บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03923
สัญญาเลขที่ 58-00-1987
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เวทีผู้นำ (1/58)
2) ประชุมสภาผู้นำ (2/58)
3) ปฐมนิเทศโครงการ
4) ปฐมนิเทศโครงการ
5) ทำป้ายปลอดบุหรี่
6) ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
7) จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา
8) จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 1
9) ประชุมสภาผู้นำ(3/58)
10) อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
11) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก
12) อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์
13) อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม
14) อบรมการเขียนรายงานโครงการ
15) ประชุมสภาผู้นำ(4/58)
16) จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 2
17) ประชุมสภาผู้นำ (5/59)
18) ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง
19) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ
20) จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 3
21) ประชุมสภาผู้นำ (6/59)
22) จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 4
23) สรุปปิดงวด 1
24) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2)
25) คืนเงินเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.01 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -2,778.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 100.01 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,300.01 บาท รวมรายจ่าย (2) = 87,978.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -2,677.99 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วรรณา ส่งศรี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2) (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. คืนเงินเปิดบัญชี (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำ (7/59) (5 มีนาคม 2559)
 4. อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชวิต (10 มีนาคม 2559)
 5. กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน (15 มีนาคม 2559)
 6. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 5 (17 มีนาคม 2559)
 7. กิจกรรมการสอนด้านงานฝีมือ (22 มีนาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำ(8/59) (5 เมษายน 2559)
 9. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (14 เมษายน 2559)
 10. กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน (18 เมษายน 2559)
 11. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 6 (20 เมษายน 2559)
 12. กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว (27 เมษายน 2559)
 13. กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน (30 เมษายน 2559)
 14. ประชุมสภาผู้นำ(9/59) (5 พ.ค. 2559)
 15. อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง (10 พ.ค. 2559)
 16. อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน (16 พ.ค. 2559)
 17. ประชุมสภาผู้นำ(10/59) (5 มิถุนายน 2559)
 18. กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้ (17 มิถุนายน 2559)
 19. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น (25 มิถุนายน 2559)
 20. ประชุมสภาผู้นำ(11/59) (5 กรกฎาคม 2559)
 21. กิจกรรมการทำแปลงเกษตร (8 กรกฎาคม 2559)
 22. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ (20 กรกฎาคม 2559)
 23. ประชุมสภาผู้นำ(12/59) (5 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วรรณา ส่งศรี )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( จ.ต.ณรงค์ บุญพรัด )
27 กุมภาพันธ์ 2559