รหัสโครงการ 58-03968
สัญญาเลขที่ 58-00-2182
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน

2. ชุมชน บ้านแป-ระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

3. รหัสโครงการ 58-03968 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2182

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รุ้จักโครงการเเเเละขอความร่วมมือในเเต่ละกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชาวบ้านได้รับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงในชุมชน
 • คนในชุมชนให้ความสนใจ ซักถาม เสนอแนะ และรับปากให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • คนในชุมชนรับรู้เรื่องการเก็บข้อมูลผังเครือญาติและการทำแผนที่ศักยภาพคน และกิจกรรมอื่นๆ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย เยาวชน เด็กนักเรียนเเละผู้ปกครองต่างให้ความสนใจในการจัดงานครั้งนี้มาก มีผู้เข้าร่วมเกินจำนวนที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมงานสนใจที่มาของโครงการเเละรับที่จะช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆที่กำหนดในโครงการพร้อมในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แจ้งข่าวการทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และขอความร่วมมือทุกครัวเรือน
 • โดยการจัดเวทีชุมชนให้ตัวแทนครัวเรือน ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายมารับรู้รายละเอียดโครงการ และแสดงความจำนงมีส่วนร่วมตามความสามารถของแต่ละคน แต่ละกลุ่มเครือข่าย ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน จัดร่วมกับการจัดงานวันฮารีรายาอัจยี
 • ทำกิจกรรม 2 ช่วง คือ ภาคบ่ายและภาคกลางคืน
 • ภาคกลางคืนที่มีประชาชนมาร่วมรับประทานอาหารเย็นและรอชมการแสดงของบุตรหลาน จะเป็นเวทีให้ผู้ใหญ่บ้านขึ้น บรรยายรายละเอียดที่มาของโครงการ
 • แจ้งเรื่อง สภาแกหรา ที่จะให้บริหารหมู่บ้านต่อไปขอความร่วมมือแกนนำเครือข่าย กลุ่มต่างๆ มาร่วมเป็นสภาแกหรา
 • แจ้งขอความร่วมมือกิจกรรมที่เยาวชนจะลงทำข้อมูลแผนที่ศักยภาพคน และข้อมูลผังเครือญาติ
 • ให้ชาวบ้านมาร่วมรับฟังการคืนข้อมูลที่เยาวชนเก็บและทำแผนชุมชนต่อไป
 • มีกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ทำร่วมกับครอบครัวและคนในหมู่บ้าน เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ การแข่งกีฬาสีครอบครัว ขอให้พี่น้องมาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 16.30 – 18.30 น จัดเตรียมสถานที่
 • 18.30-18.45 น ละหมาดมักริบร่วมกัน
 • 18.45-19.45 น ร่วมรับประทานอาหาร
 • 19.45 -20.00 น ละหมาดอีชาร่วมกัน
 • 20.00 -20.15 นเปิดพิธีโดยการอ่านอัลกุรอ่าน
 • 20.15 -20.30 น ผู้นำศาสนาขึ้นบนเวทีกล่าวสรรญเสริญท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล)
 • 20.30 – 21.00 น ผู้ใหญ่บ้านแจ้งข่าวการทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และขอความร่วมมือทุกครัวเรือนพร้อมแจ้งเรื่อง สภาแกหรา ที่จะให้บริหารหมู่บ้านต่อไปขอความร่วมมือแกนนำเครือข่าย กลุ่มต่างๆ มาร่วมเป็นสภาแกหรา
 • 21.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมเวที มีการแสดง ขับรองอัลนาเชด อ่าน อัลกุรอ่าน บรรยายธรรมของนักเรียนโรงเรียนอูลูมูนียะฮ์โดยคั่นรายการด้วยการจับฉลากลุ้นรางวัลของผู้มาร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนรายชื่อไว้
 • 22.00 -22.30 น.ปิดท้ายด้วยเยาวชนรุ่นพี่ขับร้องเพลงเตือนสติ และละครสะท้อนชีวิต เรื่อง ลูกทรพี
 • 22.30 น. ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในค่ำคืนนั้นและปิดพิธี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 236

3. อบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้สมาชิกสภาแกหรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าทีของสภาแกหรา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาแกหราทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้จัดตั้งสภาแกหรา ซึ่งมาจากการรวมตัวของผู้นำในชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชนบ้านแป-ระใต้
 • สภาแกหราได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ที่จะร่วมกันดำเนินการ
 • รับทราบถึงปัญหาเยาวชนในชุมชนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสภาแกหรา
 • สมาชิกสภาแกหราได้รับความรู้ และมีความเข้าใจ ในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสภาผู้นำและการจัดตั้งสภา
 • ทำการคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในสภาแกหรา ดังนี้
 1. ประธานสภาคือ นายฮาหรูน ชะยานัย
 2. รองประธานสภา 2คนคือ นางอำรา. ขวัญเจริญ,นางดารุณี ยาประจัน
 3. เลขานุการสภา นางฮาซีเต๊าะชะยานัย
 4. ผู้ช่วยเลขาฯ นางสาวอารีฝ๊ะ. บุญดาหา
 5. ฝ่ายติดต่อประสานงาน นายอาหมัด. ยาประจัน,นางเจ๊ะสุณี ชะยานัย
 6. ประชาสัมพันธ์ นายดาโหด สังขาว
 7. เเละที่เหลือเป็นคณะกรรมการบริหารสภาคือสมาชิกสภาอีก31คน

- ได้จัดทำข้อบังคับสภาแกหรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การดำเนินงานส่วนรวมที่ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านลงความเห็นให้มีการขับเคลื่อนดำเนินการโดยสภาแกหราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกสภาแกหรา จึงร่วมกันกำหนดข้อบังคับนี้ขึ้นตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ให้มีข้อบังคับของสภาแกหราไว้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป ว่าด้วย ความหมายของตำแหน่งต่างๆ

 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาแกหรา”
 2. ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปและครบกำหนดในเวลา 2 ปี
 3. “สภา” หมายความว่าสภาแกหรา
 4. “ประธานสภา”หมายความว่าประธานสภาแกหรา
 5. “รองประธานสภา”หมายความว่ารองประธานสภาแกหรา
 6. “ประธาน”หมายความว่าประธานที่ประชุมสภาแกหรา
 7. “คณะกรรมการบริหาร”หมายความว่าคณะกรรมการบริหาร ที่มาจากการคัดเลือกของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนบ้านแป-ระใต้ให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและร่วมบริหารจัดการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาแกหรา
 8. “คณะทำงาน”หมายความว่าคณะทำงานที่สภาแกหราแต่งตั้งขึ้น เพื่อ ทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 9. “เลขานุการ”หมายความว่าเลขานุการสภาแกหรา
 10. “การประชุม”หมายความว่าการประชุมสภาแกหราการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งการประชุมคณะทำงาน
 11. ให้ประธานสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวดที่ 2 ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ คณะกรรมการบริหารคณะทำงานและวาระในการดำรงตำแหน่ง

12.ประธานสภาแกหรา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

12.1. เรียกและดำเนินการประชุมสภาแกหรา

12.2. ควบคุมและดำเนินกิจกรรมของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับ

12.3. ออกออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือรักษาความเรียบร้อยในการประชุม
13. รองประธานสภาคนที่ 1 และ คนที่ 2มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

13.1.ช่วยเหลือประธานสภาในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภา

13.2.กรณีประธานสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่แทน หากรองประธานสภาคนที่ 1 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่ 2 ทำหน้าที่แทน

14.คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
14.1.บริหารสภาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับรวมทั้งขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมส่วนรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย เกิดความสามัคคี

14.2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของทุกส่วนงานของสภาผู้นำชุมชน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย

15.คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

15.1. เมื่อได้รับการแต่งตั้งโดยสภา ให้ทำการศึกษา ต้นทุน วิธีการดำเนินงานทรัพยากร เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยความประหยัด เกิดความสามัคคี

16.เลขานุการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
16.1. นัดประชุมสภา คณะกรรมการบริหาร และคณะทำงาน

16.2. จดบันทึกและทำรายงานการประชุมของสภา คณะกรรมการบริหาร และคณะทำงาน

16.3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการของสภา

16.4. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามอบหมาย

หมวดที่ 3ว่าด้วยระเบียบการประชุมการเสนอญัตติ และการลงมติ

17.การประชุมสภา คณะกรรมการบริหารคณะทำงานต้องกระทำโดยเปิดเผย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ผู้ที่สามารถลงมติได้เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้น

18.ให้มีการประชุมสภาทุกเดือนการนัดประชุมต้องทำหนังสือแจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 3 วัน กำหนดวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1). เรื่องประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2). รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3). เรื่องรับรองฐานะการเงินโครงการ สสส. และอื่นๆ วาระที่ 4). เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน วาระที่ 5). เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆ

19.การเสนอญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 3 คน โดยเสนอต่อทีมเลขานุการรวบรวมเสนอประธานสภาก่อนการประชุมหากจะมีการเสนอญัตติสดในการประชุมให้มีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 3 คนและประธานเห็นชอบ

20.การลงมติ สมาชิกที่ลงมติต้องอยู่ในที่ประชุมเท่านั้นการลงมติแบบเปิดเผยหรือแบบลับให้ที่ประชุมตกลงเป็นเรื่องๆไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะสภาแกหราสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนมีความห่างเหินกับพ่อแม่ และผู้ใหญ่ในชุมชน
 • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านบทบาทสภาผู้นำมาแนะนำเรื่องการดำเนินงาน
 • ทำระเบียบ กติกา บทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเตรียมสถานที่เตรียมพร้อมสำหรับการอบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแป-ระใต้ ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
 • สมาชิกสภาแกหราทยอยมาลงทะเบียนเพื่ออบรมบทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา
 • ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทำการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการให้แก่สภาแกหรารับทราบ
 • สภาแกหราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนในชุมชน
 • วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาผู้นำและการดำเนินการจัดตั้งสภาแกหรา
 • ทำการคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในสภาแกหรา
 • สภาแกหราทำการร่างระเบียบ กติกา บทบาทและหน้าที่ของสภาแกหรา
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

4. ประชุมสภาแกหรา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมสภาแกหรา 1/10

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30น. -15:30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเเบ่งหน้าที่รับผิดชอบเเต่ละกิจกรรมให้กับให้สมาชิกสภาเเกหรา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมติดตามโครงการทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน
 • เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมสภาเเกหราครั้งที่1/10สมาชิกสภาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้เเบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบเเต่ละกิจกรรม
 • กิจกรรมที่จะดำเนินในครั้งต่อไปคือ อบรมการทำแผนผังเครือญาติ
 • การทำแผนที่พัฒนาศักยภาพคนซื่งจะดำเนินการในวันที่ 29ตุลาคม 2558เเละให้สภาเเกหราที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้ 10คนคือ
  เเละช่วยกันประกาศหาหาเยาวชนเพื่อมาอบรมในวันดั้งกล่าวจำนวน 40คน เเละหลังจากที่ได้รับความรู้จากการอบรมเเล้วลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในวันที่ 5-6พ.ยต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามการทำกิจกรรมโครงการจากฝ่ายต่างๆ ที่มารายงานผล
 • โดยให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนส่งตัวแทนมาร่วมเป็นสภาแกหรา รวม 40 คน
 • เริ่ม ตั้งแต่เวลาบ่าย จนถึง ค่ำจนละหมาดร่วมกัน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนรวม 10 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งมีการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการที่ผ่านมาและมีการวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
 • ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีวาระจะมาแจ้งเพื่อทราบ
 • ตัวแทนจาก ศอบต. มาร่วมชี้แจงข่าวสารต่างๆ ภายในพื้นที่
 • กิจกรรมหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ การทำผังเครือญาติ การทำแผนชุมชน การจัดอบรมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสี การทำกติกาครอบครัว การเยี่ยมบ้านเยาวชน และการสรุปผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานสภานายฮาหรูน ชะยานัย ออกหนังสือเเจ้งประชุมสภาแกหราครั้งที่ 1/10
 • สมาชิกสถาเเกหราลงทะเบียน
 • คณะกรรมการสภานายยูโส๊ะเกื้อสา กล่าวสรรญเสริญทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลเเก่สภา
 • นายฮาหรูนชะยานัย ประธานสภา ได้กล่าวชี้เเจ้งผลของการประชุมอบรมบทบาทสภาครั้งที่ผ่านมาดั้งนี้
 1. ประธานสภาคือ นายฮาหรูน ชะยานัย
 2. รองประธานสภา 2คนคือ นางอำรา. ขวัญเจริญ,นางดารุณี ยาประจัน
 3. เลขานุการสภา นางฮาซีเต๊าะชะยานัย
 4. ผู้ช่วยเลขาฯ นางสาวอารีฝ๊ะ. บุญดาหา
 5. ฝ่ายติดต่อประสานงาน นายอาหมัด. ยาประจัน,นางเจ๊ะสุณี ชะยานัย
 6. ประชาสัมพันธ์ นายดาโหดสังขาว
 7. เเละที่เหลือเป็นคณะกรรมการบริหารสภาคือสมาชิกสภาอีก32คน
 • ประธานสภาเเละรองประธานทั้ง 2 เเบ่งหน้าที่ให้เเก่สมาชิกสภาได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำเเละจัดเเบ่งสภาเเกหราเพื่อลงไปรับผิดชอบกืจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปดั้งนี้ได้แก่ การทำผังเครือญาติ การทำแผนชุมชน การจัดอบรมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสี การทำกติกาครอบครัว การเยี่ยมบ้านเยาวชน
 • จากนั้นประธานสภาได้ชี้เเจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินในครั้งต่อไปคือ อบรมการทำแผนผังเครือญาติ-การทำแผนที่พัฒนาศักยภาพคนซื่งจะดำเนินการในวันที่29ตุลาคมที่จะถึงนี้ เเละให้สภาเเกหราที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้ 10คน หาเยาวชนเพื่อมาอบรมในวันดั้งกล่าวจำนวน 40คน เเละหลังจากที่ได้รับความรู้จากการอบรมเเล้วลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในวันที่ 5-6พ.ยต่อไป
 • นายดาโหด สังขาว สอบต.บ้านเเป-ระใต้ได้พูดคุยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านของสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั่วไปปกติดีเเละขอความร่วมมือให้สภาเเกหราทุกคนช่วยกันสอดส่องสถานการณ์ต่างๆในหมู่บ้านเเละมาเเจ้งในวันประชุมครั้งถัดไปเพื่อจะได้ร่วมมือช่วยกันเเก้ไข้ปัญหาร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมสภาแกหรา 2/10

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแจ้งกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วและเเบ่งหน้าที่รับผิดชอบเเต่ละกิจกรรมให้กับให้สมาชิกสภาเเกหรา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมติดตามโครงการทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน
 • เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมสภาเเกหราครั้งที่2/10สมาชิกสภาแกหราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • สมาชิกสภาแกหรารับทราบกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว
 • กิจกรรมที่จะดำเนินในครั้งต่อไปคือ กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ) 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามการทำกิจกรรมโครงการจากฝ่ายต่างๆ ที่มารายงานผล
 • โดยให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนส่งตัวแทนมาร่วมเป็นสภาแกหรา รวม 40 คน
 • เริ่ม ตั้งแต่เวลาบ่าย จนถึง ค่ำจนละหมาดร่วมกัน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนรวม 10 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งมีการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการที่ผ่านมาและมีการวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
 • ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีวาระจะมาแจ้งเพื่อทราบ
 • ตัวแทนจาก ศอบต. มาร่วมชี้แจงข่าวสารต่างๆ ภายในพื้นที่
 • กิจกรรมหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ การทำผังเครือญาติ การทำแผนชุมชน การจัดอบรมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสี การทำกติกาครอบครัว การเยี่ยมบ้านเยาวชน และการสรุปผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สมาชิกสภาแกหราลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ.อาคารเอนกประสงค์ บ้านแป-ระใต้
 • ประธานสภาแกหรานายฮาหรูน  ชะยานัย มอบหมายให้นางอำหรา  ขวัญเจริญ สรุปกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว ให้แก่สภาแกหรารับทราบ
 • นางอำหรา  ขวัญเจริญ สรุปกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว คือ กิจกรรมประชุมเตรียมผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน, กิจกรรมลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ ให้สภาแกหราทราบ
 • สภาแกหราร่วมกันวางแผน เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไป คือกิจกรรมเยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ)
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมสภาแกหรา 3/10

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามการทำกิจกรรมโครงการ และปัญหาในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมติดตามโครงการทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน
 • เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาแกหรารับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดขึ้น คือกิจกรรม จัดอบรมให้ทีมเยี่ยมบ้านเยาวชน
 • สมาชิกสภาแกหรารับทราบปัญหาวัยรุ่นขับรถเสียงดังภายในหมู่บ้าน พร้อมให้ความร่วมมือที่จะร่วมกันแก้ไขในการตักเตือนลูกหลาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามการทำกิจกรรมโครงการจากฝ่ายต่างๆ ที่มารายงานผล
 • โดยให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนส่งตัวแทนมาร่วมเป็นสภาแกหรา รวม 40 คน
 • เริ่ม ตั้งแต่เวลาบ่าย จนถึง ค่ำจนละหมาดร่วมกัน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนรวม 10 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งมีการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการที่ผ่านมาและมีการวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
 • ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีวาระจะมาแจ้งเพื่อทราบ
 • ตัวแทนจาก ศอบต. มาร่วมชี้แจงข่าวสารต่างๆ ภายในพื้นที่
 • กิจกรรมหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ การทำผังเครือญาติ การทำแผนชุมชน การจัดอบรมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสี การทำกติกาครอบครัว การเยี่ยมบ้านเยาวชน และการสรุปผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานสภานายฮาหรูนชะยานัยแจ้งนัดประชุมหลังละหมาดดุฮ์รีในวันที่ 19/12/2558 ให้สมาชิกมาพร้อมเพรียงกัน
 • เรื่องแจ้งที่ประชุม
 1. กิจกรรมที่จะดำเนินจัดครั้งต่อไปคือ เยี่ยมบ้านเยาวชน โดยแบ่งเป้นจัดอบรมให้ทีมเยี่ยม 1 วันและออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ใช้ในการเยี่ยม 1 วัน
 2. มอบหมายให้นางฮาซีเต๊าะชะยานัยจัดการหาวิทยากร ในการจัดอบรมให้ทีมเยี่ยมบ้านเยาวชน
 3. นายอิสมาแอลดำกระบี่ อภปร. หมู่บ้าน แจ้งสถานที่สถานการณ์ช่วงนี้มีวัยรุ่นขับรถเสียงดังในหมู่บ้านช่วงกลางคืนให้เราช่วยกันช่วยกันดูแลความสงบและตักเตือนลูกหลาน เกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นี้ด้วย ส่วนความสงบของหมู่บ้านทาง อภปร. จะทำหน้าที่ให้ดีต่อไป

- รองประธานสภาแกหรา นางอำหราขวัญเจริญกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเสียสละเวลามาประชุมครั้งนี้ขอให้ประชุมครั้งต่อไปให้ทุกคนมาพร้อมเพรียงกันอีกในเดือนหน้า

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 ประชุมสภาแกหรา 4/10

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามการทำกิจกรรมและวางแผนดำเนินกิจกรรมในโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมติดตามโครงการทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน
 • เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกสภาแกหรารับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นคือ กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยาวชน โดยแบ่งเป็นจัดอบรมให้ทีมเยี่ยม 1 วันและออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ใช้ในการเยี่ยม 1 วัน
 • สมาชิกสภาแกหรารับทราบเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยางพาราให้ชาวสวนยางพารา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อติดตามการทำกิจกรรมโครงการจากฝ่ายต่างๆ ที่มารายงานผล
 • โดยให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนส่งตัวแทนมาร่วมเป็นสภาแกหรา รวม 40 คน
 • เริ่ม ตั้งแต่เวลาบ่าย จนถึง ค่ำจนละหมาดร่วมกัน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนรวม 10 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งมีการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการที่ผ่านมาและมีการวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
 • ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีวาระจะมาแจ้งเพื่อทราบ
 • ตัวแทนจาก ศอบต. มาร่วมชี้แจงข่าวสารต่างๆ ภายในพื้นที่
 • กิจกรรมหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ การทำผังเครือญาติ การทำแผนชุมชน การจัดอบรมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสี การทำกติกาครอบครัว การเยี่ยมบ้านเยาวชน และการสรุปผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานสภานายฮาหรูนชะยานัยมอบหมายให้นางฮาซีเต๊าะชะยานัยรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการในเดือนที่ผ่านมา
 • นางฮาซีเต๊าะชะยานัย รายงานให้ที่ประชุมทราบในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้คือกิจกรรมเยี่ยมบ้านเยาวชน โดยแบ่งเป็นจัดอบรมให้ทีมเยี่ยม 1 วันและออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ใช้ในการเยี่ยม 1 วัน
 • สภาแกหราร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมถัดไป คือ

  1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยาวชน มอบหมายให้นางฮาซีเต๊าะชะยานัยกับนายอาหมัดยาประจัน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดหาวิทยากรและจัดการดำเนินกิจกรรม
  2. กิจกรรมกีฬาสีครอบครัว มอบหมายให้นายอิสมาแอลดำกระบี่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินกิจกรรม
 • ประธานสภาแกหรา นายฮาหรูนชะยานัยแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยางพารา ให้แก่สมาชิกสภาแกหราทราบและนำไปบอกกล่าวให้พี้น้องบ้านใกล้เรือนเคียงทราบ

 • photo
 • photo

 

40 40

5. ประชุมเตรียมทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมเตรียมทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผังเครือญาติ-แผนที่ศักยภาพคน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
 • เยาวชนและตัวแทนสภาแกหรา มีความรู้ความเข้าใจในการลงเก็บข้อมูล
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการลงเก็บข้อมูลเรียบร้อย
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผังเครือญาติ คือ การถอดความสัมพันธ์ ในเชิงเครือญาติ ที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนทั้งโดยสายเลือดและจากการแต่งงาน เพื่อให้รู้จักเครือข่าย ทางสังคมที่สนับสนุนแต่ละครอบครัวอยู่ ผังเครือญาติมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบท เพราะเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของชีวิตครอบครัวและจะมีความเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวิต ผังเครือญาติจะเป็นเครื่องมือสำคัญ  ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนในเวลาอันรวดเร็ว โดยการรู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐานของสมาชิกในชุมชน เช่น ใครเป็นใครในชุมชน มีบทบาทหน้าที่อย่างไร และมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและ คนอื่นๆ ในชุมชนอย่างไร
 • เยาวชน40 คน ตัวแทนสภาฯ 10 คน เก็บข้อมูล 150 ครัวเรือน  โดยแบ่งเป็น 5 ทีม ทีมละ 30 ครัวเรือน เก็บข้อมูลเเละทำแผนผังเคือญาติ บ้านเเป-ระใต้ ม.4 ต.ท่ารเือ อ.ท่าเเพ จ.สตูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ ไปทำความรู้จักผู้ใหญ่ในชุมชน ได้รู้ว่าใครเป็นญาติใคร ใครมีความสามารถเด่นเรื่องอะไร
 • สภาแกหรารับสมัครเยาวชนอาสาเก็บข้อมูล 40 คน ตัวแทนสภาฯ 10 คน เข้าอบรมการทำผังเครือญาติและแผนที่ศักยภาพคน
 • สภาแกหราออกแบบ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แผนที่ศักยภาพคน
 • ประสานวิทยากรจาก รพ.สต.ท่าเรือ หรือ สสอ.ท่าแพ มาอบรมวิธีเก็บข้อมูล/การทำแผนที่ศักยภาพคน และการรวบรวมผลข้อมูล ใช้เวลา 1 วัน
 • แบ่งทีมในการเก็บข้อมูล 40 คนเก็บข้อมูล 150 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สภาแกหรารับสมัครเยาวชนอาสาเก็บข้อมูล 40 คน ตัวแทนสภาฯ 10 คน เข้าอบรมการทำผังเครือญาติและแผนที่ศักยภาพคน
 • เมื่อได้อาสาสมัครเยาวชน 40 คนเเล้วนัดวันเพื่ออบรมให้ทุกคนมาพร้อมกัน ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเเพ จ.สตูล ในวันที่ 29/10/58
 • ประสานติดต่อเรียนเชิญวิทยากร พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลท่าเเพ มาอบรม วิธีเก็บข้อมูล/การทำแผนที่ศักยภาพคน และการรวบรวมผลข้อมูล
 • วันที่ 29/10/58 เยาวชนมาเข้าร่วมประชุมเเละลงทะเบียนอบรม
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับเเละให้คำชมกับเยาวชนอาสา ที่มีความเสียสละเวลาว่างส่วนตัวเพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้
 • เยาวชนรุ่นพี่เล่าประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการเรียนไม่จบ การทำงานในเมืองกรุงการมีคนรัก/อกหัก การต่อสู้ชีวิตเเละกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งเพื่ออนาคต
 • ผู้ใหญ่บ้านสรุปข้อคิด การเรียนหนังสือคือการเรียนแม้เหนื่อยยาก ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม,การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วยอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนๆนั้นต่อไป
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่วต้อนรับวิทยกรเเละมอบเวทีการอบรมให้กับวิทยากรต่อไป
 • วิทยากรเริ่มบบรรยายเกี่ยวกับผังเครือญาติ คือ การถอดความสัมพันธ์ ในเชิงเครือญาติ ที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนทั้งโดยสายเลือดและจากการแต่งงาน เพื่อให้รู้จักเครือข่าย ทางสังคมที่สนับสนุนแต่ละครอบครัวอยู่ ผังเครือญาติมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบท เพราะเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของชีวิตครอบครัวและจะมีความเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวิต ผังเครือญาติจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนในเวลาอันรวดเร็ว โดยการรู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐานของสมาชิกในชุมชน เช่น ใครเป็นใครในชุมชน มีบทบาทหน้าที่อย่างไร และมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและ คนอื่นๆ ในชุมชนอย่างไร
 • วิทยาการสอนการวาดสร้างเเผนผังเครือญาติ การใช้สัญญาลักษณ์ต่างๆเช่น สัญญลักษณ์วงกลมเเทนผู้ชายสามเหลี่ยมเเทนผู้หญิง การเเต่งงานกัน การหย่าร้าง คนที่เสียชีวิตไปเเล้ว ระบายสีในสัญญาลักษณ์คนที่เป็นโรค วาดเส้นประโยงคนที่อยู่บ้านเดียวกัน โดยยกตัวอย่างการทำเเผนผังเครือญาติ ของครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน
 • เปิดโอกาศให้เยาวชนซักถามข้อสงสัยต่างๆ
 • ตัวเเทนเยาชน อธิบายแผนผังเครือญาติของตนเอง
 • ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับวิทยากรแบ่งทีมในการเก็บข้อมูล เยาวชน40 คน ตัวแทนสภาฯ 10 คน เก็บข้อมูล 150 ครัวเรือนโดยแบ่งเป็น 5 ทีม ทีมละ 30 ครัวเรือน
 • ให้เเต่ละทีมเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 5-6 ธ.ค 58 ให้มาร่วมตัวพร้อมกันที่ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ท่เรือ
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวปิดการอบรม ขอบคุณวิทยากร ทีมสภาเเกหรา เยาวชนจิตอาสา ในการอบรมครั้งนี้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

6. ลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ลงพื้นที่ทำข้อมูลผังเครือญาติ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ ไปทำความรู้จักผู้ใหญ่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลผังเครือญาติครบ 150 ครัวเรือน
 • ได้ข้อมูลเพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การลงพื้นที่ทำเเผนผังเครือญาติในครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้รู้จักกับผู้ใหญ่ในชุมชนมากขึ้นรู้จักชื่อผู้ใหญ่ในชุมชน คนชราได้รู้จักลูกๆหลานๆ จะเห็นได้ว่าหลายๆครอบครัวมีความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องร่วมตระกูลกันมาตั้งเเต่รุ่นทวด เเละมีหลายครอบครัวที่เเต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน ทำให้ชุมชนบ้านเเป-ระใต้อยู่กันอย่างฉันท์พี่น้องมีความร่วมมือช่วยเหลือกันมาตลอดไม่มีข้อขัดเเย้ง เเบ่งชนชั้นวรรณะ
 • หลายๆครอบครัวให้ความร่วมมือเเผนผังเครือญาติ มีความสนุกสนานในการให้ข้อมูลมีเสียงหัวเราะ รอยิ้มเเสดงถึงความสุขความผูกพันธ์ทีดีงาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เยาวชน 40 คนและทีมสภาแกหรา 10 คน รวม 50 คนออกพื้นที่ตามการได้รับมอบหมาย
 • โดยแบ่งเป็น 5 ทีม ทีมละ 30 ครัวเรือน
 • ใช้เวลา 2 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับเยาวชนเเละสภาเเกหรา
 • สภาเเกหราชี้เเจงทำความเข้าใจอีกครั้งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 150 ครัวเรือนโดยแบ่งเป็น 5 ทีม ทีมละ 10คน เก็บข้อมูลทีมละ 30 ครัวเรือน
 • เเต่ละกลุ่มเเบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อเเยกย้ายลงพื้นที่เเละเก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น
 • จากนั้นลงพื้นที่เก็บข้อมูลซักถามเครือญาติที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเเผนผังเครือญาติของเเต่ละครัวเรือน
 • เยาวชนลงพื้นที่ได้กล่าวสลามทักทายเจ้าของบ้านตามหลักศาสนาอิสลาม ถามความเป็นอยู่ สุขภาพร่างกาย จากนั้นเริ่มซักถามความสัมพันธ์แผนผังเครือญาติ
 • เก็บข้อมุล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

7. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ

ไม่มีกิจกรรม

8. ทำแผนชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(น้ำยาล้างจาน ขนม กระเป๋าไหมพรม)

ไม่มีกิจกรรม

10. โรงเรียนพ่อแม่

ไม่มีกิจกรรม

11. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว 1/4

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:30-17.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนและ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
 • เกิดความสัมพนธ์ที่ดีต่อกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้กันเป็นอย่างดี
 • มัสยิดประหยัดค่าแรงในการจ้างแรงงานลาดพื้น
 • เยาวชนได้เรียนรู้ความเหนื่อยยากในการทำงานใช้แรงงานลาดพื้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น พัฒนาสองข้างทาง ทำความสะอาดมัสยิด พัฒนากุโบร์ ปลูกป่า เป็นต้น
 • สภาแกหราฯ ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 • สภาฯทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือหนัก รถขนขยะจาก อบต.ท่าเรือ
 • จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร์ที่ 2 เดือน ใช้เวลาครั้งละ 1 วัน รวมทั้งหมด 4 ครั้ง
 • แต่ละครั้งมีคนมาร่วมกิจกรรม 60 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ท่านอีหม่ามได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนทราบว่าทางมัสยิดต้องการลาดพื้นมัสยิดและทำความสะอาดบริเวรมัสยิด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
 • ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย ขอความร่วมมือจากเยาวชน ประชาชนและสภาแกหรา เสียสละเวลาและแรงเพื่อมาทำการลาดพื้นบริเวรมัสยิดเพิ่มเติมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์โดยที่ใครมีจอบก็ให้พามาด้วย
 • แบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งลาดพื้น อีกกลุ่มลาดพื้นหน้าอาคารเรียนของมัสยิด
 • อีหม่ามให้พี่น้องประชาชนช่วยกันลากกองทรายที่รถหกล้อมาเทไว้ให้กระจายออกไปบนพื้นที่ที่ต้องการลาดพื้น
 • เมื่อกระจายกองทรายจนได้ระดับที่ต้องการ ก็โทรสั่งรถส่งปูนสำเร็จรูปเพื่อให้มาเทปูนบนพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้
 • เมื่อรถเทปูนมาเทปูน พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการเกลี่ยปูนให้ได้ระดับที่ต้องการ
 • กลุ่มลาดพื้นหน้าอาคารเรียนของมัสยิด เริ่มด้วยการเอาไม้กระดานมากันเขตที่ต้องการลาดพื้นไว้หลังจากนั้นขนทรายมากองๆ ไว้
 • ผสมทรายกับปูนให้เข้า ใส่น้ำ กวนให้เข้ากัน แล้วก็ใช้จอบกระจายปูนในพื้นที่ที่เตรียมไว้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

12. เยี่ยมบ้านเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 เยี่ยมบ้านเยาวชน (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยม)

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทีมเยี่ยมบ้านเยาวชนได้มีทักษะการพูดคุย การให้กำลังใจ และการให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • แกนนำเยี่ยมบ้านเยาวชน พูดคุยให้กำลังใจโดยใช้หลักศาสนาเป็นจุดยืน
 • ทีมเยี่ยมบ้านได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะในการพูด
 • ได้รับคำตอบจากแบบสอบถามของโครงการ จากบ้านเยาวชน 15 คน -สภาแกหราได้รับคำตอบทุก 3 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยม (กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยาวชน) จำนวน 36 คน
 • ได้ทีมเยี่ยมบ้านเยาวชน 15 ทีมทีมล่ะ 2-3 คน
 • ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและวัยผู้ใหญ่ และให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครอง
 • โดยจัดตั้งทีมเยี่ยมบ้านซึ่งประกอบด้วยผู้นำศาสนา อสม. ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน จนท.รพ.สต.แป-ระใต้แกนนำสภาแกหราฯ รวม 30 คน แบ่งเป็น 15 ทีม ทีมละ 2 คน ให้รับผิดชอบทีมละ 1 ครัวเรือน ทำการเยี่ยมบ้านเยาวชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 15 ครัวเรือน กำหนดให้เยี่ยมครัวเรือนเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง
 • กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยมบ้าน โดยมีพยาบาลจิตเวช รพ.ควนโดนเป็นวิทยากร เพื่อให้มีทักษะการพูดคุย ให้กำลังใจ เป็นที่ปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยใช้หลักศาสนาและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น ใช้เวลา 1 วัน
 • กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเยี่ยม โดยมีพยาบาลจิตเวช รพ.ควนโดนเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมออกแบบจำนวน 15 คน ใช้เวลา ครึ่งวัน
 • กิจกรรมย่อยที่ 3 ทีมเยี่ยมบ้านออกเยี่ยมบ้านที่ได้รับมอบหมายโดยระยะห่างแล้วแต่ความเหมาะสม ระหว่าง 15 วัน - 1 เดือน ใช้เวลาครั้งละ ครึ่งวัน รวม 10 ครั้ง
 • โดยนัดหลังละหมาดดุฮรี มาดื่มกาแฟร่วมกัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนออกเยี่ยมบ้าน สรุปผลการเยี่ยมครั้งก่อนกันในกลุ่ม จากนั้นแยกย้ายกันออกเยี่ยมบ้าน
 • ดังนั้นแต่ละทีม(15ทีม)จะมีรายงานการเยี่ยม 10 รายงาน
 • ทีมเยี่ยมบ้านรายงานผลการเยี่ยมในภาพรวมแก่สภาแกหราทุก 3 เดือน
 • สภาแกหราฯวิเคราะห์ผลการเยี่ยมว่า เกิดผลดีผลเสียอย่างไร ในวาระการประชุมสภาฯ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเตรียมสถานที่สำหรับอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแป-ระใต้ ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
 • ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดการอบรม แนะนำตัววิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
 • วิทยากรแนะนำตัว พูดคุย ซักถามกับผู้เข้าร่วมอบรมเบื่องต้นก่อนเริ่มการให้ความรู้
 • วิทยากรเปิดวิดิโอจากคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมดู หลังจากนั้นมาร่วมกันวิเคราะห์ แล้ววิทยากรสรุปให้ฟังอีกครั้ง
 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา ทักษะการพูดคุย และการให้กำลังใจ
 • วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมจับคู่กัน คู่ล่ะ 2 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองปฏิบัติ โดยให้คนหนึ่งเป็นผู้เยี่ยมเยาวชน(ผู้ให้คำปรึกษา) อีกคนหนึ่งเป็นเยาวชน โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที   
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

32 36
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 เยี่ยมบ้านเยาวชน(กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ที่ใช่ในการยี่ยม)

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ออกแบบชุดคำถาม เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • แกนนำเยี่ยมบ้านเยาวชน พูดคุยให้กำลังใจโดยใช้หลักศาสนาเป็นจุดยืน
 • ทีมเยี่ยมบ้านได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะในการพูด
 • ได้รับคำตอบจากแบบสอบถามของโครงการ จากบ้านเยาวชน 15 คน -สภาแกหราได้รับคำตอบทุก 3 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบชุดคำถาม เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและวัยผู้ใหญ่ และให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครอง
 • โดยจัดตั้งทีมเยี่ยมบ้านซึ่งประกอบด้วยผู้นำศาสนา อสม. ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน จนท.รพ.สต.แป-ระใต้แกนนำสภาแกหราฯ รวม 30 คน แบ่งเป็น 15 ทีม ทีมละ 2 คน ให้รับผิดชอบทีมละ 1 ครัวเรือน ทำการเยี่ยมบ้านเยาวชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 15 ครัวเรือน กำหนดให้เยี่ยมครัวเรือนเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง
 • กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้ทีมเยี่ยมบ้าน โดยมีพยาบาลจิตเวช รพ.ควนโดนเป็นวิทยากร เพื่อให้มีทักษะการพูดคุย ให้กำลังใจ เป็นที่ปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยใช้หลักศาสนาและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น ใช้เวลา 1 วัน
 • กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบชุดคำถาม แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเยี่ยม โดยมีพยาบาลจิตเวช รพ.ควนโดนเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมออกแบบจำนวน 15 คน ใช้เวลา ครึ่งวัน
  -
 • กิจกรรมย่อยที่ 3 ทีมเยี่ยมบ้านออกเยี่ยมบ้านที่ได้รับมอบหมายโดยระยะห่างแล้วแต่ความเหมาะสม ระหว่าง 15 วัน - 1 เดือน ใช้เวลาครั้งละ ครึ่งวัน รวม 10 ครั้ง
 • โดยนัดหลังละหมาดดุฮรี มาดื่มกาแฟร่วมกัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนออกเยี่ยมบ้าน สรุปผลการเยี่ยมครั้งก่อนกันในกลุ่ม จากนั้นแยกย้ายกันออกเยี่ยมบ้าน
 • ดังนั้นแต่ละทีม(15ทีม)จะมีรายงานการเยี่ยม 10 รายงาน
 • ทีมเยี่ยมบ้านรายงานผลการเยี่ยมในภาพรวมแก่สภาแกหราทุก 3 เดือน
 • สภาแกหราฯวิเคราะห์ผลการเยี่ยมว่า เกิดผลดีผลเสียอย่างไร ในวาระการประชุมสภาฯ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วิทยากรบรรยายแนวทางการออกแบบชุดคำถามเพื่อเก็บข้อมูล สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีอะไรบ้าง ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
 • ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับแกนนำ  ร่่วมกันระดมความคิดออกแบบสอบถามเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลในการเยี่ยมบ้านเยาวชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

16 16

13. กีฬาสีครอบครัว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 กีฬาสีครอบครัว 1/4

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 13.30-17.30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนและ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้แข่งกีฬาร่วมกัน
 • เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่น้องในชุมชนบ้านแป-ระใต้ร่วมใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกีฬาสีหมู่บ้านจากการชักชวนของผู้ใหญ่บ้านและสภาแกหรา
 • ประชาชนสนุกสนานกับกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวที่จัดขึ้น
 • กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแข่งขันชักเย่อ 2 เกมส์ แล้วสลับไปแข่งขันลากทางหมาก 1 เกมส์
 • การแข่งขันกีฬาชักเย่อแชมป์เป็นของสีม่วง และแข่งขันลากทางหมากแชมป์ก็เป็นของสีม่วง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้เยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ
 • สภาแกหราฯออกแบบกิจกรรม โดยเลือกประเภทกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬามหาสนุก หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • จัดแบ่งสีให้กับครอบครัวทั้ง 150 ครัวเรือน เป็น 2 สี
 • จัดโปรแกรมการแข่งขันทุก วันเสาร์ที่ 4 ของเดือนโดยแข่งเดือนละ 1 ประเภทกีฬา
 • แต่ละครั้งมีผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน ใช้เวลา 1 วัน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
 • แต่ละครั้งมีการมอบรางวับ 5 รางวัล ชนะเลิศกีฬา 1 รางวัลได้ขนมปังปีบ 1 ปีบ, ขวัญใจกีฬาสีประเภทเยาวชนชายหญิง 2 รางวัล ได้ผ้าขนหนูคนละ 1 ผืน และรางวัลครอบครัวอบอุ่น 2 รางวัล ได้ผ้าห่มครอบครัวละ 1ผืน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายในการจัดกิจกรรมกีฬาสีครอบครัว  เพื่อให้พี่น้องประชาชนเตรียมเสื้อสีตามเขตของพื้นที่ในหมู่บ้าน
 • ผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือจากประชาชน บ้านใครที่มีทางหมากขอให้นำมาด้วย เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาลากทางหมาก
 • สมาชิกสภาแกหราเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรม  โดยเชือกสำหรับชักกะเย่อได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ท่าเรือ
 • จัดแข่งกีฬาชักเย่อกับลากทางหมาก
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีครอบครัว
 • จัดแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 4 สีคือ สีแดง สีม่วง สีฟ้า และสีน้ำเงิน โดยแบ่งตามเขตพื่นที่ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ทุกคนได้มีร่วมในการเล่นกีฬา
 • การแข่งขันกีฬาชักเย่อแข่งแบบพบกันหมดทุกสี ใครชนะจะได้ 3 คะแนน  ใครแพ้ได้ 0 คะแนน ซึ่งการแข่งขันแต่ละรอบต้องชนะ 2 ใน 3 ถึงจะได้ 3 คะแนน  สีที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นแชมป์
 • การแข่งขันลากทางหมาก กติกา ลากระยะทางประมาณ 100 เมตรไปยังจุดที่กำหนดไว้แล้วให้ลากวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใครถึงก่อนชนะ  โดยให้ผู้ชายลากแล้วมีผู้หญิงนั่งบนทางหมาก  ในแต่ละสีจะส่งตัวแทนแข่งขันกีคู่ก็ได้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 กีฬาสีครอบครัว 2/4

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนและ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้แข่งกีฬาร่วมกัน
 • เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • ได้เห็นทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในชุมชน
 • ทุกคนเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุนสนานครอบครัวก็มาเชียร์มาชมกันอย่างสุขใจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้เยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ
 • สภาแกหราฯออกแบบกิจกรรม โดยเลือกประเภทกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬามหาสนุก หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • จัดแบ่งสีให้กับครอบครัวทั้ง 150 ครัวเรือน เป็น 2 สี
 • จัดโปรแกรมการแข่งขันทุก วันเสาร์ที่ 4 ของเดือนโดยแข่งเดือนละ 1 ประเภทกีฬา
 • แต่ละครั้งมีผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน ใช้เวลา 1 วัน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
 • แต่ละครั้งมีการมอบรางวับ 5 รางวัล ชนะเลิศกีฬา 1 รางวัลได้ขนมปังปีบ 1 ปีบ, ขวัญใจกีฬาสีประเภทเยาวชนชายหญิง 2 รางวัล ได้ผ้าขนหนูคนละ 1 ผืน และรางวัลครอบครัวอบอุ่น 2 รางวัล ได้ผ้าห่มครอบครัวละ 1ผืน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อิสมาแอล  ดำกระบี่ได้นำเยาวชนและสภาแกหราจัดเตรียมสนามฟุตบอล กว้าง 48 เมตร ยาว 70 เมตร
 • ทางโครงการแบ่งสีออกเป็น 2 สี  โดยแบ่งจากเขตที่อยู่อาศัยของเยาวชน ประชาชนบ้านแป-ระใต้
 • จัดแข่งฟุตบอลทีม 9 คน  แข่งครึ่งล่ะ 45 นาที  สามารถเปลี่ยนตัวเข้า-ออกได้ตลอด
 • นักกีฬาฟุตบอลให้เตรียมชุดที่จะใช้ในการเล่นฟุตบอลมาเอง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

14. เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน การดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามที่ สจรส กำหนด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินงานในโครงการ
 • สามารถลงรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์ http://happynetwork.org/ ได้
 • ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ,ปฏิทินโครงการ ,รายงานผู้รับผิดชอบ บนเว็บไซต์
 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางการเงินในการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงกับสสส
 • วิทยากรบรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
 • วิทยากรแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://happynetwork.org/
 • ลงรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ โดยมีวิทยากรแนะนำการใช้งาน
 • จัดทำแผนการดำเนินงาน ,ปฎิทินโครงการบนเว็บไซต์ http://happynetwork.org/
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำคัญทางการเงิน
 • วิทยากรแนะนำการบันทึกรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการทำโครงการ
 • ให้แต่ละโครงทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรมปฐมนิเทศ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจการเขียนรายงานและการเงินได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานบนเว็บไซต์
 • ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและเอกสารทางภาษี
 • การหักภาษี ณ.ที่จ่าย เงินที่หักภาษีไว้ต้องนำส่งที่สรรพากร ภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-การเขียนรายงาน&การเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฟังบรรยายการอบรมเรื่องการเขียนรายงานและการเงิน โดยคุณ สุทธิพงษ์อุสาหะพงษ์สิน
 • คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน อธิบายเกี่ยวกับการเงินเรื่องการหักภาษี ณ.ที่จ่าย พร้อมกับตอบข้อสงสัย
 • ทีมงาน สจรส. ตรวจสรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของแต่ละโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 พบพี่เลี้ยง ก่อนปิดงวดที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน ข้อมูลเว็บไซต์ ก่อนส่งงาน สจรส งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้ได้เตรียมความพร้อมก่อนส่งงาน สจรส. งวดที่ 1
 • การเขียนรายงานบนเว็บไซต์บางกิจกรรมรายละเอียดน้อยไป
 • เอกสารที่เตรียมพร้อมส่งเรียบร้อย 3 ชุด ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขาดใบปะหน้า
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งงาน สจรส. งวดที่ 1
 • พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา
 • จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งงาน สจรส. งวดที่ 1
 • พี่เลี้ยงดูการเขียนรายงานบนเว็บไซต์เบื้องต้นรูปแบบการเขียนและเนื้อหา
 • จัดเรียงเอกสารในแต่ละกิจกรรมเก็บไว้เป็นชุดๆ
 • ปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจไม่ได้จัดตามแผนที่วางไว้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำป้ายรณรงค์การลด ละ เลิก สูบบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับป้ายรณรงค์บุหรี่ 5 แผ่น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 18/9/2558 สั่งทำป้ายตามรายละเอียดที่ สสส. กำหนดมาให้
 • 22/9/2558 รับป้ายจากร้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 250

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 55 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,430.00 74,422.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 51                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นส ฮาซีเตาะ ชะยานัย 10 หมู่ที่ 4 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน,สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาง บุหลัน หวังกุหลำ 49/1 หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ดาโหด สังขาว 48/2 หมู่ที่ 4 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อำหรา ขวัญเจริญ 7/1 หมู่ที่ 4 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
ผังเครือญาติและแผนที่ศักยภาพคน

ทำให้เยาวชนได้รู้จักรากเหง้าของตนเอง รู้จักญาติพี่น้อง ได้ออกไปสำรวจชุมชน รู้จักคนที่มีศักยภาพ ความสามารถด้านต่างๆ เช่น อาหาร กีฬา หัตถกรรม ศาสนา วิชาการ เกษตร เป็นต้น

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมสภาแกหรา 5/10 ( 5 มีนาคม 2559 )
 4. กีฬาสีครอบครัว 3/4 ( 12 มีนาคม 2559 )
 5. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เรียนรู้ 4 อาชีพ) ( 13 มีนาคม 2559 )
 6. กีฬาสีครอบครัว 4/4 ( 10 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมสภาแกหรา 6/10 ( 16 เมษายน 2559 )
 8. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว2/4 ( 22 เมษายน 2559 )
 9. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(เวทีแลกเปลี่ยนความรู้) ( 14 พ.ค. 2559 )
 10. ประชุมสภาแกหรา 7/10 ( 21 พ.ค. 2559 )
 11. เยาวชนเรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน(จัดเวทีให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน) ( 29 พ.ค. 2559 )
 12. ประชุมสภาแกหรา 8/10 ( 18 มิถุนายน 2559 )
 13. ถอดบทเรียนโครงการกับเจ้าหน้าที่จาก สจรส. ( 29 มิถุนายน 2559 )
 14. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 1/10) ( 1 กรกฎาคม 2559 )
 15. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 2/10) ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 16. ประชุมสภาแกหรา 9/10 ( 27 กรกฎาคม 2559 )
 17. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 3/10) ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 18. ทำแผนชุมชน ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 19. โรงเรียนพ่อแม่ (กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครอง) ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 20. สรุปข้อมูลผังเครือญาติ ( 5 สิงหาคม 2559 - 7 สิงหาคม 2559 )
 21. เยี่ยมบ้านเยาวชน(ทีมยี่ยมออกยี่ยมบ้าน 4/10) ( 5 สิงหาคม 2559 )
 22. เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัว3/4 ( 12 สิงหาคม 2559 )
 23. โรงเรียนพ่อแม่ (จัดเวทีสนทนาพ่อแม่และทำกติกาครอบครัว) ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ฮาหรูน ชะยานัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......