รหัสโครงการ 58-03944
สัญญาเลขที่ 58-00-2246
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ

2. ชุมชน บ้านกุบังจามังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03944 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2246

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและอบรมบทบาทหน้าที่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและอบรมบทบาทหน้าที่

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝ่ายต่างๆ
 • ทำให้โครงการสามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีการจัดตั้งทีมสภาผู้นำชุมชน 40 คน
 2. สภา ผู้นำเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้น ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
 3. ร่างระเบียบ ข้อบังคับสภาผู้นำ จะนำร่างนี้สู่การนำเสนอเผยแพร่ในกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำ โครงการ รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
 • แกนนำโครงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือ ค้นหาแกนนำชุมชนมาเป็นสภาผู้นำฯ โดยคัดเลือกจาก ฝ่ายปกครอง 5 คน เยาวชน 10 คน ผู้นำสตรี ผู้สูงอายุ 1 คน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 1 คนบัณฑิตอาสา 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 11 คน ผู้นำศาสนา 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ผู้นำสตรี 2 คน กองทุนหมู่บ้าน 3 คน กลุ่มอาชีพ 3 คน
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อทำความเข้าใจในโครงการและวางแผนในการทำงานของโครงการเข้าสู่สภาชุมชน คือ
 • ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานกลไกของชุมชน
 • ทำความเข้าใจในโครงการให้แก่คณะทำงานเพื่อรับทราบถึงความเป็นมาของโครงการทั้งหมด
 • วางแผนการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดให้มีวาระการติดตามประเมินผลโครงการ
 • ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นระยะว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม เป็นตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค และต้องปรับปรุงการดำเนินงาน อย่างไรบ้าง
 • จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ แผนปลิว ป้ายประกาศ ชี้แจงข่าวสารผ่านกิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดเตรียมพื้นที่ประชุมและเตรียมอาหาร

เวลา 15.00 - 15.30 น. วิทยากรมายังที่ประชุม และได้พูดคุยกับคณะทำงานที่ได้มายังที่ประชุมแล้ว

เวลา 15.30 - 18.00 น. เริ่มกระบวนการ โดย ประธานโครงการได้กล่าวรายงานและแนะนำวิทยากร พร้อมเชิญวิทยากร ดำเนินกิจกรรม - วิทยากร บอกเล่าถึงที่มาโครงการ ฯ - วิทยากร อธิบายบทบาทของสภาฯ

เวลา 18.30 - 18.45 น. พักละหมาดเวลา

เวลา 18.50 - 21.00 น.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

41 33

2. บอกเล่าโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 บอกเล่าโครงการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำที่เข้มแข็งมาดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชน จนเกิดการขับเคลื่อน ส่งเสริม จัดกิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สมาชิกในชุมชนเข้าใจการดำเนินการโครงการ และร่วมกันกำหนดบทบาทในการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. สภาผู้นำ ได้ร่วมกันทำงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจและปรับเข้าหากันได้ก่อให้เกิดผลดีในการร่วมกันทำกิจกรรมอื่นต่อไป
 2. สมาชิกในชุมชนเข้าใจการดำเนินการโครงการ และร่วมกันกำหนดบทบาทในการทำงานร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการฯโดยบูรณาการร่วมกับประเพณีวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งมีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเชิญผู้นำ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ มาร่วมรัูโครงการรวม 300 คน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรมที่จะทำ โดยเฉพาะขอความร่วมมือในกิจกรรมทำผังเครือญาติ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 6 และ 13 พย 58 จากการประชุม ปรึกษา จากัฟ ของสภาผุ้นำ ทั้ง 40 คนทำให้มีการวางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่
 1. กำหนดการ ที่ต้องวางรูปแบบให้ชัดเจนว่า ใครทำอะไร เวลาไหน เชิญใครบ้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย หลากหลายแนวคิดทำให้ต่างคนต่างเสริมความพกพร่องของงาน
 2. วันเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากคนในหมู่บ้านมีหลากหลายอาชีพ เช่น รับจ้าง มนุษย์เงินเดือน ทำสวน กรีดยาง ซึ่งแต่ละ อาชีพมีพฤติกรรมที่ต่างกัน ดังนั้นการที่จะได้เวลาที่เหมาะสมจะต้องมีการพูดคุยกันโดยผ่านตัวแทนจากทุกอาชีพจึงจะสามารถดำเนินงานที่ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมนี้ได้
 3. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเสริฟ ฝ่ายเอกสาร พิธีกร ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสถานที่
 • วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2558 ทีมรับผิดชอบ ฝ่ายประสานงาน ได้ส่งหนังสือเชิญ ปลัดตำบล นายกอบต พัฒนาชุมชน โต๊ะอีหม่าม ผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น
  ฝ่ายกิจกรรม เตรียมของขวัญ สรุปรายการ ทำเลขหางบัตร ประสานขอรางวัลเพิ่มเติมจาก ร้านค้า ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธืโครงการไปในตัว ซึ่งได้รบการตอบรับเป็นอย่างดี ฝ่ายอาหาร สำรวจราคา และหาซื้อ ทุกอย่างที่่ต้องใช้ในวันที่ 20 พย

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
  ฝ่ายอาคารสถานที่ นัดทีมมงานและเยาวชน พร้อมชาวบ้าน มาช่วยกันตกแต่งสถานที่ จัดเวที ขนเต้นท์ ซุึ่งได้รับความร่วมมือจากเยาวชน ฝ่าย อาหาร นัดแม่บ้าน เยาวชนหญิง มาเตรียมพร้อมเพื่อดำเนินการในวันงาน

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เริ่มตั้งแต่ 5 โมงเช้า -- ทีมแม่บ้าน มาจัดเตรียมอาหารให้กับพี่น้องที่มา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ลักษณะเหมือนว่า วันงานแต่งงานที่รอเจ้าบ่าวเจ้าสาว มางาน ตั้งแต่ วัยรุ่น ถึงผู้สูงอายุ ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ -- ฝ่ายอาคารสถานที่ ก็ยังเดินไปเดินมา เพราะเก้าอี้กับเครื่องเสียงยังไม่พร้อม ประธานโครงการเริ่มหน้าซีด กลัวงานจะแป๊ก สุดท้ายก็ได้เครื่องเสียง ชาวบ้านแต่เป็นเครื่องเสียงขนาดเล็ก แต่ก็ดีกว่าไม่ เวลา 13.00 พิธีกรเริ่ม พูดเชิญชวน ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม เชิญรับประทานอาหาร
  ฝ่ายทะเบียน ก็เริ่มดำเนินการให้ พี่น้องที่มาร่วมงาน ได้ลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน เริ่มได้ยินเสียงโวยวายพร้อมเสียงหัวเราะ ตามประสา เพราะทุกครั้งที่จัดงานประเภทนี้ อย่างแรกที่ชาวบ้านไม่อยากทำคือ การลงทะเบียน เพราะไม่อยาก
  เขียน อายคนบ้างละ เขียนไม่เป็นบ้างละจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนที่ต้องทำทุกวีธีเพื่อให้ได้ชื่อมา ดีนะที่มีหางบัตร เลยไม่มีใครตกหล่น กิจกรรมขับร้องอันนาเชด ภาษามลายู โดย นักเรียนตาดีกา หมู่ 7 ตำบลฉลุง
  กิจกรรมขับร้องนาเชด ภาษาอาหรับ โดย นักเรียนตาดีกา หมู่ 4 ตำบลฉลุง เวลา 13.30 น. บรรดาผู้นำ เริ่มเข้ามาในงาน ประธานในพิธี ท่านปลัดซอบรีหมัดหมัน ก็มาพร้อมในพิธี ทานรองนายก อบต. ที่มาแทนนายก อบต.ก็ถึงมาในงาน พิธีกรจึงเริ่ม พิธีกรรม
  *** พิธีกร นายฮาซัน ลีมูสา และนายสุริยงค์ ด่วนข้อง กล่าวต้อนรับพร้อมเชิญ นายหมาดหมันดี ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานโครงการฯ ด้วย มากล่าวรายงาน เพื่อให้ ท่านปลัดซอบรีหมัดหมัน ปลัดตำบลฉลุง เป็นประธานในพิธีเปิด *** นายหมาดหมันดี ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานโครงการฯ กล่าวรายงานโครงการฯ ชุมชน บ้านกุบังจามังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุงมีครัวเรือนทั้งสิ้น 221 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 1051 คน แยกเป็น ชาย497 คน หญิง 554 คน ประชากรนับถือศาสนา อิสลาม ร้อยละ85พุทธ ร้อยละ15ชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ ประชากรในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น ความเชื่อ ประเพณีต่าง ๆ และวิถีชีวิตของราษฎรในชุมชน จะขึ้นอยู่กับแนวทางของศาสนาอิสลามเป็นหลัก การดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันจะเป็นไปแบบเรียบง่าย มองในอีกแง่หนึ่งจะเข้าลักษณะการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะความเชื่อจะออกมาในแบบอนุรักษ์นิยม ทางด้านภาษาจะใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในหมู่บ้านมีกลุ่มอายุวัยทำงานจำนวนมากที่สุด ประชากรประกอบอาชีพทำสวนยาง ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ข้าว ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ ฯลฯ จากการประชุมแกนนำระดับหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำศาสนา อสม. ครูตาดีกา แกนนำกลุ่มสตรี ได้วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันตามตารางวิเคราะห์ปัญหา ได้พูดถึงปัญหาเดียวกันคือ ความขัดแย้งที่เกิดหลังจากการเลือกตั้งทางการเมือง เมื่อผู้ใหญ่ไม่พูดจากันทำให้เด็กก็ไม่กล้าที่จะติดต่อสื่อสารกัน กลุ่มเด็กที่หุนหันพลันแล่นคึกคะนองก็หาเรื่องทะเลาะวิวาทเพื่อความสะใจในที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะนำแกนนำกลุ่มเครือข่ายในหมู่บ้านมาเป็นกลไกหลัก และนำเยาวชนมาเป็นกลไกรอง ช่วยกันดำเนินการละลายความขัดแย้งของชุมชนด้านการเมือง ด้วยกิจกรรมที่ไม่ได้กล่าวถึงความขัดแย้ง แต่เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชนทำสิ่งสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้คราวเดียวกันหลายด้านและมีความยั่งยืน ปัญหาของชุมชน "บ้านกุบังจามังเหนือ" จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาหลักคือคนในชุมชนขาดการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง คนต่างวัยจึงทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจากการทำกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีความเชื่อว่าผลสำเร็จที่ได้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าว กลไกที่มีทีมทำงานที่มีความหลากหลายกลุ่ม เพื่อการพัฒนาชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล ความรัก ความอบอุ่นการอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขได้คือทำให้ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้น และแก้ปัญหาเยาวชนโดยอาศัยความสัมพันธ์ชุมชนและให้เยาวชนเป็นแกนนำในทุกกิจกรรม *** ท่านปลัดซอบรีหมัดหมัน ประธานในพิธี กล่าวชื่นชม ที่ทาง ผู้นำและชาวบ้านต่างร่วมกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี เป็นขอบคุณ ทาง สสส. ที่สนับสนุนงบประมาณ ในครั้งนี้ และยังฝากเรื่องการช่วยดูแลชาวบ้านเพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการหลอกลวงเรื่องที่ดิน ความไม่เข้าใจเรื่องขายฝาก ทั้งยังฝากเรื่องการจัดกิจกรรมที่ต้องเน้นเรื่องเยาวชนด้วย
  เวลา 14.00 น.ทีมงานโครงการ สสส. และผู้รับผิดชอบ พบปะ ชาวบ้าน พร้อมกล่าวรายงาน แผนงานที่ดำเนินการ* รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. นาย ชื่อ หมาดนามสกุล หมันดี ตำแหน่งในชุมชน ผู้ใหญ่บ้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
  บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฉลุง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 083-3983423 เบอร์มือถือ 083-3983423 โทรสาร - อีเมล์ -
 2. นาง ชื่อ ฟาตีม๊ะ นามสกุล พุ่มโพธิ์
  ตำแหน่งในชุมชน อื่น ๆ อื่น ๆ (โปรดระบุ) แกนนำสตรี บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฉลุง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 080-7103141 เบอร์มือถือ 080-7103141 โทรสาร - อีเมล์ Fateemaphumpoo1974@gmail.com
  บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ ข้อมูลวิชาการ
 3. นาย ชื่อ ออสิน นามสกุล บูนำ
  ตำแหน่งในชุมชน กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน อื่น ๆ (โปรดระบุ)
  บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฉลุง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 090-8732849 เบอร์มือถือ 090-8732849 โทรสาร - อีเมล์ -
  บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ สื่อประชาสัมพันธ์
 4. นาย ชื่อ สุริยงค์ นามสกุล ด่วนข้อง
  ตำแหน่งในชุมชน สภาองค์กรชุมชน อื่น ๆ (โปรดระบุ)
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฉลุง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 0805414784 เบอร์มือถือ 0805414784 โทรสาร - อีเมล์ dsuriyong@gmail.com
  บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ ไอที
 5. นาง ชื่อ วรรณนภา นามสกุล สวนแก้ว
  ตำแหน่งในชุมชน อสม. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 7 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฉลุง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 082-4380904 เบอร์มือถือ 082-4380904 โทรสาร - อีเมล์ -
  บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้ การเงิน เวลา 17.00-22.00 น กิจกรรม ขับร้องนาเชด ของนักเรียน ตาดีกา สลับกับกิจกรรม จับรางวัล หางบัตร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

300 315

3. ประชุมประจำเดือนสภาผู้นำ "ปรึกษา จากัฟ"

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ปรึกษา จากัฟ 1/10 กย 58

วันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คน มา เข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน
 • เกิดการติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • มีแผนงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อได้มีการประชุมแล้วพบว่า

 1. แนวโน้มในการทำงานและความร่วมมือในการทำโครงการในอนาคตอยู่ในแกนดี
 2. ได้แผนงานเบื้องต้นในการจัดงาน กิจกรรมที่ 2 บอกเล่าโครงการ โดยมีการวางกำหนดการและรูปแบบงานคร่าว ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่และได้รับความร่วมมือจาก ทุกฝ่าย เป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คนเข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • เตรียมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

ได้ประสาน สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คน มา เข้าร่วมประชุม และมีผู้เข้าร่วม 34 คน ซึ่งได้สรุปรายงาน และผลการประชุมดังนี้

 1. คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ ซึ่ง สสส. ได้อนุมัติงบประมาณแล้วแต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะผู้รับผิดชอบโครงการ เลยต้องรอการอนุมัติงบอีกครั้ง
 2. มีการวางแผนงานการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้นำเสนอโครงการ
 3. ชี้แจงและซักถาม รายละเอียดโครงการ ตามเอกสารที่ได้ถ่ายเอกสารให้
 4. มีมติให้รอเงินโอนเข้าบัญชีก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามแผน
 5. นัดประชุมครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ปรึกษา จากัฟ 2/10 พย 58

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามและวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คน มา เข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน
 • เกิดการติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • มีแผนงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการประชุม ปรึกษา จากัฟ 2/10 ตค 58 ผลปรากฏว่า ผู้นำมาเข้าร่วมไม่ครบเนื่องจาก ติดภารกิจ แต่ก็ยังถือว่า การประชุมดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยเป้าหมายหลักของการประชุมคือ

 1. ชี้แจงงบประมาณที่ได้ดำเนินการและรายงานบัญชีรับ-จ่าย
 2. นำเอกสารโครงการและรายละเอียดกิจกรรมฉบับปรับปรุง เพื่อชี้แจงและหารือการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ
 3. หารือและกำหนด รายละเอียดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
 4. สรุป การจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 21 พย 58 ณ พื้นที่ ศูนย์การศึกษาอิสลาม(ตาดีกา) กุบังจามัง
 5. นัดประชุมติดตามงาน วันศุกร์ที่ 13 พย 2558
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คนเข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • เตรียมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. หารือวาระต่างๆ ในเดือนที่ผ่านมา
 2. ชี้แจงบัญชีรับจ่าย
 3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรม ต่อไป
 4. หารือเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการและการอบรมบทบาทสภาผู้นำ
 5. มอบหมายงาน
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ปรึกษา จากัฟ 3/10 พย 58

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามการทำงานและเตรียมงานประชาสัมพันธ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คน มา เข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน
 • เกิดการติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • มีแผนงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้วางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเสริฟ ฝ่ายเอกสาร พิธีกร ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสถานที่ และสรุปการจัดทำกิจกรรม บอกเล่าโครงการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คนเข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • เตรียมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานดำเนินประชุม ผ่านระเบียบ ซึ่งบทสรุปของคืนนี้คือ การวางแผนกิจกรรมบอกเล่าโครงการ เป็นสำคัญ

 1. กำหนดการ ที่ต้องวางรูปแบบให้ชัดเจนว่า ใครทำอะไร เวลาไหน เชิญใครบ้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย หลากหลายแนวคิดทำให้ต่างคนต่างเสริมความพกพร่องของงาน
 2. วันเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากคนในหมู่บ้านมีหลากหลายอาชีพ เช่น รับจ้าง มนุษย์เงินเดือน ทำสวน กรีดยาง ซึ่งแต่ละ อาชีพมีพฤติกรรมที่ต่างกัน ดังนั้นการที่จะได้เวลาที่เหมาะสมจะต้องมีการพูดคุยกันโดยผ่านตัวแทนจากทุกอาชีพจึงจะสามารถดำเนินงานที่ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมนี้ได้
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ปรึกษา จากัฟ 4/10 ธค 58

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามงาน ประชุมประจำเดือนสภาผู้นำ "ปรึกษา จากัฟ"

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คน มา เข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน
 • เกิดการติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • มีแผนงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรมที่ผ่านมา และสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ทำให้สามารถดำเนินตามแผนงานได้ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คนเข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • เตรียมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อ

 1. สรุปกิจกรรม บอกเล่าโครงการ ที่ได้ลุล่วงไปแล้ว
 2. ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรม เพิ่มเติมโดยใช้เยาวชนขับเคลื่อนกิจกรรม
 3. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ปรึกษา จากัฟ 5/10 มค 59

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมสรุปงานและวางแผน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คน มา เข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน
 • เกิดการติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • มีแผนงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • สรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้วางแผนงานต่อไป

 1. การสรุปเพื่อปิดยอดโครงการ งวดที่ 1
 2. สรุปยอดการเงินเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมต่อไป โดยให้คำนวนจากยอดเงิน
 3. หลังจากอนุมัติงบแล้วให้รีบดำเนินการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำฯ จำนวน 40 คนเข้าร่วมประชุมทุกเดือน รวม 10 เดือน เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนิงานแต่ละกิจกรรม
 • เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • เตรียมแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผังเครือญาติ แผนที่ศักยภาพคน
 • เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ประเมินและสรุปผลการการดำเนินงานแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

สรุปกิจกรรมตามแผนงาน ที่วางไว้ ซึ่งต้องดำเนินการไปตามตารางกิจกรรมที่วางไว้ ช่วง 15กย 58 - 15 กพ 59

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 20

4. ศึกษาประวัติชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

5. ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ

ไม่มีกิจกรรม

6. ทำแผนที่ศักยภาพของคนในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

7. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ

ไม่มีกิจกรรม

8. เวทีทำแผนชุมชนด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

10. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 1/10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกสภาผู้นำที่เข้มแข็งมาดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชน จนเกิดการขับเคลื่อน ส่งเสริม
จัดกิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลายแหล่งงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เยาวชนสามารถทำเวปเพจและรายงานผลกิจกที่ทำตามแผนการดำเนินงานได้
 2. ตั้งเวปเพจ โดยการใช้เฟสบุค
 3. เยาวชนวางแผนการรายงานผลผ่านสื่อโดยใช้เวปเพจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้เยาวชนที่ได้ลงทำกิจกรรมโครงการสสส.ได้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำ เพิ่มแรงจูงใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • วิทยากรอบรมการสร้างเพจให้กับเยาวชน 10 คน รวมทั้งอบรมวิธีการเลือกภาพ เขียนข่าว และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลา 1 วัน
 • เยาวชนจัดทำเพจของหมู่บ้านขึ้นมา 1 เพจ เฟสบุคชื่อ รวมใจสานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ จ.สตูล
 • เยาวชนฝึกเขียนข่าวแต่ละกิจกรรมของโครงการขึ้นเพจและทำข่าวอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เชิญเยาวชน จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมทำเวปเพจ โดยมีวิทยากร ฐานันดร สมจิตอุตส่าห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ แขวงการทางสตูล พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล ฮะอุรา มาร่วมกิจกรรม เมื่อวิทยากร มาถึงที่ ประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยนายสุริยงค์ด่วนข้อง แนะนำโครงการและมอบเวทีให้กับวิทยากรดำเนินการ
 1. วิทยากรอบรมการสร้างเพจให้กับเยาวชน 10 คน รวมทั้งอบรมวิธีการเลือกภาพ เขียนข่าว และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลา 1 วัน
 2. เยาวชนจัดทำเพจของหมู่บ้านขึ้นมา 1 เพจ เฟสบุคชื่อ รวมใจสานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ จ.สตูล
 3. เยาวชนฝึกเขียนข่าวแต่ละกิจกรรมของโครงการขึ้นเพจและทำข่าวอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

11 14

11. เยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและเรียนรู้ภูมิปัญญา

ไม่มีกิจกรรม

12. บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

13. ถอดบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปฐมนิเทศ)

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนและจัดทำโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงกับสสส
 2. วิทยากรบรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
 3. วิทยากรแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://happynetwork.org/
 4. ลงรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ โดยมีวิทยากรแนะนำการใช้งาน
 5. จัดทำแผนการดำเนินงาน ,ปฎิทินโครงการบนเว็บไซต์ http://happynetwork.org/
 6. เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำคัญทางการเงิน
 7. วิทยากรแนะนำการบันทึกรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการทำโครงการ
 8. ให้แต่ละโครงทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เรียนรู้การคีย์ข้อมูล ลงโปรแกรม ในคอมพิวเตอร์
 2. การจัดทำบัญชีและวางแฝนปฏิทินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงกับสสส
 2. การบันทึกข้อมูลและการลงภาพถ่ายในโครงการ
 3. วิทยากรให้ความรู้ อบรมให้ข้อมูลการทำสื่อ การถ่ายภาพที่ต้องมีชีวิต แสงสี
 4. ให้วางแผนงานลงในปฎิทินแล้วให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน)

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้การทำรายงาน การทำบัญชี และการบันทึกกิจกรรมในเวปไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานและการเงิน) ณ สตารินทร์ รีสอร์ท โดยมีผู้เข้าร่วม ทุกโครงการในจังหวัดสตูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 ถอนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อถอนเงินที่ได้สำรองจ่ายไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ถอนเงินคืนเปิดบัญชี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ถอนเงินคืนเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

ถอนเงินคืนเปิดบัญชี

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามการทำรายงานและสรุปบัญชี งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลได้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อเข้าพบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการสรุป เอกสารบัญชีที่ใช้ในโครงการทั้งหมด และคีย์ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าเวปให้สมบูรณ์
ซึ่งพี้เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15 กย 58 - 15 ตค 59 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์ การลด ละ เลิก บุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบ้านที่ได้เห็นป้ายปลอดบุหรี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและทำตามกฎเกณฑ์ คือไม่สูบบุหรี่ ตามบริเวณที่ได้ติดป้าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลิกบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 6 ป้าย ติดตามบริเวณที่สาธารณะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1,000 1,000

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 48 13                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,800.00 59,690.00                  
คุณภาพกิจกรรม 52 41                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ฮาซัน ลีมูสา หมู่ที่ 7 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย หมาด หมันดี 239 หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ฟาตีม๊ะ พุ่มโพธิ์ 91 หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วรรณนภา สวนแก้ว 53 หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย สุริยงค์ ด่วนข้อง 210 หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เชษฐา เถาวัลย์ 199/4 หมู่ที่ 13 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย หมัดสอีด แล้หมัน 139 หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
สภาผู้นำบ้านกุบังจามังเหนือ

ในอดีต มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกการทำงาน แต่หลังจากที่มีการจัดตั้งสภาผู้นำ พบว่า เกิดการสลายพฤติกรรมเหล่านั้น ดูได้จากการร่วมกันดำเนินการ กิจกรรมบอกเล่าโครงการฯ ที่สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์นั้น

การทำเพจบ้านกุบังจามัง
 1. มีการจัดตั้งเยาวชน บ้านกุบังจามังเหนือ ขึ้นมาใหม่
 2. เกิดกลุ่มเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้โครงการ สสส. และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 2/10 ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ติดตามก่อนปิดงวด ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตรวจเอกสารปิดงวด 1 ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ปิดงวด ที่ 1) ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 5. ปรึกษาจากัฟ 6/10 เม.ย59 ( 29 เมษายน 2559 )
 6. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 3/10 ( 9 พ.ค. 2559 )
 7. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 4/10 ( 24 พ.ค. 2559 )
 8. ปรึกษา จากัฟ 7/10 พ.ค.59 ( 27 พ.ค. 2559 )
 9. ศึกษาประวัติชุมชน ( 29 พ.ค. 2559 )
 10. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 5/10 ( 17 มิถุนายน 2559 )
 11. ปรึกษา จากัฟ 8/10 มิย 59 ( 24 มิถุนายน 2559 )
 12. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 6/10 ( 24 มิถุนายน 2559 )
 13. เดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลตัวชี้วัด ( 26 มิถุนายน 2559 )
 14. บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 1/2 มิ.ย ( 28 มิถุนายน 2559 )
 15. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 7/10 ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 16. ทำเพจบ้านกุบังจามังเหนือ ครั้งที่ 8/10 ( 21 กรกฎาคม 2559 )
 17. ปรึกษา จากัฟ 9/10 ส.ค.59 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 18. ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ ( 23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559 )
 19. เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 1/2 ก.ค. 59 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 20. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 21. ทำแผนที่ศักยภาพของคนในชุมชน ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 22. เวทีทำมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 2/2 ส.ค. 59 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 23. บำเพ็ญประโยชน์สัมพันธ์ 2/2 ส.ค. 59 ( 12 สิงหาคม 2559 )
 24. เยาวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและเรียนรู้ภูมิปัญญา ( 13 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นายหมาด หมันดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......