รหัสโครงการ 58-03944
สัญญาเลขที่ 58-00-2246
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 2/10
2) เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตรวจเอกสารปิดงวด 1
3) ติดตามก่อนปิดงวด
4) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปิดงวด ที่ 1)
5) ปรึกษาจากัฟ 6/10 เม.ย59
6) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 3/10
7) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 4/10
8) ปรึกษา จากัฟ 7/10 พ.ค.59
9) ศึกษาประวัติชุมชน
10) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 5/10
11) ปรึกษา จากัฟ 8/10 มิย 59
12) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 6/10
13) เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลตัวชี้วัด
14) บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 1/2 มิ.ย
15) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 7/10
16) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 8/10
17) ปรึกษา จากัฟ 9/10 ส.ค.59
18) ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ
19) เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 1/2 ก.ค. 59
20) สรุปข้อมูลผังเครือญาติ
21) ทำแผนที่ศักยภาพของคนในชุมชน
22) เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 2/2 ส.ค. 59
23) บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 2/2 ส.ค. 59
24) เยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและเรียนรู้ภูมิปัญญา
25) ปรึกษา จากัฟ ครั้งที่ 10/10 ตุลาคม 59
26) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 9/10
27) ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 10/10
28) เวทีทำแผนชุมชนด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน
29) เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 2
30) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(สร้างสุข)
31) ถอดบทเรียนโครงการ
32) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารปิดงวด 2
33) จัดทำรายงาน
34) ถ่ายภาพกิจกรรม
35) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(สังเคราะห์โครงการ/ปิดงวด 2)

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 25,953.76 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,400.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 95.55 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,190.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 399.31 บาท
รวมรายรับ (1) = 132,449.31 บาท รวมรายจ่าย (2) = 150,240.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -17,790.69 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 21,280.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายหมาด หมันดี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายหมาด หมันดี )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )