยายามเก็บข้อมูลให้ได้คู่ละ 5 ครัวเรือนในวันนี้ นัดหมายกลับมารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ รพ.สต.ห้วยน้ำดำ
 • เยาวชนที่มาใหม่ให้จับคู่กับเยาวชนที่เคยออกสำรวจแล้ว และสังเกตเพื่อน แล้วถามในบ้านถัดๆไป
 • เยาวชนใช้วิธีการเดินสำรวจตามบ้าน เนื่องจากโซนที่สองนี้บ้านชาวบ้านอยู่เรียงรายติดๆกัน เดินไปแต่ละบ้านสะดวกที่สุด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่ 3

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 75 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน
 • เยาวชน 30 คน และผู้ใหญ่ 5 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • เยาวชน 30 คน สนุกสนานจากการได้เล่นน้ำในลำห้วยร่วมกันหลังเสร็จงาน
 • สินสุดวันที่สามเก็บข้อมูลได้รวม 75 ครัวเรือนตามเป้าหมาย นำแบบสอบถามให้หมอนาเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 75ครัวเรือน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล
 • หมอนาขอบใจเยาวชนทุกคนที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ตอนนี้เราทำมาได้สองครั้งแล้ว ยังเหลืออีก5 ครั้ง
 • เยาวชนที่มาใหม่ให้จับคู่กับเยาวชนที่เคยออกสำรวจแล้ว และสังเกตเพื่อน แล้วถามในบ้านถัดๆไป
 • ในโซนที่ 3บ้านชาวบ้านอยู่ห่างๆกัน เยาวชนจึงใช้วธีการขี่รถมอเตอร์ไซด์ไปตามบ้านต่างๆ และมีพิศษคือการลงเล่นน้ำในห้วยช่วงบ่ายร่วมกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.4 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 4

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่ 4

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 60 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน
 • เยาวชน 30 คน และผู้ใหญ่ 5 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • เยาวชน 30 คน สนุกสนานจากการได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านร่วมกัน
 • สินสุดวันที่ 4 เก็บข้อมูลได้รวม 60 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย 15 ครัวเรือน ตามเป้าหมาย นำแบบสอบถามให้หมอนาเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่ 4 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 75 ครัวเรือน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล
 • หมอนาขอบใจเยาวชนทุกคนที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้ง หากเก็บข้อมูลวีนนี้เสร็จครบตามเป้าหมายจะได้ข้อมูลมาแล้ว300 ครัวเรือน จากเป้าหมาย440ครัวเรือน
 • เยาวชนที่มาใหม่ให้จับคู่กับเยาวชนที่เคยออกสำรวจแล้ว และสังเกตเพื่อน แล้วถามในบ้านถัดๆไป
 • ในโซนที่ 4 เป็นหน้าถนน เยาวชนจึงเดินสำรวจเสร็จเร็วและครั้งนี้หมอนาพาเยาวชนไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวร้านในชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.5 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 5

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่ 5

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 90 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน
 • เยาวชน 30คน และผู้ใหญ่ 5 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • สินสุดวันที่ 5 เก็บข้อมูลได้รวม 90 ครัวเรือนตามเป้าหมาย นำแบบสอบถามให้หมอนาเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่ 5 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 90 ครัวเรือน( ยกยอดมาจากครั้งที่แล้ว 15 ครัวเรือน)
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล ครั้และสภาช่วยเด็กเก็บข้อมูลงนี้มีจำนวนเป้าหมายมากถึง 90 ครัวเรือน สภา5คนจึงให้เด็กๆแยกย้ายกันไป และสภาช่วยเด็กเก็บข้อมูลด้วย หากบ้านใดสามารถอ่านตอบเองได้ก็ให้อ่านตอบเอง และวางแผนไปในจุดที่ชาวบ้านมานั่งรวมตัวกัน เช่น ร้านน้ำชา ร้านเสริมสวย แคร่หน้าบ้าน
 • เยาวชนมีความคุ้นเคยกับแบบสอบถาม ทำให้เก็บข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น มีเทคนิควิธีการถามมากขึ้น เช่นคำถามเดียวได้ 2 - 3 คำตอบ อ่านคำถามคนเดียวให้ผู้ใหญ่ตอบสองสามคนที่นั่งอยู่ด้วยกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.6 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 6

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่ 6

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 75 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน
 • เยาวชน 30คน และผู้ใหญ่ 5 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • เยาวชน 30 คน สนุกสนานจากการได้เล่นน้ำในลำห้วยร่วมกันหลังเสร็จงาน
 • สินสุดวันที่สามเก็บข้อมูลได้รวม 75 ครัวเรือนตามเป้าหมาย นำแบบสอบถามให้หมอนาเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่ 5 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 70 ครัวเรือน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล
 • หมอนาขอบใจเยาวชนทุกคนที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ตอนนี้เราทำมาได้สองครั้งแล้ว ยังเหลืออีก5 ครั้ง
 • เยาวชนที่มาใหม่ให้จับคู่กับเยาวชนที่เคยออกสำรวจแล้ว และสังเกตเพื่อน แล้วถามในบ้านถัดๆไป
 • ในโซนที่ 3บ้านชาวบ้านอยู่ห่างๆกัน เยาวชนจึงใช้วธีการขี่รถมอเตอร์ไซด์ไปตามบ้านต่างๆ และมีพิศษคือการลงเล่นน้ำในห้วยช่วงบ่ายร่วมกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.7 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งที่ 7

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่ 7

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูล เศรษฐกิจ 440 ครัวเรือน
 • เยาวชนเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 70 ครัวเรือน
 • เยาวชน 30 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน
 • เยาวชน 30 คน และผู้ใหญ่ 5 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • เยาวชน 30 คนและสภาผู้นำห้วยน้ำดำ5คน มีความภาคภูมิใจที่ทำงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • สินสุดวันที่ 7 เก็บข้อมูลได้รวม 70 ครัวเรือนตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้นได้แบบสอบถาม440 ครัวเรือนตามเป้าหมาย นำแบบสอบถามให้หมอนาเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แบ่งเยาวชนเป็น.5..กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเก็บข้อมูล..440..ครัวเรือน
 • ใช้เวลาเก็บข้อมูล 7 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน เยาวชนลงเก็บข้อมูล 30....คน มีพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 คนเป็น 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมตัวเยาวชน30คน และสภาห้วยน้ำดำ 5คน ที่รพ.สต.ห้วยน้ำดำ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่ 7 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 70 ครัวเรือน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 5 กลุ่ม กลุมละ 6 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 1 คน นำเยาวชนลงสำรวจข้อมูล
 • หมอนาขอบใจเยาวชนทุกคนที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ตอนนี้เราทำมาถึงครั้งสุดท้ายแล้ว เหลือเป้าหมายอีก70ครัวเรือน
 • เยาวชนที่มาใหม่ให้จับคู่กับเยาวชนที่เคยออกสำรวจแล้ว และสังเกตเพื่อน แล้วถามในบ้านถัดๆไป
 • ในครั้งสุดท้ายนี้ มีบ้านตกหล่นจากการสำรวจในครั้งก่อนๆมา เช่น เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน ดังนั้นลักษณะบ้านจึงกระจัดกระจายกันไป และส่วนหนึ่งให้ไปเก็บข้อมูลที่แฟลตข้าราชการจะได้กลุ่มเป้าหมายทีเดียวหลายหลัง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

7. เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ

ไม่มีกิจกรรม

8. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อค้นหาและรับสมัครครัวเรือนอาสา60ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • 60 ครัวเรือนมีกิจกรรมเพื่อลดค่าไฟทุกเดือน
 • ได้ข้อมูลการประหยัดค่าไฟ เพื่อกระตุ้นกระแสความพอเพียง
 • เกิดกลุ่มที่รวมตัวกัน เสริมพลังกันลดค่าไฟ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดเครือข่ายลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าจำนวน 60 คน
 • เครื่อข่ายลดค่าไฟ 60 คน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การลดค่าไฟที่ได้ผล
 • เครือข่ายลดค่าไฟ 60 คน เกิดพลังและพันธะสัญญาในการทำให้ประสบผลสำเร็จลดค่าไฟได้เกินร้อยละ50 หรือ30ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบเพื่อช่วยกันหาวิธีการลดค่าไฟฟ้า 60 ครัวเรือน
 • จัดเวทีเสวนา และทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อช่วยกันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 • ทำข้อตกลงให้สมาชิกต้องแสดงบัญชีเงินออมเพื่อประเมินผล
 • เก็บข้อมูลค่าไฟแต่ละเดือนจดเป็นข้อมูล เมื่อครบ 2 เดือนมาพูดคุยปัญหาอุปสรรคและวิธีการที่สำเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนกัน ให้กำลังใจกัน
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนโดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละ 60 คน จัดทุก 2 เดือน รวม 4 ครั้ง
 • นำเสนอในเวทีสรุปโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • แกนนำโครงการให้อสม.เดินประชาสัมพันธ์ชักชวนครัวเรือนมา60ครัวเรือน เพื่อมาทำกิจกรรมลดค่าไฟฟ้าร่วมกัน
 • จัดประชุม ลงทะเบียนรับสมาชิกร่วมกิจกรรม
 • นางนรัรัตน์ ชี้แจงกิจกรรม ดังนี้ ทุกครัวเรือนที่มาในวันนี้ล้วนสมัครใจมาทำกิจกรรมลดค่าไปร่วมกัน ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน จะนัดพบกันทุก2เดือนเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ ความสำเร็จ ความล้มเหลว และมีการเก็บบิลค่าไฟเพื่อจดเปรียบเทียบกันทุกเดือน
 • สมาชิกเห็นด้วยที่จะมีการทำการลดค่าไฟร่วมกัน เนื่องจากหากทำบ้านเดียวก็จะไปมีวินัยในตัวเอง หากทำกันหลายบ้านก็จะเข้มงวด มีวินัย มุ่งให้ได้ตามเป้า ป้าหยาดบอกว่า " ปลั้กก็รู้ว่าต้องถอดแต่มันขี้เกียจไม่เปลืองมากหรอก แต่หากว่าจะเอาชนะบ้านเพื่อนทีนี้ปลั้กก็ถอดกันหมดแน่นอน"
 • สมาชิกทำความเข้าใจการจด พฤติกรรมที่เป็นการลดค่าไฟ และเก็บบิลในซองน้ำตาลที่ทางโครงการแจกให้เพื่อจะได้ไม่สูญหายและอยู่ที่เดียวกัน
 • จากนั้นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนวิธีการช่วยลดค่าไป ดังนี้ ถอดปลั้กออกเมื่อเลิกใช้งาน รีดผ้าครั้งละมากๆ ใช้ไปในช่วงกลางคืนประหยัดกว่ากลางวัน ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนให้น้อยลง เช่น เตารีด กาต้มน้ำ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5 สำรวจหลอดไฟใช้หลอดประหยัดไฟ กลางคืนอย่าเปิดไฟที่ไม่จำเป็นทิ้งไว้ทำความสะอาดหลอดไฟโคมไฟ และเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติและเก็บบิลค่าไฟมาเปรียบเทียบกัน
 • นางนรัรตน์นัดหมาการประชุมครั้งต่อไป และให้นำบิลค่าไฟมาด้วย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

11. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน

ไม่มีกิจกรรม

12. ตลาดนัดสีเขียว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกเองออกไปจำหน่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เด็ก เยาวชน ได้มีการแสดงออก ซึี่งวัฒนธรรมอันดีงาม ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้สูงอายุที่นำผักมาขายมีความสุข เกิดรายได้
 • ผู้ซื้อได้บริโภคผักปลอดภัย
 • ผักที่นำมาขายได้แก่ ผักกาดเขียว ไซซิ้ม พริกไทย และผักกาดหอม
 • ผักขายดีมาก ยังไม่ทันวางจำหน่าย ผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็ซื้อกันจนหมดทุกเจ้าที่นำมาขาย ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีใจมีความสุขมาก ขอนำมาขายทุกเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้เกษตรกรได้นำผลผลิตปลอดสารพิษมาจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆได้นำสินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นเองมาจำหน่าย

 • สภากาแฟห้วยน้ำดำรวบรวมผลผลิตว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 • แต่งตั้งตัวแทนไปจำหน่ายหน้าอบต.ควนกาหลงในวันตลาดนัดซอย 10 ซึ่งจะมีผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก
 • ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสีเขียวจากห้วยน้ำดำ
 • มีลิเกฮูลูแสดงตามโอกาส
 • โครงการสนับสนุนวัสดุเพื่อการวางจำหน่าย เช่น โต๊ะ ตะกร้า สติกเกอร์ห้วยน้ำดำผักปลอดสาร
 • จัดทำแพคเกจจิ้งให้สะอาดสวยงาม ติดสติกเกอร์เพื่อจำหน่ายตามสถานที่ราชการ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมขาย ครั้งละ 5 คน แต่ละครั้งใช้เวลา 1 วัน(ตั้งแต่ไปรับผลผลิต แพค ถึงจำหน่าย) จำหน่ายทุก 2 อาทิตย์ จำนวนทั้งหมด 20 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำป้ายไวนิลป้ายชื่อตลาดนัดสีเขียวจำนวน2ป้าย สำหรับติดที่อาคารอเนกประสงค์ 1 ป้าย และที่ตลาดนัดซอย10 อีก 1 ป้าย
 • จัดสถานที่ให้ผู้สูงอายุที่มีผักปลอดสารพิษมาขายที่อาคารอเนกประสงค์ ในงานประชุมประจำเดือนของอสม.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5

13. เพิ่มรายได้จากการขายขยะ

ไม่มีกิจกรรม

14. เยาวชนสืบทอดลิเกฮูลู

ไม่มีกิจกรรม

15. ฟื้นฟูป่าชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในการทำงานเพิ่มขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในชุมชน
 • ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินงานในโครงการ
 • สามารถลงรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์ http://happynetwork.org/ ได้
 • ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ,ปฏิทินโครงการ ,รายงานผู้รับผิดชอบ บนเว็บไซต์
 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางการเงินในการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สสส. ให้ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 • การบริหารโครงการให้มีกลไกขับเคลื่อนในชุมชน
 • มีธรรมมาพิบาลต้องทำให้ตรงกับที่เขียนไว้ในโครงการ
 • การใช้โปรแกรม
 • การลงหน้าเว็บ
 • การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน ส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลส่ง สสส.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฝึกการลงข้อมูลและกิจกรรมหน้าเว็บเพื่อส่ง สสส.
 • รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงกับ สสส.
 • วิทยากรบรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
 • วิทยากรแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://happynetwork.org/
 • ลงรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ โดยมีวิทยากรแนะนำการใช้งาน
 • จัดทำแผนการดำเนินงาน ,ปฎิทินโครงการบนเว็บไซต์ http://happynetwork.org/
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำคัญทางการเงิน
 • วิทยากรแนะนำการบันทึกรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการทำโครงการ
 • ให้แต่ละโครงทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรมปฐมนิเทศ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.2 การเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับการเขียนรายงานและจัดทำการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความรู้ ทักษะการเขียนรายงานทางเวปไซด์
 • เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสียภาษี
 • ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับโครงการอื่นๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สจรสบรรยายเรื่องการเขียนรายงานและการเสียภาษี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สจรส.ม.อ. บรรยายเรื่องการเขียนรายงานและการเสียภาษี
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.3 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารก่อนปิดงวดครังที่1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจในการเตรียมเอกสารปิดงวด
 • เกิดความเข้าใจในการเขียนรายงานหน้าเวป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ให้คำแนะนำ และตรวจเวป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน พบว่า ยังขาดความเข้าใจในการเตรียมใบปะหน้า ใบเสร็จทำได้ถูกต้อง ใบสำคัญรับเงินทำได้ถูกต้อง ใบลงทะเบียนทำไม่ครบเช้าบ่าย ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.4 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • รายงานหน้าเวป ยังไม่เรียบร้อย
 • บางกิจกรรมขาดเอกสารลงทะเบียน ขาดใบเสร็จค่าวัสดุ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ตรวจหน้าเวป 
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ตรวจหน้าเวป 
 • photo

 

200 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.5 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ครั้งที่3

วันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารก่อนปิดงวด ครั้งที่3

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เตรียมเอกสารปิดงวดให้เรียบร้อย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ตรวจรายงานหน้าเวป ให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสาร พบว่าเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย
 • ตรวจหน้าเวปได์รูปยังไม่เรียบร้อย ให้ไปเพิ่มเติม

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.6 ปิดงวดโครงการครั้งที่ 1

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สจรส.ม.อ. ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจเว็บไซด์ มีความเรียบร้อยพร้อมที่จะส่ง สสส.ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส. ม.อ. ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจเวปไซด์

กิจกรรมที่ทำจริง

สจรส.ม.อ. ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจเวปไซด์

 

2 2

17. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลดละเลิกบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายไวนิลมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 • เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่
 • ทำให้คนในชุมชนรู้ถึงคุณและโทษของบุหรี่ในระยะยาว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ที่ร้านจัดทำไวนิลจำนวน 8 ชิ้น

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ไปที่ร้านทำป้ายไวนิล
 • เอาตัวอย่างการทำป้ายให้ทางร้านดูแล้วใส่สัญลักษณ์ สสส ให้ถูกต้อง
 • สั่งทำป้ายจำนวน 8 ชิ้น 
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 ถอนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเบิกเงินเปิดบัญชีคืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ถอนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ถอนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

ถอนเงินเปิดบัญชี

 

1 1

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 82 25                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 207,025.00 80,882.00                  
คุณภาพกิจกรรม 100 75                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.การเข้าร่วมกิจกรรมล่าช้า 2.ผู้ตอบแบบสอบถามเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อตัวเองในทางด้านลบ 3.แกนนำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ 4.ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลคนแรกมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกจากงานอย่างเร่งด่วน

1.ไม่มีความสะดวกในการเดินทาง 2.มีความกังวล 3.เป็นโครงการแรก 4.มีงานทำใหม่ที่หาดใหญ่

1.ติดต่อประสานงานล่วงหน้า 2.ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม 3.แนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการแก่แกนนำ 4.จัดหาผู้เก็บรวบรวมข้อมูลคนใหม่

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย เภา ศรีทองคำ 295 หมู่ที่ 1 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย กอเดช แกสมาน 169 หมู่ที่ 1 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย ชำนาญ คงเย็น 189 หมู่ที่ 1 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาง อารีน่า มรรคาเขต 229 /1 หมู่ที่ 1 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย อนันต์ ปังหลีเส็น 123 หมู่ที่ 1 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์

นำไปใช้ใส่ผัก ผลไม้และพืชสวน เพื่อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 5 ( 1 มีนาคม 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสาร ครั้งที่ 2 ( 12 มีนาคม 2559 )
 3. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ครั้งที่3 ( 20 มีนาคม 2559 )
 4. ปิดงวดโครงการครั้งที่ 1 ( 22 มีนาคม 2559 )
 5. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 2 ( 23 มีนาคม 2559 )
 6. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 3 ( 30 มีนาคม 2559 )
 7. เวทีสรุปข้อมูลจากการสำรวจ ( 31 มีนาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 6 ( 1 เมษายน 2559 )
 9. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 4 ( 6 เมษายน 2559 )
 10. รณรงค์เพิ่มรายได้จากการขายขยะ ( 9 เมษายน 2559 )
 11. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 5 ( 13 เมษายน 2559 )
 12. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 6 ( 20 เมษายน 2559 )
 13. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 7 ( 27 เมษายน 2559 )
 14. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 7 ( 1 พ.ค. 2559 )
 15. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 8 ( 4 พ.ค. 2559 )
 16. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 9 ( 11 พ.ค. 2559 )
 17. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 10 ( 18 พ.ค. 2559 )
 18. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 11 ( 25 พ.ค. 2559 )
 19. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 8 ( 1 มิถุนายน 2559 )
 20. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 12 ( 3 มิถุนายน 2559 )
 21. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 13 ( 8 มิถุนายน 2559 )
 22. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 14 ( 15 มิถุนายน 2559 )
 23. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 15 ( 22 มิถุนายน 2559 )
 24. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 16 ( 29 มิถุนายน 2559 )
 25. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 9 ( 1 กรกฎาคม 2559 )
 26. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 17 ( 6 กรกฎาคม 2559 )
 27. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 18 ( 13 กรกฎาคม 2559 )
 28. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 19 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 29. ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 20 ( 27 กรกฎาคม 2559 )
 30. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 2 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 31. ประชุมสภาผู้นำชุมชนห้วยน้ำดำครั้งที่ 10 ( 1 สิงหาคม 2559 )
 32. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 1/4 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 33. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มเด็ก ( 6 สิงหาคม 2559 )
 34. แลกเปลี่ยนกลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 2/4 ( 7 สิงหาคม 2559 )
 35. เวทีการมีส่วนร่วมทำแผนด้านเศรษฐกิจชุมชน ( 9 สิงหาคม 2559 )
 36. เรียนรู้เกษตรผสมผสาน กลุ่มผู้ใหญ่ครั้งที่ 1 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 37. แลกเปลี่ยนดลุ่มเพิ่มรายได้จากการขายขยะ 3/4 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 38. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 3 ( 12 สิงหาคม 2559 )
 39. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าครั้งที่ 4 ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย กอเดช แกสมาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......