เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ

รหัสโครงการ 58-03929 รหัสสัญญา 58-00-2186 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภากาแฟห้วยน้ำดำ

รายงานกิจกรรม ภาพกิจกรรม คำสั่งแต่งตั้งสภาฯ

หนุนเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินงานในรูปแบบสภาต่อ

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ป่าชุมชน

ภาพกิจกรรม รายงานกิจกรรม

ให้จัดแบ่งหน้าที่ดูแลป่าชุมชน หากิจกรรมมาทำเพิ่มเช่นการปลูกผัก เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่รกกลับอีก

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

เกิดอาคารอเนกประสงค์ปลอดบุหรี่

ภาพกิจกรรม

หาวิธีเพิ่มสถานที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เกิดการขยายผลให้ครัวเรือนอืได้ทำไปใช้เพิ่มในชุมชน

ภาพกิจกรรม รายงานกิจกรรม

ควรออกแบบให้มีการทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเพื่อขยายผลให้เต็มทุกครัวเรือนในชุมชน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เกิดการจัดระบบระเบียบเก็ยของเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเตรียมมาขายขยะ ทำให้ครัวเรือนสะอาด สวยงาม

รายงานกิจกรรม

ให้ขยายผลนำครัวเรือนที่ยังไม่ได้ทำไปเรียนรู้จากครัวเรือนที่ทำได้ดี

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

การสร้างตลาดนัดสีเขียว โดยมีการรวบรวมผักจากครัวเรือนไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ เช่น ตลาดสด และเวทีการรับเบี้ยประชุม

ภาพกิจกรรม รายงานกิจกรรม

หนุนเสริมให้ดำเนินกิจกรรมต่อ

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการดึงความร่วมมือจากอำเภอควนกาหลงในการปรับพื้นที่ก่อนปลูกป่าชุมชน

ภาพกิจกรรม รายงานกิจกรรม

ชื่นชมในความสามารถในการดึงความร่วมมือ

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

บ้านห้วยน้ำดำเป็นชุมชนชนบท มีไทยพุทธ ไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี การวิเคราะห์ชุมชนเมื่อได้รับทุนจากสสส.ชุมชนมีความเห็นตรงกันว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้อง เนื่องจากกระทบกับครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการตระหนักถึงปัญหามากและสามารถแก้ได้ง่าย ที่มาของปัญหาเนื่องมาจากปัจจุบันมีราคาผลผลิตตกต่ำ ยาง ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ขายไม่ได้ราคา แต่สินค้าที่ใช้ในครัวเรือนมีราคาสูงขึ้น อยากมีรถยนต์ใช้เพื่อความสะดวก บางครัวเรือนประสบปัญหาหนี้สินจนต้องขาย จำนองที่ดินทำกิน ประกอบกับคนมีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักประหยัดและออม ไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีรอบตัวให้เกิดประโยชน์ หรือรายได้ และขาดการรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหานี้มาก่อน จึงมีความเห็นตรงกันว่าจะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้าน จะทำให้คนห้วยน้ำดำมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมหลักที่จัดทำได้แก่ สร้างกลไกสภาผู้นำชุมชนเพื่อการดำเนินงานโครงการ การเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเพื่อทำแผนชุมชน ชวนการหาวิธีการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า เพิ่มรายได้จากการขายขยะ จัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อรวมรวมผลผลิตในชุมชนไปจำหน่าย ฝึกเยาวชนแสดงลิเกฮูลูเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และการฟื้นฟูที่รักร้างสาธารณให้เป็นป่าชุมชน ผลการดำเนินงานครบถ้วนทุกกิจกรรม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ชุมชน ได้แก่ 1) เกิดกลไลการทำงานขับเคลื่อนงานของหมู่บ้าน คือทีมสภาฯควบคุมกำกับในภาพรวม 2)เกิดกลไกขับเคลื่อนรายประเด็น ได้แก่ การจัดการขยะ เกษตรอินทรีย์ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และการเรียนรู้ลิเกฮูลูของเยาวชน 3) ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายลง 4) เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมที่ดีใชุมชน 5) เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ(นายอำเภอ)ที่ไปเสนอขอปลูกป่าชุมชน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3