รหัสโครงการ 58-03968
สัญญาเลขที่ 58-00-2182
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 1
3) ประชุมสภาแกหรา 5/10
4) กีฬาสีครอบครัว 3/4
5) เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ)
6) กีฬาสีครอบครัว 4/4
7) ประชุมสภาแกหรา 6/10
8) เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว2/4
9) เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เวทีแลกเปลี่ยนความรู้)
10) ประชุมสภาแกหรา 7/10
11) เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(จัดเวทีให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน)
12) ประชุมสภาแกหรา 8/10
13) ถอดบทเรียนโครงการกับเจ้าหน้าที่จาก สจรส.
14) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 1/10)
15) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 2/10)
16) ประชุมสภาแกหรา 9/10
17) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 3/10)
18) ทำแผนชุมชน
19) โรงเรียนพ่อแม่ (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครอง)
20) สรุปข้อมูลผังเครือญาติ
21) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 4/10)
22) เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว3/4
23) โรงเรียนพ่อแม่ (จัดเวทีสนทนาพ่อแม่และทำกติกาครอบครัว)
24) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 5/10)
25) ประชุมสภาแกหรา 10/10
26) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 6/10)
27) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 7/10)
28) เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว4/4
29) เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ
30) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 8/10)
31) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 9/10)
32) เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 10/10)
33) งานสร้างสุข
34) คืนเงิน เงินเปิดบัญชี
35) การจัดทำรายงาน
36) ถ่ายภาพกิจกรรม
37) พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวด 2
38) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 10,510.06 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,720.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 115.56 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,690.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 767.62 บาท
รวมรายรับ (1) = 116,345.62 บาท รวมรายจ่าย (2) = 133,268.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,922.38 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,672.38 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮาหรูน ชะยานัย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮาหรูน ชะยานัย )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559