รหัสโครงการ 58-03968
สัญญาเลขที่ 58-00-2182

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
รหัสโครงการ 58-03968 สัญญาเลขที่ 58-00-2182

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 211,430.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,580.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,720.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 190,300.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 52.06 บาท
งวดที่ 2 = 115.56 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 167.62 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 300.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 300.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 207,690.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,922.38 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ 1,250.00 1,250.00
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการ 13,120.00 13,120.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : อบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา 6,720.00 6,720.00
1. อบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาแกหรา 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมสภาแกหรา 1/10
2. ประชุมสภาแกหรา 2/10
3. ประชุมสภาแกหรา 3/10
4. ประชุมสภาแกหรา 4/10
5. ประชุมสภาแกหรา 5/10
6. ประชุมสภาแกหรา 6/10
7. ประชุมสภาแกหรา 7/10
8. ประชุมสภาแกหรา 8/10
9. ประชุมสภาแกหรา 9/10
10. ประชุมสภาแกหรา 10/10
กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน 7,840.00 7,840.00
1. ประชุมเตรียมทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ 12,000.00 12,000.00
1. ลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ
กิจกรรมหลัก : สรุปข้อมูลผังเครือญาติ 16,600.00 16,600.00
1. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ
กิจกรรมหลัก : ทำแผนชุมชน 9,240.00 9,240.00
1. ทำแผนชุมชน
กิจกรรมหลัก : เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(น้ำยาล้างจาน ขนม กระเป๋าไหมพรม) 32,810.00 32,810.00
1. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ)
2. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เวทีแลกเปลี่ยนความรู้)
3. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(จัดเวทีให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน)
กิจกรรมหลัก : โรงเรียนพ่อแม่ 9,790.00 9,790.00
1. โรงเรียนพ่อแม่ (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครอง)
2. โรงเรียนพ่อแม่ (จัดเวทีสนทนาพ่อแม่และทำกติกาครอบครัว)
กิจกรรมหลัก : เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว 19,300.00 19,300.00
1. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว 1/4
2. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว2/4
3. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว3/4
4. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว4/4
กิจกรรมหลัก : เยี่ยมบ้านเยาวชน 14,860.00 14,860.00
1. เยี่ยมบ้านเยาวชน (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยม)
2. เยี่ยมบ้านเยาวชน(กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ที่ใช่ในการยี่ยม)
3. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 1/10)
4. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 2/10)
5. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 3/10)
6. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 4/10)
7. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 5/10)
8. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 6/10)
9. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 7/10)
10. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 8/10)
11. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 9/10)
12. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 10/10)
กิจกรรมหลัก : กีฬาสีครอบครัว 28,800.00 28,800.00
1. กีฬาสีครอบครัว 1/4
2. กีฬาสีครอบครัว 2/4
3. กีฬาสีครอบครัว 3/4
4. กีฬาสีครอบครัว 4/4
กิจกรรมหลัก : เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ 16,100.00 16,100.00
1. เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,510.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
3. พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวดที่ 1
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 1
5. ถอดบทเรียนโครงการกับเจ้าหน้าที่จาก สจรส.
6. งานสร้างสุข
7. คืนเงิน เงินเปิดบัญชี
8. พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวด 2
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,750.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. การจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

211,430.00 207,690.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ฮาหรูน ชะยานัย )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559