รหัสโครงการ 58-03944
สัญญาเลขที่ 58-00-2246
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปรึกษา จากัฟ 1/10 กย 58
2) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปฐมนิเทศ)
3) ปรึกษา จากัฟ 2/10 พย 58
4) ปรึกษา จากัฟ 3/10 พย 58
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) บอกเล่าโครงการ
7) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน)
8) ถอนเงินเปิดบัญชี
9) ปรึกษา จากัฟ 4/10 ธค 58
10) ปรึกษา จากัฟ 5/10 มค 59
11) จัดตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและอบรมบทบาทหน้าที่
12) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 1/10
13) เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,120.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 23.76 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 5,000.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 20,953.76 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,643.76 บาท รวมรายจ่าย (2) = 59,690.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 25,953.76 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,400.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายหมาด หมันดี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 2/10 (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ติดตามก่อนปิดงวด (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตรวจเอกสารปิดงวด 1 (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปิดงวด ที่ 1) (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 5. ปรึกษาจากัฟ 6/10 เม.ย59 (29 เมษายน 2559)
 6. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 3/10 (9 พ.ค. 2559)
 7. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 4/10 (24 พ.ค. 2559)
 8. ปรึกษา จากัฟ 7/10 พ.ค.59 (27 พ.ค. 2559)
 9. ศึกษาประวัติชุมชน (29 พ.ค. 2559)
 10. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 5/10 (17 มิถุนายน 2559)
 11. ปรึกษา จากัฟ 8/10 มิย 59 (24 มิถุนายน 2559)
 12. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 6/10 (24 มิถุนายน 2559)
 13. เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลตัวชี้วัด (26 มิถุนายน 2559)
 14. บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 1/2 มิ.ย (28 มิถุนายน 2559)
 15. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 7/10 (8 กรกฎาคม 2559)
 16. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 8/10 (21 กรกฎาคม 2559)
 17. ปรึกษา จากัฟ 9/10 ส.ค.59 (22 กรกฎาคม 2559)
 18. ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ (23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559)
 19. เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 1/2 ก.ค. 59 (29 กรกฎาคม 2559)
 20. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ (30 กรกฎาคม 2559)
 21. ทำแผนที่ศักยภาพของคนในชุมชน (31 กรกฎาคม 2559)
 22. เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 2/2 ส.ค. 59 (5 สิงหาคม 2559)
 23. บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 2/2 ส.ค. 59 (12 สิงหาคม 2559)
 24. เยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและเรียนรู้ภูมิปัญญา (13 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายหมาด หมันดี )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางฟาตีม๊ะ พุ่มโพธิ์ )
27 กุมภาพันธ์ 2559