รหัสโครงการ 58-03968
สัญญาเลขที่ 58-00-2182
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ
3) ปฐมนิเทศโครงการ
4) อบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา
5) ประชุมสภาแกหรา 1/10
6) ประชุมเตรียมทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน
7) ลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ
8) ประชุมสภาแกหรา 2/10
9) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
10) ประชุมสภาแกหรา 3/10
11) ประชุมสภาแกหรา 4/10
12) พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวดที่ 1
13) เยี่ยมบ้านเยาวชน (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยม)
14) เยี่ยมบ้านเยาวชน(กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ที่ใช่ในการยี่ยม)
15) กีฬาสีครอบครัว 1/4
16) เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว 1/4
17) กีฬาสีครอบครัว 2/4

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,580.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 52.06 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 300.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,578.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,932.06 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,932.06 บาท รวมรายจ่าย (2) = 74,422.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 10,510.06 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,720.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮาหรูน ชะยานัย )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ประชุมสภาแกหรา 5/10 (5 มีนาคม 2559)
 4. กีฬาสีครอบครัว 3/4 (12 มีนาคม 2559)
 5. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ) (13 มีนาคม 2559)
 6. กีฬาสีครอบครัว 4/4 (10 เมษายน 2559)
 7. ประชุมสภาแกหรา 6/10 (16 เมษายน 2559)
 8. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว2/4 (22 เมษายน 2559)
 9. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เวทีแลกเปลี่ยนความรู้) (14 พ.ค. 2559)
 10. ประชุมสภาแกหรา 7/10 (21 พ.ค. 2559)
 11. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(จัดเวทีให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน) (29 พ.ค. 2559)
 12. ประชุมสภาแกหรา 8/10 (18 มิถุนายน 2559)
 13. ถอดบทเรียนโครงการกับเจ้าหน้าที่จาก สจรส. (29 มิถุนายน 2559)
 14. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 1/10) (1 กรกฎาคม 2559)
 15. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 2/10) (15 กรกฎาคม 2559)
 16. ประชุมสภาแกหรา 9/10 (27 กรกฎาคม 2559)
 17. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 3/10) (29 กรกฎาคม 2559)
 18. ทำแผนชุมชน (30 กรกฎาคม 2559)
 19. โรงเรียนพ่อแม่ (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครอง) (31 กรกฎาคม 2559)
 20. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ (5 สิงหาคม 2559 - 7 สิงหาคม 2559)
 21. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 4/10) (5 สิงหาคม 2559)
 22. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว3/4 (12 สิงหาคม 2559)
 23. โรงเรียนพ่อแม่ (จัดเวทีสนทนาพ่อแม่และทำกติกาครอบครัว) (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮาหรูน ชะยานัย )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )