แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน

รหัสโครงการ 58-03968 รหัสสัญญา 58-00-2182 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

การเยี่ยมบ้านเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยทีมเยี่ยมบ้านที่ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ภาพกิจกรรม/รายงานกิจกรรม

หนุนเสริมให้ดำเนินงานต่อ

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภาผู้นำแประใต้

รายงานกิจกรรม/ภาพถ่าย

หนุนเสริมให้ดำนินงานรูปแบบสภาฯต่อ

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติกาครอบครัว11 ข้อ

ไฟล์แนบในรายงานกิจกรรม

ควรมีการติดตามว่ากติกาข้อไหนทำได้/ไม่ได้อย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาต่อ

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการทำแผนชุมชน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มี การนำกิจกรรมในโครงการไปต่อยอด ซึ่งอยู่ในแผนด้านการพัฒนาคน และด้านสังคม

เอกสารแนบในรายงานกิจกรรม

ให้มีการวางแผนปฏิบัติการ และทบทวนแผนเมื่อสิ้นปี

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การบำเพ็ยประโยชน์ 4ครั้ง ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรต่อส่วนรวมของคนในชุมชน

ภาพกิจกรรม

หนุนเสริมให้ทำต่อ

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

บ้านแป-ระใต้เป็นชุมชนมุสลิม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าแพ 4 กิโลเมตร มีถนนลาดยาง ถนนซีเมนซ์ ถนนลูกรังในหมู่บ้าน สองข้างทางเป็นบ้านเรียงรายกันไป มีประชากร 738 คน 150 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยาพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ และประมงชายฝั่ง รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 250,000 บาทต่อปี หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 180,000 บาท มีเยาวชน 12-14 ปี จำนวน 46 คน 15-17 ปี จำนวน 51 คน และ 18-25 ปี 113 คน ที่ประชุมแกนนำหมู่บ้าน เห็นตรงกันว่าหมู่บ้านมีปัญหาเรื่อง เด็ก เยาวชนกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน เด็กแสดงพฤติกรรมเกเรไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ พ่อแม่บางคนเอาไม่อยู่ กลายเป็นว่าวัยรุ่นคนนั้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มนำเพื่อและน้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น ติดเกมส์ กลับบ้านดึก ไม่สนใจการเรียน โดดเรียนไปมั่วสุม ไม่ช่วยภาระที่บ้าน เมื่อพ่อแม่พูดเกิดการทะเลาะกัน ประชดพ่อแม่ออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อน แกนนำหมู่บ้านจึงเห็นว่าต้องจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพราะปล่อยเรื้อรังเกิดขึ้นรุ่นต่อรุ่นมานานโดยคิดว่าจะกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงออกที่เหมาะสม ได้ออกกำลังแรงกายเหนื่อยจะได้กลับนอนพักที่บ้าน ไม่ออกนอกบ้านเวลากลางคืน และจัดการอบรมพ่อแม่ให้เข้าใจธรรมชาติของเด็ก เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้น และส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในชุมชนกลุ่มอื่นๆด้วย

ผลลัพธืที่เกิดขึ้นหลังทำโครงการ ได้แก่1)ทีมสภาแประใต้ มาช่วยในการจัดการบริหารกิจการหมู่บ้าน ทำให้เกิดความคล่องตัว เกิดความสามัคคี และการมีส่วรร่วมมากขึ้นในหมู่บ้าน2) เกิดกลไกทีมเยี่ยมเยาวชน ช่วงแรกอาจทำงานไม่ราบรื่น แต่เมื่อลงเยี่ยมหลายครั้งทำให้เกิดความสนิทสนม มีความสัพันธ์อันดีกับครอบครัวและเยาวชนที่ไปเยี่ยม 3) เกิดกลุ่มที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้านซึ่งมีเยาวชนรุ่นโตร่วมอยู่ด้วย ทีมวัยรุ่นมาช่วยกันขันแข็ง เห็นได้ถึงจิตอาสาอยากช่วยพัฒนาหมู่บ้าน 4) เกิดการแข่งกีฬาที่คนที่กลุ่มมาเล่นร่วมกัน จากเดิมที่มีแต่ผู้ชายมาแข่งขันกัน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3